Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 370. Право професійних спілок на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних договорів, угод

1. Найменування коментарів глави приведено у відповідність із змістом права профспілок представляти і захищати соціально-трудові права та інтереси працівників, закріпленого в ст. 11 Федерального закону від 12.01.1996 N 10-ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Кілька змінено і назву ст. 370 ТК з урахуванням розширення сфери захисної та контрольної діяльності профспілок.
У коментованій статті визначено найважливіші напрями діяльності профспілок щодо реалізації їх захисної та контрольної функції. У їх числі, перш за все, вказано на діяльність профспілок щодо здійснення контролю за дотриманням роботодавцями та їх представниками трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням ними умов колективних договорів, угод.
2. Значимість захисної та контрольної функцій профспілок особливо зростає в сучасний період, коли активно проходять процеси реструктуризації організацій з метою постійного пристосування для виживання і подальшого розвитку в умовах конкурентної економіки.
3. МОП звертає особливу увагу на серйозні соціальні витрати, що виникають в ході безперервного реструктурування підприємств. Вони стосуються і Росії. У зв'язку з цим в прийнятій постанові Виконкому ФНПР від 24.05.2006 "Про дії профспілок щодо захисту інтересів працівників в умовах реструктуризації підприємств" * (569) зазначається, що проведена реструктуризація підприємств викликала необхідність прийняття профспілками на всіх рівнях активних заходів щодо сприяння у працевлаштуванні вивільнюваних працівників, їх правовий захист в умовах суттєвих змін умов праці, активізації переговорного процесу з роботодавцями.
У зазначеній постанові поряд з іншими діями профспілок звернуто увагу на необхідність домагатися повного виконання положень Генеральної угоди на встановлений період його дії, що відносяться до економічної політики, розвитку ринку праці та сприяння зайнятості населення; крім того, воно зобов'язує строго відстоювати права профспілок, передбачені в гол. 58 і ст. 82 ТК (див. коментар. До гол. 58, ст. 82 ТК); добиватися при реструктуризації, що супроводжується появою організацій - нових юридичних осіб, створення в кожній з них окремої первинної профспілкової організації. Реалізація цих заходів спрямована не тільки на захист трудових прав, а й на збільшення кількості членів профспілок, які приймають активну участь у відстоюванні інтересів працівників.
4. У ч. 2 коментованої статті чітко визначені заходи щодо усунення роботодавцями виявлених порушень. Вони зобов'язані в тижневий термін з дня отримання від профспілкового органу вимоги про усунення виявлених порушень повідомити зазначеному органу про результати розгляду даної вимоги і вжиті заходи.
Право профспілок на здійснення зазначеного контролю реалізується через систему створюваних загальноросійськими профспілками та їх об'єднаннями правових і технічних інспекторів праці профспілок, повноваження яких визначаються положеннями, які затверджуються відповідними профспілками та їх об'єднаннями. У положеннях зазначаються широкі повноваження профспілкових інспекторів праці, конкретизують і доповнюють передбачені статтею коментарів.
Раніше діючим постановою Виконкому ФНПР від 22.05.2002 * (570) було затверджено Типове положення про профспілкової правової інспекції праці, в якому запропоновано загальноросійським, міжрегіональним профспілкам, територіальним об'єднанням організацій профспілок з метою підвищення ефективності правозахисної роботи , зміцнення мотивації профспілкового членства вжити всіх заходів щодо створення та зміцнення правової інспекції праці. Відповідно до Типового положення про правову інспекції праці профспілок, затвердженим постановою Виконкому ФНПР від 26.09.2007 N 4-2 * (571), основними завданнями правової інспекції праці є: здійснення профспілкового контролю за дотриманням роботодавцями та їх представниками трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, законодавства про професійні спілки, виконанням ними умов колективних договорів і угод; юридичний захист трудових прав і законних інтересів членів профспілок (працівників), а також профспілкових організацій від протиправних дій (бездіяльності) роботодавців, їх представників та інших посадових осіб, які порушують або обмежують права та інтереси працівників; взаємодію із засобами масової інформації, з органами прокуратури РФ, іншими федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності.
5. У завдання профспілкової інспекції входить, зокрема, відстоювання інтересів працівників (членів профспілок) при розробці та зміні законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, соціальних гарантій, прав профспілок, а також при виробленні колективних договорів і угод з соціально-трудових питань.
Профспілкова правова інспекція праці наділена правами і обов'язками, що забезпечують реалізацію її основних функцій, передбачених відповідним положенням. Профспілкові правові інспектори мають право:
проводити перевірки дотримання роботодавцями та їх представниками трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права; законодавства про профспілки, виконання зобов'язань, передбачених колективними договорами та угодами;
направляти роботодавцям, їх представникам, посадовим особам організацій обов'язкові для розгляду подання про усунення виявлених порушень прав і законних інтересів працівників, контролювати виконання їх подань про усунення виявлених порушень;
брати участь у вирішенні трудових спорів, пов'язаних з порушенням зобов'язань, передбачених колективними договорами та угодами, а також у зв'язку із змінами умов праці.
Профспілкові правові інспектори праці під час перевірок зобов'язані бути об'єктивними і керуватися тільки законом, вони зобов'язані:
зміцнювати авторитет профспілок, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно виконувати доручення керівництва;
забезпечувати абсолютну конфіденційність джерела якої скарги на дії роботодавця, якщо заявник заперечує проти такого повідомлення.
Профспілкові інспектори праці беруть участь у розгляді трудових спорів, а також у розробці законів та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Вони беруть участь у розробці проектів підзаконних нормативних правових актів про охорону праці, а також наділені правом звертатися до відповідних органів з вимогами про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодавства, приховуванні фактів нещасних випадків на виробництві.
На посаду профспілкових правових інспекторів праці призначаються юридично підготовлені особи, які мають вищу юридичну освіту і стаж практичної роботи за фахом не менше 3 років.
Профспілкові правові інспектори праці за дорученням керівника відповідного профспілкового органу представляють, ведуть переговори, захищають інтереси працівників та профспілок в органах державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання роботодавців, позабюджетних фондах та інших органах, беруть участь у вирішенні колективних трудових спорів на прохання членської організації. Вони взаємодіють з судовими, правоохоронними органами, структурами федеральної інспекції праці з формування єдиної правозастосовчої практики, проведення нарад, семінарів, спільних перевірок дотримання трудового законодавства.
Поряд з правовою інспекцією праці діє також технічна інспекція праці. Положенням про технічну інспекцію праці, затвердженим постановою Виконкому ФНПР від 19.12.2005 N 7-61 * (572), визначено основні напрямки діяльності, права та обов'язки технічної інспекції праці щодо здійснення профспілкового контролю за дотриманням роботодавцями та їх представниками законодавства про охорону праці та навколишнього середовища, обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також дотриманням прав і законних інтересів працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, в яких працюють члени даного професійної спілки. У Положенні докладно викладені функції технічних (головних технічних) інспекторів, щоб забезпечити вирішення завдань, покладених на технічні інспекції праці. Так, вони мають право безперешкодно відвідувати організації, робочі місця, де працюють члени даної профспілки, для перевірки дотримання норм трудового права, виконання умов колективного договору, угоди і направляти роботодавцям обов'язкові для розгляду подання про усунення виявлених порушень діючих норм про охорону праці. Вони наділені також правом пред'являти роботодавцю вимоги про припинення робіт у випадках безпосередньої загрози життю та здоров'ю працівників.
Технічні (головні технічні) інспектори праці надають допомогу членам профспілки та профспілковим виборним органам в складанні позовних заяв до судових органів на захист законних прав працівників у галузі охорони праці та представляють їх інтереси у судових інстанціях при порушенні роботодавцями прав працівників у цій галузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 370. Право професійних спілок на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних договорів, угод "
 1. Стаття 29. Представники працівників
  правового статусу є найважливішими умовами забезпечення реального захисту інтересів працівників у сфері праці. Згідно ч. 1 ст. 29 представниками інтересів працівників у соціальному партнерстві можуть бути тільки: а) професійні спілки, їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, б) інші представники, обрані
 2. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  статтями); громадський контроль професійних спілок (див. ст. Ст. 370 - 373 і коммент. До них); Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90 - ФЗ передбачена судовий захист трудових прав працівника. Розгляд трудових спорів віднесено до підвідомчості судів ст. 22 ЦПК. Справи про поновлення на роботі та справи про вирішення колективних трудових спорів розглядаються районним судом в
 3. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних засадах; 3) створюються на основі здійснення спільної виробничої, професійної діяльності; 4)
 4. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 5. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої
 6. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  право професійної спілки може і має бути відновлено в судовому порядку. Відповідальність за порушення прав і гарантій діяльності професійних спілок можуть нести посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, роботодавці та їх об'єднання, їх представники та інші посадові особи. Справи про порушення прав профспілок розглядаються судом за заявою
 7. Стаття 31. Право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації)
  стаття регламентує право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації): у ч. 1 статті зазначено на право співробітників поліції з метою представництва і захисту своїх соціально-трудових прав та інтересів об'єднуватися або вступати в професійні спілки (асоціації); частина 2 статті щодо порядку створення та компетенція професійних спілок (асоціацій)
 8. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
    професійним спілкам (їх об'єднанням) відведено один
 9.  Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
    правових актів, що містять норми трудового
 10. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
    право на самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні дії осіб, що представляють інтереси роботодавця, можуть бути оскаржені до суду або федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua