Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види представництва

Поняття і значення інституту представництва. Під представництвом розуміється вчинення однією особою, представником, в межах наявних у нього повноважень операцій і інших юридичних дій від імені та в інтересах іншої особи, яку представляють. Згідно ст. 182 ЦК правочин, що вчиняється представником на підставі його повноважень, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки подається.
Інститут представництва має у цивільному обороті широку сферу застосування. Потреба в ньому виникає не тільки тоді, коли сам представляється не може особисто здійснювати свої права і обов'язки в силу закону (наприклад, через відсутність дієздатності) або конкретних життєвих обставин (через хворобу, відрядження, зайнятості тощо) . У цілому ряді випадків до послуг представників вдаються заради того, щоб скористатися спеціальними знаннями і досвідом представника, заощадити час, кошти і т.п. Діяльність більшості юридичних осіб взагалі немислима без постійного або хоча б епізодичного звернення до представництва (робота продавців та касирів, функціонування філій і представництв, представництво в суді тощо).
За допомогою представництва можуть здійснюватися не тільки майнові, але і деякі особисті немайнові права. Так, автор винаходу може через представника оформити і подати заявку на отримання патенту. Проте не допускається вчинення через представника угод, які за своїм характером можуть бути зроблені тільки особисто, а також інших угод у випадках, передбачених законом (ст. 182 ЦК). Тільки особисто можна скласти заповіт, видати довіреність, укласти договір довічного змісту з утриманням, договір про іпотеку, предметом якого є житловий будинок або квартира, що знаходяться у власності громадянина, та ін
Суб'єкти представництва. У відносинах представництва прийнято розрізняти трьох суб'єктів - подається, представника і третю особу, з яким у яку представляють виникає правовий зв'язок завдяки діям представника. У ролі акредитуючої може виступати будь-який суб'єкт цивільного права - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності. Коло осіб, які можуть бути представниками, є більш вузьким. По-перше, представники-громадяни повинні володіти, як правило, повною дієздатністю. Як виняток як представники юридичних осіб у сфері торгівлі і обслуговування можуть виступати громадяни, які досягли трудового повноліття, тобто 16 років. По-друге, юридичні особи можуть приймати на себе функції представників, якщо це не розходиться з тими цілями і завданнями, які вказані в їх установчих документах. По-третє, законодавство містить ряд прямих заборон щодо виконання представницьких функцій деякими суб'єктами цивільного права. Так, відповідно до ст. 51 ЦПК не вправі бути представниками в суді особи, виключені з колегії адвокатів, слідчі, судді, прокурори, крім випадків, коли вони виступають в якості уповноважених відповідного суду, прокуратури, або як законних представників. Головні бухгалтери не можуть отримувати за дорученням грошові кошти за чеками та іншими документами в банках, а також товарно-матеріальні цінності для організацій, в яких вони працюють.
В якості третьої особи, з яким що представляється за допомогою представника укладає цивільно-правову угоду або здійснює інша юридична дія, може виступати також будь-який суб'єкт цивільного права. Закон лише забороняє представнику здійснювати угоди від імені подається стосовно себе особисто, а також відносно іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком випадків комерційного представництва (ч. 3 ст. 182 ЦК). Наприклад, представник не може сам купити те майно, яке доручив йому продати представлений.
Правові зв'язку при представництві мають складну структуру і складаються з трьох наступних відносин: 1) між представляють, і представником; 2) між представником і третьою особою; 3) між представляють, і третьою особою. Перші дві ланки цього ланцюжка утворюють відповідно внутрішню і зовнішню сторони безпосередньо представництва. Відносини між представляють, і третьою особою є результатом здійснення представництва і тому представницькими в точному сенсі цього слова вважатися не можуть * (609).
Відмінності представництва від подібних до нього правовідносин.
Представництво необхідно відрізняти від зовні схожих з ним, але мають іншу юридичну природу дій учасників цивільних правовідносин. Так, діяльність представника не слід ототожнювати з виконанням функцій посланця. Представник хоч і діє від імені акредитуючої, проте висловлює при здійсненні операцій та інших юридичних дій свою власну волю. З цією обставиною, зокрема, пов'язані підвищені вимоги до його дієздатності, а також пряма залежність дійсності скоєних ним угод з правильним формуванням його внутрішньої волі і адекватним її зовнішнім виразом. На відміну від представника посланець (посильний) лише передає волю (думка, бажання) однієї особи іншій, але свою власну волю не виражає. З цього, зокрема, випливає, що посланцем може бути і недієздатна особа.
За ознакою вираження волі при здійсненні угоди представник відрізняється і від простого рукоприкладчика, тобто особи, що підписує угоду на прохання іншої особи, який внаслідок фізичної вади, хвороби або з якихось інших причин не може підписатися власноручно (ч. 3 ст. 160 ЦК). Рукоприкладчик в даному випадку не висловлює власної волі і не передає волі такого громадянина, а лише підтверджує той факт, що громадянин висловив свою волю на операцію.
Посередник (брокер), як і представник, здійснює активні юридичні дії, що мають вольовий характер. Однак його дії лише сприяють укладенню договору між сторонами, але самі по собі юридично сторони не пов'язують. Посередник може підшукати потенційних партнерів, провести переговори про укладення угоди з кожним з них, але волю на вчинення правочину висловлюють самі її майбутні учасники. Діяльність же представника не зводиться тільки до такої технічної допомоги, а виражається у встановленні правових відносин між представляють, і третьою особою.
Діяльність представника досить близька і до діяльності комісіонера, який не просто надає своїм клієнтам технічну допомогу, а й укладає в їх інтересах цивільно-правові угоди. Однак на відміну від представника комісіонер, наприклад комісійний магазин, робить угоди з третіми особами від імені і сам набуває за ним права і обов'язки, які в подальшому передає своїм клієнтам. Аналогічні відмінності є між представником та іншими особами, що діють хоча верб чужих інтересах, але від власного імені (конкурсні керуючі при банкрутстві, духівниці при спадкуванні та ін.)
Повноваження представника. Дії представника створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов'язки подається лише тоді, коли вони відбуваються в межах наданих представнику повноважень. Якщо ж представник перевищує свої повноваження, представлений вільний від яких би то не було зобов'язань перед третьою особою, з якою представник вступив у правові відношення від його імені. Що ж являють собою повноваження представника?
Юридична природа даного поняття отримала в літературі різні оцінки. Одні вчені розглядають повноваження представника як особливе суб'єктивне право, якому не відповідає будь-чия конкретна обов'язок * (610) або протистоїть обов'язок акредитуючої прийняти на себе всі юридичні наслідки дій представника * (611). На думку В.А. Рясенцева, повноваження є прояв цивільної правоздатності * (612). У свою чергу, О.С. Іоффе вважає, що повноваження є юридичним фактом, що визначає межі приєднання до правоздатності акредитуючої дієздатності представника * (613). Кожна з цих позицій має як позитивні, так і вразливі сторони, в силу чого питання про юридичну природу повноваження продовжує залишатися дискусійним * (614).
Як би то не було, з боку свого змісту повноваження є міра можливої поведінки представника по відношенню до третіх осіб. Саме в силу наданого йому повноваження представник укладає з третіми особами угоди і чинить інші юридичні дії від імені та в інтересах представленого.
Підстави виникнення представництва. Виникнення у представника необхідного повноваження закон пов'язує насамперед з волевиявленням акредитуючої, а також з іншими юридичними фактами, спеціально зазначеними в законі. Згідно ст. 182 ГК повноваження представника можуть грунтуватися на довіреності, адміністративному акті або законі. Обсяг і характер повноважень представника, а також умови їх здійснення прямо залежать від лежачих в основі представництва юридичних фактів. Відповідно розрізняються і самі види представництва: а) представництво, засноване на адміністративному акті; б) представництво, засноване на законі; в) представництво, засноване на договорі.
Представництво, засноване на адміністративному акті, є таке представництво, при якому представник зобов'язується діяти від імені подається з адміністративного розпорядження останнього. Найчастіше воно має місце тоді, коли орган юридичної особи видає наказ про призначення працівника на посаду, пов'язану із здійсненням певних представницьких функцій, наприклад представництвом в суді, складанням юридичних актів, укладанням угод і т.д. Повноваження представника в цьому випадку визначаються виданим адміністративним актом, або слідують з посадової інструкції працівника, або свідчать з обстановки, в якій діє представник (продавець, касир, приймальник замовлень і т.п.). До даного виду представництва слід віднести і таке представництво, яке засноване на членстві в кооперативній або громадській організації.
У ряді випадків представницькі відносини виникають за прямою вказівкою закону, в силу чого даний вид представництва часто іменується представництвом законним. Так, законними представниками малолітніх дітей є їхні батьки, повноваження яких грунтуються на фактах материнства і батьківства. Аналогічну роль грають усиновлення, встановлення опіки і ряд інших юридичних фактів, з якими закон пов'язує виникнення представництва. Особливостями даного виду представництва є, по-перше, те, що воно виникає незалежно від волевиявлення подається і, по-друге, що повноваження представника безпосередньо визначені законом.
Представництво, засноване на договорі, на відміну від двох розглянутих вище видів обов'язкового представництва є представництвом добровільним. Це означає, що воно виникає з волі подається, що визначає не тільки фігуру представника, але і його повноваження. Крім того, на здійснення юридичних дій від імені подається потрібна згода самого представника. Між представляють, і представником полягає договір, що визначає їх внутрішні взаємини (зазвичай договір доручення).
Якщо стороною такого договору стає особа, яка постійно і самостійно виступає від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємництва, виникає так зване комерційне представництво (ст. 184 ЦК). Даний вид представництва має ряд істотних особливостей порівняно із звичайним, некомерційним представництвом. Головна з них полягає в тому, що комерційному представнику дозволено бути одночасно представником різних сторін в угоді. Це допускається тоді, коли обидві сторони згодні з таким представництвом або коли воно прямо передбачено законом. Комерційний представник при цьому зобов'язаний виконувати дане йому доручення з дбайливістю звичайного підприємця.
Повноваження комерційного представника мають бути прямо відображені в договорі, який укладається в письмовій формі, або вказані в видається йому довіреності. У випадках коли комерційний представник одночасно виступає від імені різних сторін в угоді, він має право вимагати сплати обумовленої винагороди та відшкодування понесених ним при виконанні доручення витрат від сторін договору в рівних частках, якщо інше не передбачено угодою між ними.
Для представництва перед третіми особами представляється зазвичай видає представнику особливий письмовий документ, іменований довіреністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види представництва "
 1. § 3. Муніципальні вибори.
  Поняття "виборче об'єднання" зводиться до політичної партії, що має, згідно з федеральним законом, право брати участь у виборах, а також до регіонального відділення чи іншого структурному підрозділу політичної партії, у яких відповідно до федеральним законом право брати участь у виборах відповідного рівня. Єдиною "виборчої віддушиною" для інших суспільних
 2. § 1. Поняття і види підприємців
    поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 3. § 4. Акціонерні товариства
    поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 6. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    поняття ФКЦБ, на думку якої, андеррайтер - це особа, яка прийняла на себе обов'язок розмістити цінні папери від імені емітента або від свого імені, але за рахунок і за дорученням емітента [4]. Слідуючи логіці наведеного визначення, дилер, як андеррайтер, може діяти не тільки від свого імені, а й від імені клієнта - емітента. Однак такий підхід суперечить вищенаведеної нормі ст. 4
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 8. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 10. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    поняття «місце знаходження юридичної особи» в законі не визначено, необхідно керуватися нормою п.2 ст. 54 ЦК, що передбачає, що «місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо відповідно до закону в установчих документах юридичної особи не встановлено інше». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua