Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

20.1. Поняття скарги в державному управлінні

Найважливішим способом забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади є особисті звернення громадян зі скаргами, пропозиціями та заявами Звернення громадян у державні та громадські органи є засобом здійснення та охорони прав особистості, зміцнення зв'язків державного апарату з населенням, істотним джерелом інформації, необхідної для вирішення поточних і перспективних питань державного, господарського та соціально-культурного будівництва Будучи однією з форм участі громадян в управлінні, звернення сприяють посиленню контролю народу за діяльністю державних та громадських органів, підприємств, установ та посадових осіб, боротьбі з тяганиною, бюрократизмом і зловживаннями.
Скарги громадян - це звернення з приводу порушення їх суб'єктивних прав і свобод Пропозиції та заяви не пов'язані з порушенням суб'єктивних прав громадянина і спрямовані на поліпшення діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб Громадяни мають право оскаржити всякі незаконні дії та акти, а також бездіяльності, що порушують їх суб'єктивні права та інтереси. Предметом скарги можуть бути діяння, що ущемляють права та законні інтереси як самого громадянина, так і інших осіб
Адміністративні скарги з правових ознаками поділяються на загальні та спеціальні. Порядок розгляду загальних скарг регулюється Федеральним законом Російської Федерації від 2 травня 200Б р. № 59-ФЗ «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації».
Підстави та порядок виробництва за спеціальними скаргами регулюється спеціальними нормами, які у КоАП, Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації, затвердженому Указом Президента Російської Федерації від 10 листопада 2007 1495, та інших актах.
Право на загальну скаргу є абсолютним, необмеженим і невідчужуваним правом громадянина. Цим правом володіють всі громадяни. Кожен дієздатна людина може подати її по будь-якому значному для нього приводу без чийогось попередньої згоди Право на скаргу необмежена за змістом і за формою. Предметом скарги можуть бути не тільки незаконні, але і недоцільні чи аморальні діяння
Дуже часто громадяни використовують право оскарження індивідуальних актів управління. Можливі й скарги на законність нормативних актів, тобто вказівка на їх невідповідність Конституції Російської Федерації і законам Така скарга правомірна, якщо нормативним актом зачіпаються інтереси громадянина або можуть бути порушені в перспективі. Громадяни вправі направляти скарги в компетентні органи управління, народним депутатам, у прокуратуру, суспільні і міждержавні організації.
Загальне право скарги підрозділяється на два види:
| право адміністративної скарги;
| право на судове оскарження.
Спеціальне право скарги надається особам як учасникам цивільного і кримінального процесу, адміністративного та дисциплінарного провадження, трудових спорів Спеціальне право скарги закріплюється законодавством, наделяющим громадянина спеціальноюправоздатність на додаток до загальної. Особа, яка має спеціальне право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення, іменується в законодавстві не громадянином, а особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим Спеціальне право скарги приурочено до особливостей правового статусу громадян як осіб, які виконують ті чи інші соціальні функції, є учасниками трудових, юрисдикційних відносин
Щодо цієї категорії осіб законодавством передбачений інший порядок позасудового та судового оскарження Цей порядок встановлено цивільно-прцессуального законодавством, законодавством про працю, про адміністративні правопорушення, нормативними актами, що встановлюють особливості дисциплінарної відповідальності певних категорій осіб Як виняток спеціальне право оскарження військовослужбовцями закріплено Законом Російської Федерації «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян». Військовослужбовець має право оскаржити дії (рішення) органів військового управління і військових посадових осіб, які порушують його права і свободи, в порядку підлеглості і у військовий суд - у порядку, встановленому Законом Російської Федерації «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян ». Слід зазначити, що спеціальне право не поглинає собою загальне право оскарження Позасудове оскарження не позбавляє громадянина конституційного права на судовий захист його прав і свобод
Загальне право громадян на судове оскарження закріплено не тільки законодавчими актами про скарги і реалізується не тільки судами загальної юрисдикції Відповідно до Конституції Російської Федерації Конституційний Суд Російської Федерації за скаргами на порушення конституційних прав громадян та з запитами судів перевіряє конституційність закону, який застосовується чи підлягає застосуванню в конкретній справі Акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність
Арбітражні суди вправі розглядати справи про оскарження громадянами певних актів і дій органів і посадових осіб (наприклад, про оскарження відмови в державній реєстрації самостійної підприємницької діяльності громадян) Нормативні акти в арбітражному суді оскаржені бути не можуть. Арбітражний суд розглядає справи про недійсність актів, адресованих конкретним особам або групам осіб
Звернення (скарги) можна згрупувати за такими підставами:
| за змістом (пенсійні, податкові та т. д.);
| авторам, їх подали (індивідуальні, групові);
| формі (усні, письмові);
| адресатам (первинні, повторні).
Письмове звернення громадянина має бути підписана їм із зазначенням прізвища, імені, по батькові й утримувати, крім викладу істоти скарги, дані про місце його проживання, роботи або навчання
Звернення , що не містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Ознаки спеціальної скарги:
| наявність спеціальних норм, що встановлюють особливий порядок розгляду;
| спеціальні підстави для оскарження (наказ керівника, постанову по справі про адміністративне правопорушення);
| чітко визначені суб'єкти права (особисто зацікавлені або їх представники);
| чітко визначені адресати скарги;
| спеціальні терміни подачі скарги;
| процедурні особливості виробництва по конкретних видах скарг;
| більш короткі терміни розгляду скарг.
Відмінності спеціальної скарги від загальної полягають в наступному
| Спеціальна скарга може бути подана тільки особами, притягнутими до відповідальності, потерпілими або від імені адвоката (ст. 25.1, 25.2 і 25. 5 КпАП), а загальна - будь-яким громадянином.
| Спеціальна скарга даного виду повинна бути письмовою, а для загальної скарги форма не встановлена
| Адресатами спеціальної скарги виступають вищестоящі органи Адресати загальної скарги значно ширше
| Спеціальна скарга повинна бути спрямована адресату у визначений термін (10 днів) з дня винесення постанови, а для загальної терміни не визначені
| Подання у встановлений термін спеціальної скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, звернення із загальною скаргою таких наслідків не тягне
| Спеціальна скарга подається через орган, який виніс постанову, який зобов'язаний протягом трьох діб направити її разом із справою за підвідомчістю. Загальна скарга подається одному або декільком адресатам
| Скарга в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення розглядається уповноваженою на те органом протягом 10 днів. Для дозволу загальних скарг встановлені інші строки
Таким чином, право на спеціальну скаргу набагато вже права на загальну скаргу і має на меті більш кваліфіковано і в стислі терміни розглядати справи, посилювати захист прав громадян
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20.1. Поняття скарги в державному управлінні "
 1. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 2. Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
  скарги у справах, сторони за якими звільнено від сплати державного мита при подачі апеляційних та касаційних скарг (наприклад, у справах про розірвання шлюбу)? Відповідь. Як випливає з положень гл. 25.3 НК РФ, наглядові скарги у справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, оплачуються державним митом у розмірі 50% розміру державного мита, яке справляється при подачі
 3. Стаття 49. Термін розгляду скарги
  скаргу, що надійшла згідно з цим Кодексом, протягом двох місяців з дня отримання
 4. Стаття 389.7. Повідомлення про принесені апеляційну-них скарзі, поданні
  скарзі, наданих осіб, зазначених у статті 389.1 цього Кодексу, якщо скарга або подання зачіпає їхні інтереси, з роз'ясненням права подачі на ці скаргу або подання заперечень письмово, із зазначенням строку їх подання та надсилає їм копії скарги, подання, а також заперечень на них. Заперечення, що надійшли на скаргу, подання, долучаються до матеріалів
 5. Стаття 401.5. Повернення касаційних скарги, подання без розгляду
  скарга, подання повертаються без розгляду, якщо: 1) касаційні скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 401.4 цього Кодексу; 2) касаційні скарга, подання подано особою, які не мають права на звернення до суду касаційної інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в касаційному порядку; 4) надійшло прохання про відкликання касаційних
 6. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  державного управління способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням
 7. Стаття 30.15. Прийняття до розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  скарги, протесту суддя виносить ухвалу. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, зобов'язаний сповістити особу, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також потерпілого про подання скарги, принесення протесту і надати зазначеним особам можливість ознайомитися зі скаргою, протестом і подати заперечення на них. 3. В
 8. Стаття 412.4. Повернення наглядових скарги, перед-уявлення без розгляду по суті
  скарга, подання повертаються без розгляду по суті, якщо: 1) наглядові скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 412.3 цього Кодексу; 2) наглядові скарга, подання подано особою, яка не має права на звернення до суду наглядової інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в порядку нагляду; 4) надійшло прохання про відкликання наглядових
 9. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги. 3. Скарга може бути подана безпосередньо до суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі,
 10. 21.6. Судовий контроль за законністю в сфері державного управління
  скарг на дії та рішення органів і посадових осіб, що порушують права і свободи громадян; - розгляді справ про адміністративні правопорушення (якість проведеного розслідування, законність винесених постанов та ін.); - розгляді скарг і протестів на постанови у справах про адміністративні правопорушення; - перевірки законності нормативних правових актів; -
 11. Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання
  скарга, подання можуть бути прийняті до розгляду в касаційному порядку, якщо їх зміст відповідає вимогам, передбаченим ст. 339 ЦПК РФ, а також якщо за встановленим ст. 340 ЦПК РФ правилом касаційні скарга, подання та додані до них письмові докази подано до суду з копіями за кількістю осіб, що у справі. У разі подання скарги, подання, не
© 2014-2022  yport.inf.ua