Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

2. Місце договору в Цивільному кодексі

У ГК 22 і ГК 64 поряд з договірними були врегульовані зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, а також безпідставного збагачення (в ГК 64 понад те - зобов'язання, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна).
Відповідні статті в ГК 22 (ст. 106) та ГК 64 (ст. 158), визначаючи незамкнутий коло підстав виникнення зобов'язань, прямо назвали тільки договір, а аналогічна норма нового ЦК (п. 2 ст . 307) додала до нього лише зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди.
Призначення договору полягає в тому, що він служить самостійною підставою виникнення зобов'язання. Разом з тим договірні зобов'язання іноді діють паралельно з недоговірних, захищаючи його або іншим чином забезпечуючи його мети.
Прикладом може служити зобов'язання власника, загубила річ, або іншої особи, яка має право вимагати повернення знайденої речі, в тому числі органу місцевого самоврядування, відшкодувати нашедшему витрати, пов'язані із знахідкою, і виплатити йому винагороду. Встановлено, що якщо знайдена річ не має певної вартості і представляє цінність тільки для власника (наприклад, фотографії родича), то відповідні зобов'язання (відшкодувати витрати і виплатити винагороду) визнаються виниклими тільки після того, як між тим, хто втратив знайдену річ (її власником), і знайшли річ буде досягнута угода про розмір підлягає виплаті суми (п. 2 ст. 229 ЦК).
Аналогічна ситуація складається і відносно зобов'язань особи, затримав бездоглядну домашню тварину, повернути його колишньому власнику за наявності обставин, передбачених у п. 2 ст. 231 ГК (збереження прихильності тваринного до старого власнику чи жорстоке чи інше неналежне поводження з ним нового власника). Зазначена стаття також встановлює, що умови повернення визначаються за угодою з новим власником. В результаті і в цьому випадку зв'язують старого і нового власника зобов'язальні правовідносини виникають з укладеного між ними договору.
Якщо договір - угода відрізняється за своєю природою поруч конституюють ознак від інших підстав виникнення зобов'язань, то правовідносини, породжене різноманітними договорами, може збігатися у всіх своїх елементах, включаючи, зокрема, права та обов'язки сторін, з тим, яке породжувалося іншим зазначеним у законі підставою. У недавній період прикладом могли служити поставки, в одних випадках виникали з договору, а в інших - незалежно від волі сторін, безпосередньо з планового акта або іншого адміністративного акту "*". Однак і в даний час така конкуренція двох різних підстав виникнення одного і того ж за характером правовідносин можлива. На підтвердження можна послатися на ті ж приклади: з порушеного договору та з делікту виникає аналогічне наслідок - зобов'язання відшкодувати шкоду.
---
"*" Так, ст. 159 ГК 64 прямо передбачала можливість виникнення зобов'язання "безпосередньо з акту планування народного господарства".
Говорячи про близькість зобов'язань, що виникають з договору і з недоговірних відносин, можна з певними застереженнями вказати на способи забезпечення зобов'язань. Чотири з пойменованих у ЦК шести способів забезпечення - неустойка, застава, порука, завдаток - виникають, як правило, з договору. Це не відноситься до двох інших зазначеними в Кодексі способам забезпечення зобов'язань. Маються на увазі утримання, яке виникає безпосередньо із Закону і за правилами, зазначеним у Законі (ст. ст. 359 і 360 ЦК), а також банківська гарантія, яка, навпаки, заснована на односторонній угоді (ст. 368 ЦК). Однак і ці два способи можуть мати на меті забезпечити зобов'язання боку, породжене практично будь-яким договором.
Особливий характер договору, і зокрема зазначене вище подвійне значення відповідного поняття знаходять більш-менш адекватне відображення у структурі кодексу. Інтерес в цьому сенсі являє насамперед найстаріша з діючих дотепер кодифікацій - Французький цивільний кодекс 1804 Тут весь нормативний матеріал про договори міститься в книзі третій - "Про різні способи, якими набувається власність", складаючи особливий титул III - "Про договори або про договірні зобов'язання ".
У ст. 1108 цього Кодексу називаються чотири істотних для дійсності угоди умови. Сюди віднесено, крім згоди зобов'язує сторони, її здатність укласти договір, певний предмет, що становить зміст обов'язки, і, нарешті, те, що названо une cause licite "*". За цим слідує те, що можна назвати загальною частиною зобов'язального права, а потім - окремі види зобов'язань і в їх числі окремі види договорів.
---
"*" Останнє було переведено І.С. Перетерским як "дозволене підставу зобов'язання" (див. відповідний переклад зазначеного тексту. 1941. С. 256).
Відмінне від Французького кодексу структурний рішення міститься в Німецькому цивільному укладенні. У ньому спочатку договір розглядається в розділі про угоди (ст. ст. 145 - 157), а потім як одного з видів зобов'язань (ст. ст. 305 - 361).
За такою ж моделлю побудований один з найбільш сучасних кодифікованих актів - Цивільний кодекс Нідерландів. Все, що відноситься до основи (causa), вміщено в розділі 2 книги 3 ("Угоди"). Одночасно Кодекс містить спеціальну книгу в томі III, присвячену загальним положенням обов'язкового права, з виділенням розділу "Договори взагалі", а поряд з цим книгу 7 "Особливі види договорів".
На наш погляд, перевага системи, використовуваної в Німецькому цивільному укладенні і в кодексі Нідерландів, полягає у встановленні в необхідних межах єдиного для всіх угод, включаючи договори, режиму.
У даному випадку діє обов'язкове для будь кодифікації правило: родові ознаки різних правових конструкцій доцільно закріплювати в загальних нормах. Тим самим досягається не тільки "економія правового регулювання", але і те, що має набагато більше значення, - необхідна єдність самого регулювання. Для правової кодифікації виділення родових ознак видових конструкцій має, очевидно, значення насамперед як підстава для заміни спеціальних норм загальними там, де в особливому регулюванні відповідних конструкцій немає необхідності.
ГК, подібно до деяких інших кодексів, побудованим за пандектній системі, приділяє договорами певне місце у своїй загальній частині, а одно в розділі, присвяченому зобов'язаннями (певне місце вони займають і у всіх інших його розділах).
Укладаючи договір, сторони повинні керуватися главою про угоди (маючи на увазі необхідність відповідності договору умовам дійсності угод); главами, присвяченими загальним положенням про зобов'язання (вони визначають, як повинні виконуватися договори, як може забезпечуватися виконання і яка відповідальність наступає на випадок їх порушення); нормами, присвяченими умовам договорів, а також порядку їх укладення (частина цих норм відноситься до договорів - операціях, а решта - до договорів - правовідносин). У розділах, що містять регулювання окремих видів договорів, йдеться головним чином про договір - правовідносинах, хоча окремі норми відносяться до відповідного договору як до угоди. Всі ці норми носять спеціальний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Місце договору в Цивільному кодексі "
 1. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  місце проживання; припинення громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; придбання ним громадянства іноземної держави або одержання їм посвідки на проживання або іншого документа,
 2. § 3. Окремі джерела муніципального права
  місце займають статути муніципальних утворень. Статут являє собою комплексний кодифікаційний акт. Органи місцевого самоврядування в рамках власних правотворчих повноважень приймають і інші нормативні правові акти. Детальніше про муніципальних правових актах буде розказано в гол. 13 цього підручника. Договірні джерела. Певне місце в системі джерел муніципального
 3. § 2. Місцева адміністрація
  місце проживання, припинення російського громадянства, громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування. Повноваження місцевої адміністрації. Розглянемо повноваження місцевої адміністрації на прикладі адміністрації муніципального освіти "місто Пушкін". Місцева
 4. § 2. Джерела комерційного права
  місце серед джерел комерційного права як найбільш стабільний акт, який гарантує підприємцю найбільш стабільні умови діяльності, навколо якого групуються спеціальні закони та підзаконні акти, що регулюють підприємницьку діяльність. Це зокрема виражається також у тому, що «норми цивільного права, містяться в інших законах, повинні відповідати ... Кодексу »(п.
 5. § 2. Створення комерційних організацій
  місцезнаходження, а також індивідуалізації її товару. Місце знаходження комерційної організації визначається місцем її державної реєстрації (ст. 54 ЦК). Конкретна адреса комерційної організації вказується в її установчих до-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 61 кументах і прив'язаний до місця знаходження
 6. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  місце реорганізованої комерційної організації у цьому зобов'язанні займуть її правонаступники, які визначають на підставі передавального акта або розподільчого балансу. При цьому, якщо розділовий баланс або передавальний акт не дають можливості визначити правонаступника реорганізованій комерційної організації, знову виниклі комерційні організації несуть солідарну відповідальність за
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. В російському законодавстві як синонім терміну «неспроможність»
 8. § 4. Акціонерні товариства
  місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства »[1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі
 9. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  місце займають Федеральні закони «Про громадські об'єднання» [1] та «Про некомерційні організації» [2] . Споживчі кооперативи. Вони являють собою добровільні об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, здійснювані шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків. Їх діяльність
 10. § 2. Правовий режим речей
  місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Підприємства як єдиний майновий комплекс відповідно до ст. 132 ЦК визнається нерухомістю. В цій якості Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
© 2014-2022  yport.inf.ua