Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 17. Місцеві Ради народних депутатів і органи територіального

громадського самоврядування
(Примітка: виділені слова додані 24.05.1991 р.).
Стаття 137. Органами державної влади в краях, областях, автономних областях, автономних округах, районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах є відповідні Ради народних депутатів.
Редакція статті 137 від 27.10.1989 р.:
Органами державної влади в краях, областях, автономних областях, автономних округах, районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах та інших адміністративно-територіальних одиницях, утворених відповідно до законів РРФСР і автономних республік, є відповідні Ради народних депутатів.
Редакція статті 137 від 24.05.1991 р.:
Органами державної влади в краях, областях, автономних областях, автономних округах є відповідні Ради народних депутатів.
Примітка: 21.04.1992 р. стаття 137 виключена.
Стаття 138. Місцеві Ради народних депутатів вирішують усі питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради, проводять у життя рішення вищестоящих державних органів, керують діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів, беруть участь в обговоренні питань республіканського і загальносоюзного значення, вносять з цих свої пропозиції.
Місцеві Ради народних депутатів керують на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджують плани економічного і соціального розвитку, місцевий бюджет та звіти про їх виконання; здійснюють керівництво підпорядкованими їм державними органами, підприємствами, установами та організаціями; забезпечують додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян; сприяють зміцненню обороноздатності країни.
Редакція статті 138 від 24.05.1991 р.:
Місцеве самоврядування в районах, містах, селищах, сільських населених пунктах здійснюється населенням через відповідні місцеві Ради народних депутатів як головне ланка системи місцевого самоврядування, органи територіального громадського самоврядування населення, а також місцеві референдуми, збори, сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії.
Місцеве самоврядування забезпечує самостійне рішення громадянами всіх питань місцевого значення через обрані ними органи чи безпосередньо, виконання рішень вищестоящих органів державної влади, прийнятих у межах їх компетенції, виходячи з інтересів населення, на основі закріплених за органами самоврядування матеріальних і фінансових ресурсів.
Економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, порядок утворення, володіння, користування і розпорядження якої регулюється законом.
Редакція частини першої статті 138 від 21.04.1992 р.:
Місцеве самоврядування здійснюється населенням через представницькі органи влади - місцеві Ради народних депутатів (районні, міські, районні в містах, селищні, сільські); відповідні органи управління - місцеву адміністрацію; місцеві референдуми, збори (сходи) громадян, інші територіальні форми безпосередньої демократії, а також органи територіального громадського самоврядування населення.
Стаття 139. У межах своїх повноважень місцеві Ради народних депутатів забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток на їх території; здійснюють контроль за дотриманням законодавства розташованими на цій території підприємствами, установами та організаціями вищестоящого підпорядкування; координують і контролюють їх діяльність у галузі землекористування, охорони природи, будівництва, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.
Редакція статті 139 від 21.04.1992 р.:
Місцеві Ради народних депутатів і відповідні органи управління наділяються власною компетенцією, яка може бути змінена тільки законом Російської Федерації.
Стаття 140. Місцеві Ради народних депутатів приймають рішення в межах повноважень, наданих їм законодавством Союзу РСР (Примітка: виключено 21.04.1992 р.), РРФСР і автономної республіки (Примітка: замінено на "республіки у складі РРФСР" 24.05.1991 р.).
Рішення місцевих Рад є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради підприємствами, установами та організаціями, а також посадовими особами та громадянами.
Стаття 141. Сесії крайових і обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів, районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів скликаються їх виконавчими комітетами не рідше чотирьох разів на рік.
Сесії селищних і сільських Рад народних депутатів скликаються їх виконавчими комітетами не рідше за шести разів на рік.
Місцеві Ради народних депутатів правомочні розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР, РРФСР і автономної республіки. Перелік питань, які вирішуються виключно на сесіях, встановлюється законами про місцеві Ради народних депутатів.
Редакція статті 141 від 27.10.1989 р.:
Сесії крайових і обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів, районних, міських (крім міст районного підпорядкування), районних у містах Рад народних депутатів скликаються їх президіями на рідше трьох разів на рік.
Сесії міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів скликаються їх головами не рідше чотирьох разів на рік.
Круг питань, дозволених виключно на сесіях, встановлюється законами про місцеві Ради народних депутатів РРФСР.
Редакція статті 141 від 24.05.1991 р.:
Круг питань, дозволених виключно на сесіях місцевих Рад народних депутатів, встановлюється законом.
Стаття 142. Місцеві Ради народних депутатів обирають з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання місцевих Рад, а також для сприяння проведенню в життя рішень Рад, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій.
Рекомендації постійних комісій місцевих Рад підлягають обов'язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.
Стаття 143. Місцеві Ради народних депутатів, здійснюючи керівництво діяльністю нижчестоящих Рад (Примітка: виділені слова виключені 24.05.1991 р.), мають право скасовувати акти нижчестоящих Рад у разі невідповідності цих актів законодавству.
Стаття 144. Місцеві Ради народних депутатів здійснюють свою діяльність у тісному зв'язку з громадськими організаціями та трудовими колективами, виносять найважливіші питання на обговорення громадян, залучають їх в роботу постійних комісій, виконавчих комітетів та інших підзвітних Радам органів, сприяють роботі місцевих добровільних товариств і розвивають громадську самодіяльність населення .
Редакція статті 144 від 24.05.1991 р.:
Система органів територіального громадського самоврядування, їх компетенція, порядок організації та діяльності регулюються законом.
Стаття 145. Виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів є обрані ними з числа депутатів виконавчі комітети в складі: голови, заступників голови, секретаря і членів.
Виконавчі комітети не рідше одного разу на рік звітують перед їх обрали Радами, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.
Примітка: стаття 145 знаходилася в главі 18. 27.10.1989 р. вона була перенесена в главу 17 і отримала таку редакцію:
Роботу крайових, обласних, автономних областей, автономних округів, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів організують їх президії, очолювані головами Рад, а в міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Радах - голови цих Рад.
Примітка: 24.05.1991 р. стаття 145 отримала таку редакцію:
Роботу місцевих Рад народних депутатів організують їх голови, які обираються на сесіях Рад з числа депутатів таємним голосуванням на термін повноважень цих Рад.
Глава 18. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів
Примітка: глава 18 приводиться в редакції 1978 р. із змінами і доповненнями від 27.10.1989 р. Глава отримала 24.05.1991 р. нову редакцію, яка наводиться після цього.
Стаття 146. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів є безпосередньо підзвітними як Раді, що їх обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органу.
Редакція статті 146 від 27.10.1989 р.:
Виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів є обирані ними виконавчі комітети.
Виконавчі комітети не рідше одного разу на рік звітують перед їх обрали Радами, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.
Виконавчі комітети місцевих Рад є безпосередньо підзвітними як Раді, що їх обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органу.
Стаття 147. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів керують державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території відповідних Рад на основі рішень, що їх обрали Рад і вищестоящих органів державної влади і управління.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів вправі вирішувати всі питання, віднесені до відання Рад, за винятком тих, які повинні вирішуватися тільки на сесіях Рад.
Виконавчі комітети скликають сесії Рад, координують роботу постійних комісій Рад; надають депутатам у здійсненні їх повноважень; організують виконання рішень Рад і вищестоящих державних органів, а також наказів виборців; керують підлеглими їм органами управління.
Редакція статті 147 від 27.10.1989 р.:
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів керують державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території відповідних Рад на основі рішень їх обрали Рад і вищестоящих органів державної влади і управління.
Компетенція виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і порядок їх діяльності визначаються законодавством Союзу РСР, РРФСР і автономних республік.
Стаття 148. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів у межах своєї компетенції приймають рішення і видають розпорядження.
Стаття 149. Виконавчі комітети Рад народних депутатів мають право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів.
Стаття 150. По закінченні повноважень місцевих Рад народних депутатів їх виконавчі комітети зберігають свої повноваження аж до обрання Радами народних депутатів нового скликання виконавчих комітетів.
Стаття 151. Відділи та управління виконавчих комітетів утворюються крайовими, обласними Радами народних депутатів. Радами народних депутатів автономних областей і автономних округів, районними, міськими, районними у містах Радами народних депутатів і підкоряються в свій діяльності як Радам та їх виконавчим комітетам, так і відповідним вищестоящим органам державного управління.
Перелік відділів та управлінь виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу РСР, РРФСР і автономних республік.
Редакція статті 151 від 27.10.1989 р.:
Відділи, управління виконавчих комітетів утворюються крайовими, обласними Радами народних депутатів, Радами народних депутатів автономних областей і автономних округів, районними, міськими, районними у містах Радами народних депутатів і підкоряються в свій діяльності як Радам і виконавчим комітетам, так і відповідним вищестоящим органам державного управління.
Примітка: далі наводиться глава 18 в редакції 24.05.1991 р.:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 17. Місцеві Ради народних депутатів і органи територіального"
 1. Глава Народний депутат
  місцеві Ради проводяться по територіальних і виробничим округах. В організації та проведенні виборів народних депутатів в РФ беруть участь трудові колективи, громадські об'єднання та політичні партії. Порядок організації, фінансування та проведення виборів встановлюється законом. Стаття 75. Гарантії депутатської діяльності Депутати є повноважними представниками виборців у
 2. Глава 10. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів
    глава 10 приводиться в редакції 1978 р. Вона отримала нову редакцію 27.10.1989 р., яка наводиться після викладу даного тексту. Стаття 85. Ради народних депутатів - Верховна Рада РРФСР, Верховні Ради автономних республік, крайові, обласні Ради народних депутатів, Ради народних депутатів автономних областей і автономних округів, районні, міські, районні в містах, селищні
 3. Глава Місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування
    місцевого самоврядування Місцеві Ради народних депутатів - районні, міські, районні в містах, селищні, сільські - є представницькими органами влади на відповідній території та головною ланкою місцевого самоврядування. Республіки в складі Російської Федерації самостійно формують систему і визначають обсяг повноважень місцевих Рад народних депутатів та місцевого
 4. Глава 18. Місцева адміністрація
    місцева адміністрація в районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах здійснюють виконавчо-розпорядчі функції на підставі та на виконання законів РРФСР і республік у складі РРФСР, актів Президента РРФСР і Уряду РРФСР, рішень місцевих Рад народних депутатів, прийнятих у межах їх повноважень, забезпечують законні права та інтереси органів
 5. Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада
    народних депутатів, а в тих автономних республіках, де З'їзди народних депутатів не створюються, - Верховні Ради автономних республік. Стаття 132. Повноваження, структура і порядок діяльності З'їздів народних депутатів і Верховних Рад автономних республік визначаються Конституцією і законами автономних
 6. Перехідні положення
    народних депутатів Російської Федерації не менше ніж двома третинами голосів від загальної кількості народних депутатів РФ або референдумом. Основні положення проектів Конституцій попередньо виносяться на референдум. 2. Конституція Російської Федерації вступає в дію наступного дня після її опублікування в офіційному виданні Верховної Ради Російської Федерації. 3. З вступом Конституції
 7. Глава 12. Народний депутат
    глава 12 в основному діяла в редакції 1978 р. із окремими змінами та доповненнями, які відображені в тексті. Стаття 99. Депутати є повноважними представниками народу в Радах народних депутатів. Беручи участь в роботі Рад, депутати вирішують питання державного, господарського та соціально-культурного будівництва, організують проведення рішень Рад у життя, здійснюють
 8. Глава 11. Виборча система
    глава 11 отримала нову редакцію 27.10.1989 р. Тут наводиться текст 1978 р., далі - редакція 1989 р. з змінами і доповненнями. Стаття 91. Вибори депутатів до всіх Рад народних депутатів проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Стаття 92. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни РРФСР, які досягли 18 років, мають право обирати
 9. Глава 10. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів
    місцеві Ради народних депутатів - крайові, обласні, автономних областей, автономних округів, районні, міські, районні в містах, селищні та сільські - становлять єдину систему представницьких органів державної влади РРФСР. Редакція статті 85 від 21.04.1992 р.: З'їзд народних депутатів Російської Федерації, Верховна Рада Російської Федерації, З'їзди народних депутатів,
 10. XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни
    ради Російського Руху демократичних реформ Проект Конституції РФ, підготовлений групою народних депутатів РФ Проект Конституції (Основного закону) РФ, представлений Президентом РФ Проект Конституції РФ, схвалений Конституційним
 11. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
    народних Депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР, З'їзду народних депутатів, Верховної Ради автономної республіки, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів РРФСР видає постанови і розпорядження та перевіряє їх виконання. Постанови і розпорядження Ради Міністрів автономної республіки обов'язкові до
 12. Додаток Конституція (Основний закон) Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки
    місцевих (ст.ст. 146 - 151) Рад народних депутатів (у редакції 1978 р.) Глава 18. Місцева адміністрація (в редакції (ст.ст. 146 - 151) від 27.10.1989 р.) VIII. Державний план економічного (ст.ст. 152 - 162) і соціального розвитку РРФСР. Державний бюджет РРФСР Глава 19. Державний план (ст.ст. 152 - 157) економічного і соціального розвитку РРФСР Глава 20.
 13.  IV. Поради народних депутатів РРФСР і порядок їх обрання
    народних депутатів РРФСР і порядок їх
 14. Глава 22. Прокуратура
    місцевих Рад народних депутатів, колгоспами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, посадовими особами, а також громадянами на території РРФСР здійснюється Генеральним прокурором СРСР і підлеглими йому Прокурором РРФСР і нижчестоящими прокурорами. Редакція статті 176 від 15.12.1990 р.: Вищий нагляд за точним і однаковим виконанням діючих на території РРФСР законів
 15. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
    місцевого самоврядування. (2) Місцеве самоврядування здійснюється територіальними спільнотами через утворені ними місцеві представницькі органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти
 16. Джерела правових актів
    народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР; Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації; ВКС РФ - Вісник Конституційного Суду Російської Федерації; РВ - Російські вести; РГ - Російська газета; Саппа РФ - Збори актів Президента та Уряду Російської Федерації; СЗ РФ - Відомості
 17. Джерела опублікування
    народних депутатів і Верховної Ради РРФСР Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації Вісник ВАС РФ - Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ЗС РФ - Верховний Суд Російської Федерації РГ - Російська газета СЗ РФ - Відомості Верховної Ради
© 2014-2022  yport.inf.ua