Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 303. Укладення трудового договору з роботодавцем - фізичною особою

Коментар до статті 1. Глава 48 ТК встановлює особливості застосування праці у роботодавців - фізичних осіб. Поява і необхідність особливого регулювання трудових відносин осіб, що працюють у зазначених роботодавців, пояснюються характером і умовами виконання трудової функції, а також особливостями самого роботодавця - фізичної особи.
Роботодавців - фізичних осіб, які використовують працю громадян за договорами, можна розділити на дві групи: це громадяни, які залучають працівників за договорами з метою особистого обслуговування і допомоги з ведення домашнього господарства, і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю .
2. Роботодавці - фізичні особи, що не провадять підприємницької діяльності, залучають працівників для виконання робіт у домашньому господарстві, надання технічної допомоги у творчій роботі та ін Використовуючи працю працівників, вони не переслідують цілей отримання прибутку. Мета укладання таких трудових договорів - надання допомоги з обслуговування роботодавця та його сім'ї, здійсненню їм певної творчої діяльності (наприклад, письменницької) та інш. До роботодавцям - фізичним особам, які є індивідуальними підприємцями, можна віднести осіб, які беруть на роботу домашніх працівників, секретарів, водіїв, осіб, які здійснюють догляд за хворими членами сім'ї або неповнолітніми дітьми, і проч.
Як показує практика, таких роботодавців не так багато і найчастіше вони воліють не оформляти письмових трудових договорів з працівниками.
До прийняття ТК трудові відносини домашніх працівників регулювалися відповідно до Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, затв. Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 N 275/13-76 (Бюлетень Держкомпраці СРСР. 1987. N 12). Цією ж Постановою було затверджено і форма договору з домашніми працівниками.
Положення визначило основні повноваження сторін трудового договору, порядок укладання, зміни та припинення подібних договорів, режим праці та відпочинку працівників та інші істотні для сторін питання.
В даний час це Положення можна вважати таким, що втратив силу, тому що все розв'язувані їм питання врегульовані коментованій главою ТК.
За загальним правилом працю осіб, що працюють у громадян за договорами (домашніх працівників), застосовується для виконання робіт у домашньому господарстві громадян, допомоги у догляді за неповнолітніми дітьми або хворими членами сім'ї, надання цим громадянам технічної допомоги в літературній та іншої творчої діяльності, інших видів послуг.
Трудова функція визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням потреб роботодавця, особливостей його занять або потреб сім'ї в тих випадках, коли мова йде про обслуговування роботодавця та його сім'ї (няні, водії, домашні працівники та інш.).
Як правило, всі питання, пов'язані із здійсненням працівниками трудової функції у роботодавців - фізичних осіб, вирішуються за згодою сторін шляхом переговорів.
Режим праці та відпочинку таких працівників, облік робочого часу залежать від роботодавця. На практиці досить складно здійснити реальний контроль за дотриманням трудових прав домашніх працівників, виконанням вимог трудового законодавства в повному обсязі. Це викликає необхідність для обох зацікавлених сторін закріпити в письмових трудових договорах розгорнуті умови, максимально детально регламентують застосування праці працівника.
3. Другу групу, як уже вказувалося, складають роботодавці - фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність. Згідно ст. 20 ТК це фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як індивідуальних підприємців і здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а також приватні нотаріуси, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, і інші особи, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, які вступили в трудові відносини з працівниками з метою здійснення зазначеної діяльності.
Відповідно до ст. 23 ГК громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця.
До підприємницької діяльності громадян, здійснюваної без утворення юридичної особи, відповідно застосовуються правила ЦК, які регулюють діяльність юридичних осіб, які є комерційними організаціями, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів чи істоти правовідносин.
Роботодавець - фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю, повинен бути дієздатний, тобто здатний своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх. Це означає, що за загальним правилом громадяни можуть займатися підприємницькою діяльністю після досягнення 18 років, якщо вони не обмежені в дієздатності за станом здоров'я, внаслідок зловживання спиртними напоями та наркотичними засобами.
Згідно з положеннями ст. 20 ТК укладати трудові договори в якості роботодавців мають право фізичні особи, які досягли віку 18 років, за умови наявності у них цивільної дієздатності в повному обсязі, а також особи, які не досягли вказаного віку, - з дня набуття ними цивільної дієздатності в повному обсязі.
Фізичні особи, які мають самостійний дохід, досягли віку 18 років, але обмежені судом у дієздатності, мають право з письмової згоди піклувальників укладати трудові договори з працівниками з метою особистого обслуговування і допомоги з ведення домашнього господарства.
Від імені фізичних осіб, які мають самостійний дохід, досягли віку 18 років, але визнаних судом недієздатними, їх опікунами можуть укладатися трудові договори з працівниками з метою особистого обслуговування цих фізичних осіб і допомоги їм з ведення домашнього господарства .
Неповнолітні у віці від 14 до 18 років, за винятком неповнолітніх, що придбали цивільну дієздатність в повному обсязі, можуть укладати трудові договори з працівниками при наявності власних заробітку, стипендії, інших доходів і з письмової згоди своїх законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).
При цьому законні представники (батьки, опікуни, піклувальники) фізичних осіб, які виступають в якості роботодавців, несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із трудових відносин, включаючи зобов'язання з виплати заробітної плати. Дане положення накладає на зазначених осіб додаткову відповідальність і сприяє посиленню контролю за діяльністю неповнолітніх або осіб, визнаних судом обмежено дієздатними.
Правовий статус працівників, які залучаються для виконання робіт за трудовими договорами у роботодавців - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, значно відрізняється від правового статусу осіб, які працюють за трудовими договорами у громадян, які не займаються підприємництвом.
Підприємець без утворення юридичної особи може прийняти на роботу більше сотні співробітників, які складають виробничий колектив, кожен член якого здійснює певну трудову функцію, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Такі працівники можуть об'єднатися і створити професійний союз чи іншій представницький орган працівників для представництва і захисту своїх професійних інтересів.
Саме цим і пояснюється, що відповідно до Федерального закону від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ роботодавці - індивідуальні підприємці за своїм трудо-правовому статусу практично прирівняні до роботодавців - організаціям (юридичним особам) .
4. Вперше в якості роботодавців - індивідуальних підприємців закон називає приватних нотаріусів та адвокатів, заснували адвокатські кабінети, а також осіб, чия діяльність підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню.
Відповідно до ст. 8 Основ законодавства про нотаріат нотаріус, який займається приватною практикою, вправі мати контору, відкривати у банку розрахунковий та інші рахунки, в т.ч. валютний, мати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, наймати і звільняти працівників, розпоряджатися вступили доходом, виступати в суді, арбітражному суді від свого імені та здійснювати інші дії відповідно до законодавства РФ і суб'єктів РФ.
За аналогією з нотаріусами державних нотаріальних контор приватні нотаріуси можуть приймати на роботу помічників або стажистів. Стажистом нотаріуса може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, а помічником нотаріуса - особа, яка має ліцензію на право нотаріальної діяльності.
Права та обов'язки стажиста і помічника нотаріуса визначаються трудовим договором.
Приватний нотаріус може приймати на роботу секретарів, водіїв, діловодів та інших осіб, праця яких сприятиме реалізації приватним нотаріусом своїх повноважень.
Крім того, ст. 20 Основ законодавства про нотаріат наділяє нотаріуса правом укласти договір з особою, яка виконуватиме обов'язки нотаріуса на час відсутності нотаріуса. Така угода може бути укладена з громадянином Російської Федерації, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування терміном не менше одного року в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною практикою, склав кваліфікаційний іспит, має ліцензію на право нотаріальної діяльності.
Закон про адвокатську діяльність визначає, що адвокатом є особа, яка отримала в установленому що розглядаються Федеральним законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним професійним радником з правових питань. Адвокат не має права вступати в трудові відносини як працівника, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності, а також займати державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів РФ, посади державної служби та муніципальні посади. Статус адвоката в Російській Федерації має право придбати особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти, або вчений ступінь з юридичної спеціальності. Зазначена особа також повинна мати стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше 2 років або пройти стажування в адвокатському освіту в строки, встановлені Законом про адвокатську діяльність.
У осіб, вищу юридичну освіту яких є вперше отриманим вищою професійною освітою, стаж роботи за юридичною спеціальністю обчислюється не раніше ніж з моменту закінчення відповідного освітнього закладу.
Формами адвокатських утворень є: адвокатський кабінет, колегія адвокатів, адвокатське бюро та юридична консультація.
Адвокат має право самостійно обирати форму адвокатського освіти та місце здійснення адвокатської діяльності. Про обраних формі адвокатського освіти і місце здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний повідомити раду адвокатської палати у порядку, встановленому Законом про адвокатську діяльність.
Адвокат, який прийняв рішення здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, засновує адвокатський кабінет.
Про заснування адвокатського кабінету адвокат направляє до ради адвокатської палати рекомендованим листом повідомлення, в якому зазначаються відомості про адвоката, місце знаходження адвокатського кабінету, порядок здійснення телефонного, телеграфного, поштового та іншого зв'язку між радою адвокатської палати і адвокатом.
Адвокат, що заснував адвокатський кабінет, має право укласти трудовий договір з помічником і стажистом.
Так, згідно зі ст. 27 Закону, що розглядається адвокат має право мати помічників. Помічниками адвоката можуть бути особи, які мають вищу, незакінчену вищу або середню юридичну освіту, за винятком осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними у встановленому законодавством РФ порядку, а також осіб, які мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення умисного злочину.
Помічник адвоката приймається на роботу на умовах трудового договору, укладеного з адвокатським утворенням, а в разі, якщо адвокат здійснює свою діяльність в адвокатському кабінеті, - з адвокатом, які є по відношенню до даної особи роботодавцями. Адвокатське освіту має право укласти строковий трудовий договір з особою, що забезпечує діяльність одного адвоката, на час здійснення останнім своєї професійної діяльності в даному адвокатському освіті.
Соціальне страхування помічника адвоката здійснюється адвокатським утворенням, в якому працює помічник, а в разі, якщо адвокат здійснює свою діяльність в адвокатському кабінеті, - адвокатом, в адвокатському кабінеті якого працює помічник.
Адвокат, який має адвокатський стаж не менше 5 років, має право мати стажерів. Стажистами адвоката можуть бути особи, які мають вищу юридичну освіту, за винятком осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними у встановленому законодавством РФ порядку, а також осіб, які мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення умисного злочину.
  Термін стажування - від одного року до 2 років.
  Стажер адвоката здійснює свою діяльність під керівництвом адвоката, виконуючи його окремі доручення. Стажер адвоката не має права самостійно займатися адвокатською діяльністю.
  Стажер адвоката зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.
  Стажер адвоката приймається на роботу на умовах трудового договору, укладеного з адвокатським утворенням, а в разі, якщо адвокат здійснює свою діяльність в адвокатському кабінеті, - з адвокатом, які є по відношенню до даної особи роботодавцями.
  Соціальне страхування стажиста адвоката здійснюється адвокатським утворенням, в якому працює стажер, а у випадку, якщо адвокат здійснює свою діяльність в адвокатському кабінеті, - адвокатом, в адвокатському кабінеті якого працює стажист.
  Крім того, адвокат, який відкрив адвокатський кабінет, має право укладати трудові договори з секретарями, водіями, бухгалтерами та іншими працівниками з метою здійснення своєї адвокатської діяльності.
  До осіб, що здійснюють професійну діяльність, яка відповідно до федеральним законом підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, відноситься приватна детективна діяльність. Так, відповідно до Закону РФ від 11 березня 1992 р. N 2487-1 "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" (ВПС РФ. 1992. N 17. Ст. 888) приватним детективом визнається громадянин Російської Федерації, що отримав в встановленому законом порядку ліцензію на приватну розшукову діяльність і виконує послуги, перераховані в розглянутому Законі (ст. 4).
  Розшукна діяльність повинна бути основним видом зайнятості приватного детектива, поєднання її з державною службою або з виборної оплачуваною посадою в громадських об'єднаннях не вирішується.
  І, хоча закон нічого не говорить про право приватного детектива укладати трудові договори, вважаємо, що для цілей реалізації приватної детективної діяльності приватний детектив має право укладати трудові договори з працівниками (секретарі, водії, бухгалтери та інш.).
  5. До роботодавців - індивідуальним підприємцям можна віднести глав селянських (фермерських) господарств. Згідно ст. 23 ГК голова селянського (фермерського) господарства, здійснює діяльність без утворення юридичної особи (ст. 257 ЦК), визнається підприємцем з державної реєстрації селянського (фермерського) господарства.
  Відповідно до Закону про селянське (фермерське) господарство селянське (фермерське) господарство являє собою об'єднання громадян, пов'язаних спорідненістю і (або) властивістю, що мають у спільній власності майно і спільно здійснюють виробничу та іншу господарську діяльність (виробництво, переробку, зберігання, транспортування і реалізацію сільськогосподарської продукції), засновану на їх особистій участі.
  Фермерське господарство може бути створене одним громадянином.
  Фермерське господарство здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
  До підприємницької діяльності фермерського господарства, здійснюваної без утворення юридичної особи, застосовуються правила цивільного законодавства, які регулюють діяльність юридичних осіб, які є комерційними організаціями, якщо інше не випливає з федерального закону, інших нормативних правових актів Російської Федерації або істоти правових відносин.
  Главою фермерського господарства за взаємною згодою членів фермерського господарства зізнається один з його членів. У разі якщо фермерське господарство створене одним громадянином, він є главою фермерського господарства.
  Глава фермерського господарства має діяти в інтересах представленого ним фермерського господарства добросовісно і розумно та не вправі вчиняти дії, що ущемляють права та законні інтереси фермерського господарства та його членів.
  Серед повноважень голови фермерського господарства закон передбачає право здійснювати прийом на роботу у фермерське господарство працівників та їх звільнення.
  Законодавець обмежує число громадян - членів фермерського господарства, які не перебувають у родинних стосунках з главою фермерського господарства (їх може бути не більше 5 осіб - ст. 3 Закону про селянське (фермерське) господарство). Тобто законодавець виходив з того, що діяльність фермерського господарства повинна здійснюватися силами самого фермерського господарства. Залучення найманої праці не повинно носити систематичний характер.
  Оплата праці громадян, які уклали договір про використання їх праці, включається до складу поточних витрат і здійснюється в першочерговому порядку. Вона не залежить від підсумків роботи селянського господарства, якщо на те немає особливої угоди, але й не повинна бути нижче, ніж встановлений законодавством мінімальний розмір оплати праці.
  Глава селянського господарства зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці для членів свого господарства і громадян, які уклали договір про використання їх праці.
  Трудові відносини в селянському господарстві визначаються і регулюються членами господарства.
  Особливості застосування праці у таких роботодавців визначаються виходячи як з чисельності працівників, так і із специфіки виробництва та збуту сільськогосподарської продукції. Залучення працівників носить, як правило, не постійний, а сезонний характер (наприклад, залучення працівників на час посівної і збиральної), режим праці та відпочинку залежить від виробничих сільськогосподарських циклів.
  6. Виходячи зі специфіки правового становища працівників, які працюють за трудовими договорами у роботодавців - фізичних осіб, ТК встановлює особливості трудового договору, що укладається працівником з роботодавцем - фізичною особою.
  Так, при укладенні трудового договору з роботодавцем - фізичною особою працівник зобов'язується виконувати не заборонену ТК або іншим федеральним законом роботу, визначену цим договором.
  Це означає, що трудова функція працівників, найменування професії або посади визначаються за угодою між працівником і роботодавцем і можуть не відповідати єдиному тарифно-кваліфікаційного довідника.
  Закон зобов'язує роботодавця включити в письмовий трудовий договір з працівником всі умови, істотні для працівника і для роботодавця.
  Дане формулювання означає, що в трудовий договір, що укладається роботодавцем - фізичною особою та працівником, можуть включатися будь-які умови, не погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, а умови такого договору не поділяються на обов'язкові та додаткові.
  7. Роботодавець - фізична особа зобов'язаний:
  оформити трудовий договір з працівником у письмовій формі;
  сплачувати страхові внески та інші обов'язкові платежі в порядку і розмірах, що визначаються федеральними законами;
  оформляти страхові свідоцтва державного пенсійного страхування для осіб, які поступають на роботу вперше.
  Такий обов'язок покладається на роботодавця - фізична особа для того, щоб максимально гарантувати дотримання трудових прав працівника, захистити його від довільних дій і рішень роботодавця.
  У трудовій договір можуть бути за згодою сторін включені наступні умови:
  про режим праці та відпочинку;
  про надання та використання відпустки;
  про особливості виконання трудової функції;
  точне найменування трудової функції;
  про зміну умов праці, істотних для сторін;
  про встановлення випробування та порядок його проходження;
  про оплату праці;
  про гарантійні і компенсаційні виплати під час роботи і при звільненні та ін
  8. Обов'язок зареєструвати трудовий договір з працівником в органі місцевого самоврядування за місцем проживання (відповідно до реєстрації) покладається тільки на роботодавця - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем.
  Якщо буде встановлено, що роботодавець з якихось причин ухиляється від реєстрації договору, він може бути притягнутий до відповідальності у встановленому законом порядку.
  Порядок реєстрації трудового договору, що укладається роботодавцем - фізичною особою та працівником, визначається законодавством суб'єктів РФ.
  Так, відповідно до ст. 7 Закону Тюменської області від 8 липня 2003 р. "Про регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин в Тюменській області" роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, протягом 7 днів з моменту укладення з працівником письмового трудового договору зобов'язаний представити його для реєстрації в орган місцевого самоврядування за місцем свого проживання (відповідно до реєстрації).
  Для реєстрації трудового договору роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, має подати до органу місцевого самоврядування такі документи:
  1) заяву;
  2) два примірники трудового договору;
  3) копію трудового договору, яка залишається в органі місцевого самоврядування;
  4) паспорт або інший документ, що засвідчує особу роботодавця.
  У разі якщо для реєстрації представлені не всі необхідні документи, орган місцевого самоврядування письмово повідомляє роботодавця про необхідність представити відсутні документи у 10-денний термін.
  Перед реєстрацією орган місцевого самоврядування проводить перевірку трудового договору на відповідність чинному законодавству.
  Орган місцевого самоврядування здійснює реєстрацію трудового договору протягом 14 днів з дня надходження заяви про реєстрацію з усіма необхідними документами. Реєстрація здійснюється органом місцевого самоврядування в порядку, що встановлюється нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до вказаного Закону.
  Обидва примірники зареєстрованого трудового договору повертаються роботодавцю - фізичній особі, яка не є індивідуальним підприємцем, про що робиться відповідний запис у реєстраційному журналі, скріплювана підписом роботодавця. Копія зареєстрованого трудового договору зберігається в органі місцевого самоврядування.
  Один примірник зареєстрованого трудового договору вручається працівникові.
  Рішенням Міської думи міста Таганрога від 30 листопада 2006 р. N 377 затверджено Положення "Про реєстрацію трудових договорів, що укладаються між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, в адміністрації міста Таганрога".
  Положення регулює порядок реєстрації трудових договорів, що укладаються між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, в адміністрації м. Таганрога відповідно до ст. 303 ТК.
  Цілями проведення реєстрації трудових договорів є:
  дотримання трудових прав і соціальних гарантій працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями;
  проведення обліку укладання трудових договорів на території м. Таганрога.
  Реєстрації підлягають всі трудові договори, укладені між працівниками та роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями, на території м. Таганрога.
  Структурним підрозділом адміністрації м. Таганрога, уповноваженим на реєстрацію трудових договорів, є управління економіки та промислової політики.
  Протягом 3 днів з моменту укладення трудового договору роботодавець направляє в управління економіки та промислової політики:
  заяву на ім'я начальника управління економіки та промислової політики (довільної форми) про реєстрацію трудового договору;
  три екземпляри трудового договору, оформленого відповідно до вимог ТК, один з яких залишається в управлінні економіки та промислової політики.
  Управління економіки та промислової політики протягом 2 робочих днів з моменту отримання від роботодавця перерахованих вище документів проводить реєстрацію трудових договорів, а саме:
  вносить запис до журналу реєстрації трудових договорів з присвоєнням порядкового номера кожному договору;
  проставляє штамп на трудовому договорі про реєстрацію із зазначенням номера згідно запису в реєстраційному журналі.
  Зміни та доповнення, що вносяться до трудовий договір, реєструються роботодавцем протягом трьох днів в управлінні економіки та промислової політики в порядку, аналогічному порядку реєстрації трудових договорів, встановленому цим Положенням.
  Відповідно до Закону Волгоградської області від 9 липня 2003 р. "Про порядок реєстрації трудового договору з роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем" обов'язок по реєстрації трудового договору покладено на роботодавця.
  Роботодавець протягом 30 днів з дня укладення договору з працівником зобов'язаний подати документи, передбачені Законом, що розглядається, до органу місцевого самоврядування, який здійснює реєстрацію трудового договору в повідомному порядку.
  Представлений на реєстрацію трудовий договір повинен відповідати вимогам, що пред'являються до оформлення трудового договору ТК.
  Для реєстрації трудового договору роботодавець представляє:
  заяву про реєстрацію трудового договору;
  трудовий договір у трьох примірниках;
  копії паспортів роботодавця і працівника (ксерокопії першого і другого листів паспорта та аркуша, що містить відомості про місце проживання (реєстрації) на дату подання документів).
  Реєстрація трудового договору здійснюється протягом трьох робочих днів з дня подання всіх необхідних документів, шляхом проставлення на ньому спеціального штампа та підпису відповідальної посадової особи.
  Облік зареєстрованих трудових договорів ведеться в журналі реєстрації трудових договорів, а також в електронній формі.
  У журналі реєстрації трудових договорів зазначаються порядковий номер, дата надходження трудового договору на реєстрацію, реквізити сторін трудового договору, місце роботи або виконувані функції, термін дії трудового договору.
  Зміни трудового договору реєструються в тому ж порядку, що і трудовий договір.
  Трудовий договір не підлягає реєстрації у разі невідповідності відомостей, поданих у документах, змісту трудового договору і (або) відсутності необхідних реквізитів та умов трудового договору.
  Постановою голови Каширського муніципального району Московської області від 9 жовтня 2006 р. N 185-пг затверджено Положення про порядок реєстрації трудових договорів, укладених роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями.
  Дане Положення поширюється на роботодавців - фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Каширського муніципального району.
  Роботодавець зобов'язаний протягом 10 днів після підписання трудового договору з працівником:
  представити на реєстрацію у відділ по праці адміністрації Каширського муніципального району оригінали трудових договорів в 2 екз. і 1 екз. - Копію (пронумеровані і прошнуровані) на всіх працівників, що вступили в трудові відносини;
  повідомляти про дострокове розірвання трудових договорів з ініціативи однієї із сторін або закінчення терміну дії договорів.
  У ході реєстрації трудові договори перевіряються з точки зору їх відповідності вимогам законодавства. При наявності зауважень роботодавцю даються рекомендації про необхідність змін умов, що встановлюють рівень прав працівника нижче законодавчо гарантованих. У разі відмови усунути виявлені порушення копії матеріалів передаються в Каширської міської прокуратури або Державну інспекцію праці в Московській області.
  Відділ з праці адміністрації Каширського муніципального району має право відмовити в реєстрації трудового договору, що містить умови, що знижують рівень прав і гарантій працівників, встановлений трудовим законодавством.
  На зареєстрованому трудовому договорі ставиться штамп адміністрації Каширського муніципального району з найменуванням відділу з праці, що проводить реєстрацію договорів, і зазначенням реєстраційного номера, дати реєстрації, підписи співробітника відділу з праці, який проводив реєстрацію договору.
  Умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Зміни та доповнення до трудового договору підлягають реєстрації у відділі по праці адміністрації Каширського муніципального району в тому ж порядку.
  Дані зареєстрованих трудових договорів заносяться в єдину книгу обліку, яка зберігається у відділі по праці адміністрації Каширського району.
  Постановою Кабінету Міністрів Республіки Татарстан від 29 листопада 2006 р. N 576 затверджено Рекомендації про порядок реєстрації трудових договорів, укладених між роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями, і працівниками.
  Відповідно до даних Рекомендацій реєстрація трудового договору, укладеного між роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем (далі - роботодавець), і працівником, здійснюється за місцем проживання роботодавця (відповідно до реєстрації) у відповідному органі місцевого самоврядування муніципального району, міського округу (далі - реєструючий орган) або в іншому органі, визначеному органом місцевого самоврядування муніципального району (міського округу), в наступному порядку.
  Реєстрація трудового договору здійснюється за письмовою заявою роботодавця.
  З метою реєстрації трудового договору роботодавець протягом п'яти днів з дня його укладення представляє в реєструючий орган:
  письмову заяву;
  оригінал трудового договору, що зберігається у роботодавця, та його копію;
  паспорт;
  ідентифікаційний номер платника податків.
  Реєструючий орган у п'ятиденний строк з дня звернення роботодавця з усіма документами, передбаченими пунктом 2.2 цих Рекомендацій, здійснює реєстрацію договору в журналі реєстрації трудових договорів (далі - журнал) за доданою до справжніх Рекомендацій формі (не наводиться). Журнал прошнуровується та скріплюється печаткою (штампом) реєструючого органу, сторінки пронумеровуються.
  Реєструючий орган здійснює зберігання журналу відповідно до правил організації державного архівної справи.
  При реєстрації договору в журналі зазначаються:
  дані роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків);
  дані працівника (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, номер страхового свідоцтва державного пенсійного страхування);
  дата укладення договору, вид договору, термін його дії.
  Після занесення зазначених відомостей в журнал в трудовому договорі робиться відмітка із зазначенням дати і номера його реєстрації, яка скріплюється печаткою (штампом) реєструючого органу.
  Продовження терміну дії строкового трудового договору, анулювання або припинення трудового договору, а також внесення змін та доповнень до нього підлягають реєстрації у вищевказаному порядку.
  Для реєстрації припинення трудового договору додатково подаються документи, що підтверджують припинення трудових відносин (копії заяви працівника, наказу (розпорядження) про звільнення з пред'явленням оригіналів).
  Реєстрація здійснюється безоплатно.
  Інформація, отримана реєструючим органом, є конфіденційною.
  У разі потреби працівники і роботодавці можуть у письмовій формі звернутися до реєструючого органу з метою отримання відповідної довідки.
  Реєструючий орган видає довідку, виходячи з інформації, відображеної в журналі. У разі відсутності інформації в журналі реєструючий орган видає довідку про відсутність інформації про реєстрацію трудового договору.
  У разі смерті роботодавця або відсутності відомостей про місце його перебування протягом двох місяців, інших випадках, що не дозволяють продовжувати трудові відносини і виключають можливість реєстрації факту припинення трудового договору, працівник має право протягом одного місяця звернутися до реєструючого органу, в якому був зареєстрований трудовий договір, для реєстрації факту припинення цього трудового договору. Реєстрація факту припинення трудового договору здійснюється на підставі заяви працівника та документів, що підтверджують смерть роботодавця, відсутність відомостей про місце його перебування та інші обставини, що не дозволяють продовжувати трудові відносини.
  У Москві не прийнято спеціальну постанову, що стосується реєстрації трудових договорів, що укладаються роботодавцем - фізичною особою. Право реєструвати такі трудові договори надається муніципальним утворенням.
  Так, розпорядженням керівника муніципального освіти "Вихіно-Жулебіно" від 31 березня 2003 р. N 92 прийнято Положення про порядок реєстрації трудових договорів, що укладаються роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями, з працівниками в муніципальному освіту "Вихіно-Жулебіно".
  Відповідно до зазначеного розпорядження під реєстрацією трудових договорів розуміється:
  експертиза відповідності трудового договору Трудовому кодексу;
  привласнення реєстраційного номера;
  занесення до реєстру трудових договорів.
  Реєстрація трудових договорів носить повідомний характер. Вступ трудового договору в силу не залежить від факту повідомної реєстрації.
  Обов'язок подання трудових договорів на реєстрацію до органу місцевого самоврядування відповідно до ст. 303 лежить на роботодавця - фізичну особу.
  Посадова особа органу місцевого самоврядування, відповідальна за реєстрацію трудових договорів, призначається керівником муніципального освіти.
  Для реєстрації трудового договору роботодавець - фізична особа представляє:
  заяву про реєстрацію трудового договору;
  оригінал трудового договору в трьох примірниках;
  паспорт або інший документ, що засвідчує особу роботодавця - фізичної особи, та її копію;
  паспорт або інший документ, що засвідчує особу працівника, і його копію.
  Документи подаються безпосередньо роботодавцем - фізичною особою або уповноваженою ним особою, діє на підставі довіреності.
  Муніципалітет забезпечує облік і зберігання всіх представлених при реєстрації документів.
  Факт прийняття документів для розгляду підтверджується видачею розписки роботодавцю - фізичній особі, де вказуються:
  прізвище, ім'я, по батькові особи, який представив документи до реєстрації;
  дата прийняття документів;
  посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка прийняла документи.
  Розписка засвідчується особистим підписом посадової особи, яка прийняла документи, печаткою органу місцевого самоврядування.
  У разі якщо в результаті проведення експертизи виявлено невідповідність поданого на реєстрацію трудового договору вимогам трудового законодавства, орган місцевого самоврядування має право направити заявнику повідомлення про приведення положень трудового договору у відповідність з вимогами законодавства, усунення виявлених порушень.
  У разі відмови роботодавця - фізичної особи від усунення виявлених порушень та внесення відповідних змін до трудового договору або у разі неподання до органу місцевого самоврядування протягом одного місяця з дня одержання повідомлення про усунення порушень трудового договору з внесеними змінами орган місцевого самоврядування направляє відомості про трудовий договір і наявних у ньому порушення в органи федеральної інспекції з праці.
  Реєстрація трудового договору здійснюється шляхом проставлення штампа із зазначенням найменування органу місцевого самоврядування, реєстраційного номера, дати реєстрації, посади, прізвища та підпису особи, відповідальної за реєстрацію, завіреної печаткою.
  Реєстраційний номер трудового договору складається з порядкового номера запису в реєстрі трудових договорів.
  Після проведення реєстрації трудового договору два примірники названих документів повертаються роботодавцю, третій залишається в органі місцевого самоврядування. Факт отримання двох примірників зареєстрованого трудового договору роботодавцем - фізичною особою засвідчується його підписом у реєстрі трудових договорів.
  Реєстрація трудових договорів здійснюється протягом 7 робочих днів з дня подання документів.
  9. Реєстрація трудових договорів, укладених з працівниками роботодавцями - фізичними особами, носить повідомний характер. Однак якщо органом місцевого самоврядування буде встановлено, що в договір включені положення, що грубо порушують законодавство про працю, роботодавцю може бути запропоновано усунути подібні порушення.
  Якщо ж роботодавець відмовиться вносити зміни в договір, відповідна інформація має бути спрямована до державної інспекції з праці чи інші правоохоронні органи.
  Разом з тим на практиці може виникнути питання про те, які правові наслідки відсутності такої реєстрації.
  Відсутність реєстрації не робить договір недійсним або неукладеним. Тобто роботодавець буде зобов'язаний виплатити працівникові заробітну плату і оформити з ним трудові відносини належним чином. Час роботи в цьому випадку буде зараховано працівникові до трудового стажу.
  Однак при виникненні спору та оспорювання однієї зі сторін тих чи інших умов доведення буде утруднено.
  Ще раз повторимо, що роботодавці - фізичні особи, які не є індивідуальними підприємцями, вкрай рідко укладають та реєструють подібного роду договори, а складаються відносини практично повністю виведені з правової сфери.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 303. Укладення трудового договору з роботодавцем - фізичною особою"
 1. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
    Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча по
 2. Стаття 304. Термін трудового договору
    Коментар до статті 1. Стаття, що в редакції Федерального закону від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ істотно змінює правила встановлення трудових відносин на визначений строк між роботодавцями - індивідуальними підприємцями і працівниками. Так, якщо раніше трудовий договір на певний термін міг бути укладений між роботодавцем - фізичною особою та працівником, незалежно від
 3. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
    Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 4. Стаття 292. Розірвання трудового договору
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 5. Коментар до статті 14.23
    1. Про статус адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації див. ст. 3.11 КоАП. Застосування даного адміністративного покарання передбачено при вчиненні адміністративних правопорушень, визначених ч. 2 ст. 5.27 (порушення законодавства про працю та про охорону праці особою, раніше підданим адміністративному стягненню за аналогічне адміністративне правопорушення), ст. 14.13
 6. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З інших підстав
    У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 7. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 8. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
    Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 9. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
    У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 10. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
    Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 11. 62. Поняття трудового договору
    Регулювання трудових відносин може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ),
 12. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
    Коментар до статті 1. Стаття, що передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за
 13. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
    Коментар до статті 1. Дотримання взаємних прав і обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності).
 14. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
    Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 15. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
    Коментар до статті 1. Вступ трудового договору в силу означає, що з цього моменту його сторони набувають права і несуть обов'язки, передбачені ст. ст. 21, 22 ТК і трудовим договором. Відповідно до ч. 1 ст. 61 трудовий договір вважається чинним, як загальне правило, з дня його підписання обома сторонами - працівником і роботодавцем. Законом або іншим нормативним правовим
 16. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
    Особливою формою некомерційної організації, близької до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002. N 48.
© 2014-2022  yport.inf.ua