Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 31. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування


Медичне страхування є формою соціального захисту пра
ти інтересів населення в охороні здоров'я. Мета медичного
страхування - гарантувати громадянам при виникненні стра
вого випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичений
них засобів і фінансувати профілактичні заходи . Ме
діцінскую страхування здійснюється у двох видах: обязатель
ном і добровільному.
З метою забезпечення конституційного права громадян Росій
ської Федерації на медичну допомогу Законом Російської
Федерації від 28 червня 1991 р. № 1499 -1 «Про медичне страхо
вання громадян у Російській Федерації» були утворені феде
ральний і територіальні фонди обов'язкового медичного
страхування як самостійні некомерційні фінансово-кре
дітно учрежденія2.
1 Федеральним законом від 21 липня 2007 р. № 182-ФЗ «Про бюджет Пенсійного
ного фонду Російської Федерації на 2008 рік і на плановий період 2009 та
2010 років »бюджет Фонду встановлений з профіцитом у розмірі близько 9%.
2 Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. -
1993. - № 17.-Ст. 602.

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
створюється Урядом Російської Федерації і діє в
відповідно до уставом1. Територіальні фонди утворюються пред
ставітельнимі і виконавчими органами суб'єктів Росій
ської Федерації. Фонди обов'язкового медичного страхова
ня призначені для формування фінансових ресурсів на
обов'язкове медичне страхування, забезпечення фінансової
стабільності державної системи обов'язкового медичного
ського страхування.
Обов'язкове медичне страхування є складовою
частиною державного соціального страхування і обеспечива
ет всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в
отриманні медичної і лікарської допомоги, предоставля
емой за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в
обсязі та на умовах, відповідних програмам обязатель
ного медичного страхування.
Джерелами фінансування федерального і територіальних
них фондів обов'язкового медичного страхування є:
1) податкові доходи, в число яких входить єдиний соці
альний податок за ставкою, встановленою главою 24 Податкового ко
декса Російської Федерації, а також доходи, що розподіляються
органами Федерального казначейства, надходять від сплати
спеціальних податкових режимів за встановленим нормативом
відрахувань;
2) неподаткові доходи, в тому числі недоїмки, пені та штра
фи за внесками, доходи від розміщення тимчасово вільних коштів
Фонду;
3) безоплатні надходження, до яких віднесено передава
емие Федеральному фонду обов'язкового медичного страхо
вання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету і
інші надходження.
До безоплатним надходженнях до бюджетів територіальних
державних позабюджетних фондів обов'язкового медичного
ського страхування віднесені міжбюджетні трансферти з Феде
рального фонду та міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів
тов Російської Федерації, в тому числі надходження до якості
страхових внесків на обов'язкове медичне страхування не
працюючого населення.
Кошти фондів обов'язкового медичного страхування ис
користуються:
1) на фінансування заходів з розробки і реалі
ції цільових програм у галузі охорони здоров'я населення;
1 Див: Постанова Уряду Російської Федерації від 29 липня 1998
№ 857 «Про затвердження статуту Федерального фонду обов'язкового медично
го страхування »/ / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 32. - Ст. 3902.

2) забезпечення професійної підготовки, переподгот
ки та підвищення кваліфікації кадрів;
3) фінансування наукових досліджень;
4) розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони
воохраненія;
5) субсидування конкретних територій з метою вирівню
вання умов надання медичної допомоги населенню за обя
но з обов'язковим медичним страхуванням;
6) оплату особливо дорогих видів медичної допомоги;
7) фінансування медичних закладів, які надають
допомогу при соціально значимих захворюваннях;
8) надання медичної допомоги при масових заболевани
ях, в зонах стихійних лих, катастроф та ін
Відповідно до Федерального закону від 21 липня 2007
№ 184-ФЗ «Про бюджет Федерального фонду обов'язкового міді
цинського страхування на 2008 рік і на плановий період 2009 та
2010 років »у бюджеті фонду підтримується баланс загальних обсягів по
мов доходів і витрат .
Норми, що стосуються обов'язкового медичного страхування,
поширюються на працюючих громадян з моменту укладення
з ними трудового договору. Платежі на обов'язкове медицин
ське страхування непрацюючого населення здійснюють органи
виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і місць
ного самоврядування за рахунок коштів відповідного бюджету.
Фінансові кошти фондів обов'язкового медичного стра
хування перебувають у державній власності, не входять до
складу бюджетів та інших фондів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 31. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування "
 1. 1. Поняття і види фондів
  федеральними законами для здійснення діяльності з недержавного пенсійного забезпечення учасників фондів відповідно до укладених з ними договорів, а також діяльності в якості страховика по обов'язковому і професійному пенсійному страхуванню, вважаються фондами, а особливою організаційно-правовою формою некомерційних організацій соціального забезпечення (п. 1 ст. 2
 2. У
  фонд) юридичної особи II, 7, § 2 (1) - с. 232 - 243 Усна форма угоди II, 12, § 5 (1) - с. 462 Навчальна дисципліна цивільного права, см. Курс цивільного права Установчі документи юридичної особи II, 7, § 2 (1) - с. 230 - 231 Установа - державна корпорація як вид У. II, 9, § 11 (3) - с. 371 - 372 - Пенсійний фонд РФ і Федеральний фонд обов'язкового медичного
 3. Ф
  фонд обов'язкового медичного страхування II, 9, § 9 (1) - с. 362 Фідуціарні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 455 Фізична особа II, 6, § 1 (2) - с. 139, див Апатрид, Громадянин, Іноземець Фіксація прав, см. Способи фіксації прав, втілених у цінних паперах Фіктивний правочин, см. Уявна угода Фікціонние теорії сутності юридичної особи II, 7, § 1 (2) - с. 216 - 218 Філія
 4. Стаття 285.2. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів Коментар до статті 285.2
  федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу . Кошти державних позабюджетних фондів не входять до складу бюджету-якого рівня, не підлягають вилученню, знаходяться у федеральній власності та
 5. Коментар до статті 15.3
  фондів. Відповідно до ст. 144 БК державними позабюджетними фондами Російської Федерації є: Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення РФ. 2. Згідно ст. 83 НК платники податків підлягають постановці на облік у податкових органах відповідно за місцем знаходження
 6. Коментар до статті 15.10
  федерального бюджету утворюються державні фонди грошових коштів, керовані органами державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційних прав громадян на: - соціальне забезпечення за віком; - соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших випадках, передбачених
 7. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним законом, або в іншому порядку, передбаченому БК РФ.
 8. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  федерального бюджету, призначені для виплати заробітної плати, не доходили до конкретних організацій, зарплата не виплачувалася, виникали соціальні конфлікти, страйки. Знаходження грошей в розрахунках обумовлює необхідність державного контролю за станом розрахунків. Цей контроль виражається в наступному: - держава в особі Центрального банку Російської Федерації враховує
 9. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  федеральним законом. З іншого боку, відповідно до п. 1 ст. 113 ГК РФ для унітарного підприємства - єдиної організаційно-правової форми комерційної організації, призначеної для здійснення державою підприємницької діяльності, передбачено наявність не статутного капіталу, як у господарських товариств, а статутного фонду. Таким чином, подібна особливість унітарного
 10. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  федеральних органів виконавчої влади з органами виконавчої влади суб'єктів РФ; посилення ролі органів місцевого (сільського) самоврядування та їх взаємодії з органами державного управління агропромисловим комплексом; організація ефективної діяльності державних контрольно -інспекційних служб. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
© 2014-2022  yport.inf.ua