Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору

1. Коментована стаття передбачає загальні підстави розірвання трудового договору, тобто підстави, що застосовуються до всіх працівників незалежно від їх категорії. Норми, що містяться в цій статті, у ряді випадків носять відсильний характер. Це означає, що, наприклад, при припиненні трудового договору за угодою сторін, при звільненні працівника за власним бажанням або за ініціативою роботодавця застосовуються відповідно ст. 78-80 або 71, 81 ТК (див. ст. 71, 78-81 ТК і коммент. До них).
2. Згідно п. 2 коментованої статті строкові трудові договори припиняються після закінчення строку трудового договору (п. 2 ст. 58, ст. 79 ТК і коммент. До них), за винятком випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення. Стаття 79 ТК (див. ст. 79 ТК і коммент. До неї) передбачає порядок розірвання строкового трудового договору, а також конкретизує обставини, при яких строковий трудовий договір підлягає розірванню (наприклад, завершення певної роботи, витікання певного сезону). Запис у трудовій книжці про звільнення працівника після закінчення строкового трудового договору повинна бути з посиланням на п. 2 коментарів статті.
Якщо по закінченні терміну строкового трудового договору працівник продовжує працювати і жодна з сторін договору не зажадала його розірвання, такий договір трансформується в договір, укладений на невизначений строк. Законодавець підкреслив, що вимога про припинення трудових відносин має виходити або від працівника, або від роботодавця і до закінчення терміну строкового трудового договору. Розірвати такий договір можна лише тоді, коли для цього є інші підстави.
3. При розірванні трудового договору у зв'язку з переведенням працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця (див. ст. 72.1 ТК і коммент. До неї) застосовується п. 5 коментованої статті. Цей же пункт містить ще одна підстава припинення трудового договору - перехід на виборну посаду. Для застосування цього підстави необхідний акт обрання даного працівника на відповідну виборну посаду. Оскільки коментована стаття містить два самостійних підстави звільнення, у трудовій книжці працівника має бути посилання на п. 5 цієї статті, але з обов'язковим уточненням формулювання причини звільнення.
4. Пункт 6 коментованої статті передбачає три підстави відмови від роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації (підприємства), зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації (підприємства), реорганізацією організації (підприємства) (див. ст. 75 ТК і коммент. До неї). При звільненні працівника по даній підставі запис у трудовій книжці повинна бути не просто з посиланням на п. 6 цієї статті, а з уточненням причини такої відмови (зміна власника майна організації (підприємства), зміна підвідомчості, реорганізація).
5. При відмові працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною визначених сторонами умов трудового договору (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї), звільнення можливе лише за умови, якщо працівнику була запропонована відповідна робота, а він від неї відмовився або якщо такий роботи не було. Однак, якщо інша робота була, але не була запропонована працівникові, то таке звільнення може бути визнано судом незаконним.
Вирішуючи справи про поновлення на роботі осіб, трудовий договір з якими було припинено за п. 7 ст. 77 ТК (відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною визначених сторонами умов трудового договору), або про визнання незаконним зміни визначених сторонами умов трудового договору при продовженні працівником роботи без зміни трудової функції (ст. 74 ТК), необхідно враховувати, що виходячи з ст . 56 ЦПК роботодавець зобов'язаний, зокрема, представити докази, які підтверджують, що зміна визначених сторонами умов трудового договору стало наслідком змін в організації праці або в організації виробництва, наприклад змін в техніці і технології виробництва, вдосконалення робочих місць на основі їх атестації, структурної реорганізації виробництва , і не погіршувало положення працівника порівняно з умовами колективного договору, угоди. За відсутності таких доказів припинення трудового договору за п. 7 ст. 77 ТК або зміна визначених сторонами умов трудового договору не може бути визнано законним.
6. Пункт 8 коментованої статті доповнено новою підставою для розірвання трудового договору - відсутністю в організації відповідної роботи, якщо працівник відповідно до медичних показань потребує перекладу. Одночасно з ст. 81 (див. ст. 81 ТК і коммент. До неї) виключено подп. "А" п. 3, який передбачав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадках невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я. При цьому вирішено питання про виплату вихідної допомоги.
7. У разі відмови працівника від переведення у зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість (див. ч. 1 ст. 72.1 ТК і коммент. До неї) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі 2-тижневого середнього заробітку (див. ст. 178 ТК і коментар . до неї).
8. Пункти 10 і 11 коментованої статті носять відсильний характер. Тому при звільненні працівника ніколи ні в наказі, ні в трудовій книжці не робляться посилання на ці норми. Розірвання трудового договору відбувається за ст. 83 і 84 ТК (див. ст. 83 і 84 ТК і коммент. До них).
9. Відповідно до ч. 2 коментованої статті трудовий договір може бути припинений і на інших підставах, передбачених ТК та іншими федеральними законами. Додаткові підстави для припинення трудового договору окремих категорій працівників наведені в розд. XII ТК. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників див. в ст. 278, 288, 307, 312, 336, 341 і 347 ТК і коммент. до них. Крім того, існують додаткові підстави звільнення федеральних державних службовців, суддів і прокурорів, передбачені федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору "
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна розділити на чотири групи залежно від
 2. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути
 3. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших умов. Поряд із загальними для деяких категорій працівників встановлені додаткові підстави (п. 4, 7-10, 13 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 83, ст. 278, 288, 301, 312, 336 ТК і ін.) 2. Додатковими підставами
 4. 3. Трудова книжка
  підставі п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу
 5. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 6. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  статтями). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, відповідно до нової редакції ст. 288 ТК, трудовий договір може бути припинений у випадку прийому на роботу іншої особи, для якого ця робота буде основною. При цьому слід мати на увазі, що неодмінною
 7. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання трудових договорів наведені в розд. XII "Особливості
 8. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського договору можуть бути також передбачені при його
 9. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  підставою припинення трудового договору. На відміну від розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін , спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути
 10. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 11. Загальні підстави припинення агентського зобов'язання
  підстав. Звичайним підставою його припинення служить належне виконання агентом і принципалом своїх обов'язків (п. 1 ст. 408 ЦК). Якщо агентський договір був укладений на певний термін (п. 3 ст. 1005 ЦК), то витікання цього терміну також припиняє агентську зобов'язання. Його дострокове припинення можливе як за угодою сторін, так і по ініціативи однієї з них, зокрема, при
 12. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору . Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. до ст. ст. 72.2, 74). К
 13. 4.3. Припинення трудового договору з педагогом
  підстави для звільнення педагогів передбачені в ст. 336 Трудового кодексу РФ. Так, це можуть
 14. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  підстав, передбачених ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не менш ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав
© 2014-2022  yport.inf.ua