Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеория права и государства → 
Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.Академічний курс, 2009 - перейти к содержанию учебника

ПЕРЕДМОВА

Нині характерним є розвиток психологічної науки, використання її рекомендацій у різних сферах людської діяльності. У системі наукових знань, що сприяють удосконаленню правозасто-совчої діяльності, важливе місце посідає юридична психологія. Це особлива наука, що вивчає пси-хологічні закономірності у системі «людина - право», і спрямована на їх оптимальне використання. Широкі аспекти пізнання особливостей юридичної практики та розробки рекомендацій щодо її удос-коналення передбачають проведення комплексних досліджень юристів і психологів стосовно з'ясу-вання характеристик численних позицій, які визначають специфіку всіх напрямів правозастосовчої діяльності.
Підручник підготовлений відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Психологія (загальна та юридична)» у вищих юридичних навчальних закладах. Незважаючи на те, що зазначе-на дисципліна (судова психологія) викладається у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з 1965 р., свого підручника до цього часу не було. Забезпечення навчальної дис-ципліни здійснювалось переважно за допомогою посібника професора В. О. Коновалової «Правова психологія», який не міг охоплювати усіх важливих проблем загальної та юридичної психології. От-же, у виданні нового підручника давно виникла нагальна потреба.
При підготовці підручника автори використовували не лише багаторічний досвід викладання юридичної психології, а й практичний досвід застосування психологічних знань при проведенні судо-во-психологічних експертиз і психологічного консультування як атестовані експерти - судові пси-хологи.
Пропонований підручник є оригінальною працею, що охоплює найважливіші проблеми загаль-ної та юридичної психології, відрізняється певною новизною викладення проблемних питань та на-данням новітніх рекомендацій щодо застосування психологічних знань у юридичній практиці. За своєю структурою підручник складається з семи розділів: «Вступ до юридичної психології», «При-родничо-наукові основи юридичної психології», «Психологічні основи процесуальної діяльності», «Психологія слідчої діяльності», «Психологія судової діяльності», «Кримінальна психологія», «Пенітенціарна психологія».
Важливим є те, що у підручнику загальнопсихологічні проблеми інтерпретовані щодо юридич-ної діяльності. Особлива увага зосереджена на психологічних аспектах слідчої та судової діяль-ності, параметрах її виконання, створенні професіограм слідчого та судді. Висвітлені психологічні механізми вчинення злочинів, розкриті особливості поведінки злочинця на різних етапах злочинної діяльності. Надані рекомендації щодо психологічних основ попередження злочинів та ресоціалізації засуджених.
Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників су-дових та правоохоронних органів.
Автори висловлюють щиру подяку всім, хто надав допомогу при підготовці підручника, а та-кож мають намір продовжити розробку таких проблем, тому будуть вдячні читачам за їх зауважен-ня, поради та побажання, які просимо надсилати за адресою: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, Україна, 04107.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "ПЕРЕДМОВА"
 1. Передмова
  Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст М.Т. Ціцерон Кроки Уряду України щодо стабілізації економіки ще контрастніше висвітлили недоліки існуючої податкової системи. Численні зміни, що перманентно вносилися до податкового законодавства і були спрямовані на вдосконалення податкової системи України, призвели до прийняття великої кількості
 2. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
  Відповідно до закону авторові належать особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням будь-якого твору науки, літератури чи мистецтва. Для виникнення і здійснення авторських прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права, який вміщується
 3. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
 4. Передмова
  Підручник є першим у незалежній Україні двотомним виданням, в якому відповідно до нової вузівської навчальної програми повно та всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути. Цивільне право - одна з основних і найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін, що обов'язково вивчається в усіх вищих та середніх юридичних навчальних закладах і на юридичних факультетах. Без знань
© 2014-2022  yport.inf.ua