Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 3. Принципи бухгалтерського обліку

Під принципами бухгалтерського обліку розуміються положення, що встановлюють найбільш загальні й істотні властивості бухгалтерського обліку, його природу, сутність і спрямованість.
Принципи необхідні для того, щоб у виниклій на практиці ситуації бухгалтер міг на їх підставі вибрати спосіб обліку конк-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 446
ретного майна, зобов'язання або господарської операції навіть за відсутності прямих вказівок нормативних правових актів про те, як здійснити бухгалтерський облік цього об'єкта.
У бухгалтерському обліку відомо досить велика кількість принципів [1].
Частина з них закріплена в нормативних актах з бухгалтерського обліку в загальних або спеціально призначених для вузької групи відносин формулюваннях.
У першу чергу до основних принципів бухгалтерського обліку слід віднести ті, що містяться в легальному визначенні бухгалтерського обліку, даному в п. 1 ст. 1 Закону про бухгалтерський облік.
Таких принципів шість:
1) принцип системності бухгалтерського обліку;
2) принцип упорядкованості бухгалтерського обліку;
3) принцип вимірювання в грошових одиницях;
4) принцип суцільного обліку;
5) принцип безперервності;
6) принцип документального обліку.
Розглянемо більш детально зміст цих принципів.
1. Системність бухгалтерського обліку тягне за собою важливі правові наслідки.
Так як основною ознакою системи є її цілісність, що виявляється у зовнішній відособленості і у внутрішній єдності, то в силу системного характеру бухгалтерського обліку:
а) діяльність у даній сфері самої організації та уповноважених нею осіб повинна являти собою спеціальний, особливий (окремий) вид діяльності;
б) носії бухгалтерської інформації - облікові документи, повинні бути спеціальним видом документів.
2. Наслідком дії принципу впорядкованості є те, що:
а) порядок здійснення бухгалтерського обліку, його технологія, грають в обліку істотне, конституирующее значення;
б) діяльність з бухгалтерського обліку можна представити як деяку процедуру, що є послідовністю певних етапів (стадій).
3. Наслідком принципу вимірювання в грошових одиницях є те, що єдиним вимірником фактів господарської діяльності орга-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 447
нізації є гроші. Це вкрай важливо для можливості здійснення порівняльного аналізу результатів господарської діяльності як різних організацій, так і однієї організації в різні звітні періоди.
Конкретний вид грошової одиниці, в якій здійснюються вимірювання, встановлюється нормою п. 1 ст. 8 Закону про бухгалтерський облік. Цією одиницею є валюта Російської Федерації - рублі.
4. Дія принципу суцільного обліку передбачає необхідність врахування всіх подій, що відносяться до господарської діяльності організації. Він іноді називається принципом повноти обліку.
Повнота обліку забезпечує необхідну міру відповідності інформаційної моделі господарської діяльності організації самої цієї діяльності. Дотримання принципу суцільного обліку передбачає, що всяке суттєва зміна у господарському становищі організації знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку.
Разом з тим необхідно мати на увазі об'єктивну обмеженість дії даного принципу, викликану обмеженістю фінансових, людських та інших ресурсів організації. Внаслідок обмеженості цих ресурсів у момент здійснення обліку не завжди можна встановити, і тим більше оцінити і врахувати, всі ті події, які ведуть до істотної зміни господарського становища організації.
Прикладом конкретної реалізації принципу суцільного обліку є норма п. 5 ст. 8 Закону про бухгалтерський облік. Відповідно до даної норми всі господарські операції і результати інвентаризації підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень.
5. Принцип безперервності є в бухгалтерському обліку одним з найбільш фундаментальних.
Основним наслідком принципу безперервності є положення про безперервність діяльності організації. З цього положення в свою чергу випливає дуже корисне практичне правило, а саме, - при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності можна припускати, що організація буде існувати досить довго, і, таким чином, можливість її реорганізації або ліквідації не слід брати до уваги,
Це відразу дозволяє істотно економити сили і кошти на j складання звітності. Дійсно, якщо організація буде існувати після складання бухгалтерської звітності ще доста-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 448
точно довго, то немає необхідності переоцінювати її активи за ринковою вартістю, їх можна продовжувати враховувати за балансовою вартістю. Адже питання про переоцінку активів за існуючою на момент складання звітності ринкової вартості по-справжньому актуальний тільки перед безпосередньою ліквідацією організації (якщо, звичайно, виключити випадок швидко прогресуючої інфляції).
Нормою, що містить конкретну форму реалізації положення про безперервність діяльності організації, є п. 1 ст. 11 Закону про бухгалтерський облік.
6. Принцип документального обліку передбачає необхідність закріплення фактів господарської діяльності організації, а також облікових операцій як на основі документів, так і у формі документів.
Конкретні способи реалізації даного принципу закріплені в ряді норм Закону про бухгалтерський облік. До таких норм, наприклад, відноситься норма п. 1 ст. 9 цього закону, відповідно до якої всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Такою нормою є також і норма п. 5 ст. 8 Закону про бухгалтерський облік, яка встановлює, що всі господарські операції і результати інвентаризації реєструються на рахунках бухгалтерського обліку.

[1] Див, напр. Соколов Я.В. Бухгалтерський облік від витоків до наших днів. С. 389 - 397. - У цій роботі наведені 24 принципу бухгалтерського обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Принципи бухгалтерського обліку "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  принципова неприпустимість обмеження його права розпорядження рахунком. І проте, коли необхідність обмеження прав власника рахунку продиктована певними обставинами, закон обумовлює це обмеження як вимушену тимчасову міру, що вводиться в превентивних і забезпечувальних цілях. Так, суди вправі обмежувати права особи - відповідача в цивільній справі за розпорядженням його
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  принципом «фінансових пірамід» різноманітні структури: дисконтні клуби, таймшери, фірми, що пропонують опціони на автомобілі, інші товари підвищеного попиту тощо [17]; 6) за моделлю попередньої оплати дебетової пластикової карти, видача якої опосередковується складним договором між емітентом карти і її власником, що включає в себе елементи декількох цивільно-правових договорів:
 3. § 3. Активні операції комерційних банків
  принципам банківської діяльності. Всі пасиви банку розміщуються так, начебто вони належать тільки самому банку. Контрагентам банку по активних операціях байдуже, за рахунок яких джерел - статей пасиву по балансу - банк надає їм грошові кошти. Як позичальники вони мають справу тільки з банком, а не з власниками банківських рахунків. Вказівка на конкретні джерела пасивів
 4. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  принципів податкової системи РФ належить до спільної компетенції Росії і суб'єктів РФ. Одним з таких загальних принципів є встановлення єдиного для всієї Росії переліку стягнутих податків і зборів у федеральному законі. Таким законом в даний час є Закон РФ «Про основи податкової системи в РФ» [4]. Повноваження суб'єктів РФ і муніципальних утворень по «законному встановленню»
 5. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  принцип особистої сплати податку - від імені платника податків та за його рахунок. Разом з тим зазначений принцип не виключає можливості використання інституту представництва при виконанні подат-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 430 говой обов'язки. Податкове законодавство не передбачає права
 6. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
  принципі збереження. Відповідно до цього принципу будь-які явища мають дві сторони, а саме: збільшення чогось завжди супроводжується компенсуючим це збільшення зменшенням іншого. У механіці, наприклад, принцип збереження приймає форму принципу збереження повної енергії - суми кінетичної і потенційної Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 7. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  принцип, встановлений у Федеральному законі «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва» [2]. Об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку, тобто тим, на що спрямовані дії здійснює бухгалтерський облік організації, відповідно до п. 2 ст. 1 Закону про бухгалтерський облік є: 1) майно організації; 2) її
 8. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим можливостям муніципальних утворень. Якщо даний принцип спробувати дотриматися в сучасних соціально-економічних умовах, муніципальні органи повинні відмовитися від значної частини своїх рішень ще на стадії розробки ". --- --- Акмалова
 9. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  принципі тільки в тих договорах, предмет яких обтяжений правами третіх осіб; б) сам по собі перелік осіб і характер їх прав щодо відчужуваної нерухомості не можуть бути предметом узгодження між продавцем і покупцем: дана інформація може бути тільки констатовано в договорі продажу житлового приміщення в тому вигляді, в якому вона існує на момент його укладення. У всякому випадку
 10. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  принцип єдності всього житлового фонду країни певною мірою простежується в новому ЖК. Відповідно до ст. 19 ЖК житловий фонд незалежно від його належності та форми власності підлягає державному обліку в порядку, встановленому Урядом РФ. Положення про державний облік житлового фонду Російської Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 13 жовтня 1997
© 2014-2022  yport.inf.ua