Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика і джерела


1. Авторське право (droit d'auteur, Urheberrecht, law of copyright) являє собою сукупність правових норм, що регулюють порядок використання творів літератури, науки і мистецтва. Термін «авторське право» має і інше значення: їм позначають суб'єктивне право, що належить відносно конкретного твору якій особі - автору або іншому суб'єкту авторського права.
Авторське право історично виникло як специфічний засіб правової охорони інтересів видавців та книготорговців. У розвинених країнах Заходу цей правовий інститут і зараз служить насамперед інтересам підприємств, що використовують з метою отримання прибутку різні твори творчої праці, - видавництв, видовищних підприємств, радіо-і телекомпаній та ін Саме вони володіють необхідними засобами опублікування та поширення творів літератури, науки і мистецтва, будучи завдяки цьому основними власниками права на твір. Основна соціально-економічна мета авторського права, що оформляє ці відносини, полягала, таким чином, у встановленні монополії на використання твору, що виступає як товар, і в закріпленні умов переходу цієї монополії від автора до підприємця - видавцеві, антрепренеру, кінопродюсеру і т. д.
Зрозуміло, в сучасних умовах автори, як правило, орга-
471
нізованной: їхні інтереси захищають численні авторсько-пра- вові товариства, об'єднання працівників творчої праці і інші організації - як національні, так і міжнародні. У результаті в останні десятиліття намітилася тенденція до розширення охорони прав авторів в ряді країн Заходу. Певні позитивні зміни в цьому напрямку, з'явилися відображенням боротьби авторів за свої інтереси, були закріплені в чинному законодавстві. Проте багато в чому авторське право і зараз залишається «правом видавців», а не «правом авторів», що проявляється в цілому ряді норм.
2. У правових системах країн Заходу права на твори літератури, науки і мистецтва розглядаються як «літературна і художня власність», яка, в свою чергу, є частиною більш широкого поняття «інтелектуальна власність», який охоплює поряд із зазначеними правамі.также права на винаходи, товарні знаки, промислові зразки та інші об'єкти «промислової власності». Таке трактування прав на продукти творчої діяльності зумовлена тим, що вони, як і право власності, є за своїм змістом абсолютними правами: тільки правовласник може використовувати твір з метою отримання майнової вигоди; всі треті особи зобов'язані утримуватися від порушення його права і не можуть використовувати твір без його згоди. Таким чином, права «інтелектуальної власності» мають винятковий характер.
Специфіка цих прав полягає в тому, що їхні об'єкти по своїй суті нематеріальні. Наприклад, літературний твір як продукт духовної творчості не може бути зведене до тих матеріальним формам, в яких воно втілено.
Основна відмінність прав «інтелектуальної власності» від традиційного права власності полягає в тому, що перші обмежені як у часі, так і в просторі: вони діють лише протягом певного терміну і мають строго територіальний характер, то є обмежені межами тієї держави, де спочатку виникли.
3. Норми авторського права в досліджуваних країнах зазвичай не включаються в цивільні кодекси, а містяться в спеціальних законах і численних підзаконних актах. Серед законів у більшості країн можна виділити ті, які регулюють загальні питання охорони авторських прав, встановлюючи види об'єктів авторського права, основні права авторів та інших суб'єктів авторського права на твори, основні форми їх використання та засоби правового захисту, а також ті, які регулюють деякі спеціальні питання, що стосуються, зокрема, окремих видів творів (наприклад, фототворів, творів образотворчого мистецтва, звукозаписів та ін.)
На розвиток законодавства про авторське право істотний вплив робить технічний прогрес, який призводить до віз-
472
виникненню нових видів мистецтва, нових способів відтворення творів літератури, науки і мистецтва і одночасно до появи нових галузей підприємницької діяльності. Так, поява кіно, радіомовлення, телебачення, удосконалення звукозапису призвели до того, що власниками авторських прав поруч з видавничими фірмами стали компанії, що випускають грамплатівки, а також кіностудії, радіомовні і телевізійні компанії, що зажадало внесення спеціальних положень у законодавство.
Еволюція законодавства розглянутих країн безпосередньо пов'язана і з розвитком міжнародного співробітництва в галузі авторського права. Серед багатосторонніх міжнародних конвенцій, які найбільше вплинули на внутрішнє законодавство цих країн, слід виділити Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів 1886 року, яка згодом неодноразово переглядалася. Помітна роль належить і Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 року. Останні за часом редакції обох конвенцій були прийняті в Парижі в 1971 році.
У Франції основним законом про авторське право є закон про літературній і художній власності від 11 березня 1957 (з наступними змінами, зокрема, в 1985 р.), який прийшов на зміну законодавства епохи буржуазної революцій, що діяв понад півтора століття.
У ФРН основними законами про авторське право є закон про авторські та суміжні права від 9 вересня 1965 із змінами, найбільш суттєві з яких були внесені в 1972 -1974 роках, а також прийнятий одночасно з ним закон про розпорядження авторськими правами (закон про авторські товариства). Закон про видавничі права 1901, чинний аж до теперішнього часу з незначними змінами, внесеними в 1965 році, регулює видавничий договір. Інші авторські договори регулюються загальними нормами договірного права, що містяться в ГГУ, а також судовою практикою.
У Швейцарії діє федеральний закон про авторське право на літературні та художні твори від 7 грудня 1922 року з змінами, внесеними в 1955 році. Норми, які стосуються видавничому договору, містяться в ШОЗ (ст. 380-393).
У країнах англо-американського права поряд із судовим прецедентом найважливішу роль в регулюванні авторських відносин також відіграє законодавство.
Англія вважається батьківщиною самого першого в історії закону про авторське право, відомого під назвою «Статут королеви Анни» (1710 р.). Цей закон встановив ряд фундаментальних принципів охорони виключного права на твори, які були згодом сприйняті законодавством інших буржуазних країн. В даний час в Англії діє закон про авторське право 1988 року, що прийшов на зміну закону 1956 року.
473
Цей закон, як і попередні, поширюється на всю територію Великобританії.
У США в 1976 році також було прийнято новий закон про авторське право (титул 17 «Авторське право» Зводу законів Сполучених Штатів), який вступив чинності 1 січня 1978 р. У 1988 році в нього були внесені зміни, пов'язані з приєднанням США до Бернської конвенції. Авторські відносини регулюються, відповідно до Конституції США, федеральним законодавством, а не законами окремих штатів, тому закон 1976 року народження, як і всі попередні закони в цій галузі, є федеральним.
Таким чином, більшість названих країн за останні 20-30 років істотно оновили своє законодавство про авторське право. Зміни стосувалися головним чином розширення кола охоронюваних творів, збільшення обсягу прав авторів та інших правовласників, подальшої регламентації окремих авторських правомочностей, а також наслідків появи нових технічних засобів відтворення і використання творів (кабельного телебачення, передачі телепрограм через супутники, ксерокопіювання і т. д.) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика та джерела "
 1. § 1. Загальна характеристика джерел цивільного та торгового права капіталістичних держав
  джерелами неоднаково для різних країн. У країнах континентальної Європи, а також в тих державах, які запозичили їх систему права, на першому місці стоїть закон; цивільне право цих країн кодифіковано. І хоча в більшості країн цивільні кодекси видані в минулому столітті або на початку нинішнього, вони до цих пір є основою цивільного права названих держав.
 2. § 1. Загальна характеристика і джерела
  1. Спадкове право (droit, successoral, Erbrecht, law of succession) як інститут цивільного права являє собою сукупність норм, що регулюють відносини, пов'язані з переходом прав і обов'язків померлого до інших осіб. Спадкування є одним з найважливіших похідних способів набуття права власності у всіх правових системах західних країн і покликане служити цілям
 3. § 1. Загальна характеристика
  джерелами, складають статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на місцевих референдумах і сходах громадян, і інші муніципальні правові акти. Законодавець встановив, що в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу
 4. § 2. Джерела комерційного права
  загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 8. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  загальна цивільна правоздатність. З моменту отримання Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф . Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 215 ліцензії у кредитної організації виникає здатність здійснювати кредитно-розрахункові операції, тобто займатися професійною банківською діяльністю з метою отримання прибутку. Обсяг спеціальної
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  загальна сума, сплачена громадянином чи підлягає виплаті громадянинові; разом зі злитками передаються документи, що підтверджують походження злитків. Злитки продаються вагою 5,10, 20, 50,100,500 г, 1 кг. З суми платежу утримується податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%, що вже саме по собі веде до подорожчання злитка при кожній наступній його продаж. Заперечуючи проти нарахування
© 2014-2022  yport.inf.ua