Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 57. Поняття і сутність грошей і грошового обігу


У період існування простого товарообмена2, коли товар
обмінювався на інший товар (Т - Т1), постійно виникали працю
ності з визначенням співвідношення товарів за їх кількістю і
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2001. - № 33 (частина 1). - Ст. 3418;
2004. - № 31.-Ст. 3224.
2 Слід врахувати, що простий товарообмін не є ознакою виключи
тельно первісно-обшина ладу. У роки Великої Вітчизняної війни, а
також у період фінансових криз, пов'язаних зі знеціненням грошей, в
нашій країні широко застосовувалися і прості товарообмінні операції. -
Примеч. авт.

Якістю. І поступово в процесі товарообігу з'явився осо
бий товар - гроші, який здатний визначити це соотно
шення (Т-Д - Т1).
Спочатку функцію грошей виконували особливо дорогі товари (шку
ри цінних тварин, тверді камені), потім (в XII в. Е.) в
якості грошей стали використовувати шматочки заліза, мідні плас
тинки і т.п. У VII в. до н.е. лідійський цар Крез став карбувати
монети зі сплаву золота і срібла, а через сто років у Персії цар
Дарій I став виготовляти золоті монети. З цього моменту золо
то стало виконувати функцію грошей і широко застосовуватися не толь
ко всередині держави, але і в міжнародних розрахунках, тобто ви
полнять функцію світових грошей. Проте використання золота в
якості грошей показало і ряд його недоліків. По-перше, при
покупці великих партій товарів необхідно було переміщати
велика кількість золота, що викликало певні важко
сти при перевезенні (доводилося перевозити цілі мішки, сунди
ки з золотом). По-друге, золото, постійно перебуваючи в обраще
нии, поступово стиралася і втрачало свій первісний вагу.
По-третє, чистоту золота дуже складно перевірити (без спеці
ного хімічного аналізу), і це було причиною изготовле
ня маси фальшивих золотих монет і злитків.
Всі ці недоліки призвели до появи до кінця XVII ст. бу
мажной грошей (вперше вони були випущені в Англії). При цьому
до початку XX в. зберігалося золотий вміст паперових грошей
і можливість їх обміну на золото, але поступово держави
стали відмовлятися від цієї практики.
Гроші є головним атрибутом фінансової системи го
сударства, показником стану економіки. Як економічна
категорія гроші являють собою засіб вираження сто
имости товару, його загальний еквівалент. У сучасній еконо
Міці гроші є незмінною умовою звернення практи
тично всіх видів товарів. Завдяки грошам вдається мати еди
ний вимірювач вартості, необхідний при товарообігу. День
ги відображають глибинне стан економіки і є резуль
татом економічних і неекономічних відносин. Тому
гроші виступають потужним стимулом розвитку економіки в це
лом, її окремих галузей, конкретних суб'єктів господарської
ної діяльності.
Сутність грошей як універсального товару проявляється через
їх функції, до яких відносяться:
1) засіб визначення міри вартості;
2) засіб обміну;
3) засіб платежу;
4) засіб накопичення.
Сукупний обсяг грошових коштів в економіці країни обра
зует грошову масу, яка характеризує купівельні, пла-

тіжних та накопичувальні кошти, необхідні для розвитку еко
номики країни в цілому, а також для задоволення потреб
фізичних і юридичних осіб. Регулювання обсягу грошової
маси здійснюється національним (федеральним) банком.
Гроші постійно перебувають у русі, процес руху
грошових коштів називають грошовим обігом. Грошове про
рощення ділиться на два види: готівковий і безготівковий. При на
особистому грошовому обігу засобом платежу є налич
ві грошові знаки (банкноти, казначейські білети, монети).
Діяльність з організації готівкового грошового обігу та
управлінню ним здійснюється Центральним банком Російської
Федерації.
Безготівкове грошовий обіг складається у списанні визна
ленной грошової суми з рахунку одного суб'єкта і зарахуванні
цієї суми на рахунок іншого суб'єкта в цієї ж або іншої кредит
ної організації або у формі, при якій готівкові грошові
знаки як засіб платежу відсутні.
Безготівкове грошовий обіг в Російській Федерації
здійснюється у відповідності з наступними принципами:
- підприємства та організації зобов'язані зберігати свої грошові
кошти на рахунках в банках;
- безготівкові розрахунки повинні здійснюватися через банк;
- форми безготівкових розрахунків вибираються самими підприєм
тиями та організаціями відповідно до вимог законодав
тва.
Держава при здійсненні грошово-кредитної політики
обмежує обсяг готівкового грошового обігу та значитель
але розширює форми безготівкових розрахунків. Так, на 1 січня 2005
Банк Росії встановив граничний розмір розрахунків готівкою
грошима по одній угоді між юридичними особами, який
дорівнює 60 тис. рублів. Розрахунки на суму, що перевищує встанов
ленну, повинні проводитися тільки в безготівковій формі. Це
пов'язано з перевагою безготівкових форм перед готівковим де
ніжним зверненням. До таких переваг можна віднести:
- безготівкове грошовий обіг на відміну від готівкового не вимагає великих витрат з боку держави на заміну ветхих
грошових знаків тощо;
- безготівкове грошовий обіг не вимагає витрат на орга
цію інкасації, зберігання, видачу;
- безготівкове грошовий обіг дозволяє державі кон
троліровать всі операції і операції, здійснювані фізично
мі і юридичними особами, що необхідно в цілях налогооб
ложения;
- безготівкове грошовий обіг більш безпечно і позво
ляє оперативно здійснювати розрахунки (наприклад, між клиен
тами з різних регіонів, країн) і ін
Розширення безготівкового грошового обігу передбачає

застосування різних його форм, таких як розрахунки за допомогою
векселів та інших зобов'язань, а також за допомогою електронних
систем розрахунків та ін
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 57. Поняття і сутність грошей і грошового обігу"
§ 4. Правовий режим цінних паперів
 1. поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
  § 2. Розрахунки і кредитування
 2. поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
  § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 3. поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
  § 3. Активні операції комерційних банків
 4. поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
  § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
 5. понять, зокрема роздільну вільну заміну договірного вимоги віндикаційний позовом, перехід від виндикаційного домагання до позову про визнання угоди недійсною і т.д., намагаються підвести теоретичну базу у вигляді міркувань про вільний вибір позивачем передбачених законом засобів захисту. Даний підхід носить ненауковий характер і ні до чого, крім негативних наслідків, в кінцевому
  § 3. Застава
 6. грошей і безготівкових грошових коштів є дискусійним. Слід погодитися з судовою практикою, яка визнає договори про заставу грошей не-дійсними * (1256). Справді, закріплена в ГК конструкція застави передбачає продаж закладеного предмета, у той час як продаж грошей, за винятком іноземної валюти, неможлива. Тому гроші не здатні виступати предметом застави,
  § 1. Загальні положення про підряд
 7. сутність? За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (п. 1 ст. 702 ЦК). Звідси, а також з обігу до інших правил § 1 гл. 37 ГК можна зробити такі загальні висновки. 1. Договір підряду є двостороннім (взаємним,
  § 7. Розрахункові зобов'язання
 8. сутність клірингу полягає в погашенні взаємних вимог, що дозволяє проводити платежі не по кожній операції, а лише на суму різниці між залишками за ним. Поява клірингу стало можливим лише у зв'язку з розвитком комп'ютерних технологій і активним впровадженням їх у банківську діяльність, так як облік взаємних вимог вручну видається надзвичайно скрутним. Кліринг
  Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
 9. поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інш.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
  ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
 10. поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
  понятие и виды. Договор исключительной лицензии. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о передаче ноу-хау. Тема 39. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга) Понятие
© 2014-2022  yport.inf.ua