Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі

1. Кожен засуджений до позбавлення волі зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ісправітель-них установ. Адміністрація виправних установ зобов'язана залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності, а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах трудової адаптації засуджених і виробничих (трудових) майстерень виправних установ, на федеральних державних унітарних підприємствах кримінально-виконавчої системи та в організаціях інших організаційно-правових форм, розташованих на територіях виправних установ і (або) поза їх, за умови забезпечення належної охорони і изоля-ції засуджених.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 91-ФЗ)
2. Засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років, а також засуджені, які є інвалідами пер-виття або другої групи, залучаються до праці за бажанням відповідно до законодавства Російської Федерації про працю та зако-нодательством Російської Федерації про соціальний захист інвалідів. Неповнолітні засуджені залучаються до праці у відповідності до законодавства Російської Федерації про працю.
3. Праця засуджених, які відбувають позбавлення волі в тюрмах відповідно до частини сьомої статті 74 цього Кодексу, ор-ганізуется тільки на території в'язниці.
4. Перелік робіт, на яких забороняється використання праці засуджених, встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ.
5. Виробнича діяльність засуджених не повинна перешкоджати виконанню основного завдання виправних установ-ний - виправленню засуджених.
6. Засудженим забороняється припиняти роботу для вирішення трудових конфліктів. Відмова від роботи або припинення роботи є злісним порушенням встановленого порядку відбування покарання і можуть спричинити застосування заходів стягнення і материаль-ную відповідальність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі "
 1. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  Коментар до статті 29 січня. Якщо засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно
 2. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці
  Коментар до статті 106 1. Статтею 106 ДВК РФ визначаються види робіт, до яких засуджені до позбавлення волі можуть залучатися без оплати праці, і регламентується порядок притягнення їх до таких робіт. Розглянута норма обмежує види робіт без оплати праці лише роботами з благоустрою виправних установ і прилеглих до них територій. Засуджені до позбавлення волі не Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
 3. Коментар до статті 109 1. Виховна робота як засіб виправлення застосовується при виконанні всіх строкових покарань. Як будь-який засіб виправного впливу, виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але
  Стаття 102 . Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
 4. 1. У разі заподіяння під час відбування покарання матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - в
  Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
 5. Коментар до статті 164 1. Праця засуджених військовослужбовців є одним з основних засобів їх виправлення. Саме на досягнення цієї мети, в першу чергу, і повинно бути спрямоване залучення засуджених до праці. При цьому для посилення позитивного впливу праці доцільно забезпечення повної зайнятості засуджених військовослужбовців. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на об'єктах
  Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
 6. Коментар до статті 134 Підстави застосування заходів заохочення до неповнолітнім засудженим такі ж, як і для дорослих засуджених: хорошу поведінку, сумлінне ставлення до праці та навчання , активну участь у роботі самодіяльних організацій засуджених та у виховних заходах. У виховних колоніях до засуджених можуть застосовуватися всі заходи заохочення, передбачені ч. 1 ст. 113
  Стаття 80. Заміна невідбутої
 7. частини покарання більш м'яким видом покарання Коментар до статті 80 1. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання передбачена для осіб, засуджених до обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і позбавлення волі. Категорія злочинів не має значення. Рішення про заміну покарання більш м'яким видом покарання приймається з урахуванням поведінки засудженого
  Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
 8. 1. З об'єктивної сторони злочин виражається: а) в неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому дозволено короткочасний і тривалий виїзд за межі виправних установ, до місця позбавлення волі після закінчення терміну виїзду; б) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому надано відстрочку відбування покарання, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. В
  Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
 9. Покарання у вигляді обмеження волі включено в систему покарань і передбачено ст. 44 КК РФ. Слід зазначити, що, по суті справи, під новою назвою відновлені існували в радянський період російської історії такі правові інститути, як умовне засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці і умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
  Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту
 10. Коментар до статті 70 1. У арештних будинках засуджені не залучаються до праці. Адміністрація арестного будинку має право залучати засуджених тільки до робіт з господарського обслуговування арештного дому без оплати тривалістю не більше чотирьох годин на тиждень. Такий підхід до вирішення питання про працевикористання засуджених до арешту зумовлений низкою причин. По-перше, непритягнення
  Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
 11. Коментар до статті 72 1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та
  Комментарий к статье 72 1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к аресту осуществляется по нормам, установленным для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима в тюрьме, а несовершеннолетних осужденных - по нормам, установленным для воспитательных колоний (Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. N 205 "О минимальных нормах питания и
© 2014-2022  yport.inf.ua