Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування не нещасних випадків

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При розслідуванні кожного нещасного випадку комісія (у передбачених цим Кодексом випадках державний ін-спектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) виявляє і опитує очевидців події, осіб, які допустили порушення вимог охорони праці, отримує необхідну інформацію від роботодавця (його представника) і по мож-ливості пояснення від потерпілого.
На вимогу комісії в необхідних для проведення розслідування випадках роботодавець за рахунок власних коштів забезпе-чує:
виконання технічних розрахунків, проведення лабораторних досліджень, випробувань, інших експертних робіт і залучення в цих цілях фахівців-експертів;
фотографування і (або) відеозйомку місця події та пошкоджених об'єктів, складання планів, ескізів, схем;
надання транспорту, службового приміщення , засобів зв'язку, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів ін-індивідуальної захисту.
Матеріали розслідування нещасного випадку включають:
наказ (розпорядження) про створення комісії з розслідування нещасного випадку;
плани, ескізи, схеми , протокол огляду місця події, а при необхідності - фото-та відеоматеріали;
документи, що характеризують стан робочого місця, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
виписки з журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та протоколів перевірки знання постраждалими вимог охра-ни праці;
протоколи опитувань очевидців нещасного випадку та посадових осіб, пояснення постраждалих;
експертні висновки фахівців, результати технічних розрахунків, лабораторних досліджень і випробувань;
медичний висновок про характер і ступінь тяжкості ушкодження, заподіяної здоров'ю потерпілого, або причини його смерті, знаходженні потерпілого в момент нещасного випадку в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного опь-янен;
копії документів, що підтверджують видачу постраждалому спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм;
виписки з раніше виданих роботодавцю та стосуються предмета розслідування приписів державних інспекторів тру-так і посадових осіб територіального органу відповідного федерального органу виконавчої влади, що здійснює функ-ції з державного нагляду у встановленій сфері діяльності (якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу), а також виписки з уявлень профспілкових інспекторів праці про усунення виявлених пору-ний вимог охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
інші документи на розсуд комісії.
Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії залежно від характеру і обставин нещасного випадку.
На підставі зібраних матеріалів розслідування комісія (у передбачених цим Кодексом випадках державний інспектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) встановлює обставини та причини нещасного випадку, а також осіб, які допустили порушення вимог охорони праці, виробляє пропозиції щодо усунення виявлених по-рушень, причин нещасного випадку та попередження аналогічних нещасних випадків, визначає, чи були дії (бездіяльність) по-страждав в момент нещасного випадку обумовлені трудовими відносинами з роботодавцем або участю в його виробничої діяльності, в необхідних випадках вирішує питання про те , яким роботодавцем здійснюється облік нещасного випадку, кваліфікує нещасний випадок як нещасний випадок на виробництві або як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом.
Розслідуються в установленому порядку і за рішенням комісії (у передбачених цим Кодексом випадках дер-ного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку) залежно від конкретних обставин можуть кваліфікуватися як нещасні випадки, не пов'язані з виробництвом :
смерть внаслідок загального захворювання або самогубства, підтверджена в установленому порядку відповідно медичною організацією, органами слідства або судом;
смерть або пошкодження здоров'я, єдиною причиною яких стало за висновком медичної організації алкоголь-ве, наркотичне або інше токсичне сп'яніння (отруєння) потерпілого, не пов'язане з порушеннями технологічного процес-са, в якому використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші токсичні речовини;
нещасний випадок , що стався при здійсненні постраждалим дій (бездіяльності), кваліфікованих правоохоронець-ними органами як кримінально каране діяння.
Нещасний випадок на виробництві є страховим випадком, якщо він стався з застрахованим або іншою особою, біля до відповідним обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Якщо при розслідуванні нещасного випадку із застрахованим встановлено, що груба необережність застрахованої содейст-вовала виникненню або збільшенню шкоди, заподіяної його здоров'ю, то з урахуванням висновку виборного органу первинної профспіл-юзной організації або іншого уповноваженого працівниками органу комісія (у передбачених цим Кодексом випадках дер-дарчий інспектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) встановлює ступінь провини застрахований-ного у відсотках.
Частина дев'ята втратила чинність. - Федеральний закон від 17.07.2009 N 167-ФЗ.
Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях та форми докумен-тів, необхідних для розслідування нещасних випадків, затверджуються в порядку, що встановлюється уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування не нещасних випадків"
 1. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 3. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 4. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 5. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 6. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 7. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
 8. Методика розслідування окремих видів злочинів
  Методика розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів
 9. Організація розслідування злочинів
  Організація розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, що регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
 10. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення. 2. У разі, якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається
© 2014-2022  yport.inf.ua