Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

1.5. Наука бюджетного права

Наука бюджетного права - це система знань про бюджетний праві як сукупності правових норм, про основні бюджетно-правових категоріях, - таких, як бюджет, бюджетний процес, бюджетний контроль, бюджетні правовідносини, - а також про процес виникнення і розвитку бюджетного права, про тенденції його розвитку та напрями вдосконалення бюджетно-правового регулювання.
Призначення науки бюджетного права - не тільки дослідити встановлені бюджетно-правові норми і бюджетно-правові відносини, але за допомогою історичного, порівняльного, логічного та інших методів пізнання сприятиме вдосконаленню правового регулювання суспільних відносин нормами бюджетного права, заповнювати прогалини, усувати протиріччя, виправляти неточності в законодавчому регулюванні бюджетних відносин. Наука бюджетного права щодо об'єктивного бюджетного права * (52) виконує такі функції: аналітичну - у процесі коментування та аналізу діючих бюджетно-правових норм і відносин; критичну - у процесі виявлення прогалин і дефектів у бюджетному законодавстві; конструктивну - коли сприяє утворенню нових, більш скоєних бюджетно-правових механізмів * (53).
До основних об'єктів науки бюджетного права належать:
норми бюджетного права;
предмет і метод бюджетного права;
принципи бюджетного права;
джерела бюджетного права;
бюджетні правовідносини;
понятійно-категоріальний апарат;
правозастосовна практика.
Джерела бюджетного права як підгалузі фінансового права потрібно відрізняти від джерел науки бюджетного права. Так, джерелами науки бюджетного права поряд з нормативними правовими актами є теоретичні джерела: монографії, наукові статті, кандидатські і докторські дисертації з проблем бюджетного права.
Слід відрізняти імперативний метод бюджетного права від методів науки бюджетного права. Методами, за допомогою яких наука бюджетного права вивчає бюджетно-правову дійсність, є: історичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий (компаративний), соціологічний та ін
Існує нерозривний зв'язок між фінансовим і бюджетним правом , оскільки бюджетне право - це підгалузь фінансового права. Отже, наука бюджетного права - це складова частина фінансово-правової науки та розвиток науки бюджетного права не можна розглядати поза закономірностей розвитку науки фінансового права.
Сьогодні фінансове право - це самостійна галузь російського права, основною подотраслью якої є бюджетне право; це активно розвивається фінансово-правова наука, включаючи бюджетно-правову науку, яка відкриває все нові імена, так як все більше вчених займаються дослідженням фінансово-правових, в тому числі бюджетно-правових, питань. Навчальна дисципліна "Фінансове право" включена у федеральну компоненту як обов'язкової дисципліни у всіх юридичних вузах і на всіх юридичних факультетах країни; в більшості юридичних вузів і на юридичних факультетах як самостійну дисципліну викладають "Бюджетне право". Але так було не завжди. Історія розвитку фінансового, бюджетного права складалася в нашій країні непросто.
Фінансове, бюджетне право почало формуватися в Росії в середині XIX в., Як і в інших західних державах - Німеччині, Франції, Англії. Розвиток капіталістичних відносин неминуче призвело до посилення ролі державних фінансів, бюджету в життєдіяльності держави і до необхідності їх регулювати правовими засобами. До кінця XIX в. відкриваються кафедри фінансового права в трьох провідних університетах Росії - Московському, Казанському і Новосибірськом * (54). З'являються перші підручники з фінансового права, наприклад "Підручник фінансового права" В.А. Лебедєва * (55), "Вчення про державні доходи" І.І. Янжула * (56), де в якості основних питань розглядалися державні доходи і державні витрати, які є складовими частинами державного бюджету.
Слід відзначити і великий внесок у розвиток фінансового, бюджетного права дореволюційного періоду вчених І.Я. Горлова ("Теорія фінансів", 1841 р.), Є.Г. Осокіна ("Кілька спірних питань з історії російського фінансового права", 1853 р.), Ф.Б. Мільгаузена ("Фінансове право", 1865 р.), І.Х.. Озерова ("Фінансове право", 1915 р.).
Однак після Жовтневої революції 1917 р. ситуація різко змінилася. У зв'язку з курсом більшовиків на відмирання товарно-грошових відносин фінансовим, бюджетних відносин перестало приділятися належна увага. Всі кафедри фінансового права були ліквідовані, вчені перестали займатися фінансово-правової проблематикою, основи фінансової діяльності держави викладалися на інших кафедрах і в рамках інших дисциплін, зокрема адміністративного права. І лише з 1939 р. почалося повільне відродження фінансового права, знову фінансове право ввели для вивчення як самостійну дисципліну * (57). Однак слід зазначити, що, незважаючи на "гоніння", фінансово-правова наука продовжувала розвиватися в напрямку бюджетного права. На 20-е, 30-ті роки минулого сторіччя доводиться написання наступних фундаментальних праць по бюджетному праву: А.М. Гурвич "Бюджетне право за законодавством РРФСР" (1918 р.), С.А. Котляревський "Бюджет СРСР" (1925 р.) і "Бюджет і місцеві фінанси" (1926 р.), М.Д. Загряцков "Бюджетні права місцевих рад" (1924 р.).
Деякий час залишалося відкритим питання про місце фінансового права в системі права, багато вчених вважали його частиною адміністративного права. Вважається, що кінець наукової дискусії про місце фінансового права в системі радянського права поклала Р.О. Халфина, яка у своїй науковій роботі, виданої в 1952 р., визначила предмет і метод фінансового права * (58). З тих пір в юридичній науці панує точка зору на фінансове право як самостійну галузь права.
Бюджетне право, на відміну від інших фінансово-правових інститутів, в роки репресій постраждало найменше, так як жодна держава, в тому числі радянських, без бюджету існувати і функціонувати не може. Тому проблеми дослідження бюджету, бюджетно-правових категорій залишалися актуальними постійно. У радянські роки при дослідженні фінансово-правових інститутів акцент робився на дослідженні проблем саме бюджетного права.
Великий внесок у розвиток бюджетного права радянського (післявоєнного) періоду внесли: М.І. Піскотін ("Радянське бюджетне право", 1971 р.), С.Д. Ципкин ("Доходи державного бюджету СРСР. Правові питання.", 1973 р.), Н.І. Химичева ("Правові основи бюджетного процесу в СРСР", 1966 р., і "Суб'єкти радянського бюджетного права", 1979 р.), Л.К. Воронова ("Правові основи видатків державного бюджету в СРСР (на прикладі союзної республіки)", 1981 р.), О.Н. Горбунова і Е.А. Ровінський ("Бюджетні права місцевих Рад народних депутатів", 1978 р.), В.В. Бесчеревних ("Компетенція Союзу РСР у галузі бюджету", 1976 р.).
В даний час в Росії наука бюджетного права продовжує активно розвиватися. Новий імпульс вдосконаленню бюджетно-правових норм і відносин дав перехід до нових ринкових умов господарювання. Починаючи з 90-х років минулого століття йде реформування бюджетних відносин в усіх напрямках - щодо бюджетного процесу, міжбюджетних відносин, розмежування доходів і витрат за рівнями бюджетної системи Російської Федерації. Відбуваються в економічній, фінансовій житті країни зміни обумовили бурхливий ріст і зміни бюджетного законодавства: вперше в Росії з'явився кодифікований правовий акт у бюджетній сфері - Бюджетний кодекс РФ. У таких умовах різко зріс інтерес дослідників до подій бюджетно-правових явищ, подій, до нових бюджетно-правовим нормам і інститутам.
Запитання для самоконтролю:
1. Дайте визначення бюджетного права.
2. Визначте предмет бюджетного права.
3. Розкрийте особливості методу правового регулювання у бюджетному праві.
4. Назвіть джерела бюджетного права.
5. Дайте визначення науки бюджетного права.
6. Розкрийте роль і значення бюджету в сучасних умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. Наука бюджетного права "
 1. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
  бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 2. Система бюджетного
  бюджетного права включає в себе, як і багато інші галузі (підгалузі) права і правові науки , загальну і особливу частину. У загальній частині вивчаються загальні поняття, принципи, повноваження. Особлива частина включає в себе основні найбільш великі інститути бюджетного права та інститути допоміжні, які можуть трансформуватися із зміною законодавства чи економічних умов. До основних,
 3. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 4. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  Бюджетного устрою і бюджетного процесу », ФЗ« про загальні принципи організації МСУ в РФ », укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є Бюджетний кодекс Російської Федерації. Найважливішими джерелами
 5. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 6. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 7. Ц
  наука I, 1, § 1 (1) - с. 1; I, 3, § 1 (1) - с. 64 - 65; I, 4, § 1 (1) - с. 83, см. Наука цивільного
 8. Контрольні питання і завдання
  бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться
 9. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Бюджетна система РФ - це заснована на економічних відносинах і держ. устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів
 10. О. А. МУЗИКА-Стефанчук. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносін. Монографія, 2011

 11. І.Б. Лагутін. Правове регулювання бюджетного процесу в Російській Федерації, 2010

 12. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для діяльності відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, для забезпечення їх видаткових зобов'язань. В якості основи
 13. Розділ 9. Бюджетний контроль в бюджетному процесі
  бюджетному
 14. Лекція 3. Бюджетне пристрій і бюджетна система
  бюджетна
 15. 32. Поняття і предмет бюджетного права Російської Федерації. Бюджетне право в системі фінансового права, його взаємозв'язок з інститутами фінансового права.
  Бюджетним правом. Бюджетне право - центральний розділ особливої частини фінансового права, пов'язаний з іншими розділами та інститутами останнього, що обумовлено положенням бюджету у фінансовій системі РФ, його координуючою роллю. БП - це розділ фінансового права, що складається з юридичних норм, що регулює суспільні відносини, які виникають у зв'язку з утворенням, розподілом
 16. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  бюджетних коштів, певним відомчої класифікації видатків федерального бюджету (ст. 158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган державної влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету
 17. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
    бюджетної установи - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетних асигнувань даної установи, затверджений у встановленому порядку і містить розрахункові дані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Порядок складання та затвердження кошторису доходів і видатків бюджетної установи встановлено ст. 221 БК РФ. Після затвердження зведеної бюджетного розпису її
 18. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
    бюджетного устрою країни, складання, розгляду, затвердження та виконання державного бюджету і бюджетів суб'єктів РФ, що входять у бюджетну систему держави. Бюджетне право Росії також включає в себе перелік доходів і витрат бюджету, порядок розподілу доходів і видатків між різними видами бюджетів, бюджетні права РФ, суб'єктів РФ, адміністративно-територіальних
© 2014-2022  yport.inf.ua