Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття споживчого кооперативу

Споживчим кооперативом визнається заснована на засадах членства організація, створена для задоволення матеріальних та інших потреб учасників шляхом об'єднання ними майнових внесків (п. 1 ст. 116 ЦК).
До них відносяться житлові, житлово-будівельні, дачні, гаражні, садівничі, огороднические, кредитні та ін споживчі кооперативи, відомі російському праву ще з початку 20-х рр.. XX сторіччя. На відміну від виробничих кооперативів, споживчі кооперативи створюються не для спільної господарської діяльності, заснованої на особистій праці їх учасників, а для задоволення матеріальних та інших потреб своїх членів. Тому члени споживчого кооперативу не зобов'язані особисто брати участь у його справах, але повинні вносити вклади в майно кооперативу. З цієї точки зору споживчі кооперативи можна порівняти з об'єднаннями капіталів, тоді як виробничі кооперативи ближче до об'єднань осіб. Внаслідок цього громадяни чи юридичні особи можуть одночасно брати участь в декількох споживчих кооперативах, в тому числі однорідних за характером діяльності.
Споживчий кооператив створюється за рішенням його засновників (членів), якими можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи (комерційні або некомерційні), якщо інше не передбачено федеральним законом. За загальним правилом, громадяни вправі бути членами кооперативу по досягненні 16 років (п. 2 ст. 26 ЦК), якщо інший віковий ценз не встановлений федеральним законом. Наприклад, до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються тільки повнолітні громадяни (ст. 113 Житлового кодексу УРСР). Споживчі кооперативи не можуть створюватися одним засновником або складатися з єдиного члена. Вони повинні засновуватися не менше ніж трьома особами, якщо інше кількість засновників не визначено федеральним законом.
Установчим документом споживчого кооперативу є статут, прийнятий на загальних зборах засновників (членів) кооперативу. У передбачених законом випадках кооператив може мати в якості другого установчого документа також установчий договір. Поряд з загальними відомостями, які підлягають включенню до установчих документів будь-якої юридичної особи, у статуті споживчого кооперативу повинні міститися відомості про розмір та порядок внесення членами кооперативу пайових внесків, про порядок покриття ними понесених кооперативом збитків (п. 2 ст. 116 ЦК).
Споживчий кооператив зобов'язаний мати пайовий (статутний) фонд, який є мінімальною гарантією задоволення вимог його кредиторів. Пайовий фонд створюється за рахунок внесків членів кооперативу і до моменту його державної реєстрації повинен бути сплачений повністю або в розмірі, передбаченому законодавством для певного виду кооперативів (1). Мінімальний розмір пайового фонду також встановлюється законодавством.
---
(1) Формально дана вимога нездійсненно, бо кооператив, як будь-яка юридична особа, вважається створеним і набуває правосуб'єктність, у тому числі речові права на майно, лише з моменту його державної реєстрації (п. 2 ст. 51 ГК РФ).
Законом і статутом кооперативу може бути передбачено утворення інших майнових фондів, що формуються за рахунок внесків його членів. Не виключена можливість здійснення споживчим кооперативом деяких видів підприємницької діяльності, наприклад здача в оренду невикористаного майна. За рішенням загальних зборів членів кооперативу доходи, отримані від такої діяльності, можуть розподілятися між членами кооперативу або прямувати на загальні потреби (п. 5 ст. 116 ЦК). Слід визнати, що дана можливість суперечить природі споживчого кооперативу як некомерційної організації і повинна бути максимально звужена законодавством.
За загальним правилом, вищим (волеобразующім) органом споживчого кооперативу є загальні збори його членів. У більшості випадків воно володіє виключною компетенцією при розгляді питань, визначених статутом кооперативу, але також є правомочним прийняти до свого розгляду будь-яке питання, що стосується його діяльності.
Загальні збори формує одноосібні і колегіальні виконавчі (волевиявлятися) органи кооперативу, які вправі вирішувати всі питання, не віднесені до виключної компетенції загальних зборів. В якості постійно діючого колегіального виконавчого органу в споживчому кооперативі зазвичай створюється правління, порядок обрання, склад і компетенція якого визначаються статутом кооперативу. Крім того, в споживчому кооперативі є одноосібний виконавчий орган - голова. Виконавчі органи споживчого кооперативу формуються з числа її членів і не можуть бути найманими. Діяльність колегіальних і одноосібних виконавчих органів контролюється ревізором або ревізійною комісією, які не є органами кооперативу.
Споживчі кооперативи реорганізуються і ліквідуються за загальними правилами про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб. Спеціальним підставою їх реорганізації або ліквідації є повне внесення членами кооперативів чи іншими особами, які мають право на паєнагромадження, пайових внесків за надані їм у користування об'єкти: квартиру, дачу, гараж, земельну ділянку та пр. Справа в тому, що згідно з нормою п. 4 ст. 218 ГК ця обставина тягне для зазначених осіб виникнення права власності на дане майно, отже, припинення цього права для кооперативу. Тому в такій ситуації споживчий кооператив за рішенням його загальних зборів повинен бути або перетворений в інший споживчий кооператив (по спільній експлуатації залишаються загальними об'єктів) або в іншу форму некомерційної організації (наприклад, в товариство власників житла, садівниче, городницьких або дачне некомерційне товариство), або ліквідований. Споживчий кооператив може бути оголошений банкрутом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття споживчого кооперативу "
 1. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 3. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни « споживчий кооператив »,« споживчий союз »і« споживче товариство »використовуються законодавцем як синоніми, тоді як« союз споживчих товариств »характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 4. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 5. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  понять, як у радянський, таки даний час, є не настільки очевидним). Звернемося тепер до питання про можливість виступу в якості страховика некомерційних організацій. Відповідно до ЦК та Законом РФ «Про некомерційні організації» ні для однієї з перерахованих там організаційно-правових форм некомерційних організацій не передбачено наявність статутного капіталу. Іншими
 6. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  поняття сільськогосподарської діяльності. До недавнього часу це поняття обмежувалося лише діяльністю сільськогосподарських організацій, їх об'єднань та громадян, які займаються обробкою землі, виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. У сучасній правовій доктрині переважаючим є більш широке тлумачення поняття сільськогосподарської діяльності. В якості
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 9. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  поняття і не призводить примірного переліку таких угод. Оскільки дрібна побутова угода являє собою подвійне оціночне поняття, при кваліфікації тієї чи іншої угоди в якості дрібної побутової належить керуватися трьома основними критеріями - вартісним, сутнісним і віковим, а саме: дрібна (незначна) ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна
 10. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  поняттям про людину (бо всяке право існує заради людини), вирішення цього питання пов'язувалося з фікцією, а наділення організації правоздатністю пояснювалося утилітарними цілями (концепція уособлення, або фікції, Ф.-К. Савіньї). Пізніше, пов'язуючи фіктивність юридичної особи з фактичним його відсутністю, акцент був зроблений на нікому не належить відокремленому майні,
© 2014-2022  yport.inf.ua