Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Побутовий підряд

Загальні положення. Побутовий поспіль має як загальні, так і відмінні з підрядом риси і відповідне цим розбіжностям спеціальне правове регулювання. Договір побутового підряду опосередковує відносини з виконання окремими підприємцями індивідуальних замовлень громадян, спрямованих на задоволення їх побутових та інших особистих потреб. Отриманий у процесі виконання названого договору результат передається його замовнику. Таким чином, договір побутового підряду охоплює відносини не тільки товарного обігу, а й виробництва матеріальних благ.
За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу (п. 1 ст. 730 ЦК).
Договір побутового підряду є взаємним, консенсуальних і оплатним. Договір побутового підряду може включати елементи інших договорів і таким чином набувати рис змішаного договору (п. 3 ст. 421 ЦК). Так, відносини сторін з оплати вартості матеріалу (п. 1 ст. 733 ЦК) містять ознаки договору купівлі-продажу; відносини з надання матеріалу в кредит (абз. 1 п. 1 ст. 733 ЦК) - ознаки договору комерційного кредиту. Використання в договорі побутового підряду різного роду формулярів або інших стандартних форм, запропонованих підрядником, свідчить про наявність ознак договору приєднання.
Договір побутового підряду належить до публічних договорів (ст. 426 ЦК). Публічність договору зобов'язує підрядника виконувати роботи за договором побутового підряду стосовно кожного громадянина, який до нього звернеться, і на однакових умовах, крім випадків, коли законом і іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів.
Оскільки за загальним правилом підрядні роботи виконуються з матеріалу підрядника та його засобами (п. 1 ст. 704 ЦК), остільки відсутність у підрядника необхідних матеріалів є підставою для відмови в укладенні договору. При цьому обов'язок щодо доказування відсутності можливості виконати відповідні роботи покладено на підрядника.
Крім того, публічність договору побутового підряду накладає на підрядника обов'язок до укладення договору надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, про ціну та форму оплати, інші стосуються предмета договору відомості (п. 1 ст. 732 ЦК).
Норми про побутовий підряд (за колишньою термінологією - побутовому замовленні * (423) містилися в ЦК РРФСР 1964 р. і в правилах про договори підряду з обслуговування побутових потреб громадян. По окремих видах обслуговування громадян діяли типові договори побутового замовлення. Детальної ж регламентації розглянутий договір в радянському цивільному законодавстві не отримав.
На відміну від більшості інших договорів розвитку законодавства про побутовому підряді передувало прийняття в першій половині 90-х рр.. минулого століття нормативних актів в області захисту прав споживачів. У зв'язку з набранням чинності частині другій ДК виникла необхідність в узгодженні його норм, що стосуються прав споживачів, з нормами спеціального законодавства про захист прав споживачів. Відповідні поправки вносилися неодноразово, однак остаточно вирішити питання про диференціацію норм ГК та законодавства про захист прав споживачів не вдалося.
В даний час найважливішим джерелом правового регулювання договору побутового підряду є § 2 гл. 37 ЦК.
Для забезпечення гарантій прав замовника в договорі будівельного підряду ЦК передбачає можливість застосування норми § 2 гл. 37 ГК про права замовника до відносин за договором будівельного підряду, якщо роботи виконуються для задоволення особистих потреб замовника (п. 3 ст. 740 ЦК). У даному випадку мова йде не про субсидіарний застосуванні відповідних норм, а надається можливість замовнику-споживачу в договорі будівельного підряду в повному обсязі скористатися правами замовника з побутового підряду.
Участь у договорі побутового підряду громадянина як більш слабкої сторони по відношенню до підрядника компенсується поширенням на відносини з побутового підряду норм про захист прав споживачів. Згідно п. 3 ст. 730 ГК до відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ЦК, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них. Іншими словами, законодавець віддає пріоритет у регулюванні відносин за договором побутового підряду нормам ГК: загальним положенням про підряд, про договір, про зобов'язання, про угоди; загальним засадам цивільного законодавства. Законодавство про захист прав споживачів має субсидіарне застосування до відносин за договором побутового підряду * (424).
В ієрархії законодавства про захист прав споживачів провідна роль відводиться Закону РФ від 7 лютого 1992 р. "Про захист прав споживачів" (з ізм. та доп.) * (425), який містить гл. III про захист прав споживачів при виконанні робіт і послуг. Названий Закон не тільки конкретизує норми ЦК про побутовий підряд, але й встановлює правила, не передбачені ЦК (наприклад, наслідки порушення термінів початку і закінчення виконання робіт, стягнення неустойки за їх порушення, а також за прострочення виконання вимог замовника з приводу недоліків робіт та строків виконання цих вимог).
Цивільно-правові норми, спрямовані на захист прав споживача при виконанні робіт, містяться і у Федеральних законах від 2 січня 2002 р. "Про якість та безпеку харчових продуктів "* (426), від 15 грудня 2002 р." Про технічне регулювання "* (427) та ін
Прерогатива прийняття підзаконних актів у галузі захисту прав споживачів відведена Уряду РФ , яке приймає правила, обов'язкові при укладенні та виконанні робіт, в тому числі і робіт з побутового підряду. До числа таких актів відносяться: постанови Уряду РФ від 15 серпня 1997 р. "Про затвердження правил побутового обслуговування населення в Російській Федерації" * (428); від 11 квітня 2001 р. "Про затвердження правил надання послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів" * (429); від 23 травня 2006 р. "Про порядок надання комунальних послуг" * (430). Уряд РФ не має права доручати федеральним органам виконавчої влади приймати такого роду акти (п. 2 ст. 1 Закону "Про захист прав споживачів").
Застосування законодавства про захист прав споживачів у регулюванні відносин з побутового підряду знайшло відображення в роз'ясненнях Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. "Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів" * (431).
Елементи договору побутового підряду. Найбільшою специфікою в договорі побутового підряду володіє суб'єктний склад. На стороні підрядника виступає особа, яка здійснює відповідну підприємницьку діяльність, тобто таку підприємницьку діяльність, яка спрямована на задоволення особистих потреб громадян (пошиття одягу, ремонт автомобіля, виготовлення меблів тощо). Зазначеним особою можуть бути комерційна організація або громадянин-підприємець. Відповідно в розглянутому договорі не може бути підрядником підприємець, який здійснює діяльність, не пов'язану із задоволенням особистих потреб громадян; некомерційна організація * (432); громадянин, який не є підприємцем.
В випадку коли характер виконуваної роботи і його результат залежать від того, яке конкретно особа буде виконувати роботу, підрядник повинен вказати це особа в договорі (п. 1 ст. 732 ЦК).
В якості замовника виступає громадянин , в тому числі і громадянин-підприємець, що має намір використовувати створюваний для нього підрядником результат в особистих цілях. Не належать до предмета договору побутового підряду відносини, що виникають між громадянами щодо задоволення особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності , а також відносини, що виникають у зв'язку з виконанням для громадянина робіт для здійснення підприємницької діяльності * (433), а не для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб.
Істотною умовою договору побутового підряду є предмет , що представляє собою результат, отриманий після закінчення виконаної підрядником роботи. Хоча у визначенні договору побутового підряду відсутня вказівка на результат, його наявність підтверджується загальним визначенням підряду (п. 1 ст. 702 ЦК), а також вмістом ст. 737 і 738 ЦК.
Створений підрядником результат за своїми властивостями і призначенням не повинен використовуватися у підприємницькій діяльності. Так, якщо громадянин укладе договір на виготовлення партії костюмів з метою подальшої їх реалізації, то такий договір не можна кваліфікувати в якості побутового підряду.
Якщо замовник у договорі побутового підряду не поставив підрядника до відома про спеціальні метою використання створюваного результату або якщо законом не передбачені обов'язкові вимоги до його якості, то результат повинен відповідати цілям, для яких він зазвичай використовується.
Ціна договору побутового підряду є істотною умовою і визначається угодою сторін до його укладення (п. 1 ст. 731, ст. 735 ЦК). До складу ціни входять компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода.
За загальним правилом сторони вільні у визначенні обсягу ціни договору. У разі, коли державні органи відповідних рівнів затверджують тарифи на виконання підрядних робіт, ціна договору не може перевищувати межі, встановлені цими органами.
За згодою замовника ціна роботи може бути зменшена після закінчення роботи з урахуванням вартості залишається у підрядника невикористаного матеріалу (абз. 2 п. 12 Правил побутового обслуговування населення).
При виконанні робіт, що мають, як правило, тривалий термін виконання, ціна роботи може бути визначена твердої або приблизної кошторисом, яка містить докладний перелік витрат щодо їх виконання. Водночас Закон "Про захист прав споживачів" передбачає обов'язкове складання кошторису в договорі побутового підряду, коли на її складанні наполягає будь-яка з сторін договору (ч. 2 п. 1 ст. 33 Закону). Зміна твердої ціни, закріпленої в кошторисі за загальним правилом не допускається, за винятком випадків, коли істотно зросла вартість матеріалів і устаткування, що не можна було передбачити при укладенні договору. Відмова споживача від виконання цієї вимоги наділяє підрядника правом розірвати договір в судовому порядку.
Законодавчо допускається підвищення приблизного кошторису, коли виникла необхідність виконання додаткових робіт. Про це підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника. Відмова замовника від підвищення приблизного кошторису наділяє підрядника правом відмовитися від виконання робіт і зажадати від споживача сплати ціни за виконану роботу. Якщо замовник не був своєчасно попереджений про зміну приблизної ціни, то підрядник зобов'язаний виконати зобов'язання за договором в межах приблизного кошторису (п. 3 ст. 33 Закону про захист прав споживачів).
Форма договору побутового підряду підпорядковується загальним положенням ЦК про форму угод (ст. 158-165) і уточнюється в п. 4 Правил побутового обслуговування населення в Російській Федерації, відповідно до яких названий договір оформляється в простій письмовій формі (квитанція, інший документ) і повинен містити такі відомості: фірмове найменування (найменування) та місце знаходження (юридична адреса) організації-виконавця (для індивідуального підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, відомості про державну реєстрацію); вид роботи ; ціна роботи; точне найменування, опис і ціна матеріалів (речі), якщо робота виконується з матеріалів виконавця або з матеріалів (з річчю) споживача; відмітка про оплату споживачем повної ціни робіт або про внесеному авансі при оформленні договору, якщо така оплата була проведена ; дати прийому і виконання замовлення; гарантійні терміни на результати роботи, якщо вони встановлені федеральними законами, іншими правовими актами Російської Федерації чи договором або передбачені звичаєм ділового обороту; інші необхідні дані, пов'язані зі специфікою виконуваних робіт; посаду особи, яка прийняла замовлення, і його підпис, а також підпис споживача, який здав замовлення.
Доповненням до підвищеного рівня забезпечення прав замовника є норма Правил побутового обслуговування населення про необхідність видачі підрядником замовникові одного примірника договору. Значна ж частина підрядних робіт виконується в присутності споживача . У такому випадку немає необхідності видавати примірник договору, а виконання роботи може оформлятися шляхом видачі касового чека, квитка і т.п.
У разі втрати примірника договору чи іншого документа, що підтверджує укладання договору підряду, виріб , вказане в документі, видається на підставі письмової заяви споживача за пред'явленням ним паспорта або іншого документа, що посвідчує особу споживача.
Найважливішою умовою належного виконання зобов'язань за договором побутового підряду є дотримання термінів виконання робіт. Законодавчо встановлено два способу визначення термінів виконання робіт: нормативний і договірний (ст. 27, 38 Закону "Про захист прав споживачів"). Нормативний термін може встановлюватися в правилах про виконання підрядних робіт на основі постанови Уряду РФ. До теперішнього часу Урядом РФ не прийняло жодного нормативного акта, який встановлює такого роду терміни. Отже, застосовується договірний спосіб встановлення термінів, що цілком узгоджується з загальними положеннями про підряд (ст. 708 ЦК). В договорі робиться відмітка про фактичну дату виконання роботи.
  Особливості змісту договору побутового підряду. Найважливішою обов'язком підрядника є надання замовнику до укладення договору побутового підряду широкого спектра необхідної та достовірної інформації, пов'язаної з виконанням робіт. Вимоги до змісту інформації формулюються в ст. 732 ГК, Законі РФ "Про захист прав споживачів", Правилах побутового обслуговування населення.
  За своєю структурою інформація, що надається підрядником, має містити відомості: характеризують підрядника; характеризують виконувані роботи (результат); ознайомчого характеру.
  До відомостей, що характеризує підрядника, відносяться: фірмове найменування (найменування) організації; місце знаходження (юридична адреса); дані про державну реєстрацію індивідуального підприємця із зазначенням найменування зареєстрував його органу; перелік виконуваних робіт і форм їх надання; режим роботи; дані про особу, яке буде її виконувати (якщо за характером роботи це має значення); інформація про номер ліцензії, строк її дії, а також про орган, що видав ліцензію (при виконанні робіт, що підлягають ліцензуванню): дата і період призупинення робіт (у разі тимчасового призупинення діяльності підрядника для проведення санітарних, ремонтних та інших заходів).
  До відомостей, що характеризує виконувані роботи (результат), відносяться: вид і особливості виконання певних видів робіт; відомості про основні споживчі властивості результату робіт; ціна на виконувані роботи, а також на використовувані при цьому матеріали, запасні частини і фурнітуру виконавця (позначені на їх зразках); відомості про порядок і форму оплати; перелік надаваних послуг (виконуваних робіт) та форм їх надання; позначення стандартів, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати роботи, терміни виконання робіт, у тому числі гарантійні терміни, термін служби або термін придатності товарів (робіт), якщо вони встановлені федеральним законодавством, договором або передбачені звичаєм ділового обороту; відомості про необхідні дії споживача після закінчення зазначених термінів і можливі наслідки при невиконанні таких дій, якщо товари (роботи) після закінчення зазначених термінів становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна споживача або стають непридатними для використання за призначенням; відомості про підтвердження відповідності робіт встановленим вимогам (номер сертифіката відповідності, термін його дії, орган, що його видав, або реєстраційний номер декларації про відповідність, термін її дії, найменування виконавця, який прийняв декларацію, і орган, її зареєстрував); вимоги, яких повинен дотримуватися підрядник з метою ефективного і безпечного використання результату роботи, а також про можливі для самого замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог; інші, які належать до договору і відповідної роботі відомості (на прохання замовника).
  До відомостей ознайомчого характеру відносяться: зміст Правил побутового обслуговування населення; адресу і телефон підрозділи по захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування, якщо такий підрозділ є; зразки договорів (квитанцій, інших документів) про виконання робіт; зразки (моделі) виготовлених виробів, альбоми та журнали з моделями виробів тощо; перелік категорій споживачів, які мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при виконанні робіт відповідно до федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації. Перерахована ознайомча інформація повинна знаходитися в зручному для огляду місці, викладатися російською мовою і додатково, на розсуд виконавця, на державних мовах суб'єктів Російської Федерації, рідних мовах народів Російської Федерації (абз. 5 п. 3 Правил побутового обслуговування населення).
  Окремі види робіт можуть проводитися підрядником на дому. У цьому випадку обов'язок щодо забезпечення явки працівника в погоджений із замовником час лежить на підряднику.
  Належне виконання зобов'язання за договором побутового підряду в ряді випадків залежить від якості матеріалу, з якого виготовляється та чи інша річ. При виконанні підрядником робіт зі свого матеріалу підрядник зобов'язаний застосовувати (використовувати) для виконання замовлення матеріал, відповідність якого встановленим вимогам підтверджено документом (сертифікатом, декларацією відповідності), якщо це його відповідність підлягає згідно з законодавством Російської Федерації обов'язковому підтвердженню.
  Як професійний виконавець підрядник зобов'язаний негайно попередити споживача і до отримання від нього вказівок призупинити виконання роботи при виявленні непридатності або недоброякісності переданих споживачем матеріалу, обладнання, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі. Аналогічні дії підрядник повинен здійснити і при загрозі настання можливих несприятливих для замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи; інших не залежних від виконавця обставин, які загрожують міцності або придатності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк (п. 11 Правил побутового обслуговування населення).
  На підряднику лежить обов'язок по збереженню і правильному використанню наданого замовником матеріалу або його частини для виконання робіт (п. 12 Правил побутового обслуговування населення). Після закінчення роботи виконавець зобов'язаний представити споживачеві звіт про використання матеріалу. Невикористаний матеріал підлягає поверненню замовнику або, як було зазначено вище, підлягає заліку до складу ціни договору.
  При повній або частковій втраті (пошкодженні) матеріалу (речі), прийнятого від замовника, підрядник зобов'язаний у триденний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості. За згодою замовника підрядник може виготовити виріб з однорідного матеріалу (речі) в розумний строк, а за відсутності однорідного матеріалу (речі) аналогічної якості відшкодувати споживачеві дворазову ціну втраченого (пошкодженого) матеріалу (речі), а також витрати, понесені споживачем.
  У сукупності специфічних прав замовника за договором побутового підряду пріоритетне місцево займає право на інформацію, яка у разі його порушення забезпечується можливістю настання ряду несприятливих наслідків для порушника. Так, якщо підрядник не надав можливість негайно отримати разом укладення договору побутового підряду необхідну і достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, про ціну та форму оплати, замовник має право вимагати від підрядника відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору (п . 2 ст. 732 ЦК). За аналогічні дії підрядника, що спричинили недоліки після передачі результату роботи внаслідок відсутності у замовника такої інформації, замовник також має право вимагати відшкодування збитків.
  У випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, що не володіє властивостями, які мав на увазі замовник, останній має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду без оплати виконаної роботи, а також відшкодування збитків (абз. 2 п. 2 ст. 732 ЦК).
  На практиці нерідкі випадки нав'язування підрядником додаткових робіт за плату без згоди замовника. Замовник має право відмовитися від оплати таких робіт, а якщо вони оплачені - зажадати від виконавця повернення сплаченої суми (п. 1 ст. 731 ГК; абз. 3 п. 6 Правил побутового обслуговування населення).
  Найважливішою гарантією вільного здійснення прав замовника є надання замовнику повної свободи в будь-який час до здачі роботи відмовитися від виконання договору, повідомивши про це підрядника (п. 2 ст. 731 ЦК). Замовник, який прийняв таке рішення, зобов'язаний сплатити підряднику частину встановленої ціни в розмірі, пропорційному частини роботи, виконаної підрядником до моменту отримання відповідного повідомлення, а також відшкодувати витрати підрядника, які він зробив у цей період для виконання договору.
  Порушення підрядником початку, закінчення і проміжних строків виконання робіт або наявність реальної загрози її невиконання в строк надає замовнику можливість скористатися способами захисту, закріпленими в п. 26 Правил побутового обслуговування населення: призначити виконавцю новий термін; доручити виконання роботи третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат; зажадати зменшення ціни за виконання роботи; розірвати договір про виконання роботи. Крім того, замовник має право вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних йому у зв'язку з порушенням термінів виконання роботи.
  За порушення названих строків або призначених замовником нових термінів підрядник сплачує замовнику за кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення неустойку (пені) у розмірі 3% ціни виконання роботи, а якщо ціна виконання роботи відповідним договором не визначена - загальної ціни замовлення . Договором про виконання робіт між споживачем і виконавцем може бути встановлений більш високий розмір неустойки (пені). Загальний же розмір неустойки не може перевищувати ціну роботи (замовлення).
  Ряд специфічних прав виникає у підрядника у зв'язку з виявленням недоліків у виконаній роботі і в разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду.
  Обсяг прав замовника при виявленні недоліків роботи залежить від того, чи є ці недоліки істотними або такими не є (назвемо їх умовно несуттєвими). Різниця названих недоліків проводиться в преамбулі до Закону "Про захист прав споживачів". До істотних недоліків робіт відносяться: непереборний недолік, вада, що вимагає невідповідних витрат або витрат часу щодо його усунення; недолік, який виявляється неодноразово; недолік, який проявляється знову після його усунення; інші подібні недоліки. До несуттєвим недоліків робіт відносяться: невідповідність роботи обов'язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому законом порядку; невідповідність роботи умовам договору; невідповідність роботи цілям, для яких роботи такого роду звичайно використовуються, або цілям, про які підрядник був повідомлений замовником при укладанні договору ; невідповідність роботи зразком та (або) опису при продажу товару за зразком та (або) за описом.
  Характер нестачі роботи тісно пов'язаний з термінами, протягом яких замовник має право пред'явити претензії до підрядника. Так, при виявленні несуттєвих недоліків під час приймання результату роботи або після його приймання протягом гарантійного терміну, а якщо він не встановлений, - розумного строку, але не пізніше двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи, замовник вправі вчинити певні дії: а) за своїм вибором здійснити одне з передбачених у ст. 723 ГК прав; б) вимагати безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами.
  У разі виявлення істотних недоліків результату роботи замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне їх усунення. Умовою задоволення такої вимоги є надання замовником доказів, що підтверджують виникнення недоліків до ухвалення результату роботи замовником або з причин, які існували до цього моменту (п. 1 ст. 737 ЦК). Таким чином, досягається розумний компроміс між інтересами замовника та підрядника у разі виникнення між ними спору.
  Вимога замовника про безоплатне усунення суттєвих недоліків може бути пред'явлено підряднику, якщо вказані недоліки виявлені після закінчення двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи замовником, якщо термін служби не встановлено.
  У разі відмови підрядника від безоплатного усунення суттєвих недоліків замовник має право в межах того ж терміну пред'явити наступні вимоги: про повернення частини ціни, сплаченої за роботу; про відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків замовником своїми силами або за допомогою третіх осіб; про відмову від виконання договору та відшкодування завданих збитків.
  Неналежне виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду наділяє замовника правами, наданими покупцю відповідно до ст. 503-505 ЦК.
  Основні обов'язки замовника - прийняти та оплатити виконану підрядником роботу.
  На відносини з приймання роботи (її результату) поширюються загальні норми про підряд (ст. 720 ЦК), частково продубльовані в п. 14 Правил побутового обслуговування населення.
  Розрахунки замовника з підрядником здійснюються за загальним правилом після завершення роботи і здачі її результату підряднику. Можлива оплата роботи і при укладенні договору. За згодою замовника робота може бути оплачена ним при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.
  При виконанні договору побутового підряду виникає необхідність у розрахунках не тільки за витрати і винагорода підрядника, а й за оплату матеріалу, з якого в процесі виконання роботи створюється кінцевий результат. Специфіка розрахунків за матеріал і деякі інші правові наслідки залежать від того, кому із сторін договору він належить. Якщо матеріал належить підрядчику, то оплату при укладанні договору проводить замовник повністю або в частині, визначеної у договорі, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи (п. 1 ст. 733 ЦК). За угодою сторін матеріал може бути наданий підрядником у кредит, в тому числі з умовою оплати матеріалу в розстрочку. Певна при укладенні договору ціна наданого підрядником матеріалу не підлягає перерахунку у разі її подальшої зміни.
  Якщо робота виконується з матеріалу замовника, то матеріал підлягає чіткої ідентифікації шляхом зазначення у відповідних документах (квитанції, замовленні) найменування, кількості, якості, кольору, форми і т.п. Така вимога обумовлена істотною переробкою матеріалу, в результаті чого втрачаються його первинні властивості. Обов'язковим також є вказівка узгодженої сторонами ціни матеріалу, яку підрядник має право оскаржити в суді як більш слабка сторона в договорі.
  Замовник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості відповідно до цивільного законодавства.
  При виконанні робіт на дому у споживача або в іншому місці, вказаному споживачем, споживач зобов'язаний створити необхідні умови для виконання роботи. Зміст названих умов має бути передбачено в договорі.
  В силу різних обставин замовник може не з'явитися за отриманням створеного підрядником результату або ухилятися від його приймання. У таких випадках підрядник має право за розумну ціну продати результат роботи, а виручену суму внести в депозит нотаріуса або суду в порядку, передбаченому ст. 327 ЦК (ст. 738 ЦК). Право реалізації незатребуваного майна виникає у підрядника після закінчення двох місяців з дня письмового попередження замовника про необхідність отримати вироблений результат. З моменту зарахування коштів у депозит зобов'язання вважається виконаним: підрядник втрачає права на ці грошові кошти, а замовник набуває на них право власності. Нотаріус чи суд повідомляє замовника про внесення підрядником грошових коштів замовника. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Побутовий підряд"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    побутовий) для іншої особи-непідприємця. Стосовно підприємця, що переслідує комерційні цілі, застосовуються правила комерційного законодавства, а щодо звичайного приватної особи - загальногромадянського законодавства [5]. Залежно від суб'єктного складу учасників договору ГК називає підприємницькими такі договори, сторонами яких є підприємці. До них
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    побутового підряду. Зокрема, права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості та права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду прямо регламентовані ГК РФ і не можуть визначатися угодою сторін. У більшості випадків імперативні правові норми, що визначають умови торговельних угод, встановлені, як правило,
 3. § 1. Підряд
    побутовий підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і складові § 1 гл. 37 ГК. Підряд займає значне місце серед підприємницьких договорів та
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    побутових і (або) виробничих потреб, що зумовлює дію даного закону відносно більш широкого кола осіб. Цивільний кодекс РФ. У розвитку російського цивільного права можна виділити три найважливіших періоду - дорадянський (до 1917 р.), радянський (1917 р. - початок 90-х рр..) І пострадянський (з початку 90-х рр.. По теперішній час). Кожен з них має власний історичний вигляд,
 5. § 1. Загальні положення про підряд
    побутовий підряд; б) будівельний підряд; в) підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт; г) підрядні роботи для державних і муніципальних потреб (§ 2-5 гл. 37 ЦК). Таким чином, договір підряду - договірний тип, який об'єднав ряд видових конструкцій. До окремих видів даного договору загальні положення про підряд (§ 1 гл. 37 ЦК) застосовуються, якщо інше не встановлено правилами
 6. § 3. Договір будівельного підряду
    побутовомупідряд в тій їх частині, в якому ними встановлені додаткові права замовника за договором побутового підряду. Зазначені правила перекривають собою відповідні норми про будівельний підряд. Ціна в договорі будівельного підряду має значення істотної умови, що підлягає обов'язковому узгодженню. Зважаючи на великий обсяг будівельних робіт ціна договору звичайно визначається
 7. § 1. Зобов'язання з надання послуг
    побутовомупідряд, якщо це не суперечить ст. 779-782 ЦК, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг (ст. 783 ЦК) * (478). Дана відсилання переслідує мету нормативної економії, а її допустимість пояснюється багато в чому схожою економічною природою регульованих відносин. Існування загальних, універсальних, правил гл. 39 ЦК не виключає особливостей, притаманних окремим видам
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    побутової організації (див.: Цивільне право. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 3. С. 358; автор глави - В.В. Витрянский). Звідси випливає, що: a) для кваліфікації договору купівлі-продажу електроенергії як договору енергопостачання надолужити всякий раз, крім інших, дослідити питання приналежності мережі і наявності між сторонами прямої мережевої зв'язку; б) передача продавцем енергії по
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    побутового підряду. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування населення. Виконання договору побутового підряду. Відповідальність підрядника за недоліки виконаної роботи і за прострочення її виконання. Зобов'язання з договорів на абонементне обслуговування. Правове регулювання відносин будівельного підряду. Договір будівельного підряду. Особливості договору підряду на
 10. 3. Публічні договори і договори приєднання
    побутового підряду, банківського вкладу громадян та ін Підприємець (услугодатель) як сторона публічного договору, по-перше, зобов'язаний укласти його з будь-яким звернулися до нього для цього особою і не має права надавати будь-кому перевагу (якщо тільки інше не передбачено законом або іншими правовими актами, наприклад для ветеранів війни, інвалідів або інших категорій громадян). Однак сам
© 2014-2022  yport.inf.ua