Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 9. Комерційна концесія

Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст.
Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 414
об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. Як випливає з наведеного визначення, договір комерційної концесії є оплатним, взаємним, терміновим і консенсусним.
Оскільки даний договір, опосредуя відносини з приводу використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав, регламентований законом як самостійний, його не слід відносити до категорії змішаних договорів [1].
Разом з тим не можна не відзначити відоме, хоча і зовнішнє, спорідненість договору комерційної концесії з низкою інших цивільно-правових договорів, наприклад, таких, як договори доручення, комісії, агентські договори та договори простого товариства. Усіх їх зближує можливість опосередкування східних суспільних відносин з обслуговування, збуту товарів, виконання послуг, яке грунтується на принципах співпраці сторін та їх рівності. Однак юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність?
По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети (п. 1 ст. 1041 ЦК), предметом агентування - юридичні та інші (фактичні) дії (п. 1 ст. 1005 ЦК), предметом комісії - одна або кілька правочинів (п. 1 ст. 990 ЦК), предметом доручення - певні юридичні дії (п. 1 ст. 971ГК).
По-друге, в майново-правові наслідки виконання договору. Користувач, здійснюючи без доручення самостійну підприємницьку діяльність з використанням комплексу отриманих від правовласника виключних прав і здійснюючи певні операції із споживачами, самостійно набуває права і особисто несе обов'язки за цими угодами. У договорі ж доручення права і обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя (п. 1 ст. 971 ЦК). Оскільки за договором комісії угоди відбуваються комісіонером від свого імені за дорученням і за рахунок комітента, майнові наслідки таких угод для останнього очевидні. Схоже будуються відносини між агентом і принципалом в агентському договорі.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 415
По-третє, у складі сторін, зобов'язаних виплачувати винагороду. За договором комерційної концесії суб'єктом (стороною), зобов'язаним виплачувати винагороду, є користувач (боржник).
За договорами комісії, агентським договором суб'єктом (стороною), зобов'язаним виплачувати винагороду, є комітент або принципал (кредитори). У випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором доручення, аналогічна обов'язок покладається і на довірителя (кредитора).
У договорі простого товариства товариші, об'єднані спільним інтересом, діють без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети, а прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів (ст . 1048 ЦК).
Договір комерційної концесії породжує три види різних правовідносин:
- між правовласником і користувачем;
- між правовласником і третіми особами (наприклад , відповідальність правовласника за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (ст. 1034 ЦК);
- між користувачем і третіми особами (наприклад, забезпечувати відповідність якості вироблених користувачем товарів якості аналогічних товарів, вироблених безпосередньо правовласником (ст. 1032 ЦК).
В цілому відносини з третіми особами визначаються особливими якостями об'єкта, з приводу якого названі відносини складаються, а також спеціальними вимогами до характеру діяльності учасників з використання комплексу виключних прав.
Характер цієї діяльності дозволяє виділити ще одну важливу особливість договору комерційної концесії, а саме, його підприємницьку спрямованість, що виявляється з цілей надання комплексу прав користувачеві. Даний комплекс передається правовласником не просто для використання, скажімо, в особистих цілях користувача, а для використання у підприємницькій діяльності останнього або, кажучи іншими словами, у самостійній, здійснюваної на свій ризик діяльності, спрямованої на систематичне отримання прибутку від продажу товарів, виконання робіт або надання послуг. І це умова сформульована законодавцем імперативно.
Зміст договору комерційної концесії. Зміст договору комерційної концесії становить сукупність умов, в яких закріплені взаємні права та обов'язки правовласника і користувача. Ця обставина дозволяє віднести договір до
Комерційне право. Ч. I . Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 416
розряду двосторонніх, в рамках якого кожна зі сторін є одночасно і боржником і кредитором. Предметом договору служить комплекс виняткових прав, що належать правообла-дателю, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію. Предметом договору можуть бути і інші об'єкти виключних прав, наприклад, товарний знак, знак обслуговування і т. д. Істота даної категорії прав зводиться до надання їх власникам юридичної монополії на використання охоронюваних результатів творчої діяльності з одночасною можливістю усунення від такого використання всіх третіх осіб.
Будучи за своєю природі різновидом більш широкого поняття права абсолютного, [2] виключне право в ряді випадків засвідчується відповідним охоронним документом, що свідчить про акт державного визнання результату творчої діяльності.
До числа виняткових прав, що є такими за російським законодавством, відносяться:
- права, що випливають з патентів на винаходи;
- права, що випливають з патентів на промислові зразки;
- права , що випливають з патентів на селекційні досягнення;
- права, які з свідоцтв на корисні моделі;
- права, які з свідоцтв на товарні знаки;
- права на належні правовласнику об'єкти авторського права, програми для ЕБМ і бази даних;
- права на належні правовласнику топології інтегральних мікросхем.
Крім того , даний перелік можна доповнити правами, які випливають з договорів про надання виняткових ліцензій на використання відповідного об'єкта.
Існує також точка зору про приналежність до виключних прав і категорії службової та комерційної таємниці [3].
Особливу групу виключних прав представляють права, що виникають на підставі реєстрації фірмових найменувань і (або) комерційних позначень деяких учасників цивільного обороту. Комплекс виключних прав, що надаються власнику прав за договором комерційної концесії, може супроводжуватися такими нематеріальними елементами, як фактіче -
Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417
ські стосунки правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони мають економічної цінністю, яка зберігається в період фактичного монопольного володіння ними . Слід підкреслити, що за змістом п. 1 ст. 1027 ЦК правовласник зобов'язаний передати користувачеві комплекс виключних прав, тобто як мінімум правомочності на використання двох об'єктів, правовий режим яких встановлений в якості виняткового.
Специфічною рисою предмета договору комерційної концесії є можливість отримання користувачем від правовласника в рамках комплексу договірних умов товарів певного виду (п. 2 ст. 1027 ЦК). У цьому сенсі користувач може розглядатися як покупець, який здійснює посередницькі функції між правовласником і кінцевими споживачами, але що діє не за класичною схемою договору купівлі-продажу, а в рамках договору особливого роду (sui generis), предмет якого носить комплексний характер.
Ціна договору комерційної концесії як одне з його істотних умов є найбільш складно визначеним елементом даної угоди. Оцінка вартості переданого комплексу виключних прав може залежати від безлічі факторів, основними з яких прийнято вважати:
- витрати власника виключних прав на отримання правової охорони об'єкта інтелектуальної власності;
- витрати на розробку винаходу, промислового зразка, товарного знака та ін;
- витрати на рекламу об'єкта інтелектуальної власності;
- термін дії охоронного документа на момент оцінки його вартості;
- вартість страхування об'єкта інтелектуальної власності;
- рівень правової охорони об'єкта промислової власності (блок патентів, сімейство аналогів, одиночний патент на базове рішення, одиночний патент на розвиваюче або другорядне рішення тощо);
- витрати, понесені власником виняткових прав при судовому вирішенні конфліктних ситуацій, пов'язаних з правовою охороною об'єктів інтелектуальної власності.
У той же час «пакет послуг», що надається правовласником, вимагає від нього додаткових витрат, які пов'язані з вибором місця збуту товару (робіт, послуг), отриманням відповідних дозволів від компетентних органів, наглядом за збутом про-
Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 418
дукции , розробкою програм навчання персоналу користувача і організацією навчання, забезпеченням документацією та засобами праці.
Все безліч факторів, що впливають на ціну договору, в кінцевому рахунку виражається в інтегрованому критерії, іменованому винагородою. Його форми можуть бути самими різними. Найбільш поширеним способом розрахунків з правовласником є виплата йому первісного винагороди, яке включає в себе його додаткові витрати. Протягом дії терміну договору користувач, як правило, виплачує правовласнику винагорода, яка нараховується у відсотках від запланованого обсягу діяльності, пов'язаної зі збутом товарів (робіт , послуг).
У ст. 1030 ЦК містяться деякі рекомендаційні варіанти способу розрахунків користувача з правовласником. Зокрема, користувач, якщо інше не передбачено договором, може виплачувати правовласнику винагороду у формі фіксованих разових або періодичних платежів , відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу.
При розрахунку ціни договору важливо також враховувати вплив інфляції або інших подій, коливання ринкових цін, режим найбільшого сприяння у відносинах із зарубіжними контрагентами і деякі інші обставини, наприклад, вимоги законодавства про конкуренцію, встановлювані чи регульовані уповноваженими на те державними органами тарифи, розцінки і ставки.
Термін дії договору комерційної концесії встановлюється за взаємною згодою сторін. Законом дозволяется укладати договір на термін і без зазначення строку. Цей елемент договору схильний ряду відомих обмежень, які необхідно враховувати як правовласнику, так і користувачеві. Про що в даному випадку йдеться? Насамперед про те, що специфіка предмета договору, а саме - терміновість ряду виняткових прав вимагає врахування наслідків припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень; свідоцтво на корисну модель - протягом 5 років з дати надходження заявки в Патентне відомство; реєстрація товарного знака діє протягом 10 років з дати надходження заявки в Патентне відомство (з можливістю неодноразового продовження дії щоразу на 10 років); виключне право на ис-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 419
  користування інтегральних мікросхем - протягом 10 років з дати реєстрації топології в Російському агентстві по правовій охороні програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем або з дати першого використання топології, під якою розуміється найбільш рання документально зафіксована дата введення в господарський оборот де-небудь у світі цієї топології;
  авторське право, в тому числі право на програму для ЕОМ чи базу даних - з моменту створення об'єкта, що охороняється авторським правом протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора; виключне право на фірмове найменування - поки існує юридична особа.
  Суттєвим моментом, що впливає на термін правової охорони деяких об'єктів виключного права, є підтримання чинності цього права шляхом сплати, як правило, прогресивно зростаючих щорічних мит Несплата такого мита тягне видачу примусової ліцензії чи анулювання охоронного документа, в результаті чого об'єкт виключного права стає суспільним надбанням (res publicum).
  Тому не випадково в ст. 1040 ЦК міститься норма, яка визначає як наслідки припинення виключного права, внаслідок його закінчення або на іншій підставі втрату юридичної сили, тих положень договору комерційної концесії, які ставилися до припинилося право. Оскільки економічна цінність договору для користувача в даному випадку знижується, передбачено диспозитивное правило, наділяє користувача правом вимоги до правовласнику про відповідне зменшення належної останньому винагороди.
  Аналогічна норма, але вже регулююча наслідки зміни фірмового найменування або комерційного позначення правовласника, міститься в ст. 1039 ЦК. Однак перелік таких наслідків доповнюється можливістю користувача вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
  На термін дії договору або окремих його положень, мабуть, будуть впливати і такі фактори, як вичерпання прав, заснованих на охоронному документі правовласника, визнання охоронного документа в установленому порядку недійсним, інтереси національної безпеки, зміна осіб та деякі інші.
  Сторони і форма договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії є правовласник комплексу виключних прав та їх користувач. В якості правооб-ладателей, так само як і користувачів, можуть виступати комерційні організації та громадяни, зареєстровані індивідуальними підприємцями.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 420
  Виходячи з приписів ст. 2 ГК, яка закріплює національний режим підприємницької діяльності за іноземними громадянами, особами без громадянства та іноземними юридичними особами на території РФ, немає ніяких перешкод для участі останніх у відносинах, опосредуемих даним типом договорів. Певні сумніви викликає виключення з числа учасників договорів комерційної концесії некомерційних організацій. Обмеження в п. 3 ст. 1027 ЦК кола юридичних осіб тільки комерційними організаціями невиправдано на наш погляд внаслідок того, що значний контингент правовласників в особі науково-дослідних установ, вузів і т. п. структур, що володіють значним науковим потенціалом і великим колом об'єктів інтелектуальної власності, виявився позбавленим комплексного механізму комерційної реалізації своєї продукції. І це на тлі того, що практично всі некомерційні організації в тій чи іншій формі має право займатися підприємницькою діяльністю (п. 5 ст. 116; п. 1 ст. 117; п. 2 ст. 118; п. 1 ст. 120; п . 1 ст. 121, п. 2 ст. 298 ЦК).
  Вимоги, що пред'являються до форми договору комерційної концесії, містяться у ст. 1028 ЦК. Він повинен бути укладений у письмовій формі, тобто шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, або шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором. Недотримання письмової форми тягне його недійсність. Такий договір вважається нікчемним. Поряд з письмовою формою здійснення договору введена додаткова процедура його реєстрації в органі, який здійснив реєстрацію правовласника на території РФ. Якщо ж правовласник зареєстрований в іноземній державі, належним місцем реєстрації договору комерційної концесії вважається орган, що здійснив реєстрацію користувача на території РФ. Тут також важливо мати на увазі чинники, пов'язані з особистим законом (lex personalis) зарубіжного контрагента.
  Недотримання вимоги про реєстрацію не тягне недійсності договору, проте сторони у відносинах з третіми особами має право посилатися на договір лише з моменту його реєстрації. Але недотримання вимоги про реєстрацію договору, в предмет якого включені об'єкти, які охороняються відповідно до патентного законодавства, є підставою для визнання договору нікчемним. У цьому випадку мова йде про необхідність реєстрації договору в Патентному відомстві РФ, точніше у Відділі ліцензій і договірних відносин Роспатенту. Очевидно, що така реєстрація не скасовує реєстрацію договору, здійснену органом, що зареєстрував правовласника (користувача). Якщо договір
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 421
  комерційної концесії, предметом якого є об'єкти, що охороняються патентним законодавством РФ, укладений на території іноземної держави, то для дотримання процедури реєстрації потрібно виписка з договору, засвідчена в порядку, встановленому законодавством країни укладання договору.
  Виконання договору комерційної концесії. Договір є консенсусним. Природа договору передбачає тісний зв'язок операцій, здійснюваних сторонами, взаємні узгоджені дії і, зрозуміло, дух співробітництва. Співпраця сторін і двосторонній характер договору, між тим, не тільки не виключають, але й передбачають залучення у виробництво інтегрованих торговельних або збутових мереж правовласника широкого кола осіб, яких по відношенню до даного договору прийнято іменувати третіми.
  Звертаючись до взаємних прав і обов'язків сторін за договором комерційної концесії, слід підкреслити, що вони багато в чому обумовлені переважно нематеріальним характером предмета договору.
  Основним обов'язком правовласника є видача користувачеві передбачених договором ліцензій та забезпечення їх оформлення у встановленому порядку. Як вже зазначалося вище, найважливішим моментом для даного типу договорів вважається передача права на використання фірмового найменування або комерційного позначення, які дозволяють ідентифікувати комерційну організацію правовласника без будь-якого посилання (на відміну від товарного знака) на товари, що поставляються, роботи або послуги або характеризують ділову репутацію цієї організації чи підприємця в цілому. У Російській Федерації фірмове найменування реєструється спільно з реєстрацією комерційної організації, яка знаходить виключне право на нього після цього публічно-правового акта (п. 4 ст. 54 ЦК). Представляється, що дана норма вступає у відоме протиріччя зі ст. 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої право на фірму виникає в силу самого факту використання фірмового найменування і, на відміну від інших об'єктів промислової власності, спеціальної реєстрації не вимагає незалежно від того, входить воно до складу товарного знака чи ні [ 4].
  Аналогічне правило містилося і в п. 10 Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927: «Право на фірму виникає з моменту, коли фактично почалося користування фірмою, за умови відповідності її вимогам цієї постанови. Фірмове найменування не
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 422
  підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства »[5].
  Нагадаємо, що відповідно до ЦК для визнання фірмового найменування об'єктом виключного права відтепер потрібно його реєстрація, що здійснюється шляхом внесення даних про фірму в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Що стосується фірмових найменувань, введених в комерційний обіг раніше через фактичне їх використання, то вони захищаються від контрафакції в силу закону як об'єкти виключного права [6].
  Оскільки правовласник зобов'язаний забезпечити реальне здійснення переданих прав, на нього за законом покладається передача користувачеві технічної та комерційної документації, надання іншої інформації, інструктаж користувача та його персоналу з питань реалізації виключних прав. Цей обов'язок правовласника виникає з відмінностей між власне технічною інформацією, що міститься в об'єкті виключного права, та комерційної або економічною інформацією про застосування названого об'єкта, яка, безумовно, має певну вартістю, що відбиває суспільно необхідні витрати праці на відтворення ідеї, закладеної в об'єкт.
  Вирішальним, хоча і диспозитивним, в договорі комерційної концесії є правило про контроль, що здійснюється правовласником за таким аспектом діяльності користувача, як якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) останнім. Метою подібного контролю є збереження однаковості якості товарів, щоб споживачі не могли провести істотних відмінностей між продукцією користувача та продукцією правовласника, тобто мова йде про відтворення ринку компанії на обумовленій території.
  Одним з обов'язків правовласника є видача користувачеві передбачених договором ліцензій та забезпечення їх оформлення у встановленому порядку. Як відомо, ліцензування у його приватно-правовому розумінні відноситься до числа юридичних методів комерційної передачі виключних прав, опосередкованих документом, що свідчить про дозвіл на використання об'єкта виключного права, який зазвичай називають ліцензією.
  На відміну від обов'язків правовласника обов'язки користувача за договором комерційної концесії повинні виконуватися
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 423
  останнім з урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється відповідно до договору (абз. 1 ст. 1032 ЦК). Характер і особливості діяльності користувача, в свою чергу, залежать від обсягу наданого за договором комплексу виключних прав і сфери підприємницької діяльності (п. 2 ст. 1027 ЦК), яка може бути найрізноманітнішою. При цьому сфера діяльності реципієнта комплексу виключних прав не обов'язково повинна співпадати з сферою діяльності правовласника.
  Отже, звертаючись до обов'язків користувача, необхідно виділити найбільш важливі з них. Законодавець, мабуть, не випадково поставив на перше місце вимога про використання користувачем при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмового найменування і (або) комерційного позначення правовласника. Що означає в даному випадку термін «використання»? По відношенню до фірмового найменування відповідь на поставлене питання дати досить складно і ось чому.
  Правове значення терміна «використання» фірмового найменування як ідеального об'єкта дещо відрізняється від буденного його вживання. Під використанням в позитивному юридичному сенсі розуміється факт застосування найменування в установчих документах юридичної особи або гіпотетична передача права на це найменування третім особам за договором.
  Під використанням в повсякденному значенні розуміється застосування фірмового найменування для отримання певних (відмінних, інформаційних, рекламних і т. п.) фактичних цільових результатів.
  Слід, мабуть, відрізняти і використання фірмового найменування як ідеального об'єкта від використання матеріальних об'єктів, в яких воно знайшло своє вираження, наприклад, на фірмовій вивісці, рекламному щиті або продаваемом виробі.
  У той же час і юридичне, і фактичне використання є елементами, що входять в категорію реалізації суб'єктивного виключного права на фірмове найменування.
  Видається, що обов'язок користувача за договором комерційної концесії використовувати фірмове найменування як раз і полягає в тому, щоб він реалізував передане йому право шляхом публічної демонстрації речових предметів, несучих невизначеному колу осіб інформацію, необхідну для розпізнавання правовласника - комерційної організації або підприємця. Проте сьогодні ми змушені констатувати: остаточне рішення, що стосується використання фірмових найменувань, очікує свого формулювання de lege ferenda (п.4 ст. 54 ЦК).
  Щодо обов'язку використання комерційного позначення правовласника слід зауважити, що правовий режим
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 424
  цього об'єкта російським законодавством прямо не визначений. Однак, послідовно застосовуючи ст. 7 ГК РФ і ст. 8 Паризької конвенції з охорони промислової власності, можна дійти висновку, що права володаря комерційного позначення (незареєстрованого загальновідомого найменування) можуть бути захищені в Росії без процедури спеціальної реєстрації останнього.
  Зміст договірних відносин у рамках комерційної концесії не залишає сумнівів, що користувач перебуває повністю під контролем правовласника, який строго відстежує підтримку стандартів якості і рівень обслуговування не нижче, ніж на власному виробництві. Названим обставиною викликана наступна група обов'язків користувача, що накладає на нього вимоги щодо забезпечення відповідності якості вироблених товарів, виконуваних робіт, надання послуг якості аналогічних товарів, робіт чи послуг правовласника покупцям (замовникам) всіх додаткових послуг, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правовласника (абз. 3, 5 ст. 1032 ЦК). Виконання даних обов'язків дозволяє широкому колу споживачів довіряти відомому і звичного фірмовому найменуванню або товарному знаку незалежно від того, хто їх використовує.
  Крім перерахованих обов'язків на користувача покладається обов'язок забезпечення відповідного режиму виробничих секретів, переданих правовласником, так само як і нерозголошення супроводжує ці секрети конфіденційної комерційної інформації.
  Договір комерційної концесії в обраному російським законодавцем варіанті містить механізм включення дрібних фірм в систему створення збутових або торгових мереж. Цей механізм полягає в застосуванні інституту субконцесії, тобто дозволеною з боку правовласника діяльності користувача з надання іншим особам комплексу виключних прав або його частини. Такий дозвіл може бути присутнім в договорі у вигляді обов'язку користувача. Використання механізму субконцесії залучає у відносини між користувачем і правовласником фігуру вторинного користувача. Про це свідчить диспозитивним норма про безпосередню відповідальності вторинного користувача перед правоволодільцем за завдану останньому шкоду (п. 4 ст. 1029 ЦК). Сам же користувач, за основним концесійного договору, несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну вторинним користувачем.
  Очевидна производность прав вторинного користувача в порівнянні з комплексом виключних прав, наданих за основним договором. Суб'єктом похідних прав, прид-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 425
  танемо за договором комерційної субконцесії, можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуального підприємця. Обсяг придбаних ними прав не може перевищувати обсягу прав первинного користувача в силу принципу nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet. Застосовуючи припис п. 5 ст. 1029 до договору комерційної концесії та враховуючи зроблений нами висновок про значущість в комплексі переданих виключних прав права на фірмове найменування або комерційне позначення, можна стверджувати, що і в договорі субконцесії названі права повинні бути істотними елементами предмета договору. З цього випливає також, що територіально і в часі діяльність вторинного правовласника під фірмовим найменуванням або комерційним позначенням, отриманим по субконцесії, не повинна перетинатися з діяльністю як правовласника, так і користувача. Аналогічне правило застосовується і до інших виключних прав, які є предметом договору субконцесії.
  З метою захисту інтересів добросовісного «субконцессіонера» (вторинного користувача) в п. 3 ст. 1029 ЦК міститься правило про можливу трансформації договору комерційної субконцесії в договір комерційної концесії. Це правило діспоз-тивно і полягає в тому, що при достроковому припиненні або розірванні договору комерційної концесії права та обов'язки користувача (вторинного правовласника за договором комерційної субконцесії) переходять до правовласнику за договором комерційної концесії за умови, що він не відмовиться від їх прийняття.
  Права сторін за договором комерційної концесії можуть бути обмежені шляхом включення окремих зобов'язань, які обмежують свободу дій контрагентів. Подібні обмежувальні умови не можуть бути безмежними і повинні підкорятися вимогам законодавства про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності під страхом їх недійсності.
  Зокрема, нікчемними є умови, які надають правовласнику право визначати ціну продажу товару користувачем або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін. Аналогічними наслідками загрожують і умови, які дають користувачеві право реалізовувати товари (роботи, послуги) виключно певній категорії покупців, наприклад, тільки членам профспілки, так само як і виключно покупцям (замовникам), які мають місце знаходження (або проживання) на визначеній у договорі території.
  Гарантією можливості самостійної участі правовласника на «закріпленої» за користувачем території є
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 426
  умова, що забороняє останньому конкурувати з правовласником в процесі підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням «належних правоволодільцеві виключних прав» (абз. 3 п. 1 ст. 1033 ЦК). Вираз «з використанням належних правоволодільцеві виключних прав» знову повертає нас до необхідності звернути увагу читача на некоректність такого формулювання, оскільки виключні права (або окремі виняткові правомочності), будучи переданими навіть на певний строк, за своєю природою не припускають їх приналежності в сьогоденні передавшему, зобов'язаному в даному випадку самому утримуватися від дій, що порушують права нового володаря або, точніше, носія виняткових прав. В іншому випадку неминуче територіальний або тимчасове перетинання виняткових прав, що позбавляє їх ознаки винятковості.
  З цієї точки зору очевидним є і зобов'язання правовласника не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території (абз. 2 п. 1 ст. 1033 ЦК).
  За користувачем закріплено переважне право на укладення нового договору комерційної концесії протягом трьох років з дня закінчення строку первинного договору. У свою чергу, правовласник має можливістю відмови від укладення нового договору. Підставою такої відмови є зобов'язання правовласника протягом трьох років з дня закінчення терміну дії початкового договору не укладати з іншими особами аналогічні концесійні договори, а одно давати дозвіл на надання субконцесії іншим користувачам, якщо подібна субконцесія територіально включає зону дії припинилася договору.
  Відповідальність за договором комерційної концесії. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за договором сторони несуть відповідальність, яка встановлена чинним законодавством або визначена самими учасниками в досягнутому між ними угоді.
  Як і будь-який інший цивільно-правовий договір, комерційна концесія підпорядкована загальним правилам про відповідальність (гл. 25 ЦК), супроводжуваним спеціальними правилами. При цьому слід мати на увазі, що велика частина спеціальних правил про відповідальність не знайшла свого відображення в тексті гл. 54 ГК. Виняток становлять лише норми про відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача (ст. 1034 ЦК).
  Наступний випадок настання відповідальності пов'язаний з фактом надання правовласником до закінчення трирічного терміну тих же прав третім особам, які були надані користу-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 427
  Ватель по припинилося договором. Якщо правовласник не запропонує колишньому користувачеві укласти новий договір у вказаний термін, він зобов'язаний відшкодувати останньому збитки (п. 2 ст. 1035 ЦК). При порушенні правовласником трирічного заборони та отриманні внаслідок цього доходів користувач в силу п. 2 ст. 15 ГК має право вимагати від нього відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи. Очевидно, що зазначене вище поширюється на сумлінного користувача.
  Особливістю настання відповідальності в рамках відносин за договором комерційної субконцесії є випадок заподіяння шкоди правовласнику вторинним користувачем (п. 4 ст. 1029 ЦК). Тут діє правило про субсидіарний характер відповідальності первинного користувача. Це відрізняє договір субконцесії, наприклад, від договору суборенди, за якою орендар залишається повністю відповідальним за виконання своїх обов'язків перед орендодавцем, не вступають в даної правової конструкції в правовідносини з суборендарем (п. 2 ст. 615 ЦК).
  Зміна та припинення договору комерційної концесії. При зміні договору комерційної концесії сторони зобов'язані керуватися правилами, які передбачені гл. 29 ГК. Важливою обставиною, що накладає додаткові обов'язки на учасників договору (або одного з них), є вимога п. 1 ст. 452 ГК, що полягає в тому, що угода про зміну договору має бути зроблено у тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше. З цього випливає, що вносяться сторонами зміни в правах на об'єкти інтелектуальної власності мають бути зафіксовані у відповідних реєстрах, де була здійснена реєстрація договору.
  Припинення дії договору комерційної концесії відбувається з підстав, передбачених ГК для припинення зобов'язань. Це загальне правило доповнюється нормами п. 3, 4 ст. 1037 ЦК та п. 2 ст. 1038 ЦК, що вводять три спеціальні підстави, в силу яких чинний договір повинен бути припинений,
  Перше з них - припинення належних правоволодільцеві прав на фірмове найменування або комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами. З цього підстави може бути зроблений важливий висновок про значення і роль в комплексі виняткових прав засобів індивідуалізації правовласника, а саме - фірмового найменування або комерційного позначення. Саме вони, будучи головним елементом предмета договору, визначають умови його існування, а всі інші виняткові права, що передаються користувачу, являють собою
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 428
  необхідні, але недостатні елементи предмета комерційної концесії.
  Друге спеціальне підставу припинення договору - оголошення в установленому порядку правовласника або користувача банкрутом.
  Третя підстава пов'язано з наявністю статусу індивідуального підприємця у сторони, яка є правовласником або його правонаступником. Останній, у разі спадкування прав та обов'язків за договором комерційної концесії під страхом припинення договору, зобов'язаний протягом шести місяців з дня відкриття спадщини зареєструватися в якості індивідуального підприємця.

  [1] У літературі з цього питання висловлено інше судження (див.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О. М. Козир, А.Л. Маковського, С.А . Хохлова. М., 1996. С. 553).
  [2] Автор поділяє в даному випадку точку зору І.А. Зеніна, який вважає, що права на результати інтелектуальної творчості, тобто виключного права, є різновидом прав абсолютних (див.: Зенін І.А. Основи цивільного права Росії. М., 1993. С. 158-159).
  [3] Сергєєв А.П. Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності в Російській Федерації. СПб., 1995. С. 53.
  [4] Боденхаузена Г. Паризька Конвенція про охорону промислової власності. Коментарі М., 1977.
  [5] СЗ СРСР. 1927. № 40. ст. 395.
  [6] У даному випадку мова йде про оригінальні найменуваннях, виключне право на які виникло в силу фактичного використання до введення в дію Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік (ст. 149), оскільки норми нового ЦК РФ, що стосуються реєстрації фірмових найменувань, відтворили модель, закладену в союзному законодавстві, відступивши від принципу ст. 8 Паризької Конвенції. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 9. Комерційна концесія"
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    комерційного права серед об'єктів інтелектуальної власності на перше місце виходять по своєму практичному значенню об'єкти промислової власності. Як відомо, ці об'єкти - один з видів об'єктів інтелектуальної власності. Таким чином, мова йде насамперед про права на товарний знак, фірмове найменування, винаходи і корисні моделі, секрети виробництва та селекційні
 2. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    комерційних цілях. Визнання правового статусу підприємця - важливий юридичний факт. Все укладені підприємцем угоди презюмують пов'язаними з функціонуванням його підприємства Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 190 та мають торговий характер з усіма витікаючими з цього факту юридичними
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    комерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору
 4. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
    комерційної концесії. По-друге, формою прояву монополістичної діяльності є угоди господарюючих суб'єктів, що обмежують конкуренцію (ст. 6 Закону про конкуренцію). Маються на увазі угоди як конкуруючих господарюючих суб'єктів, що мають в сукупності частку на ринку певного товару більше 35%, так і неконкуруючих господарюючих суб'єктів, один з яких займає
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    комерційної концесії в меншій мірі можуть бути задіяні для регулювання відносин між суб'єктами інноваційної діяльності, оскільки вони опосередковують тільки використання виключних прав або їх комплексів. В рамках даного параграфа можливо зупинитися лише на деяких правових формах прямого державного впливу на інноваційну діяльність і опосредующих її
 6. § 2. Предмет цивільного права
    комерційні позначення). У сучасного предмета цивільного права є й інша важлива сторона. Завдяки тому що Цивільний кодекс характеризує його виходячи не тільки з регульованих суспільних відносин, а й з регульованої діяльності, особливе місце в ньому займають відносини, що складаються і існують у сфері підприємницької (комерційної) діяльності між відповідними
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    комерційної організації - див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК); в) національною приналежністю особи (див. абз. 4 п. 1 ст. 2 ЦК). Кожен конкретний нормативний правовий акт може мати і нерідко має свої приватні особливості дії по колу осіб. Так, згадуваний вище Федеральний закон про акціонерні товариства (п. 1 ст. 1) визначає порядок створення, реорганізації, ліквідації, правове становище
 8. § 1. Наука цивільного права
    комерційної концесії, агентування). Вивчення зарубіжного цивільного права стає ще більш актуальним, оскільки багато правові проблеми, що виникають при застосуванні нових для російського права інститутів, давно стали звичним явищем за кордоном. При запозиченні іноземного досвіду наука цивільного права покликана підказати законодавцю, наскільки доцільно, а часом і
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    комерційні організації (за винятком унітарних підприємств та інших видів організацій, передбачених законом), а спеціальну правоздатність мають некомерційні організації і деякі види комерційних організацій (унітарні підприємства, комерційні банки, страхові компанії тощо). Загальна правоздатність, тобто можливість юридичної особи займатися будь-якими не забороненими законом
 10. § 2. Види цивільно-правових договорів
    комерційними організаціями (ст. 575 ЦК). Основні і попередні договори. Вельми часто в практичній діяльності суб'єкти обороту зацікавлені в забезпеченні для себе в майбутньому певних гарантій, необхідних для стабільної діяльності. З тим щоб такі гарантії мали юридичну силу, законодавець як одного з інструментів забезпечення майбутніх інтересів зацікавлених осіб
© 2014-2022  yport.inf.ua