Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

Глава I Права речові і зобов'язальні

1. Класифікація майнових прав на речові і зобов'язальні права не згадується у римських юристів. Вони говорили про відмінність actiones in rem (позови речові) і actiones in personam (позови особисті) (див. вище, розд. II, § 4, п. 2).
Розмежування ж речових і зобов'язальних прав вироблено пізнішими вченими, однак на матеріалі, що міститься у римських юристів. Так, класичний юрист Павло помітив відмінність двоякого становища особи, якому потрібна якась річ для задоволення тієї чи іншої потреби. Одна справа, якщо особа набуває собі необхідну річ у власність; інша справа, якщо воно домовляється з власником речі про те, що цей останній зобов'язується надати річ у користування першої особи на відомий термін. Між цими двома способами задоволення потреби в речі різниця не тільки в тому, що в першому випадку особа набуває річ не так на час, а назавжди, у другому ж випадку річ надається або на певний строк, про який домовилися ці дві особи, або надалі до запитання з боку того, хто надав річ.
Ще важливіше інше відмінність. Коли особа набуває річ у власність, воно отримує можливість безпосереднього впливу на річ (користування річчю, знищення її, передачі іншій особі тощо), безпосереднього в сенсі незалежності від якої іншої особи. Навпаки, у другому випадку, коли особа, що потребує відомої речі, Купає в угоду з її власником про те, що цей останній зобов'язується надати цій особі свою річ на деякий час, можливість впливати на річ і більш обмежена (користуватися річчю, але не знищувати її), і умовна: фактично річ надійде до першої особи лише в тому випадку, якщо особа, зобов'язана передати цю річ, дійсно її передасть. Іншими словами, той, кому необхідна річ, не матиме безпосередній можливості впливати на неї, як у першому випадку, а тільки через посередництво особи, що зобов'язалася її дати; якщо ця особа не виконає прийнятого на себе зобов'язання, з нього можна за римським правом вимагати відшкодування збитків, завданих його несправністю, але не можна примусити до передачі речі.
2. У тих випадках, коли особа має таке право на річ, яке надає його носію можливість безпосереднього впливу на неї (коли предметом права є річ), право називається речовим (тобто правом на річ); в тих же випадках, коли у суб'єкта немає безпосереднього права на річ, а тільки є право вимагати від іншої особи надання речі, таке право називається правом зобов'язальних. Таким чином, різниця речових і зобов'язальних прав проводиться по об'єкту права: якщо об'єктом права є річ, то перед нами право речове; якщо об'єктом права служить дію іншої особи, так, що суб'єкт права може лише вимагати вчинення домовленого дії (або утримання від нього) , - це право зобов'язальне.
3. З такої відмінності по об'єкту права випливає те розходження в захисті, яке римські юристи висловлюють протиставленням actiones in rem і actiones in personam (див. вище, розд. II, § 4, п. 2). Оскільки речове право має об'єктом річ, тілесний предмет, а на тілесний предмет може зазіхнути кожен, речове право і захищається позовом проти всякого порушника права, хто б ним не виявився; речове право користується абсолютною (тобто проти всякого порушника) захистом (actio in rem).
Зобов'язального права складається в праві особи вимагати від одного або декількох, але точно визначених осіб вчинення відомого дії. Тому порушниками зобов'язального права можуть бути одне або кілька певних осіб, і тільки проти них суб'єкт права може пред'явити позов (actio in personam). У цьому сенсі захист зобов'язального права має відносний характер.
4. До речових прав належить право власності (у зв'язку з яким вивчається також фактичне володіння річчю) і права на чужі речі. В останню групу входять: сервітутне право, заставне право (або право застави), а також емфітевзис (речове право довгострокового, відчужуваного, спадкового користування чужою сільськогосподарським ділянкою за винагороду) і суперфіцій (речове довгострокове, спадкове і відчужуване право користуватися за винагороду будовою на чужому міському земельній ділянці).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава I Права речові і зобов'язальні "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  глава, присвячена безготівковими розрахунками (гл. 46 ЦК). У результаті зазначених процесів позначилися нові та оновлені структурні підрозділи цивільного права - підгалузі, інститути, субінститути. Першим в Цивільному кодексі присвячені один або навіть декілька розділів (право власності та інші речові права, зобов'язальне, спадкове, міжнародне приватне право), другий -
 2. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  глава). Так, в Загальній частині курсу цивільного права традиційно вивчається не тільки нормативний матеріал, що міститься в розд. I "Загальні положення", а й той, який поміщений в розд. II "Право власності та інші речові права" і розд. III "Загальна частина зобов'язального права". Як бачимо, Загальна частина курсу збігається за обсягом з Частиною першою ГК. У Особливої частини курсу, крім самого великого
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  главах цього підручника. * (158) Детальніше див: Рибалов А.О. Володіння орендаря та зберігача / / Арбітражні спори. 2005. N 2. * (159) Див, напр.: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. М., 1998. Серія "Класика російської цивілістики". С. 233-234; Витрянский В.В. Договір оренди / / Закон. 2000. N 11. С. 14-26; Цивільне право. У 4 т. Т. 3. Зобов'язальне право: підручник /
 4. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  права Соборне Укладення уточнює поняття "лихі справа", розроблене ще в Судебниках. Суб'єктами злочину могли бути як окремі особи, так і група осіб. Закон поділяє їх на головних і другорядних, розуміючи під останніми співучасників. У свою чергу співучасть може бути як фізичним (сприяння, практична допомога, вчинення тих же дій, що здійснював головний суб'єкт
 5. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  глава I розділу I книги 3 томи X частині I). Ситуація змінилася в ЦК 1964 р. Мається на увазі його ст. 256, яка передбачила, що за таким договором одна сторона передає іншій безоплатно майно у власність. Укладення договору дарування тим самим пов'язувалося з моментом передачі речі. Аналізуючи цей варіант дарування, О.С. Іоффе відтворив насамперед власну, що відноситься до
 6. 6. Класифікація договорів
  главах відсилання до зазначеної статті. Прикладом може бути ст. 569 ГК. Вона передбачає на випадок, коли відповідно до договором терміни передачі обмінюваних товарів не збігаються, застосування ст. 328 ГК. Останнє означає, природно, право будь-якої сторони за умови, якщо контрагент в встановлюваний договором строк не передає обумовлений договором товар, в свою чергу, затримати
 7. 1. Виконання договору
  главах про окремі типи договорів. Виконання договору виражається у вчиненні або утриманні від вчинення дій, які складають його предмет. При оцінці виконання враховується, чи було вчинено дію, а якщо так, - то яким чином. У першому випадку мова йде про виконання як такому, а в другому - про його належному характері. Відповідно ст. 393 ГК, яка відкриває главу про
 8. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  глава відкривалася нормою, яка містить таке визначення договору дарування: "За договором дарування дарувальник, за життя свого, безоплатно надає іншій особі яке майно. До надання кому-небудь майна на випадок смерті застосовуються правила про заповіти "(ст. 1782). Незважаючи на наявні розбіжності між російськими правознавцями щодо правової природи дарування і місця
 9. 1. Поняття договору дарування
  глава 32) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно - предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 305. Спроби дати відповідь на поставлене запитання шляхом тлумачення норм ЦК, що стосуються поняття "зустрічне зобов'язання", приречені на невдачу, оскільки ці норми не виходять з суворого і єдиного розуміння
 10. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  глава "Користування жилими приміщеннями в будинках індивідуального житлового фонду". Договори соціального та комерційного найму виділені, зокрема, в ст. 15 Закону м. Москви від 11 березня 1998 р. "Основи житлової політики в місті Москві", і там же наводяться визначення обох договорів (див.: Закони міста Москви: Постанови Московської Міської Думи. М., 1998. С. 15). Ці визначення такі:
© 2014-2022  yport.inf.ua