Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 59. Правове регулювання касових операцій і готівкових розрахунків


Готівкові платежі є вихідною, найбільш простий і
нерідко незамінною формою платежів. Відповідно до ст. 34
Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федера
ції (Банку Росії)» з метою організації готівкового грошового
звернення на Банк Росії покладена така функція, як визна
поділ порядку ведення касових операцій.
Касові операції - це сукупність матеріально-техніч
ських процедур, що проводяться організаціями та підприємствами та пов'язаний
них з прийомом, зберіганням і видачею готівки. Правовими ос
новамі здійснення касових операцій є федеральні
закони «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку
Росії)», «Про банки і банківську діяльність », а також Феде
ральний закон від 22 травня 2003 р. № 54-ФЗ« Про застосування конт
рольні-касової техніки при здійсненні готівкових денеж
них розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт »+1.
У сфері регулювання розрахунків із застосуванням контрольно-кас
совою техніки (ККТ) діють нормативні акти Правитель
ства Російської Федерації і Банку Росії.
Метою регулювання касових операцій є в першу
чергу забезпечення чіткої організації готівкового грошового
обороту, а також контроль проведення розрахунків. Касові опера
ції необхідні і для більш точного обліку доходів і витрат у
метою повного і ефективного оподаткування.
Відповідно до законодавства для здійснення розра
тов готівкою кожне підприємство і організація обя
зани мати контрольно-касову техніку і вести спеціальну
касову книгу. Контрольно-касова техніка, яка використовується орга
ціями і підприємствами, повинна бути включена до Державного
жавного реєстру. Підприємства та організації (індивідуальні
підприємці) на території Російської Федерації поса
ни в обов'язковому порядку застосовувати контрольно-касову тих
нику при здійсненні ними готівкових грошових розрахунків і (або)
розрахунків з використанням платіжних карт у випадках продажу
товарів, виконання робіт або надання послуг. Порядок вдосконалення
шення кредитними організаціями касових операцій з примі
нением контрольно-касової техніки визначається Центральним
банком Російської Федерації.
Вимоги до контрольно-касової техніки, використовуваної
організаціями та індивідуальними підприємцями, поря
док і умови її реєстрації і застосування визначаються Пра -
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2003. - № 21. - Ст. 1957.

Вітельством Російської Федерації. При цьому контрольно-касові
вая техніка, застосовувана організаціями (за винятком кре
дітних організацій) та індивідуальними підприємцями,
повинна:
1) бути зареєстрована в податкових органах за місцем обліку
організації або індивідуального підприємця як
платника податків;
2) бути справна, опломбована у встановленому порядку;
3) мати фіскальну пам'ять і експлуатуватися в фіскалів
ном режимі.
Порядок застосування кредитними організаціями контрольно-
касової техніки і використовуваних в ній програмних продуктів
затверджується Центральним банком Російської Федерації.
Організації, підприємства та індивідуальні підприємці,
застосовують контрольно-касову техніку, зобов'язані:
1) здійснювати реєстрацію контрольно-касової техніки у
податкових органах;
2) застосовувати при здійсненні готівкових грошових розра
тов і (або) розрахунків з використанням платіжних карт исправ
ную контрольно-касову техніку, що забезпечує належний
облік грошових коштів при проведенні розрахунків (фіксацію рас
парних операцій на контрольній стрічці і у фіскальній пам'яті);
3) видавати покупцям (клієнтам) при здійсненні на
особистих грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням
платіжних карт в момент оплати видрукувані контрольно-кас
совою технікою касові чеки;
4) забезпечувати ведення і зберігання в встановленому поряд
ке документації, пов'язаної з придбанням і реєстрацією,
введенням в експлуатацію і застосуванням контрольно-касової
техніки, а також забезпечувати посадовим особам податкових
органів безперешкодний доступ до відповідної конт
рольні-касової техніки, надавати їм зазначену доку
ментації;
5) виробляти при первинній реєстрації та перерегістра
ції контрольно-касової техніки введення до фіскальної пам'яті
контрольно-касової техніки інформації та заміну накопите
лей фіскальної пам'яті за участю представників податкових
органів.
Готівкові кошти, що надходять до кас, біля
жат здачі в банк для наступного зарахування на рахунки підпри
ятий. Здавати готівку підприємствам також дозволяється
на договірних умовах через інкасаторські служби установ
ний банків або спеціалізовані інкасаторські служби,
мають ліцензію Банку Росії на здійснення соответству
чих операцій з інкасації грошових коштів та інших цінно
стей.

Прийом готівки касами підприємств проводиться за
прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером
ром або особою, уповноваженою письмовим розпорядженням
керівника підприємства. Всі вступники та видані налич
ві гроші підприємства враховуються у касовій книзі. Підпри
ємства можуть мати готівку в своїх касах у межах чи
лімітів, встановлених обслуговуючим банком за погодженням
з керівником підприємства. Ліміт залишку готівки еже
придатно встановлюється установами банків всім підприємствам
незалежно від організаційно-правової форми та сфери діяч
ності, які мають касу і здійснюють готівково-грошові
розрахунки. Визначення ліміту залишку каси проводиться виходячи
з обсягів готівково-грошового обороту підприємства з урахуванням
особливостей режиму його діяльності, порядку і термінів здачі
готівки в установи банків, забезпечення схоронності
і скорочення зустрічних перевезень цінностей. Підприємства та
організації зобов'язані здавати всю готівку понад
встановлених лімітів в обслуговуючий банк. Зберігати у своїх
касах готівку понад встановлені ліміти підпри
ємство має право тільки у разі виплати заробітної плати,
допомоги по соціальному страхуванню і стипендій, але не більше
3 робочих днів, включаючи день отримання грошей в банку, а для
підприємств, розташованих у районах Крайньої Півночі та при
прирівняних до них місцевостях, - до 5 днів.
Організації та індивідуальні підприємці в відповід
відно до порядку, що визначаються Урядом Російської
Федерації, можуть здійснювати готівкові грошові розрахунки і
(або) розрахунки з використанням платіжних карт без застосування
контрольно-касової техніки в разі надання послуг населенню
за умови видачі ними відповідних бланків суворої від
парності. Порядок затвердження форми бланків суворої звітно
сти, прирівняних до касових чеків, а також порядок їх обліку,
зберігання та знищення встановлюються Урядом Рос
сийской Федерації.
В силу специфіки своєї діяльності яких особливостей сво
його місцезнаходження організації та індивідуальні підпри
приємець можуть виробляти готівкові грошові розрахунки і (або)
розрахунки з використанням платіжних карт без застосування конт
рольні-касової техніки при здійсненні наступних видів
діяльності:
1) продаж газет і журналів, а також супутніх товарів
у газетно-журнальних кіосках за умови, якщо частка газет і
журналів в їх товарообігу становить не менше 50 відсотків і
асортимент супутніх товарів затверджений органом вико
чої влади суб'єкта Російської Федерації;
2) продаж цінних паперів ;

3) продаж лотерейних квитків;
4) продаж проїзних квитків і талонів для проїзду в місто
ському громадському транспорті;
5) забезпечення харчуванням учнів та працівників загальноосвітніх
вательность шкіл та прирівняних до них навчальних закладів під час
навчальних занять;
6) торгівля на ринках, ярмарках, у виставкових комплексах,
а також на інших територіях, відведених для здійснення
торгівлі, за винятком що знаходяться в цих місцях торгівлі
магазинів, павільйонів, кіосків, палаток, автолавок, АВТОМАГІЯ
зинов, автофургонів, приміщень контейнерного типу та інших
аналогічно облаштованих і забезпечують показ і збереження
товара торгових місць (приміщень і автотранспортних засобів, в
тому числі причепів і напівпричепів), відкритих прилавків внут
ри критих ринкових приміщень при торгівлі непродовольчих
вими товарами;
7) торгівля в кіосках морозивом та безалкогольними напит
ками в розлив;
8) прийом від населення склопосуду та утильсировини, за исклю
чением металобрухту;
9) продаж по номінальної вартості державних зна
ков поштової оплати (поштових марок та інших знаків, що наносяться
на поштові відправлення), що підтверджують оплату послуг почто
виття зв'язку, і деяких інших.
Дозволяється здійснювати готівкові грошові розрахунки і (або)
розрахунки з використанням платіжних карт без застосування конт
рольні-касової техніки організаціям та індивідуальним пред
Прийматель, що знаходяться у віддалених або важкодоступних
місцевостях (за винятком міст, районних центрів, посел
ков міського типу) , зазначених у переліку, затвердженому орга
ном державної влади суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 59. Правове регулювання касових операцій і готівкових розрахунків "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують фінансові операції та грошовий оборот. Різноманітність фінансових операцій зумовлює різноманітність спеціальних
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 3. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  правових гарантій збереження їхніх вкладів. По-перше, як уже зазначалося вище, ліцензія на право залучення грошових коштів фізичних осіб у внески до запитання і на певний термін видається Банком Росії тільки тим комерційним банкам, які відповідають спеціальним пруденційних вимог. По-друге, якщо залучення фінансових ресурсів юридичних осіб Банком Росії не
 4. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  правове явление. Не випадково законодавцем виділений в самостійний цивільно-правовий інститут комерційний кредит, сутність якого полягає в тимчасовому розриві платежів і виконання основного зобов'язання (ст. 823 ГК РФ). Якщо обов'язок здійснити платіж відокремлена у часі від виконання зустрічної, оплачуваною, обов'язки, то вже мають місце комерційний кредит і потенційна
 5. § 6. Договір банківського рахунку
  правових функцій. Депозитний рахунок суду, підрозділів служби судових приставів, правоохоронного органу, нотаріуса відрізняється від звичайного банківського рахунку також і відсутністю ознаки возмездности - на суму по ньому банк не нараховує відсотки, так як діяльність названих органів не переслідує мети отримання доходу. Тому банк користується зарахованими на рахунок засобами безоплатно - не  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 6.  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona (non) grata [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. Pacta non obligant nisi gentes inte quas inita [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec
   3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємин з банками)
 7.  правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964 р. все регулювання розрахунків вичерпувалося єдиною статтею, що передбачала, що "платежі за зобов'язаннями між державними організаціями, колгоспами та іншими кооперативними і громадськими організаціями провадяться в порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в яких зазначені
   3. Укладення, виконання і припинення договору Особливості укладення договору
 8.  правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів (п. 2 ст. 426 ЦК). Домогтися такого становища, коли всі основні умови договору довірчого управління грошовими коштами дійсно будуть однаковими для всіх засновників управління - громадян, довірчі керуючі можуть, підготувавши стандартну форму договору довірчого управління грошовими
   5. Зміст договору позики
 9.  правового договору (в аспекті "договір-угода") являє собою сукупність всіх його умов. Під змістом договору як правовідносини, зобов'язання зазвичай розуміються права та обов'язки сторін. З цього приводу М.І. Брагінський пише: "Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав і обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору у його якості
   2. Історія розвитку кредитного договору
 10.  правового оформлення видачі позик (позик) банками використовувався традиційний договір позики як такої (тобто реальний і односторонній договір). Однак для цих цілей більшою мірою підходило ускладнене угоду про позику, що породжує двосторонні зобов'язання контрагентів і, зокрема, обов'язок банку з видачі позики (позики). З цього приводу Г. Дернбург вказував: "Нерідко самої дачі в
  правового оформления выдачи займов (ссуд) банками использовался традиционный договор займа как таковой (т.е. реальный и односторонний договор). Однако для этих целей в большей степени подходило усложненное соглашение о займе, порождающее двусторонние обязательства контрагентов и, в частности, обязанность банка по выдаче займа (ссуды). По этому поводу Г. Дернбург указывал: "Нередко самой даче в
© 2014-2021  yport.inf.ua