Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 39. Поняття фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі держави


Як зазначалося в розділі 1, фінанси є однією з важ
нейших економічних категорій, що відображає економічні
відносини в процесі створення і використання фондів грошових
них засобів. У сучасних умовах виділяються два види фінан
сов - державні та приватні. Обидва поняття схожі за своїм
змістом, але мають різноспрямований дію.
Поняття фінансів (державних і приватних) має в сво
ем складі два елементи:
1) сукупність фондів грошових коштів;
2) сукупність відносин з формування, розподілу
нию і використання зазначених фондів.
Державні фінанси переслідують своєю метою виконан
ня функцій і завдань держави. Виникнення приватних фінан
сов, чи фінансів підприємств, продиктовано їх значенням в
сучасній економіці, а саме:
- по-перше , наявність фінансів підприємств необхідно в
ринкових умовах, так як вони є запорукою стабільного
розвитку держави. Уміла організація фінансів підприєм
тий сприяє підвищенню ефективності управління де
ніжними фондами, продуктивності праці і в цілому уве
лічівает ймовірність прийняття оптимальних управлінських
рішень;
- по-друге, нарівні з вищевказаним, фінанси підприєм
тий виступають необхідною умовою стабільності всієї фінан
совою системи держави, оскільки формують її основу;
- по-третє, присутність фінансів підприємств як елемента
фінансової системи держави забезпечує виконання зі
соціальної політики.

Отже, присутність фінансів підприємств в структу
ре фінансової системи держави об'єктивно в умовах ри
нічних відносин, оскільки вони являють собою фунда
мент, необхідний для існування і розвитку інших еле
ментів (страхування, кредиту та бюджетної системи держави).
Сучасна роль фінансів підприємств різко відрізняється від
їх ролі в радянський період, головною відмітною ознакою
якого був господарський розрахунок. Фінанси радянських пред
ємств (кооперативно-колгоспні) були обмежені у своєму раз
вітіі, так як господарський розрахунок відкидав вільний вибір
контрагентів, а ініціатива у сфері ціноутворення, плани
вання, фінансування та розподілу прибутку повністю
виходила від держави. Застосування комерційного розрахунку в
умовах ринкових відносин є чинником самостоятель
ного розвитку фінансів підприємств, надаючи предприяти
ям свободу у виборі контрагентів, встановленні цін, здійснюва
леніі планування своєї діяльності і розподілі при
були. Однак фінанси підприємств в сучасних умовах ви
змушені розвиватися, покладаючись тільки на свої власні віз
можности і ресурси, - це викликано дією принципу саме
фінансування, одного з ключових в нинішніх умовах орга
нізації фінансів підприємств.
В цілому можна виділити кілька принципів організації фі
нанси підприємств:
1) економічна самостійність у виборі сфери діяч
ності, вишукуванні джерел коштів та напрямів їх викорис
тання і в розподілі прибутку;
2) самоокупність і самофінансування. Якщо самоокупними
мость передбачає повне покриття всіх витрат підприємства
за рахунок власних доходів, то самофінансування подразуме
кість, що власні доходи підприємства повинні не тільки
покривати всі витрати, але й стати джерелом формування
фондів для розвитку в перспективі. У сукупності дані посту
лати означають, що неодмінною умовою існування і раз
витія фінансів підприємств є:
3) матеріальна зацікавленість на всіх рівнях організує
ції фінансів підприємств: трудового колективу - у повній оп
лате праці; підприємства - в отриманні прибутку для свого розви
ку; держави - у своєчасному і повному надходженні податків
і зборів, а також у задоволенні суспільних потреб;
4) економічна відповідальність, що супроводжує весь про
цес розвитку підприємства і що виявляється на рівні трудово-

го колективу у формі відрахувань за порушення нормативних пра
вових актів, брак у роботі, нанесення збитків підприємству і
ін, а також на рівні самого підприємства - штрафи, пені,
неустойки за порушення договірних зобов'язань, несвоевремен
ве перерахування податків, порушення числень податкової бази
і пр.;
5) формування фінансових резервів як в обов'язковому,
так і в добровільному порядку, що викликано високою часткою ри
Сков в ринковій економіці.
Зазначені принципи є загальними для організації фі
нанси всіх підприємств, так само як і її механізм. Фінансовий
механізм являє собою сукупність елементів, утворю
щих єдиний апарат управління фінансами підприємств, при
ніж кожен з цих елементів формується і діє у взаи
мосвязи з основними принципами організації приватних фінан
сов в сучасних умовах.
До складу фінансового механізму входять:
1) правове забезпечення;
2) нормативне забезпечення;
3) фінансові методи;
4) фінансові важелі;
5) інформаційне забезпечення.
Велике значення має правове забезпечення діяльності
підприємства. До нього належать:
- Конституція Російської Федерації;
- Цивільний, Бюджетний і Податковий кодекси Російської
Федерації;
- федеральні закони;
- укази Президента Російської Федерації;
- постанови Уряду Російської Федерації;
- нормативні правові акти міністерств і відомств Рос
сийской Федерації.
Роль нормативного забезпечення виконують окремі норма
тивні документи як внутрішньогосподарського, так і внутріот
галузевого значення (рішення вищестоящих організацій, рі
ня самого підприємства - накази, розпорядження керуєте
ля та ін.)
Фінансовий метод являє собою загальну форму (направ
ня) впливу на відміну від фінансового важеля, який
характеризує конкретний спосіб дії. Насамперед необ
димо встановити метод, а потім важіль. Сукупність методів і
важелів утворює єдиний інструмент управління, причому перед
ємство безпосередньо може встановлювати деякі сочета
ня методів і важелів або впливати на них.
Таким чином, встановлення того чи іншого фінансового
методу дозволяє організувати відносини з приводу формуванні-

ня, розподілу та використання фондів грошових коштів
підприємства, а застосування важеля безпосередньо впливає на
фонди грошових коштів.
Інформаційне забезпечення відображає потоки інформації,
під впливом яких підприємство розвивається. Всі источни
ки інформації діляться на внутрішні і зовнішні. Внутрішні
потоки інформації формуються на підприємстві, зовнішні -
за його межами. В умовах ринкових відносин, характеризу
ющихся високим ступенем відкритості, вплив зовнішнього інфор
мації різко зростає і надає безпосередню дію
на організацію фінансів підприємств.
Особливості організації фінансів підприємств проявляють
ся під впливом трьох ключових факторів:
1) цілі функціонування;
2) організаційно-правової форми;
3) галузевої приналежності.
Залежно від мети функціонування розрізняють фінан
си комерційних і некомерційних підприємств. Організує
ція фінансів комерційних підприємств підпорядкована в пер
шу чергу отриманню прибутку на відміну від організації
фінансів некомерційних підприємств. Організаційно-право
ші форми також накладають відбиток на організацію фі
нанси підприємств, оскільки для деяких організацій
певної організаційно-правової форми устанавлива
ються правила щодо формування та використання, наприклад,
резервних фондів.
Галузева приналежність відображає характерні особливо
сти діяльності в тій чи іншій галузі (промисловість, транс
порт, сільське господарство, торгівля і ін.) Дія всіх факторів
на організацію приватних фінансів найбільш яскраво простежує
ся в структурі фінансів окремих підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 39. Поняття фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі держави "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 2. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 3. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  поняття приватизації. Як до Закону РРФСР «Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у РСФСР» від 3 липня 1991 р., [3] так і після його прийняття в літературі велися безплідні спроби визначення понять «роздержавлення» і «приватизація», а також спори про критерії їх розмежування [4]. Не внесли ясності в поняття приватизації та зміни, передбачені законом від 5 червня 1992
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне завідування місцевими справами і як одна з основ конституційного ладу, основний принцип організації влади , який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). Під
 6. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "Муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140. Рязанцев І.П., Адарченко С.А. Історико-правові аспекти формування місцевого самоврядування в Російській Федерації / / Росія і соціальні
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 8. § 2. Правове становище публічних утворень
    поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 10. 4. Учасники страхових відносин
    поняття - "застрахована особа" - використовується і стосовно договору страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди. Це притому що зазначена різновид страхування відноситься до страхування майновому. Мова йде про п. 1 ст. 955 ГК, який під "застрахованим" має на увазі відмінне від страхувальника особа, чий ризик відповідальності виявився застрахованим. Стаття, про яку йде
© 2014-2022  yport.inf.ua