Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 277. Матеріальна відповідальність керівника організації

Коментар до статті 1. Коментована норма означає, що у всіх випадках заподіяння керівником збитку організації він несе повну матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, яка виникла внаслідок винних протиправних дій керівника, викликаних недобросовісними діями, прийняттям необгрунтованих управлінських рішень і інш.
Відповідно до ст. 233 ТК матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності) (див. коментар. До зазначеної статті).
Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна організації або погіршення стану вказаного майна (у т.ч. майна третіх осіб, що знаходиться у організації, якщо остання несе відповідальність за збереження цього майна), а також необхідність для організації провести витрати або зайві виплати на придбання або відновлення майна.
Керівник несе матеріальну відповідальність як за пряму дійсну шкоду, безпосередньо заподіяну ним роботодавцю, так і за збиток, що виник у організації в результаті відшкодування ним шкоди іншим особам.
Матеріальна відповідальність керівника виключається, якщо шкода виникла внаслідок непереборної сили, нормального господарського ризику, крайньої необхідності або необхідної оборони або в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
2. Законодавством передбачені випадки, коли керівник організації може нести відповідальність не тільки за заподіяну з його вини пряму дійсну шкоду, але і за збитки. При цьому розрахунок збитків здійснюється відповідно до цивільного законодавства.
Згідно ст. 15 ГК під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).
Якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи.
В даний час спеціальним законодавством передбачається відповідальність за заподіяння збитків для керівників організацій різних організаційно-правових форм.
Так, ст. 25 Закону про державних і муніципальних унітарних підприємствах встановлює, що керівник унітарного підприємства при здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах унітарного підприємства сумлінно і розумно.
Керівник унітарного підприємства несе в установленому законом порядку відповідальність за збитки, завдані унітарному підприємству його винними діями (бездіяльністю), в т.ч. у разі втрати майна унітарного підприємства.
Власник майна унітарного підприємства вправі пред'явити позов про відшкодування збитків, заподіяних унітарному підприємству, до керівника унітарного підприємства.
Відповідно до ст. 71 Закону про акціонерні товариства члени ради директорів (наглядової ради) товариства, одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор), тимчасовий одноосібний виконавчий орган, члени колегіального виконавчого органу товариства (правління, дирекції), так само як і керуюча організація або керуючий, несуть відповідальність перед суспільством або акціонерами за збитки, завдані їх винними діями (бездіяльністю), що порушують порядок придбання акцій відкритого суспільства, передбачений гл. XI.1 цього Закону.
Для всіх інших випадків притягнення керівника організації до відповідальності за збитки, завдані організації, питання вирішене не настільки однозначно. Так, ч. 2 ст. 71 Закону про акціонерні товариства передбачає, що одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор), тимчасовий одноосібний виконавчий орган несуть відповідальність перед суспільством за збитки, завдані товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави відповідальності не встановлені федеральними законами.
Аналогічна норма міститься і в ст. 44 Закону про ТОВ, якою передбачається, що одноосібний виконавчий орган товариства несе відповідальність перед суспільством за збитки, завдані товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені федеральними законами.
Як бачимо, наведене законодавче положення містить відсилання до іншого федеральному законодавству, устанавливающему інші підстави та розмір відповідальності. Таким іншим федеральним законом є ч. 1 ст. 277, яка визначає, що керівник несе відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну організації. Таким чином, реалізація положень ч. 2 ст. 71 Закону про акціонерні товариства та ст. 44 Закону про ТОВ блокується нормами ТК.
Це створює невиправдану диференціацію у правовому регулюванні праці керівників організацій різних організаційно-правових форм, усунути яку може тільки законодавець, який внесе необхідні зміни до Закону про акціонерні товариства та Закон про ТОВ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 277. Матеріальна відповідальність керівника організації "
 1. Контрольні питання до § 7.8
  1. Дайте визначення матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 2. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 3. Стаття 23.7. Органи, відповідальні за виконання федерального бюджету
  1. Органи, відповідальні за виконання федерального бюджету, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, відповідального за виконання
 4. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  Коментар до статті 1. Розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. До п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації
 5. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі: 1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків; 2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Контрольний орган
 6. Стаття 276. Робота керівника організації за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Керівник організації - це особа, якій довірено керівництво поточною діяльністю організації, тобто щоденне вирішення питань, що виникають у ході її господарської та іншої не забороненої статутом діяльності. Сумлінне і розумне управління, зважений підхід при прийнятті рішення залежать від особистих якостей керівника, його професійної кваліфікації і
 7. Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів
  Порушення керівником організації або іншою посадовою особою, відповідальною за організацію системи транспортного обслуговування населення та експлуатацію транспортних засобів, вимог законодавства, що передбачають включення в систему транспортного обслуговування населення транспортних коштів, доступних для інвалідів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до
 8. Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів
  Порушення керівником організації або іншою посадовою особою, відповідальною за організацію системи транспортного обслуговування населення та експлуатацію транспортних засобів, вимог законодавства, що передбачають включення в систему транспортного обслуговування населення транспортних коштів, доступних для інвалідів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до
 9. Коментар до статті 15.2
  1. Відповідно до п. 41 Порядку ведення касових операцій у РФ, затвердженого рішенням Ради директорів ЦБ РФ від 22 вересня 1993 р. N 40, банки систематично перевіряють дотримання підприємствами вимог Порядку ведення касових операцій. Перевірка порядку ведення касових операцій в бюджетних організаціях здійснюється відповідними фінансовими органами. Про здійснення кредитними
 10. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  Коментар до статті 1. Дана стаття згадує організації, що фінансуються з бюджету, в той час як ст. ст. 135 і 144 ТК вживають термін "державні та муніципальні установи". Очевидно, що маються на увазі одні й ті ж види юридичних осіб і було б доцільно навести в єдність термінологію, використовувану в гол. 21 ТК. 2. Оплата праці керівників, їх заступників і головних
 11. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 12. 20.3. Недостатнє матеріальне забезпечення дисциплінарного провадження та проблеми його організації
  Іноземний досвід застосування процедур дисциплінарного провадження в американській саморегулівної організації ФІНРА показав, що ефективне і своєчасний розгляд дисциплінарних справ неможливо без адекватних матеріальних витрат з боку даної організації. У російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів здійснення обов'язків членів дисциплінарних органів за
 13. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  Коментар до статті 1. Дотримання взаємних прав і обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності).
 14. Стаття 183.21. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом
  1. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником тимчасової адміністрації. 2. У заяві тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом повинні бути зазначені: 1) найменування арбітражного суду, до якого подається зазначену заяву; 2)
 15. Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
  1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону. 2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівнику боржника, представнику засновників (учасників) боржника,
© 2014-2022  yport.inf.ua