Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Форма договору банківського вкладу

Згідно ст. 836 ЦК договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту . Недотримання письмової форми договору банківського вкладу тягне його недійсність (нікчемність).
Згідно ст. 843 ДК як загального правила укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом засвідчуються ощадною книжкою, хоча інше може бути передбачено угодою сторін. В ощадній книжці мають бути зазначені і засвідчені банком його найменування і місце знаходження, а якщо вклад внесено у філію - також його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, всі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок і списаних з рахунку, залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки. Враховуючи це, в законі встановлена презумпція, згідно з якою, якщо не доведено інше, стан вкладу, а також дані про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником. Отже, тягар доведення неточності, неповноти або недостовірності містяться в ощадній книжці даних покладається на вкладника.
Договором банківського вкладу може бути передбачена видача іменної ощадної книжки або ощадної книжки на пред'явника. Іменна ощадна книжка є документом, що засвідчує приналежність вкладу певній особі, а ощадна книжка на пред'явника визнана законом цінним папером.
У зв'язку з цим розрізняються наслідки втрати або непридатності для пред'явлення в банк іменний ощадної книжки і ощадної книжки на пред'явника. Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена у непридатний для пред'явлення стан, то банк за заявою вкладника видає йому нову. На відміну від цього відновлення прав за втраченою ощадній книжці на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника. Відповідно до ст. 148 ЦК відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника і ордерних цінних паперів провадиться судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, тобто в порядку викличного виробництва (гл. 34 ЦПК).
Цінним папером є також ощадний і депозитний сертифікат (ст. 844 ЦК). Ощадний (депозитний) сертифікат засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку. Як ощадні, так і депозитні сертифікати можуть бути представницькими або іменними (1).
---
(1) Детальніше про вимоги до даних сертифікатам, а також правила їх випуску та розміщення банками див.: Положення про ощадні та депозитні сертифікати кредитних організацій, затверджене листом Банку Росії від 10 лютого 1992 р. N 14-3-20 / / Гроші і кредит. 1992. N 4; Вісник Банку Росії. 1998. N 64; 2000. N 66 - 67.
Ощадний (депозитний) сертифікат не може служити розрахунковим або платіжним засобом. Сертифікати випускаються тільки у валюті Російської Федерації, випуск сертифікатів в іноземній валюті не допускається. Сертифікати повинні бути терміновими. Процентні ставки по них встановлюються уповноваженим органом кредитної організації. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачуються сума вкладу та відсотки, що виплачуються за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.
Слід мати на увазі, що договір банківського вкладу може посвідчуватися та іншими виданими банками вкладникам документами, які повинні відповідати вимогам, передбаченим для них законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Так, останнім часом велике поширення у вітчизняній банківській практиці набуло використання за вкладами громадян пластикових карт, які дозволяють на умовах, визначених договором банківського вкладу, здійснювати, так само як і по ощадній книжці, розрахункові операції (1).
---
(1) Порядок емісії таких карт, а також правила здійснення розрахункових операцій за вкладом з їх використанням встановлюються Положенням про порядок емісії кредитними організаціями банківських карт і здійснення розрахунків по операціях, що здійснюються з їх використанням, затвердженим Банком Росії 9 квітня 1998 р. N 23 - П / / Вісник Банку Росії. 1998. N 23, 33; 1999. N 23; 2000. N 66 - 67; 2004. N 33.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Форма договору банківського вкладу "
 1. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
  Поняття та ознаки договору Відповідно до п. 1 ст. 834 чинного Цивільного кодексу Російської Федерації за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Як
 2. 3. Укладення договору банківського вкладу. Форма договору
  Договір банківського вкладу, як і всякий інший цивільно-правовий договір, може вважатися укладеним лише в тому випадку, коли між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору (п . 1 ст. 432 ЦК). Крім того, враховуючи реальний характер договору банківського вкладу, він вважається укладеним з моменту внесення суми вкладу в банк (п.
 3. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 4. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  Суб'єкти інвестиційної діяльності. Суб'єктами інвестиційної діяльності є держава, інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 6. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені грошові кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 7. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язане з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство »від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність , тобто зовнішня виразність (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 10. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  Феномен юридичної особи. Крім громадян (фізичних осіб), учасниками цивільних правовідносин можуть бути різні правосуб'єктності організації (особи юридичні). На різних історичних етапах вчені по-різному визначали сутність юридичної особи, а законодавець висловлював неоднозначне до нього ставлення, специфічно окреслював коло юридичних осіб, визначав їх види і правоздатність,
© 2014-2022  yport.inf.ua