Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів


1. Внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери,-
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(Кодекс доповнено статтею 223-1 згідно із Законом № 801-\/І від 25.12.2008)
1. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є встановлений порядок випуску цінних паперів, додатковим обов'язковим об'єктом - відносини власності.
2. Предметом злочину є документи, які подаються до ДКЦПФР або її територіального управління для реєстрації випуску цінних паперів. Переліки таких документів визначаються нормативно-правовими актами ДКЦПФР залежно від виду цінних паперів та характеру їх розміщення. Зокрема, для реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій до ДКЦПФР подаються такі документи:
1) заява про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій;
2) проспект емісії акцій;
3) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію, та за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію, а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію, та за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію;
4) у разі наявності попередньо укладеного договору з реєстратором або депозитарієм - довідка про укладення договору про ведення реєстру власників акцій та про передачу реєстру власників акцій (при документарній формі) або довідка про укладання договору про обслуговування випуску акцій і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі). У разі, коли облік прав власності за акціями веде сам емітент відповідно до законодавства, він надає копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, виданої йому в установленому порядку;
5) довідка щодо наявності (відсутності) державної частки у статутному капіталі товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій із зазначенням розміру державної частки;
6) копія свідоцтва про державну реєстрацію товариства, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчена копія;
7) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства, або їх нотаріально засвідчені копії;
8) копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита;
9) рішення загальних зборів акціонерів товариства про відкрите (публічне) розміщення акцій або його нотаріально засвідчену копію (таке рішення оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів акціонерного товариства);
10) засвідчені відповідно до вимог ДКЦПФР копії опублікованих у місцевій пресі за місцезнаходженням товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій, а також довідка, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства).
Нормативно-правовими актами ДКЦПФР встановлені докладні вимоги щодо змісту деяких документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.
Внесення неправдивих відомостей до будь-якого з документів, який подається для реєстрації випуску цінних паперів, є підставою для відмови у реєстрації. Проте ДКЦПФР не здійснює спеціальної перевірки достовірності відомостей, які містяться у поданих для реєстрації документах. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, несуть особи, які склали та/або підписали ці документи.
3. Об'єктивна сторона коментованого злочину полягає у внесенні в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей.
Дії, які становлять об'єктивну сторону злочину, полягають у складанні (готуванні) будь-якого призначеного для подання до ДКЦПФР або її територіального управління з метою реєстрації випуску цінних паперів (а також проспекту емісії цінних паперів чи іншого документа, який реєструється одночасно з випуском цінних паперів і реєстрація якого є умовою реєстрації випуску) документа із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в доповненні недостовірними відомостями раніше складеного (складеного іншою особою) з такою ж метою документа, або у підписанні відповідного документа, який містить неправдиві відомості.
Подання до ДКЦПФР для реєстрації випуску цінних паперів документа, який містить неправдиві відомості, саме по собі не містить складу даного злочину. Проте таке подання є необхідним для настання передбачених ст. 223-1 наслідків, які не можуть виникнути без реєстрації випуску відповідних цінних паперів та їх подальшого розміщення. Тому якщо особіа, яка подає документ з неправдивими відомостями, діє за домовленістю з особою, яка внесла неправдиві відомості, і знає про наявність таких відомостей у документах, її дії слід вважати співучастю у вчиненні цього злочину.
Закон не встановлює вимог щодо змісту чи характеру неправдивих відомостей, внесення яких є елементом злочину. Тому злочинним слід вважати внесення до відповідних документів неправдивих відомостей будь-якого змісту і характеру за умови, що заподіяння шкоди інвестору заподіяно наявністю в поданих документах саме цих відомостей.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину, передбаченого даною статтею, є заподіяння значної матеріальної шкоди інвесторові. Поняття такої шкоди подано у примітці до ст. 223-1 (про порядок її розрахунку та визначення суми нмдг для цілей кваліфікації злочинів див. Загальні положення коментарю до Розділу VI Особливої частини та коментар до ст. 199). Значна матеріальна шкода може виникнути внаслідок вкладення інвестором під впливом недостовірної інформації або внаслідок реєстрації випуску цінних паперів, здійсненого ДКЦПФР після надання неправдивої інформації, грошових коштів у придбання цінних паперів, зокрема, у випадках, коли їх курсова вартість згодом значно впала порівняно з вартістю під час придбання інвестором, коли цінні папери стали неліквідними або коли інвестиції були ловністю чи частково втрачені через банкрутство юридичної особи - емітента цінних паперів. У разі заподіянні шкоди багатьом інвесторам дії, передбачені ст. 223-1, слід вважати злочином лише за умови, що хоча б одному з інвесторів заподіяно матеріальну шкоду, яка є значною.
Під інвестором в цінні папери у ст. 223-1 слід розуміти фізичну та юридичну особу (резидента чи нерезидента), яка набула права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.
4. Злочин є закінченим з моменту заподіяння значної матеріальної шкоди хоча б одному інвестору в цінні папери. Якщо таку шкоду вдалось відвернути, але внаслідок вчинених винною особою злочинних дій вона об'єктивно повинна була виникнути у передбаченому законом розмірі, дії винного слід розглядати як замах на вчинення даного злочину.
5. Суб'єктом злочину, передбаченого у ст. 223-1, є «уповноважена особа». За змістом цієї статті такими «уповноваженими особами» є працівники юридичної особи - емітента цінних паперів, наділені повноваженнями щодо складання та підписання документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Аудитор може бути суб'єктом цього злочину у випадках, коли він (самостійно або від імені аудиторської фірми) складає та підписує для емітента висновок, який згодом разом з іншими необхідними документами подається для реєстрації випуску цінних паперів. Суб'єктом цього злочину може бути і будь-яка осудна фізична особа, що досягла віку кримінальної відповідальності, у випадках, коли вона є засновником акціонерного товариства і готує чи підписує документи, необхідні для реєстрації випуску акцій, під час його створення.
6. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі умислу. Стосовно злочинного діяння умисел є прямим. Винний має усвідомлювати неправдивість відомостей, внесених до документа, який подається до ДКЦПФР для реєстрації випуску цінних паперів. Ставлення винного до наслідків злочину може мати вигляд прямого чи непрямого умислу.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від ЗО жовтня 1996р.
Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів» від 10 грудня 1997р.
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. (статті 39, 40).
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. (статті 14-24).
Закон України «Про іпотечні облігації» від 22 грудня 2005 р.
Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006р.
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. (статті 9, 20-24).
Положення про порядок реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик. Затверджене рішенням ДКЦПФР № 414 від 7 жовтня 2003 р.
Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій. Затверджений рішенням ДКЦПФР Кг 222 від ЗО грудня 1998 р. (в редакції рішення ДКЦПФР № 398 від 14 липня 2005 р.).
Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії. Затверджене рішенням ДКЦПФР № 511 від 4 жовтня 2005 р.
Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів. Затверджене рішенням ДКЦПФР N9 187 від 21 березня 2006р.
Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій. Затверджене рішенням ДКЦПФР М? 234 від 11 квітня 2006р.
Роз'яснення ДКЦПФР № 5 від 23 червня 2006 р. «Про порядок реєстрації випуску цінних паперів у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про і{інні папери та фондовий ринок».
Положення про порядок реєстрації емісії облігацій підприємств та їх обігу. Затверджене рішенням ДКЦПФР №1178 від 26 жовтня 2006р
Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Затверджене рішенням ДКЦПФР N9 387 від 22 лютого 2007р.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств. Затверджене рішенням ДКЦПФР N9 487 від 15 березня 2007р.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій. Затверджене рішенням ДКЦПФР 942 від 26 квітня 2007р.
Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції. Затверджене рішенням ДКЦПФР N9 1485 від 27 червня 2007р.
Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні. Затверджене рішенням ДКЦПФР N9 1487 від 27 червня 2007р.
Рішення ДКЦПФР № 1611 від 19 липня 2007 р. «Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів"
 1. Стаття 201. Контрабанда
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 201 із змінами, внесеними Законом № 1071-У від 24.05.2007 р.) 1. Основним
 2. Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі,- караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою
 3. Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
  статтями 199 і 224, у формі виготовлення, збуту та використання підроблених цінних паперів кримінально карані дії з марками акцизного збору відрізняються за предметом. Акцизні марки, не перебуваючи у вільному цивільно-правовому обігові і не надаючи права особі реалізовувати відповідні підакцизні товари, лише регулюють порядок реалізації алкогольних і тютюнових виробів, а саме посвідчують, що
 4. Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
  статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або якщо вони завдали особливо великої
 5. Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента
  статті матеріальна шкода вважається заподіяною у значному розмірі, якщо її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 232-2 згідно із Законом N8 801-VI від 25.12.2008) І. Основним безпосереднім об'єктом злочину є порядок обігу цінних паперів у частині забезпечення прав інвесторів у цінні папери. Додатковим обов'язковим
 6. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  223 Виробництво зброї масового знищення - 440 Вирок: 9 Виручка в іноземній валюті: 207 Виток інформації: 361 Відбитки маркувальних машин: 215 Відібрання майна - 433 Відкріпні посвідчення: 158 Відмова (див. також: Добровільна відмова, Незаконна відмова): від виконання наказу начальника - 402 від давання показань - 385 від несення обов'язків військової служби - 409 Відомості (див. також:
 7. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  статті, сторонам договору оренди дозволяється встановити ставку оренди із визначенням грошового еквівалента в іноземній валюті. При цьому, виходячи з вимог ст. З Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" про те, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та
 8. § 4. Поняття і види господарських товариств
  статтями 116, 117 ЦК, ст. 88 ГК та статтями 10, 11 Закону. Так, учасники товариства мають право: ­ брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством; ­ брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно
 9. § 1. Загальні умови створення господарських організацій
  статті 4 цього Закону, а також викладацької і наукової у вільний від роботи час. Разом з тим, дублювання заборони на підприємництво не міститься в Законі України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 р. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції містить ст.5 Закону України «Про боротьбу з
 10. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  статті. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання. Документом, що підтверджує внесення
© 2014-2022  yport.inf.ua