Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ ПРО позику, банківський кредит і факторинг. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ УТВОРЕНЬ. Книга п'ята. Том 1, 2006 - перейти до змісту підручника

Кредитний договір

Під кредитним договором розуміється такий договір, за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК).
В якості окремого виду договору позики кредитний договір має чотирма характерними особливостями, які одночасно можуть служити його видообразующего ознаками.
По-перше, на відміну від договору позики кредитний договір будується за моделлю консенсуального договору. Як наслідок, він вважається укладеним з моменту підписання кредитором і позичальником угоди про надання кредиту, а не з моменту передачі грошових коштів позичальнику, як це має місце у договорі позики. Інший наслідок консенсуального характеру кредитного договору полягає в тому, що він породжує двостороннє зобов'язання, коли обов'язки є як на стороні кредитора (обов'язок видати кредит), так і на боці позичальника (обов'язки повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитом).
По-друге, істотна особливість мається на суб'єктному складі кредитного договору: на стороні кредитора може виступати лише банк або інша кредитна організація. Отже, якщо на стороні кредитора в договорі, що передбачає його обов'язок видати позичальникові певну грошову суму в якості кредиту виступає організація, яка є банком або іншою кредитною організацією, такий договір не може бути кваліфікований як кредитний договір, а повинен визнаватися договором позики, який, будучи реальним договором, може придбати юридичну силу лише з моменту фактичного надання грошової суми позичальникові.
По-третє, об'єктом кредитного договору можуть виступати тільки грошові кошти, але не речі, які визначаються родовими ознаками, як це має місце у відносинах за договором позики.
По-четверте, кредитний договір у всіх випадках носить БЕЗОПЛАТНО характер: за користування грошовими коштами, отриманими в кредит, позичальник зобов'язаний сплачувати проценти, що нараховуються на відповідну грошову суму.
Останні дві риси кредитного договору самі по собі не можуть бути віднесені до його видообразующего ознаками як окремого виду договору позики, оскільки вони притаманні всякому безкоштовне договору грошової позики; скоріше вони доповнюють загальну характеристику кредитного договору, який відрізняється від договору позики двома видообразующего ознаками: консенсусним характером і особливим суб'єктним складом.
У сучасній юридичній літературі можна зустріти різні думки щодо правової природи кредитного договору: від визнання його видом (різновидом) договору позики до кваліфікації кредитного договору як самостійного цивільно-правового договору. Так, Д.А. Медведєв пише: "Кредитний договір - різновид договору позики. В силу прямої вказівки закону до кредитного договору застосовуються правила, передбачені параграфом ГК про договір позики ..." "*". Е.А. Суханов, визнаючи кредитний договір різновидом позики, проте надає йому деяку ступінь самостійності. "Кредитний договір, - вказує він, - є особливою, самостійною різновидом договору позики. Саме ця обставина дає можливість у субсидіарної порядку застосовувати для його регулювання правила про позику, якщо інше не випливає із суті кредитного договору (п. 2 ст. 819 ЦК) " .
---
"*" Цивільне право: Підручник. Ч. II / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. С. 434 (автор гл. 39 - Д.А. Медведєв).
Цивільне право: Підручник. У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 224 (автор гл. 49 - Е.А. Суханов).
С.А. Хохлов, навпаки, всіляко підкреслював родову приналежність кредитного договору до договору позики. Він, зокрема, писав: "Відрізняючись від позики як договір, який зобов'язує кредитора надати гроші в борг, кредитний договір, разом з тим, включає типові для будь-якого позикового зобов'язання умови. Після того як гроші за кредитним договором отримані позичальником, на нього покладаються обов'язки повернути отриману суму і сплатити відсотки на неї. Порядок, строки та інші умови виконання таких обов'язків врегульовані правилами про позику, і немає потреби особливо регламентувати їх у параграфі про кредитному договорі "" * ".
---
"*" Хохлов С.А. Указ. соч. С. 429.
На самостійному характері кредитного договору по відношенню до договору позики в даний час наполягає Е.А. Павлодский, який стверджує: "Цивільним законодавством відомі два самостійних договору - позики та кредиту (гл. 42 ЦК). Ці договори мають багато спільного. Основним предметом даних договорів є грошові кошти. Договір позики більш загальний: його положення поширюються на кредитні відносини, якщо ЦК не встановлює для останніх особливе регулювання або інше не випливає із суті кредитного договору (п. 2 ст. 819 ЦК). Проте дані договори мають і суттєві відмінності, що спонукало законодавця до роздільного регулювання відносин, що випливають з договору позики та кредиту "" * ".
---
"*" Павлодский Е.А. Указ. соч. С. 4.
Найбільш повний порівняльно-правовий аналіз договорів позики та кредиту проведено Л.Г. Ефимовой, яка підкреслює, що "практично всі особливості правового режиму кредитного договору можна так чи інакше підвести під окремий випадок договору позики, за винятком одного. Договір позики є традиційно реальним договором, а кредитний договір сконструйований чинним ГК РФ як консенсусний" "*". Разом з тим, на думку Л.Г. Ефимовой, дана обставина не може служити перешкодою для кваліфікації кредитного договору як окремого виду договору позики, оскільки "можна сформулювати консенсуальну різновид договору позики. Цим шляхом пішов чинний ЦК РФ, передбачивши кілька таких договорів: кредитний договір, договір комерційного кредиту і договір товарного кредиту ". При цьому вона пропонує враховувати, що "найближчій правової метою договору кредиту є передача позикодавцем позичальникові грошей або інших речей, визначених родовими ознаками, у власність із зобов'язанням повернення. Вона повністю відповідає правовій мети договору позики. Отже, це один і той же договірний тип. Таким чином, створення консенсуальной різновиди реального договору не призводить до появи нової договірної конструкції ". Кінцевий висновок Л.Г. Ефимовой полягає в тому, що "договір кредиту зі своїми формами (кредитним договором, договором комерційного та договором товарного кредиту) є консенсуальной різновидом договору позики" .
---
"*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001. С. 559.
Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. С. 561.
Міркування Л.Г. Ефимовой представляються цілком прийнятними і обгрунтованими, за винятком, мабуть, виділення в якості окремого (консенсуального) виду договору позики так званого договору комерційного кредиту (поряд з кредитним договором та договором товарного кредиту). Як зазначалося раніше, зобов'язання комерційного кредиту виявляє себе в інших цивільно-правових договорах, виконання яких пов'язане з передачею у власність одного з контрагентів грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, і ні за яких умов не утворює окремого договору комерційного кредиту.
Вміщені у ЦК спеціальні правила, спрямовані на регулювання кредитного договору як окремого виду договору позики, зумовлені консенсусним характером цього договору, а також тією обставиною, що у відповідних правовідносинах на боці займодавца виступає банк або інша кредитна організація , що є професійним учасником майнового обороту.
Кредитний договір в обов'язковому порядку (під страхом його недійсності) повинен бути укладений у письмовій формі (ст. 820 ЦК). Банк (інша кредитна організація), видаючи кредит, по суті, розпоряджається залученими у внески і на банківські рахунки коштами інших осіб, перед якими у зв'язку з цим банк (інша кредитна організація) несе обов'язки, що випливають відповідно з договорів банківського вкладу та банківського рахунку : з видачі коштів на вимогу клієнтів; перерахуванню їх на рахунки інших осіб; виконання інших банківських операцій з доручення вкладників і власників банківських рахунків. При цих умовах застосування загальних правил про форму договору позики та наслідки її (форми) недотримання (неможливість посилатися на показання свідків на посвідчення факту укладення договору в усній формі) не дозволила б здійснити контроль за діяльністю банків та інших кредитних організацій за розпорядженням залученими ними коштами клієнтів .
Цими цілями пояснюється включення в ГК (п. 1 ст. 821) спеціального правила, що наділяє кредитора правом відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк. Природно, застосування цього спеціального правила виявляється можливим лише в силу консенсуального характеру кредитного договору, оскільки рішення про відмову у наданні кредиту позичальникові може бути прийняте кредитором лише в період після укладення кредитного договору (вступу його в силу) до фактичного його виконання (видачі кредиту). Завдяки цьому правилу, незважаючи на наявність укладеного кредитного договору, а стало бути, і зобов'язання на стороні кредитора видати кредит позичальнику, при появі обставин, що свідчать про підвищений ризик неповернення кредиту позичальником, кредитор може відмовитися від виконання свого зобов'язання і тим самим зберегти залучені кошти клієнтів .
Консенсуальної характер кредитного договору служить необхідним "фоном" для дії та іншого спеціального правила у вигляді диспозитивної норми, що наділяє позичальника правом відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його надання , якщо інше не буде встановлено законом, іншими правовими актами або договором (п. 2 ст. 821 ЦК). Реалізація цього права позичальником, особливо якщо положення останнього з фінансової точки зору не є стабільним, дозволяє йому уникнути появи додаткового боргової зобов'язання по поверненню суми кредиту та сплати належних банку відсотків.
Обидва названих правила, що розширюють можливості сторін кредитного договору відмовитися від його виконання, носять спеціальний характер по відношенню не тільки до норм про договір позики, а й до загальних положень про виконання цивільно-правових зобов'язань, що проголошують неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язання. Як відомо, односторонню відмову від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом, а якщо мова йде про зобов'язання, пов'язаному із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, виключення можуть скласти і випадки, передбачені договором (ст. 310 ЦК). Стосовно до кредитного договору, коли банк оперує залученими ним коштами своїх клієнтів, правила про право кредитора і позичальника на відмову від виконання зобов'язань представляються цілком виправданими.
Родова приналежність кредитного договору до договору позики (як його окремого виду) підкреслюється положенням про субсидіарний застосуванні до відносин, що випливають з кредитного договору, правил про договір позики (п. 2 ст. 819 ЦК). Лаконічність законодавця, коли мова йде про кредитний договір, пояснюється саме тим обставиною, що вказаний договір регулюється як окремого виду договору позики, а це передбачає застосування до відповідних правовідносин більшості норм, що регламентують відносини, що випливають з договору позики.
У реальному майновому обороті кредитний договір грає дуже важливу роль і заслуговує окремого розгляду.
Договір товарного кредиту
Під договором товарного кредиту розуміється такий договір, за яким одна сторона зобов'язується надати іншій стороні речі, які визначаються родовими ознаками, а остання зобов'язується повернути аналогічну кількість речей того ж роду і якості у строк, передбачений договором (ст. 822 ЦК).
Правове регулювання договору товарного кредиту в рамках § 2 гл. 42 ГК зводиться до двох відсильні нормам. Відповідно до першої з них до договору товарного кредиту застосовуються правила про кредитному договорі, якщо інше не передбачено самим договором товарного кредиту і не випливає із суті зобов'язання. Серед зазначених правил про кредитному договорі слід виділити положення про те, що до відносин за кредитним договором підлягають застосуванню в субсидіарної порядку і норми про договір позики (п. 2 ст. 819 ЦК).
Істота другого відсильною норми, спрямованої на регламентацію договору товарного кредиту, полягає в тому, що умови зазначеного договору про кількість, про асортимент, про комплектність, якість, тарі (упаковці) речей, наданих у кредит, повинні виконуватися сторонами відповідно до правил про договір купівлі-продажу товарів (ст. ст. 465 - 485 ЦК), якщо інше не передбачено договором товарного кредиту (ст. 822 ЦК). Втім, остання норма не становить особливість правового регулювання саме відносин, що випливають з договору товарного кредиту, оскільки, мабуть, має застосовуватися до будь-якого договору товарного (негрошового) позики в частині зобов'язання позичальника по поверненню позикодавцеві визначеної кількості речей, рівного отриманому, того ж роду і якості (за аналогією закону).
  Таким чином, по суті, єдиним відмітною ознакою договору товарного кредиту, що дозволяє виділити його в окремий вид договору позики, є консенсуальної характер договору товарного кредиту (як відомо, договір позики є реальним договором).
  Саме консенсуальної характер договору товарного кредиту дозволяє застосовувати до відповідних правовідносин норми про кредитному договорі, і перш за все положення про право кредитора відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором товарного кредиту - кількості речей, визначених родовими ознаками, за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що зазначені речі не будуть повернуті позичальником у термін, передбачений договором, а також положення про право позичальника відмовитися від отримання погодженого сторонами кількості речей, повідомивши кредитора про це до передбаченого договором терміну надання товарного кредиту (ст. 821 ЦК).
  Разом з тим консенсусний характер договору товарного кредиту є видообразующего ознакою цього договору, що дозволяє виділяти його в окремий вид договору позики, не виключає того обставини, що договором товарного кредиту повинні бути притаманні всі інші загальні ознаки договору позики. Навпаки, відсутність хоча б одного з цих ознак не дозволяє кваліфікувати відповідні правовідносини як договору товарного кредиту.
  Так, одна торговельна фірма, що діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю, звернулася до арбітражного суду з позовом до сільськогосподарському виробничому кооперативу про спонукання останнього до виконання в натурі зобов'язання за договором товарного кредиту і передачі позивачеві 105,5 т пивоварного ячменю вартістю 350 тис. руб . При розгляді цієї справи арбітражним судом було встановлено, що між сторонами укладено договір товарного кредиту, відповідно до якого сільськогосподарський виробничий кооператив прийняв на себе зобов'язання передати фірмі 105,5 т пивоварного ячменю.
  Як стверджував позивач, дане зобов'язання відповідача було обумовлено тим обставиною, що раніше, ще до укладення договору товарного кредиту, торгова фірма відвантажила з транспортної накладної на адресу сільськогосподарського виробничого кооперативу відповідну кількість мінеральних добрив розрахунки за які між сторонами не були проведені. Однак, як було встановлено арбітражним судом, текст договору товарного кредиту не включав в себе умови про поширення його дії на пов'язані з поставкою мінеральних добрив відносини, що виникли до укладення договору товарного кредиту, який набув чинності цього вважається укладеним з моменту його підписання і не охоплює собою попередні стосунки сторін (п. 2 ст. 425 ЦК). У зв'язку з цим арбітражний суд визнав вимоги позивача, що грунтуються на договорі товарного кредиту, необгрунтованими і в позові відмовив. Дане рішення було залишено в силі ухвалами арбітражних судів апеляційної та касаційної інстанцій "*".
  ---
  "*" Див: Постанова Федерального арбітражного суду Центрального округу від 19 березня 2002 р. по справі N А35-1935/01-С5 / / Довідкові правові системи.
  У наведеному прикладі сторони або не мали підстав для оформлення своїх відносин договором товарного кредиту. По-перше, передача мінеральних добрив сільськогосподарському виробничому кооперативу вже відбулася (за відсутності будь-яких договірних відносин) до моменту укладення договору товарного кредиту, в той час як з договору товарного кредиту, який носить консенсуальної характер, має випливати зобов'язання кредитора з надання позичальникові товарного кредиту. По-друге, зобов'язання позичальника за договором товарного кредиту має складатися в поверненні кредитору кількості речей, рівного отриманому, того ж роду і якості. У даному ж випадку мова йшла про дії відповідача з поставки пивоварного ячменю в обмін на отримані мінеральні добрива, які ніяк не можуть служити предметом договору товарного кредиту. Таким чином, вимоги позивача дійсно не могли бути заснованими на договорі товарного кредиту, і з цієї точки зору рішення арбітражного суду про відмову в позові є правомірним.
  Навпаки, при наявності всіх спільних рис договору позики та, плюс до цього, відповідного кваліфікуючої ознаки (консенсуальної характер договору) договірні відносини сторін охоплюються поняттям договору товарного кредиту. Наприклад, одним з арбітражних судів було розглянуто справу за позовом обласної клінічної лікарні, яка є державною установою охорони здоров'я, до комітету з управління майном муніципального освіти про присудження до виконання зобов'язання з повернення 1444,6 т вугілля на натурі. Як випливало з матеріалів цієї справи, між лікарнею і комітетом з управління майном був укладений договір, за умовами якого лікарня на підставі гарантійного листа адміністрації відповідного муніципального освіти зобов'язалася виділити комітету з управління майном цього муніципального освіти 2000 т кам'яного вугілля на потреби муніципальних котелень з обов'язком комітету повернути таку ж кількість вугілля. При виконанні цього договору з отриманих позичальником від лікарні 2000 т вугілля було повернуто лише 655,4 т. Арбітражний суд кваліфікував договір, укладений між сторонами, як договір товарного кредиту і задовольнив позовні вимоги, зобов'язавши комітет з управління майном передати позивачу неповернуте та потрібне останнім кількість вугілля. При розгляді цієї справи в апеляційному та касаційному порядку рішення арбітражного суду залишено без змін "*".
  ---
  "*" Див: Постанова Федерального арбітражного суду Північно-Західного округу від 3 березня 2003 р. N А05-4863/02-256/3 / / Довідкові правові системи.
  У даному випадку можна було б звернути увагу на суб'єктний склад спірних правовідносин. У всякому разі, в якості позичальника тут виступала сама муніципальне утворення (а не комітет з управління майном). Однак кваліфікація спірних правовідносин поза сумнівами.
  У реальному майновому обороті зобов'язання товарного кредиту нерідко виявляють себе у складних багатосторонніх договірних відносинах і нерідко поєднуються з іншими видами договірних зобов'язань. Так, Міністерство фінансів РФ в особі територіального федерального казначейства звернулося до арбітражного суду з позовом до відкритого акціонерного товариства - швейної фірмі про стягнення 1,7 млн. руб., Складових суму бюджетної позички, відсотків за користування позиковими засобами та пені за прострочення повернення позики. При розгляді справи з'ясувалося, що між Міністерством фінансів РФ та швейної фірмою спочатку було укладено угоду про надання коштів федерального бюджету на закупівлю сировини і матеріалів з умовою про сплату відсотків за користування позикою в розмірі однієї четвертої ставки рефінансування Банку Росії. Пізніше ті ж сторони і відкрите акціонерне товариство - постачальник текстильних матеріалів підписали тристоронній договір, відповідно до якого Міністерство зобов'язалося надати швейної фірмі на один календарний рік товарний кредит на суму 900 тис. руб. у вигляді гарантованої поставки швейної фірмі текстильних матеріалів на поворотній і платній основі з сплатою відсотків річних у раніше узгодженому розмірі. Відносно акціонерного товариства - постачальника текстильних матеріалів договором передбачалося списання з нього наявною у нього заборгованості по бюджетній позичці в розмірі вартості текстильних матеріалів, поставлених швейної фірмі.
  На виконання зазначеного договору товарного кредиту постачальник справив поставку текстильних матеріалів швейної фірмі в повному обсязі, проте остання не повернула бюджетну позику і не сплатила Міністерству фінансів РФ належні відсотки.
  Арбітражний суд, що розглядав цю справу, визнав вимоги Міністерства фінансів РФ, засновані на тристоронньому договорі товарного кредиту, правомірними і позов задовольнив. Однак арбітражні суди апеляційної та касаційної інстанцій визнали дане рішення необгрунтованим і в позові відмовили, грунтуючись на тому, що представлені позивачем докази не містять посилання на конкретне зобов'язання, вказане позивачем в якості підстави позову.
  При розгляді даної справи в порядку нагляду Президія Вищого Арбітражного Суду РФ прийшов до висновку про те, що отримання відповідачем - швейної фірмою бюджетної позички у вигляді товарного кредиту слід визнати доведеним, оскільки передбачені договором текстильні матеріали були поставлені відповідачу. Останній не виконав свої зобов'язання, що випливають з цього договору, щодо повернення бюджетної позички та сплати відсотків. У результаті постанови апеляційної та касаційної інстанцій були скасовані, а рішення арбітражного суду про задоволення позову залишено в силі "*".
  ---
  "*" Див: Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 жовтня 2001 р. N 894/01 / / Довідкові правові системи.
  У судово-арбітражній практиці зустрічаються суперечки, що випливають з договорів товарного кредиту, ускладнені тим обставиною, що за умовами договору на боці позичальника встановлюється альтернативне зобов'язання: або повернути аналогічну кількість тих же речей того ж роду і якості, або сплатити вартість отриманого майна.
  Наприклад, відкрите акціонерне товариство звернулося до арбітражного суду з позовом до Міністерству сільського господарства та продовольства одного з суб'єктів Російської Федерації про стягнення понад 5 млн. руб., Складових відсотків за користування чужими грошовими коштами. Рішенням арбітражного суду позовні вимоги були задоволені. При розгляді цієї справи в порядку нагляду з'ясувалося наступне. Між акціонерним товариством і міністерством був укладений договір товарного кредиту, згідно з яким акціонерне товариство повинно було по відвантажувальних рознарядками міністерства відпускати бензин і дизельне паливо сільськогосподарським організаціям, а міністерство прийняло на себе зобов'язання повернути нафтопродукти або сплатити їх вартість.
  При виконанні цього договору міністерство повернуло акціонерному товариству лише частину нафтопродуктів на суму понад 1 млн. руб. Сума, що залишилася заборгованості (понад 4 млн. руб.) Була стягнута з міністерства рішенням арбітражного суду по іншій справі.
  Пред'являючи позов про стягнення з міністерства відсотків за користування чужими грошовими коштами, акціонерне товариство обгрунтовує свої вимоги на положеннях, що містяться у ст. 811 ГК, згідно з якою кредитору за договором позики надано право вимоги від боржника, який прострочив повернення суми позики, сплати відсотків, що нараховуються відповідно до ст. 395 ГК.
  Президія Вищого Арбітражного Суду РФ прийшов до висновку, що арбітражний суд, приймаючи рішення про задоволення позовних вимог, не врахував істотні обставини даної справи. Зокрема, укладеним сторонами договором товарного кредиту на боці позичальника було встановлено альтернативне зобов'язання: повернути нафтопродукти в натурі або сплатити їх вартість.
  Згідно ст. 320 ГК боржникові, зобов'язаному передати кредитору одне або інше майно або вчинити одну з двох або кількох дій, належить право вибору, якщо із закону, інших правових актів або умов зобов'язання не випливає інше. Повернувши частину нафтопродуктів в натурі, боржник здійснив свій вибір способу виконання зобов'язання.
  З урахуванням цього зобов'язання суду слід було визначити, чи виникло у даному випадку у боржника грошове зобов'язання, за прострочення виконання якого застосовується міра цивільно-правової відповідальності, встановлена ст. 811 ГК, або стягнута рішенням по іншій справі сума фактично є збитками кредитора у зв'язку з невиконанням зобов'язання в натурі.
  Дані обставини послужили підставою для скасування рішення та направлення справи на новий розгляд "*".
  ---
  "*" Вісник ВАС РФ. 2001. N 10. С. 41 - 42.
  Договір облігаційної позики
  Відмінні (видообразующие) ознаки договору облігаційної позики як окремого виду договору позики зводяться до особливого порядку його укладення і до специфічній формі цього договору.
  Договір облігаційної позики укладається шляхом випуску та продажу облігацій. Облігацією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, в передбачений нею термін від номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права (ст. 816 ЦК). Е.А. Суханов вказує: «Облігації використовуються як форма різних позик, тобто збору грошових коштів у досить широкого, нерідко взагалі заздалегідь невизначеного кола фізичних та юридичних осіб, під обіцянку їх повернення у визначений термін за встановлений винагороду. Інакше кажучи, вони оформляють типові позикові відносини, в яких позичальником (боржником) виступає емітент облігацій, а позикодавцем (кредиторами) - власники облігацій (облігаціонери) "" * ".
  ---
  "*" Див: Цивільне право: Підручник. У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 218 - 219 (автор гл. 49 - Е.А. Суханов).
  Незважаючи на типово позиковий характер правовідносин, що виникають при випуску та продажу облігацій, ГК (ст. 816) передбачає дуже істотну особливість їх правового регулювання: до відносин між особою, що випустила облігацію, і її держателем які у ДК загальні положення про договір позики застосовуються остільки, оскільки інше не передбачено законом або у встановленому ним порядку. Справа в тому, що права і обов'язки сторін за договором облігаційної позики мають ту особливість, що вони виражені в облігації, що є емісійним цінним папером. Порядок випуску, розміщення та обігу емісійних цінних паперів підпорядкований спеціальному законодавству, регулюючому ринок цінних паперів.
  Згідно ст. 2 Федерального закону від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" "*" емісійним цінним папером визнається цінний папір, в тому числі бездокументарна, яка характеризується одночасно наступними ознаками: закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням форми і порядку, передбачених законом; розміщується випусками; має рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску поза залежністю від часу придбання цінного паперу.
  ---
  "*" СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.
  Процедура емісії облігацій повинна включати в себе наступні етапи: прийняття емітентом рішення про випуск облігацій; реєстрацію випуску облігацій; виготовлення сертифікатів цінних паперів (для документарної форми випуску); розміщення облігацій; реєстрацію звіту про підсумки випуску емісійних цінних паперів (ст. 19 Федерального закону " Про ринок цінних паперів ").
  Емітент має право почати розміщення випускаються ним облігацій тільки після реєстрації їх випуску. При цьому кількість розміщуваних облігацій не повинна перевищувати кількості, зазначеного в установчих документах емітента та проспекті емісії цінних паперів. Не пізніше 30 днів після завершення розміщення облігацій емітент повинен представити звіт про підсумки випуску емісійних цінних паперів у реєструючий орган, який розглядає зазначений звіт і за відсутності порушень, пов'язаних з випуском облігацій, реєструє його (ст. ст. 24, 25 Федерального закону "Про ринок цінних паперів ").
  Права власників на емісійні цінні папери документарної форми випуску засвідчуються сертифікатами (якщо сертифікати знаходяться у власників) або сертифікатами і записами по рахунках депо в депозитаріях (якщо сертифікати передані на зберігання в депозитарії). Права власників на облігації бездокументарної форми випуску засвідчуються в системі ведення реєстру записами на особових рахунках у власника реєстру або (в разі обліку прав на цінні папери в депозитарії) - записами по рахунках депо в депозитаріях (ст. 28 Федерального закону "Про ринок цінних паперів").
  Важлива роль у справі правовим регулюванням порядку випуску облігацій відводиться корпоративного законодавства (якщо мова йде про такі емітенти облігацій, як юридичні особи). Саме корпоративне законодавство наділяє юридичні особи певних організаційно-правових форм правом на випуск облігацій з метою залучення позикових коштів, необхідних для їх розвитку. Наприклад, відповідно до п. 2 ст. 102 ГК акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного капіталу або величину забезпечення, наданого акціонерному товариству в цих цілях третіми особами, після повної оплати статутного капіталу. За відсутності такого забезпечення випуск облігацій допускається не раніше третього року існування акціонерного товариства та за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів суспільства.
  Згідно ст. 33 Федерального закону від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ (в ред. Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 120-ФЗ) "Про акціонерні товариства" "*" розміщення акціонерним товариством облігацій здійснюється за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Розміщення облігацій, конвертованих в акції, має здійснюватися за рішенням загальних зборів акціонерів або за рішенням ради директорів (наглядової ради), якщо відповідно до статуту акціонерного товариства останньому належить право прийняття рішення про розміщення облігацій, конвертованих в акції акціонерного товариства. У рішенні про випуск облігацій повинні бути визначені форма, строки та інші умови погашення облігацій.
  ---
  "*" СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; 2001. N 13. Ст. 3423.
  Номінальна вартість всіх випущених акціонерним товариством облігацій не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства або величину забезпечення, наданого товариству третіми особами з метою випуску облігацій. Розміщення облігацій суспільством допускається після повної оплати статутного капіталу товариства.
  Акціонерне товариство може розміщувати облігації з одноразовим строком погашення або облігації з терміном погашення за серіями у визначені терміни. Погашення облігацій може здійснюватися як у грошовій формі, так і іншим майном відповідно до рішення про їх випуск.
  Акціонерне товариство має право розміщувати як облігації, випущені під забезпечення заставою власного майна або з боку третіх осіб (поручительство, банківська гарантія, застава), так і облігації без забезпечення. У останньому випадку розміщення облігацій (без забезпечення) можливо не раніше третього року існування акціонерного товариства та за умови затвердження до цього часу не менше двох річних балансів акціонерного товариства.
  При випуску облігацій у формі іменних емісійних цінних паперів акціонерне товариство зобов'язане вести реєстр їх власників. Загублена іменна облігація поновлюється суспільством за розумну плату. Права власника загубленої облігації на пред'явника підлягають відновленню судом у порядку, встановленому процесуальним законодавством.
  При прийнятті рішення про випуск облігацій акціонерним товариством може бути передбачена можливість дострокового погашення облігацій за бажанням їх власників. У цьому випадку в рішенні про випуск облігацій повинні бути визначені вартість погашення облігацій і строк, не раніше якого вони можуть бути пред'явлені до дострокового погашення.
  Правом на розміщення облігацій наділені також товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідно до ст. 31 Федерального закону від 8 лютого 1998 р. N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" "*" можуть розміщувати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного капіталу або величину забезпечення, наданого товариству з цією метою третіми особами, після повної оплати статутного капіталу. При відсутності забезпечення, наданого товариству третіми особами з метою гарантувати виконання товариством з обмеженою відповідальністю позикових зобов'язань перед власниками облігацій, розміщення товариством облігацій допускається не раніше третього року існування суспільства за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів суспільства.
  ---
  "*" СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
  Отже, з моменту розміщення облігацій та їх набуття фізичними і юридичними особами останні стають займодавцев по відношенню до емітента облігацій, який потрапляє в становище позичальника, на якого покладається обов'язок повернути суму позики (погасити облігації) у строк, встановлений рішенням про випуск облігацій. Зазначене позикове зобов'язання має лише ту особливість, що відповідні права займодавцев виражені в емісійних цінних паперах - облігаціях, що зумовлює специфічний порядок звернення названих прав та їх реалізації. Зокрема, права, які з облігації, виданої на пред'явника, передаються шляхом простого вручення облігації її власником іншій особі. Якщо ж мова йде про іменної облігації, то перехід випливають з неї прав, здійснюється за загальними правилами, що регулюють поступку вимог (ст. ст. 388 - 390 ЦК). Разом з тим емітент облігацій повинен бути повідомлений про відбулося переході прав з метою внесення відповідних змін до реєстру власників облігацій.
  Що стосується реалізації прав позикодавця, що випливають з облігації, то відповідно до ст. 29 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" здійснення прав по представницькими емісійних цінних паперів проводиться за пред'явленням їх власником або його довіреною особою; права за іменними документарними облігаціями реалізуються за пред'явленням їх власниками або їх довіреними особами сертифікатів відповідних цінних паперів емітенту; здійснення прав за іменними бездокументарні облігаціях здійснюється шляхом звернення до емітента за умови, що власники облігацій вказані в системі ведення реєстру власників емісійних цінних паперів 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Кредитний договір"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    кредитний договір, договір банківського вкладу та банківського рахунку. Другим відмітним ознакою торгових угод є мета, якої служать торгові угоди. Угода стає торговою тому, що вона здійснюється для торгівлі [6], тобто в комерційних цілях. Укладаючи договір у сфері підприємництва, підприємець прагне до певної мети - отримання прибутку. Отримання прибутку,
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників і, отже, мають цивільно-правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 3. § 3. Зберігання
    кредитного договору під заставу речей з передачею їх на зберігання ломбарду (заклад). Спеціальні норми щодо зберігання поширюють свою дію і на зберігання при закладі. Законодавцем встановлено такі особливості правового регулювання в даному випадку. Договір зберігання у ломбарді речей, що належать громадянину, є публічним договором (ст. 426 ЦК). Форма договору зберігання
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    кредитних договорів, договорів позики, орендних заставних зобов'язань. Розглянуті Президією Вищого Арбітражного Суду РФ справи в порядку нагляду за протестами на судові акти, які вступили в законну силу, групуються за предметною ознакою, що також дає уявлення про окремі категорії спорів, часто зустрічаються в практиці і викликають певні труднощі, наприклад, про стягнення
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    кредитних ресурсів Банку Росії, а також інших комерційних банків; - залучення грошових коштів до статутного капіталу банку шляхом емісії додаткових акцій. Можливі й інші види пасивних операцій комерційних банків. Конкуренція з інвестиційними фірмами, іншими структурами, що залучають грошові кошти, типу недержавних пенсійних фондів, змушує комерційні банки шукати
 6. § 3. Активні операції комерційних банків
    кредитної організації встановлюється як відсоткове співвідношення величини вкладу або отриманого кредиту, отриманих гарантій і поручительств, залишків за рахунками однієї чи пов'язаних між собою кредиторів (вкладників) і власні кошти кредитної організації. З 1 лютого 1998 цей норматив дорівнює +25% [1]. Аналогічним показником обмежується максимальний розмір Комерційне право. Ч.
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    кредитного договору, в якому способом забезпечення зобов'язання була застава земельної ділянки, наданої для ведення фермерського господарства. На земельні ділянки, надані для ведення селянського господарства, поширюються норми про цільове характері земле-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 342
 8. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    кредитний договір, в якому в якості кредитора виступає уповноважений банк (ст. 918 ЦК), так і договір позики, за яким позикодавцем може бути будь-яка особа (ст. 807 ЦК). Даний висновок випливає з цілого ряду нормативних актів, виданих (або підтверджених) Центральним банком Російської Федерації (див., наприклад, п.1 (з) розд. III Основних положень про регулювання валютних операцій на
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    кредитного договору (ст. 820 ЦК), договору довірчого управління майном (ст. 1017 ЦК) та ін Угодою сторін такі ж наслідки нерідко встановлюються стосовно до внесення змін і доповнень до укладені договори. Особливо виділяються наслідки недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди, які зводяться до її недійсності. Зовнішньоекономічної, або
 10. § 2. Види цивільно-правових договорів
    кредитні або страхові організації). До відносин, що випливають з непойменовані договорів, застосовуються в першу чергу ті норми, які сформулювали самі сторони; в разі відсутності відповідних договірних норм - норми Цивільного кодексу, що регулюють подібні договірні типи, потім - загальні норми зобов'язального права; а в разі відсутності таких - загальні початку громадянського
© 2014-2022  yport.inf.ua