Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів

Коментар до статті 1. З науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів можуть укладатися трудові договори як на невизначений термін, так і на термін, визначений сторонами трудового договору. При цьому слід враховувати загальне правило, передбачене ст. 58 ТК, про те, що термін трудового договору не повинен перевищувати 5 років.
2. Порядок і умови конкурсного відбору та укладення трудових договорів між вищим навчальним закладом та працівником з числа науково-педагогічного складу строком до 5 років або з невизначеним терміном дії (за винятком декана факультету та завідувача кафедри) визначаються Положенням про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі Російської Федерації, утв. Наказом Міносвіти Росії від 26 листопада 2002 р. N 4114 (БНА РФ. 2003. N 4).
Положення в частині професорсько-викладацького складу поширюється на професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів вищих навчальних закладів Російської Федерації.
Положення в частині наукового складу поширюється на наукових працівників (керівник науково-дослідного, наукового сектора, відділу, лабораторії, іншого наукового підрозділу, головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник) наукового підрозділу, кафедри вищого навчального закладу Російської Федерації.
Укладенню трудового договору на заміщення посади науково-педагогічного працівника у вищому навчальному закладі, а також переведення на посаду науково-педагогічного працівника передує конкурсний відбір претендентів.
Конкурсний відбір оголошується ректором (проректором, керівником філії) вузу в періодичній пресі або інших засобах масової інформації не менш ніж за 2 місяці до його проведення.
Термін подачі заяви для участі у конкурсному відборі становить один місяць з дня опублікування оголошення про конкурс.
Відмова в прийомі заяви посадовою особою вузу, відповідальним за організацію та проведення конкурсного відбору, може мати місце у разі невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам за відповідною посадою, встановленим чинними нормативними правовими актами, або у разі порушення встановлених строків подання заяви.
Претенденти мають право ознайомитися з зазначеним Положенням, кваліфікаційними вимогами за відповідною посадою, умовами трудового договору, колективним договором, а також бути присутнім на засіданнях кафедри, наукового структурного підрозділу та вченої ради, що розглядають їх кандидатури.
До розгляду претендентів на викладацькі посади та на посади наукових працівників на засіданні вченої ради (ради) кафедра або науковий структурний підрозділ виносить рекомендації по кожній кандидатурі і доводить їх до відома вченої ради вузу (вченої ради, ради факультету, філії) на його засіданні (до проведення таємного голосування).
Кафедра або науковий структурний підрозділ має право запропонувати претендентам прочитати пробні лекції, провести інші навчальні заняття або виступити з повідомленням за пропонованою тематикою своїх наукових досліджень і за їх підсумками прийняти рекомендації.
Обговорення та конкурсний відбір претендентів на посади науково-педагогічних працівників проводяться на вченій раді вузу (вченій раді, раді факультету, філії). Рішення з конкурсного відбору приймається за результатами таємного голосування.
Успішно пройшли конкурсний відбір вважається претендент, який отримав шляхом таємного голосування найбільше голосів членів вченої ради (ради), але не менше половини плюс один голос від числа що взяли участь в голосуванні при кворумі не менше 2/3 облікового складу вченої ради. При отриманні рівної кількості голосів претендентами проводиться повторне голосування на тому ж засіданні вченої ради, ради.
Якщо не подано жодної заяви або жоден із претендентів не отримав більше 50% голосів членів вченої ради (ради), конкурсний відбір визнається не відбувся.
Конкретні терміни трудового договору встановлюються за згодою сторін з урахуванням колективного договору та думки вченої ради (ради) вузу (факультету, філії).
За результатами конкурсного відбору та після укладення з працівником трудового договору видається наказ ректора (проректора) вузу про прийом на науково-педагогічну посаду за відповідній кафедрі, науковому структурному підрозділу.
Не пізніше закінчення навчального року ректор (проректор) оголошує прізвища та посади науково-педагогічних працівників, у яких закінчується термін трудового договору в наступному навчальному році. За вказаними посадам ректор (проректор, керівник філії) оголошує конкурсний відбір не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку трудового договору. Також визначається перелік науково-педагогічних працівників, які працюють за трудовим договором з невизначеним терміном дії, які відповідно до періодичністю, передбаченої статтею коментарів, підлягають в даний момент обрання за конкурсом. Зазначена інформація міститься на дошці оголошень ВНЗ (факультету, філії).
За наявності вакантної науково-педагогічної посади конкурсний відбір в установленому порядку оголошується ректором (проректором, керівником філії) у період навчального року.
Закінчення строку трудового договору з працівником є підставою припинення трудових відносин у випадках:
неподання працівником заяви для участі у конкурсному відборі для подальшого укладення трудового договору на черговий термін;
якщо працівник не пройшов конкурсний відбір на вченій раді вузу (вченій раді, раді факультету, філії).
3. Крім посад деканів факультетів та завідуючих кафедрами конкурс не проводиться на заміщення посад науково-педагогічних працівників, займаних вагітними жінками, та посад науково-педагогічних працівників, займаних за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, жінками, що мають дітей віком до 3 років. Це є однією з додаткових гарантій, що надаються працівникам, які потребують підвищеного соціального і правового захисту.
4. У коментованій статті визначено випадки, коли допускається укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником вищого навчального закладу без обрання його за конкурсом на заміщення відповідної посади. Так, допускається укладення трудового договору без використання конкурсної процедури при прийомі на роботу: а) за сумісництвом, б) у знову створювані навчальні заклади до початку роботи вченої ради (на термін, що не перевищує одного року), в) для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи (до виходу цього працівника на роботу).
5. Для виникнення трудових відносин з деканом факультету вищого навчального закладу і з завідувачем кафедрою потрібно крім укладення трудового договору акт обрання на посаду та акт затвердження на посаді. Декан факультету обирається в порядку, що визначається статутом вищого навчального закладу, вченою радою вищого навчального закладу або вченою радою (радою) структурного підрозділу шляхом таємного голосування з числа найбільш кваліфікованих і авторитетних працівників вищого навчального закладу, які мають вчений ступінь або звання, і затверджується на посаді наказом ректора (п. 65 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації, утв. Постановою Уряду РФ від 14 лютого 2008 р. N 71).
Порядок виборів завідувача кафедри також визначається статутом вищого навчального закладу, вченою радою вищого навчального закладу або вченою радою (радою) структурного підрозділу. Обрання здійснюється шляхом таємного голосування з числа найбільш кваліфікованих і авторитетних фахівців відповідного профілю, мають, як правило, вчений ступінь або звання. Завідувач кафедри затверджується на посаді наказом ректора (п. 66 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації).
6. Пункт 55 названого Типового положення передбачає, що статут вищого навчального закладу та зміни до нього приймаються загальними зборами (конференцією) науково-педагогічних працівників, представників інших категорій працівників і учнів і затверджуються засновником. Порядок обрання делегатів на загальні збори (конференцію), що передбачає участь усіх категорій працівників, учнів і членів громадських організацій, визначається вченою радою вищого навчального закладу. При цьому члени вченої ради повинні складати не більше 50% загальної кількості делегатів. У вищому навчальному закладі мають бути створені умови всім працівникам і навчаються для ознайомлення з статутом вищого навчального закладу, пропозиціями про внесення до нього змін і для вільного обговорення цих пропозицій.
7. Особливістю строкового трудового договору, що укладається з проректором вищого навчального закладу, є те, що термін його закінчення збігається з терміном закінчення повноважень ректора.
Згідно п. п. 3 та 4 ст. 12 Закону про професійну освіту безпосереднє управління вищим навчальним закладом здійснюється ректором.
Кандидатури на посади ректорів державних або муніципальних вищих навчальних закладів, що пройшли висунення відповідно до їх статутів, подаються на розгляд діючих на громадських засадах атестаційних комісій відповідних уповноважених органів виконавчої влади або виконавчо-розпорядчих органів міських округів. Порядок висування кандидатур на посаду ректора повинен передбачати можливість їх самовисування.
Положення про атестаційних комісіях та їх склад затверджуються відповідними уповноваженими органами виконавчої влади або виконавчо-розпорядчими органами міських округів. До складу такої атестаційної комісії включаються:
1) при виборах ректорів вищих навчальних закладів, що знаходяться у веденні Російської Федерації, - представники федеральних органів державної влади (50%), представники громадських організацій та державно-громадських об'єднань в системі вищої та післявузівської професійної освіти та представники органів державної влади суб'єкта РФ, на території якого розташовані вищі навчальні заклади (50%);
2) при виборах ректорів вищих навчальних закладів, що знаходяться у віданні суб'єкта РФ , - представники органів державної влади суб'єкта РФ (50%), представники громадських організацій та державно-громадських об'єднань у системі вищої та післявузівської професійної освіти (50%);
3) при виборах ректорів комунальних вищих навчальних закладів - представники органів місцевого самоврядування міських округів (50%), представники громадських організацій та державно-громадських об'єднань у системі вищої та післявузівської професійної освіти (50%).
Ректор державного або муніципального вищого навчального закладу у порядку, встановленому статутом такого вищого навчального закладу, обирається з числа кандидатур, узгоджених з атестаційною комісією відповідного уповноваженого органу виконавчої влади або виконавчо-розпорядчого органу міського округу, муніципального району , таємним голосуванням на загальних зборах (конференції) на строк до 5 років. Після обрання ректора між ним і органом виконавчої влади або виконавчо-розпорядчим органом міського округу, муніципального району, у віданні яких перебуває таке вищий навчальний заклад, укладається трудовий договір на строк до 5 років.
Повторні вибори ректора проводяться у разі порушення встановленої названим Законом та (або) статутом вищого навчального закладу процедури виборів ректора або в разі визнання виборів ректора не відбулися, або недійсними.
Пунктом 60 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації на додаток до норм зазначеного Закону передбачається, що за наявності вакантної посади ректора виконання його обов'язків покладається на особу, що визначається органом виконавчої влади або виконавчо-розпорядчим органом міського округу, у віданні якого знаходиться вищий навчальний заклад.
Повноваження вченої ради вищого навчального закладу та ректора визначаються статутом вищого навчального закладу.
Поєднання посади ректора з іншою оплачуваною керівною посадою (крім наукового та науково-методичного керівництва) в межах або поза вищого навчального закладу не дозволяється. Ректор не може виконувати свої обов'язки за сумісництвом.
Ректор в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників і учнів вищого навчального закладу.
У разі якщо державне або муніципальне вищий навчальний заклад в цілому позбавляється державної акредитації, ректор вищого навчального закладу і відповідають у межах своєї компетенції за якість підготовки випускників проректори звільняються від займаних посад органом виконавчої влади або виконавчо-розпорядчим органом міського округу, муніципального району, у віданні яких перебуває таке вищий навчальний заклад. Вибори ректора вищого навчального закладу в цьому випадку не допускаються, і він приймається відповідним органом управління освітою на роботу за трудовим договором на строк не більше ніж 5 років.
  З ректором новостворюваного або реорганізується державного або муніципального вищого навчального закладу до обрання вченої ради відповідним органом виконавчої влади або виконавчо-розпорядчим органом міського округу, муніципального району укладається трудовий договір на строк не більше ніж 5 років.
  8. При укладенні трудового договору з науково-педагогічними працівниками не може бути передбачена умова про випробування, оскільки відповідно до ст. 70 ТК для осіб, обраних за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, регламентованому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, а також для осіб, обраних на виборну посаду на оплачувану роботу, випробувальний термін не встановлюється.
  9. Згідно ч. 3 коментованої статті науково-педагогічний працівник, з яким укладено трудовий договір на невизначений термін, зобов'язаний проходити процедуру обрання за конкурсом один раз на 5 років. Якщо він не був обраний за конкурсом або не виявив бажання взяти в ньому участь, то трудовий договір з ним підлягає припиненню за п. 4 ст. 336 ТК. За п. 4 ст. 336 ТК припиняється трудовий договір і з науково-педагогічним працівником, що уклали строковий трудовий договір, якщо він не був обраний за конкурсом на заміщення раніше займаної ним посади або не побажав брати участь у ньому.
  10. У разі якщо науково-педагогічний працівник, у якого закінчується термін трудового договору, знову обирається за конкурсом на займану ним раніше посаду, трудовий договір з ним не припиняється, а підлягає продовженню за згодою сторін. У ч. 8 коментованої статті передбачено, що трудовий договір може бути продовжений або на певний термін не більше 5 років, або на невизначений термін. Додаткова угода до трудового договору складається в письмовій формі і містить нову редакцію пункту трудового договору, що визначає термін його дії. В угоді також необхідно вказати дату його підписання і дату набрання чинності.
  11. При перекладі науково-педагогічного працівника, що уклав строковий трудовий договір, на вищу посаду в результаті його обрання за конкурсом термін трудового договору може бути змінений за згодою сторін, що укладається в письмовому вигляді. У додатковій угоді до трудового договору сторони встановлюють новий термін дії трудового договору - це або невизначений термін, або певний термін, що не перевищує 5 років.
  Слід мати на увазі, що термін трудового договору не може бути змінений за згодою сторін, якщо на вищу посаду в результаті обрання за конкурсом перекладається науково-педагогічний працівник, який уклав трудовий договір з невизначеним терміном дії, оскільки трудове законодавство не передбачає можливості трансформації трудового договору, укладеного на невизначений строк, у терміновий трудовий договір.
  12. Положення про порядок проведення атестації працівників, що заміщають посади науково-педагогічних працівників, має затверджуватися в порядку, що встановлюється Урядом РФ. В даний час такий стан відсутня. Порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників регламентований Положенням про порядок атестації педагогічних і керівних працівників державних і муніципальних освітніх установ, затв. Наказом Міносвіти Росії від 26 червня 2000 р. N 1908 (БНА РФ. 2000. N 32).
  13. Якщо переведення працівників, які займають посади ректорів, проректорів, керівників філій (інститутів) і досягли граничного віку перебування на зазначених посадах, на інші посади, що відповідають їх кваліфікації, неможливий або працівник не згоден на такий переклад, то звільнення проводиться на підставі п. 3 ст . 336 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів"
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
    Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 2. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
    Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча по
 3. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
    Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 4. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 5. 3. Трудова книжка
    Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 6. Стаття 292. Розірвання трудового договору
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 7. 3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
    У ч. 12 і 13 ст. 332 Трудового кодексу РФ сказано наступне. У державних і комунальних вищих навчальних закладах посади ректора, проректорів, керівників філій (інститутів) заміщуються особами у віці не старше 65 років незалежно від часу укладення трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку 65 років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші
 8. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
    Загальний порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 9. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
    Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 10. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
    . У ч. 7 ст. 332 Трудового кодексу РФ встановлено наступне. Якщо працівник, який займає посаду науково-педагогічного працівника за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, за результатами конкурсу не обрано на посаду або не виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі, то трудовий договір з ним припиняється за вказаною підставі. Конкурс на заміщення посади
© 2014-2022  yport.inf.ua