Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміст і виконання договору енергопостачання

Істотними умовами договору енергопостачання є:
- кількість і якість енергії (що характеризують його предмет);
- режим споживання енергії;
- ціна;
- умови щодо забезпечення утримання і безпечної експлуатації мереж, приладів та обладнання.
Предметом договору енергопостачання раніше зазвичай визнавалася власне енергія як цінність, самостійне економічне благо (1). Однак предметом зобов'язань, що випливають з договору енергопостачання (а отже, і предметом даного договору як зобов'язального правовідносини), в першу чергу є дії енергопостачальної організації по подачі енергії через приєднану мережу на енергоустановку абонента, а також дії абонента з прийняття та оплати енергії. Що стосується енергії як самостійного економічного блага, то це - інший об'єкт, який також є складовою частиною предмета договору енергопостачання. Тому специфіка предмета договору енергопостачання, що відрізняє його від предмета зобов'язань, що випливають з інших видів договору купівлі-продажу, полягає в наступному:
--- ---
(1) Див: Сейнароев Б.М. Указ. соч. С. 53. Правда, окремі автори під предметом договору енергопостачання розуміли дії з передачі енергії. Див, наприклад: Шешенин О.Д. До питання про поняття господарського договору та його співвідношенні з договором господарських послуг / / Збірник наукових праць Свердловського юридичного інституту. Вип. 4. Свердловськ, 1964. С. 244.
- По-перше, передача товару споживачеві здійснюється шляхом подачі енергії через приєднану мережу на енергоустановку цього споживача (абонента);
- по-друге, на абонента покладаються додаткові обов'язки у зв'язку з використанням такого товару, як енергія: забезпечити дотримання режиму її споживання, безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм відповідних приладів і обладнання;
- по-третє, енергопостачальна організація наділяється додатковими правами по контролю за технічним станом енергоустановки абонента, його приладів і обладнання;
- по-четверте, правове регулювання договору енергопостачання не вичерпується нормами, що містяться у ЦК. Навпаки, детальне регулювання зазначених відносин забезпечується законами та іншими правовими актами про енергопостачання, а також прийнятими відповідно до них обов'язковими правилами.
Дії енергопостачальної організації з передачі енергії споживачу також відрізняються значною своєрідністю, яке зумовлене особливими властивостями енергії. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язана надати споживачеві можливість використовувати енергію з її мережі в обумовлених договором межах. Саме в цьому полягає суть зобов'язання на стороні енергопостачальної організації (1).
---
(1) Див: Корнєєв С.М. Указ. соч. С. 99.
У законі по-різному визначається умова договору енергопостачання про кількість поданого абоненту енергії залежно від того, хто виступає в якості останнього: фізична особа або організація. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право використовувати енергію в необхідній йому кількості (п. 3 ст. 541 ЦК). Що стосується договорів енергопостачання, що укладаються з абонентами-організаціями, то їм енергопостачальна організація зобов'язана подавати енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами. Кількість поданої енергопостачальною організацією і використаної абонентом енергії визначається відповідно до даних обліку про її фактичне споживання (п. 1 ст. 541 ЦК). Таким чином, кількість подається абоненту енергії є істотною умовою договору енергопостачання, що укладається з абонентом-організацією. Договір енергопостачання, в якому відсутня дана умова, визнається неукладеним.
Так, акціонерне товариство звернулося до арбітражного суду з позовом до муніципальному підприємству житлово-комунального господарства про стягнення передбаченого сторонами в договорі штрафу за неподання теплової енергії. Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що причиною неподання теплової енергії стало ухилення акціонерного товариства при укладенні договору від узгодження кількості щомісячної та щоквартальної постачання енергії. Арбітражний суд позовні вимоги задовольнив. Касаційна інстанція рішення суду першої інстанції скасувала і відмовила в позові акціонерному товариству з наступних підстав. Згідно ст. 541 ГК енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання. Якщо договір не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, він не вважається укладеним (п. 2 ст. 465 ЦК). Оскільки договір, на підставі якого проводився відпуск теплової енергії, відомостей про кількість щомісяця і щокварталу поставляється енергії не містив, він був неукладеним. Отже, у суду не було підстав для задоволення позову про стягнення штрафу (1).
---
(1) Див: Вісник ВАС РФ. 1998. N 4. С. 56 - 57.
Умова договору постачання електричною енергією про кількість поданого енергії вважається узгодженим при дотриманні двох обов'язкових параметрів: у договорі повинні бути передбачені, по-перше, кількість кіловат-годин електроенергії, що підлягає відпуску абонентові, і, во- другий, величина приєднаної або заявленої потужності енергоустановки абонента. Справа в тому, що сумарні договірні величини споживання електричної енергії та потужності не повинні перевищувати виробничих можливостей енергопостачальних організацій з відпуску електроенергії всім споживачам енергосистеми.
Крім того, необхідно враховувати, що енергопостачальні організації, як правило, є суб'єктами природних монополій, щодо яких може застосовуватися метод регулювання їх діяльності, суть якого полягає у визначенні категорій споживачів, що підлягають обов'язковому обслуговуванню або визначенню мінімального рівня їх забезпечення (ст. 6 Федерального закону "Про природні монополії") (1). Таке регулювання може застосовуватися при неможливості задовольнити потреби відповідного споживача в енергії в повному обсязі. Кількість подається енергії встановлюється відповідно до замовлення споживача, але не менш того рівня, який визначений органом регулювання природних монополій (2).
---
(1) СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426 (з послід. Зм.).
(2) Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право. Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2004. С. 174 (автор глави - Н.І. Клейн).
Виконання умови договору енергопостачання про кількість поданого енергії на стороні енергопостачальної організації полягає в тому, що вона зобов'язана забезпечити отримання абонентом відповідної кількості енергії на його енергоустановку шляхом її підключення (доступу) через приєднану мережу до потужностей енергосистеми. Належне виконання зобов'язання енергопостачальною організацією передбачає також надання абоненту можливості отримувати енергію безперервно, шляхом підтримання напруги і струму в мережі, незалежно від кількості фактично отриманої абонентом енергії.
Особливості енергії як об'єкта договору енергопостачання зумовлюють своєрідність її приймання за кількістю з боку абонента. Природно, в даному випадку виключається можливість приймання енергії як звичайного товару, тобто шляхом візуального огляду, підрахунку одиниць товару і т.п. Мається жорстка залежність між виробництвом енергії та її споживанням в кожен даний момент часу, що дозволяє говорити про нерозривність технологічного процесу виробництва і споживання енергії. Тому кількість фактично прийнятої енергії може визначатися виключно за показниками приладів обліку. Разом з тим договором енергопостачання може бути передбачено право абонента змінювати кількість прийнятої ним енергії, визначене договором, за умови відшкодування ним витрат, понесених енергопостачальною організацією у зв'язку із забезпеченням подачі енергії не в обумовленому договором кількості (п. 2 ст. 541 ЦК).
Відпускається енергопостачальною організацією абоненту енергія по своїй якості повинна відповідати вимогам, встановленим технічними регламентами та іншими обов'язковими правилами або передбаченим договором енергопостачання (п. 1 ст. 542 ЦК). Коли мова йде про якість електричної енергії, маються на увазі такі її параметри, як напруга і частота струму. Якість теплової енергії характеризується температурою і тиском пари, температурою гарячої води. Величина напруги струму визначається сторонами при укладенні договору енергопостачання. Інший параметр якості електроенергії - частота струму - визначається державними стандартами та іншими обов'язковими правилами і не відноситься до умов договору, вироблюваним за згодою сторін.
Суттєвою особливістю відносин, пов'язаних з постачанням електричної енергією, є те, що дотримання вимог, що пред'являються до якості електроенергії, безпосередньо залежить від дій не тільки енергопостачальної організації, а й самих споживачів. Порушення споживачами правил експлуатації своїх електроприймачів і режиму споживання електроенергії може призвести до зниження якісних показників електроенергії, у тому числі поданого з енергосистеми іншим споживачам. Причому енергопостачальні організації часто не мають у своєму розпорядженні технічними можливостями для усунення подібних порушень (1). Сторона, дії якої призвели до зниження показників якості електроенергії (крім частоти струму), визначається за реєструючим приладам споживача, а за їх відсутності - за актами, складеними представниками енергопостачальної організації, споживача і органу Держенергонагляду.
---
(1) Див: Либкинд М.С. Про якість електричної енергії / / Стандарти і якість. 1979. N 10. С. 32.
У разі порушення енергопостачальною організацією вимог, що пред'являються до якості енергії, абонент має право застосувати до неї заходи відповідальності в порядку і в розмірі, які передбачені ст. 547 ГК. Що стосується інших (крім відповідальності) наслідків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, то абонент має право реалізувати подане йому право на відмову від оплати такої енергії. При цьому, зважаючи на фактичне використання абонентом зазначеної енергії (хоча і не відповідає вимогам до її якості), щоб уникнути його безпідставного збагачення, п. 2 ст. 542 ГК наділив енергопостачальну організацію, яка подала неякісну енергію, правом вимагати від абонента відшкодування вартості того, що він безпідставно зберіг внаслідок використання цієї енергії.
Іноді стверджується, що в разі порушення енергопостачальною організацією вимог, що пред'являються до якості, абонент має право також застосувати до неї наслідки передання товару з недоліками за договором купівлі-продажу, передбачені ст. 475 ГК (1). Але, враховуючи особливі властивості електричної та теплової енергії (нерозривність процесу виробництва і споживання, неможливість накопичення і т.п.), неможливо уявити ні усунення недоліків неякісної енергії, ні її заміну енергією, відповідає договору. Крім того, згідно з п. 5 ст. 454 ГК до окремих видів договору купівлі-продажу (в тому числі і до договору енергопостачання) загальні положення про купівлю-продаж застосовуються тільки в тому випадку, якщо інше не передбачено правилами ЦК про ці види даного договору, що також виключає можливість застосування до відносин, пов'язаним з енергопостачанням, правил ст. 475 ГК (оскільки п. 2 ст. 542 ГК, що наділяє абонента правом відмовитися від оплати неякісної енергії, якраз і являє собою спеціальне правило, що відноситься до договору енергопостачання).
---
(1) Див: Цивільне право Росії. С. 178 (автор відповідної голови - Н.І. Клейн).
Одна з основних обов'язків абонента (споживача) за договором енергопостачання - здійснювати оплату прийнятої ним енергії. За загальним правилом, оплата енергії виробляється за фактично прийняте абонентом кількість енергії відповідно до даних обліку енергії. Інше може бути передбачено законом, іншими правовими актами або угодою сторін (п. 1 ст. 544 ЦК).
Оплата отриманої абонентом енергії повинна здійснюватися, як правило, за цінами, регульованими державою (п. 1 ст. 424 ЦК). Будучи публічним договором, договір енергопостачання передбачає встановлення однакових цін для всіх споживачів. Виняток можуть становити лише випадки, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Крім того, енергопостачальні організації є суб'єктами природних монополій і підпадають під дію Федерального закону "Про природні монополії", що передбачає застосування спеціальних методів регулювання їх діяльності, що забезпечують захист споживачів. Дані обставини роблять необхідним державне регулювання цін на електричну та теплову енергію (1).
---
  (1) В даний час рішення цього завдання забезпечується Федеральним законом від 14 квітня 1995 р. N 41-ФЗ "Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російській Федерації" (СЗ РФ. 1995. N 16. Ст. 1316 (з послід. ізм., останні ізм. від 30 грудня 2004 р.)), у ст. 2 якого встановлено, що державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію (потужність) здійснюється на основі принципів, викладених у цьому Законі, за допомогою встановлення економічно обгрунтованих тарифів (цін, плати за послуги) на електричну та теплову енергію і (або) їх граничних рівнів (в ред. Федерального закону від 26 березня 2003 р.).
  Порядок розрахунків за енергію, що подається за договором енергопостачання, визначається законом, іншими правовими актами або договором (п. 2 ст. 544 ЦК). Енергопостачальні організації проводять розрахунки із споживачами, крім населення та бюджетних організацій, в безакцептному порядку (1). В Указі Президента РФ від 18 вересня 1992 р. N 1091 це пояснюється особливостями процесу енергопостачання, що представляє собою "безперервний цикл виробництва, транспортування та реалізації", хоча видається, що дана обставина ніяк не може служити підставою для встановлення порядку списання грошових коштів.
  ---
  (1) Див: Указ Президента РФ від 18 вересня 1992 р. N 1091 "Про заходи щодо поліпшення розрахунків за продукцію паливно-енергетичного комплексу" / / Саппа РФ. 1992. N 13. Ст. 1006 (з послід. Зм.). Такий порядок розрахунків застосовується і після введення в дію другої частини ГК, оскільки з формально-юридичної точки зору він кореспондує правилом п. 2 ст. 544 ЦК, згідно з яким порядок розрахунків за енергію визначається законом, іншими правовими актами або угодою сторін.
  Більш того, даний нормативний акт на практиці співслужив погану службу для самих енергопостачальних організацій, оскільки багато арбітражні суди при розгляді позовів енергопостачальних організацій до абонентів про стягнення заборгованості з оплати відпущеної енергії виходили з того, що встановлений законодавством порядок безакцептного списання позбавляє енергопостачальні організації права звертатися з відповідними позовами до абонентів. Лише згодом Вищий Арбітражний Суд РФ роз'яснив, що наявність у енергопостачальної організації права на безакцептне списання з споживачів заборгованості за відпущену їм енергію не позбавляє її можливості захищати свої права в судовому порядку шляхом пред'явлення відповідних позовів до абонентів (1).
  ---
  (1) Див: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 17 лютого 1998 р. N 30 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з договором енергопостачання" / / Вісник ВАС РФ. 1998. N 4. С. 56 - 59.
  Слід також мати на увазі, що безакцептному порядок даних розрахунків не може служити перешкодою для узгодження сторонами умов про інший порядок розрахунків при укладенні договору енергопостачання. При цьому сторона вправі використовувати будь-яку форму розрахунків, передбачену законами, встановленими згідно з ними банківськими правилами або вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту (ст. 862 ЦК).
  Абонент за договором енергопостачання зобов'язаний дотримуватися передбаченого договором режиму споживання електричної і теплової енергії, а також забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії (п. 1 ст. 539 ЦК). Відповідні умови договору енергопостачання відносяться до категорії істотних і повинні бути включені в договір під страхом визнання його неукладеним.
  Реалізація зазначених умов договору енергопостачання, укладеного з абонентом-організацією, припускає виконання останнім наступних основних обов'язків:
  - Забезпечувати належний технічний стан і безпеку експлуатованих енергетичних мереж, приладів і обладнання;
  - Дотримувати встановлений режим споживання енергії;
  - Негайно повідомляти енергопостачальної організації про аварії, пожежі, несправності приладів обліку енергії та про інші порушення, що виникають при користуванні енергією (п. 1 ст. 543 ЦК).
  Енергопостачальна організація має право вимагати від абонента неухильного виконання умов договору енергопостачання, що визначають його обов'язки по експлуатації енергомереж, приладів та обладнання. У цих цілях енергопостачальні організації, а також органи Держенергонагляду має право здійснювати контроль за забезпеченням належного технічного стану мереж, енергоустановок, приладів і обладнання та їх безпечної експлуатації. Такий контроль повинен здійснюватися в порядку, визначеному законом та іншими правовими актами. Вимоги до технічного стану та безпеки енергетичних мереж, приладів і обладнання визначаються правилами експлуатації електроустановок споживачів. Це означає, що споживачі повинні:
  - Підтримувати у справному технічному стані електро-і теплоспоживаючого обладнання, електромережі і теплопроводи, контрольно-вимірювальні прилади, ізоляцію трубопроводів, а також електро-і тепловикористовуючими обладнання;
  - Своєчасно проводити планово-попереджувальний ремонт і випробування належних їм електро-і теплоустановок в обсягах та в терміни, які передбачені діючими нормами і правилами та погоджені з енергопостачальною організацією;
  - Виконувати у встановлені терміни приписи енергопостачальної організації та інспекторів Держенергонагляду про усунення недоліків в пристрої, експлуатації та обслуговуванні електроустановок, систем теплоспоживання та т.п.
  Названі обов'язки споживачів у значній мірі носять технічний характер і визначаються нормативними актами та іншими обов'язковими правилами. Тому зазначені правила нерідко іменуються технічними нормами, яким надано загальнообов'язковий характер (1).
  ---
  (1) Див, наприклад: Корнєєв С.М. Указ. соч. С. 51.
  У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпеку енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання енергії, за загальним правилом, покладається на енергопостачальну організацію (п. 2 ст. 543 ГК).
  Принципове значення в справі регулювання взаємовідносин енергопостачальних організацій та споживачів енергії мають положення ГК, що регламентують дії енергопостачальної організації, пов'язані з перервою в подачі, припиненням або обмеженням подачі енергії (п. п. 2 і 3 ст. 546 ЦК). В якості загального правила передбачено, що перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії можуть мати місце лише за згодою сторін, за винятком трьох випадків:
  - По-перше, такі дії енергопостачальної організації допускаються при відсутності угоди сторін, але з попереднім повідомленням абонента, якщо незадовільний стан енергетичних установок абонента загрожує аварією або створює загрозу життю або безпеці громадян. Дані обставини повинні бути засвідчені органом державного енергетичного нагляду;
  - По-друге, перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом і без попередження, але за умови негайного повідомлення абонента можуть мати місце в разі необхідності вжити невідкладних заходів щодо запобігання або ліквідації аварії в системі самої енергопостачальної організації;
  - По-третє, припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом - юридичною особою, але з відповідним його попередженням допускається у встановленому законом або іншими правовими актами порядку у випадку порушення зазначеним абонентом зобов'язань з оплати енергії (1).
  ---
  (1) Дане положення було включено в п. 2 ст. 546 ГК Федеральним законом від 26 березня 2003 р. N 37-ФЗ "Про внесення змін і доповнень у частину другу Цивільного кодексу Російської Федерації" (СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1179) і пояснювалося необхідністю забезпечення реформи електроенергетики на підставі Федерального закону від 26 березня 2003 р. N 35-ФЗ "Про електроенергетику" (СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1177 (з послід. зм.)). Насправді відповідна норма не має ніякого відношення до реформи електроенергетики і спрямована виключно на захист інтересів енергопостачальних організацій на шкоду суспільним інтересам.
  Енергопостачальна організація, яка допустила перерву в подачі або припинення або обмеження подачі енергії з порушенням встановленого порядку, зобов'язана відшкодувати споживачеві завдану шкоду. У таких випадках дії енергопостачальної організації розглядаються як неналежне виконання нею зобов'язань за договором енергопостачання і тягнуть за собою відповідальність, встановлену ст. 547 ГК. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Зміст і виконання договору енергопостачання"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    змісту і способів надання такої інформації. До укладення договору роздрібної купівлі-продажу покупець має право оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації використання товару, якщо це не виключено з огляду властивостей товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 4. § 1. Підряд
    змістом. Предметом підряду виступає виконання робіт та їх результат як товар, предметом ж трудового договору є виконання певної трудової функції. Суб'єктами підряду можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права, суб'єктами ж трудового договору виступають робітники та службовці, з одного боку, і роботодавець - з іншого. Трудовий договір передбачає підпорядкування працівника
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    змісту ст. 12 та ряду інших статей ЦК дозволяє сформулювати поняття способів захисту цивільних прав такий спосіб: під способами захисту цивільних прав розуміються такі передбачені Цивільним кодексом та іншими законами Російської Федерації правові засоби, застосування яких, заснований на визнання прав, призводить до відновлення становища, яке існувало до порушення
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення першого); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
    змістом. Примусове припинення права власності на земельну ділянку підпорядковується загальним положенням ГК про способи припинення права власності, спеціальним нормам, закріпленим у ст. 235, 239, 284 ЦК, а також нормам ЗК (гл. VII, VIII). Спеціальним підставою вилучення земельних ділянок, призначених для сільськогосподарського виробництва або будівництва, є
 8. § 2. Види цивільно-правових договорів
    утримання з утриманням, оренда, підряд, позика і кредит, зберігання). Крім того, окремі види договорів врегульовані не тільки Кодексом, а й іншими правовими актами. Так, крім договору енергопостачання, передбаченого § 6 гл. 30 ГК, у Федеральному законі від 26 березня 2003 р. "Про електроенергетику" * (1149) виділяються такі його види, як договір купівлі-продажу електроенергії на роздрібному ринку,
 9. § 4. Укладення договору
    змісті повідомлення про проведення торгів; про процедуру відкликання повідомлення про проведення торгів; про наслідки відкликання повідомлення про проведення торгів; про загальні умови внесення учасниками торгів завдатку та про порядок його повернення; про порядок укладання договору з особою, що виграв торги, і наслідки ухилення від укладення договору. Як вже зазначалося, правовий результат в даному випадку досягається
 10. § 5. Зміна і розірвання договору
    зміст цих зобов'язань суб'єктивні права і обов'язки відпадають. Зміна умов договору має своїм результатом не повне і безумовне припинення правового зв'язку між його учасниками, а лише зміна змісту договірних зобов'язань, доповнення його новими правами і обов'язками. Зміна (припинення) можливо тільки відносно повністю або частково невиконаного договору,
© 2014-2022  yport.inf.ua