Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

5.1. Поняття адміністративно-правових відносин та їх основні риси

Адміністративно-правові відносини є різновидом правових суспільних відносин Саме тому вони володіють всіма загальними ознаками, властивими будь-яким правовим відносинам (первинність правових норм до суспільних відносин, які потім набувають характер правовідносин; регулювання правовою нормою поведінки сторін правовідносини; регламентація взаємних прав і обов'язків сторін правовідносини правовою нормою; наявність заходів державного примусу, передбачених правовою нормою, і т. п.). Разом з тим адміністративні правовідносини мають ознаками, властивими лише їм Особливість адміністративних правовідносин полягає в тому, що вони складаються в сфері управління, організації та діяльності виконавчої влади Сфера регулювання адміністративного права включає широке коло суспільних відносин, що складається в соціально-політичній, соціально-культурній, господарського життя, а також в міжгалузевому управлінні
Основні ознаки адміністративно-правових відносин наступні
| Xарактерно особливість адміністративно-правових відносин полягає в тому, що вони виникають, розвиваються і припиняються у сфері державного управління, тобто у зв'язку з організацією та функціонуванням органів виконавчої влади. Основним напрямком функціонування цих органів є виконавчо -розпорядча діяльність, тобто проведення в життя законів та підзаконних нормативних актів Така діяльність супроводжується використанням необхідних юридично владних повноважень, права щодо прийняття односторонніх владних актів, які обов'язкові до виконання і охороняються заходами державного примусу Саме тому адміністративно-правові відносини, що виникають у процесі управління , носять державно-владний характер
| Характерним елементом адміністративно-правових відносин є наявність спеціальних суб'єктів - органів виконавчої влади Важливим тут є здійснення покладених саме на них управлінських функцій, юридично владних повноважень. Без такої особливості орган виконавчої влади не може бути суб'єктом управлінського відносини і визначати поведінку об'єкта управління. Практичним виразом адміністративно-правових відносин є формула «Влада - це підпорядкування». Управління завжди передбачає підпорядкування волі учасників адміністративно-правових відносин пануючої волі (влади) суб'єкта управління Саме тому для адміністративно- правових відносин характерна нерівність сторін Таке різне становище сторін в управлінських правовідносинах не слід ототожнювати з нерівністю перед законом, а тим більше зводити до нього.
| Адміністративно-правові відносини завжди висловлюють державний інтерес Вони прямо пов'язані з практичною реалізацією завдань, функцій і повноважень органів виконавчої влади Отже, особливість адміністративно-правових відносин полягає в тому, що вони виникають, розвиваються і припиняються саме у сфері державного управління
| Адміністративно-правові відносини за своєю спрямованістю є організаційними. Виконавча діяльність можлива по засобах формування системи управління, добору і розстановки кадрів, визначення прав і обов'язків, структури органів, координації, контролю, обліку, діловодства та ін. Для адміністративно-правових відносин характерно і те, що вони спрямовані не тільки на організацію внутрішньої роботи апарату (самоорганізацію), а й на повсякденне регулювання поведінки інших суб'єктів адміністративного права
| Адміністративно-правові відносини можуть виникати за ініціативою будь-якої з сторін Згода однієї із сторін не є обов'язковою умовою Це пояснюється тим, що праву однієї сторони завжди кореспондується обов'язок іншої. Цей ознака найбільш яскраво характеризує такого роду відносини, що відрізняє їх від цивільно-правових. Наприклад, праву громадянина звертатися зі скаргою в певні органи неодмінно відповідає обов'язок посадової особи її розглянути У разі вчинення адміністративного правопорушення адміністративно- правова норма наказує володарює
суб'єкту вчинити дії, що тягнуть за собою конкретні адміністративно-правові відносини, в результаті яких у другої сторони виникає обов'язок понести адміністративну відповідальність Незважаючи на юридичну нерівність сторін, між ними в адміністративно-правових відносинах можливі суперечки. Такого роду спори вирішуються або в адміністративному, або в судовому порядку (ст. 30.1-30.11 КоАП, Закон Російської Федерації «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян»).
| На відміну від цивільно-правових відносин, в яких відповідальність однієї сторони виникає перед іншою, в адміністративно-правових відносинах сторона несе відповідальність перед державою в особі відповідного органу (посадової особи) Однак якщо при здійсненні адміністративного правопорушення було завдано матеріальних збитків іншій стороні , можлива відповідальність перед державою у вигляді накладення адміністративного стягнення і перед потерпілою стороною, якій відшкодовується заподіяну майнову шкоду (цивільно-правова відповідальність)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.1. Поняття адміністративно-правових відносин та їх основні риси"
 1. 19.5. Адміністративно -нормотворчий процес: поняття та риси
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо створення підзаконних нормативних правових актів з метою створення правової бази для реалізації законів. Спільні риси адміністративно -нормотворчого процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - йому властивий неюрисдикційний
 2. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно- процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує
 3. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ . Загальні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності
 4. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  адміністративні) і непрямі (неадміністративного) методи державного управління. Універсальними методами державного управління визнаються переконання, заохочення і
 5. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  адміністративно-правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер;
 6. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  поняття кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового правовідносини. Його об'єкт,
 8. Контрольні питання
  понять як система права і галузь права 4. Перерахувати основні межі спадкового
 9. Контрольні питання до розділу 14
  адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та особливості структури муніципальних органів. 6. Відносини органів місцевого самоврядування з центральною
 10. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози і рекомендації щодо вдосконалення і розвитку адміністративного
 11. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
  адміністративного процесу - внутрішня будова адміністративного процесу, сукупність утворюють його адміністративних проваджень. Елементами структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітель-ний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикцій-ційний процеси. Стадії адміністративного процесу - щодо
 12. Контрольні питання
  поняття і основні ознаки етносу. 2. Що вивчають такі науки як етнографія, Етногеографія, етнолінгвістики, антропологія та ін 3. Назвати характерні риси етнічної території. 4. Які народи брали участь у формуванні білоруського етносу? 5. Нава концепції походження білоруського
 13. Контрольні питання до розділу 13
  правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 14. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  адміністративно-правової норми, що визначає підстави, порядок та умови реалізації матеріальної норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальна норма регламентує порядок діяльності органів та посадових осіб державного управління (виконавчої влади) по реалізації покладених на них повноважень. Особливості адміністративно-процесуальні норм: 1)
 15. Контрольні питання
  адміністративно-террітоіального поділу Західної Білорусі 2. Народні збори Західної Білорусі: порядок формування і діяльності 3. Розвиток галузевого законодавства БССР в 20-30 роки 4. Розвиток конституціоналізму БССР в передвоєнний період. Загальна характеристика Конституцій 1927 і 1937
 16. Контрольні питання і завдання
  правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8. Які основні завдання державного
 17. 12.5. Поняття, основні риси та види правових актів управління
  адміністративно-правових відносин. Основні риси правового акта управління: 1) є різновидом юридичного акту; 2) являє собою юридичний варіант управлінського рішення; 3) носить підзаконний характер, грунтується на Конституції і законах РФ, законах суб'єктів РФ; 4) виходить від компетентного суб'єкта державного управління; 5) є
 18. Коментар до статті 3.3
  адміністративний штраф, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративний арешт і дискваліфікація являють собою основні адміністративні покарання і не можуть застосовуватися на додаток до іншим. Решта види адміністративних покарань, визначені ч. 1 ст. 3.2 КоАП, можуть встановлюватися і застосовуватися в якості як основних, так і додаткових
 19. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  поняття адміністративного права і визначте його місце серед інших галузей права, його особливості в сучасних умовах. 2. Визначте предмет і метод адміністративного права. 3. Які суб'єкти адміністративного права? 4. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадянина РФ. 5. Дайте визначення адміністративного правопорушення і його ознаки. 6. У чому сутність адміністративної
 20. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  понять та інститутів права правових сімей. Основні родини сучасних правових систем. Вчення про правові
© 2014-2022  yport.inf.ua