Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Припинення договору довірчого управління

Будучи строкової угодою, договір довірчого управління припиняється з закінченням терміну, на який його було укладено (або граничного строку, встановленого законом).
Оскільки довірче управління передбачає особисте виконання керуючим своїх обов'язків, його смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім, а також ліквідація комерційної організації, що виступала в якості керуючого, є безумовними підставами припинення договору. Визнання керуючого банкрутом теж припиняє договір, бо громадянин-керуючий в цьому випадку позбавляється статусу індивідуального підприємця (п. 1 ст. 25 ЦК), а отже, і права на виступ в якості довірчого керуючого, а комерційна організація, оголошена банкрутом, підлягає ліквідації як юридична особа.
У зв'язку з неможливістю особисто здійснювати управління (наприклад, з причини тривалої хвороби індивідуального підприємця) як довірчий керуючий, так і засновник можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору, попередньо сповістивши про це контрагента за три місяці до припинення договору (якщо відповідно до п. 2 ст. 1024 ЦК договором не встановлений інший строк для повідомлення).
Засновнику управління надано право односторонньої відмови від договору і з інших причин, але за умови виплати управителеві обумовленого договором винагороди. Це пов'язано насамперед із збереженням за засновником правомочності розпорядження належним йому майном, яке він має право здійснювати самостійно (зрозуміло, з урахуванням законних інтересів керуючого-підприємця, що полягають в отриманні винагороди за управління та компенсації за понесені при цьому необхідні витрати) (1).
---
(1) Закон про іпотечні цінні папери в п. 4 ст. 18 позбавляє власників іпотечних сертифікатів участі, за рахунок майна яких сформовано знаходиться в довірчому управлінні іпотечне покриття, права на дострокове припинення даного договору, оголошуючи це до того ж його істотною умовою. Дане правило встановлено явно в інтересах іпотечних керуючих і на шкоду інтересам власників іпотечних сертифікатів участі, досить ясно показуючи, на що спрямована вся юридична конструкція довірчого управління іпотечним покриттям.
Разом з тим розглянутий договір, як уже зазначалося, не має особисто-довірчого характеру, у зв'язку з чим відносно прав і обов'язків його сторін допускається правонаступництво. Тому перелік підстав його припинення значно менше, ніж у договорі доручення, і нагадує підстави припинення комісійної та агентського договорів. Зокрема, закон не передбачає можливості односторонньої відмови від договору з боку керуючого (за винятком випадків неможливості особистої здійснення довірчого управління майном).
Договір довірчого управління припиняється банкрутством засновника, бо передане в управління майно в цьому випадку має надійти в конкурсну масу. Смерть засновника (при збереженні вигодонабувача) може не спричинити припинення договору, бо його права та обов'язки в цьому випадку перейдуть до його спадкоємців. Ліквідація засновника - юридичної особи - припиняє всі його зобов'язання, отже, і зобов'язання за даним договором.
Договір довірчого управління за загальним правилом припиняється у зв'язку з односторонньою відмовою вигодонабувача від одержання вигод, бо бенефіціар самостійно розпоряджається правом, отриманим за укладеним на його користь договору. Проте договір може передбачати на цей випадок і інші наслідки у вигляді переходу прав бенефіціара до засновника (СР абз. 3 п. 1 ст. 1024 і п. 4 ст. 430 ЦК).
Даний договір припиняється також у зв'язку зі смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи, колишніх вигодонабувачами, бо за відсутності вигодонабувача даний договір втрачає сенс. Визнання громадянина-бенефіціара недієздатним або обмежено дієздатним, а також безвісно відсутнім, як і реорганізація колишнього бенефіціаром юридичної особи, саме по собі не тягне припинення цього договору. Більш того, угодою його сторін може бути передбачено його збереження на випадок смерті бенефіціара (для спадкоємців останнього).
При припиненні договору довірчого управління передане в управління майно за загальним правилом підлягає поверненню засновнику (п. 3 ст. 1024 ЦК). Однак договором може бути передбачено і інше наслідок, наприклад передача майна бенефіціару або навіть його придбання керуючим (за договором купівлі-продажу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Припинення договору довірчого управління "
 1. § 8. Довірче управління майном
  припинення, якщо особисте виконання неможливо, а також можливість односторонньої відмови кожної зі сторін від договору. Однак, враховуючи, що однією зі сторін, як правило, є підприємець, то для керуючого це правило носить обмежений характер. Відмова від договору засновника управління або вигодонабувача не обмежується законодавцем якими умовами. При цьому норми
 2. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 3. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  припинення договору про довірче управління майном (ст. 1024 ЦК), а також у випадках припинення опіки та піклування. До речі, оскільки в п. 2 ст. 38 йдеться про припинення саме опіки та (а не або) піклування, довірче управління не може припинитися у зв'язку з автоматичним переходом від опіки до попечительству (п. 2 ст. 40 ЦК), а значить, відомі на цей рахунок сумніви * (182)
 4. § 5. Відповідальність за договором довірчого управління та його припинення
  припинення договору довірчого управління сформульовано в ст. 1024 ЦК. Смерть громадянина - вигодонабувача, так само як і ліквідація юридичної особи - вигодонабувача, припиняють дію договору. Це обумовлено тим, що відсутність вигодонабувача позбавляє сенсу сам договір. Втім, якщо в договорі передбачено, що у разі смерті (ліквідації) бенефіціара, управління
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Невідчужуваність дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.
 6. 4. Права і обов'язки опікунів та піклувальників
  припинення договору про довірче управління майном, а також у випадках припинення опіки та піклування, наприклад у зв'язку з досягненням неповнолітнім 18 років (див. п. 2 ст. 38, ст . 1024 ЦК). Зміст підопічного неминуче вимагає певних матеріальних витрат. Як зазначено в літературі, в даному випадку діє наступний принцип: "опікуни та піклувальники не зобов'язані утримувати
 7. 1. Поняття і загальна характеристика
  припинення договору може знадобитися його згоду. У ролі бенефіціара може виступати і сам засновник, встановлюючи довірче управління на свою користь ". --- Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 121; див. також: Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 567;
 8. 5. Зміст договору і виконання зобов'язань
  припинення даного договору довірчий керуючий повинен повернути майно засновнику довірчого управління. Правда, договором довірчого управління майном можуть бути передбачені інші наслідки його припинення (п. 3 ст. 1024 ЦК). Інші наслідки припинення договору довірчого управління майном (замість повернення його засновнику) можуть випливати і зі змісту
 9. 7. Припинення договору
  припинення договору, якщо самим договором не передбачений інший строк повідомлення. Дане правило має те наслідок, що при розірванні договору внаслідок відмови від нього однієї із сторін договір буде вважатися розірваним ні з того дня, коли її контрагент отримає письмове повідомлення про відмову від договору, а по закінченні трьох місяців з цього моменту. Поряд з розірванням договору
 10. 4. Припинення договору
  припинення договору довірчого управління майном, як відомо, встановлені ст. 1024 ЦК, яка не залишає можливості для визначення іншими правовими актами інших обставин, які могли б служити додатковими підставами припинення договору довірчого управління майном. Разом з тим норми про такі підстави припинення договору довірчого управління, як смерть
© 2014-2022  yport.inf.ua