Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору

1. Трудовий договір є одним з основних інститутів трудового права. Шляхом укладення трудових договорів громадяни реалізують конституційний принцип свободи праці (ст. 37 Конституції), а також право на вибір професії, спеціальності, роду занять, місця роботи.
Трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, тобто вільне волевиявлення двох сторін.
Трудовий договір є основною правовою формою залучення, розподілу, закріплення та раціонального використання трудових ресурсів країни * (74). Трудовий договір - це юридичний факт, з яким законодавство пов'язує виникнення, зміну та припинення трудових відносин (див. коментар. До ст. 16). Трудовий договір виступає в якості регулятора трудових відносин, оскільки містить не тільки умови, що визначають права і обов'язки працівника і роботодавця, а й інші умови праці (наприклад, режим робочого часу і часу відпочинку, якщо для конкретного працівника він відрізняється від загальних правил, що діють у роботодавця).
І, нарешті, трудовий договір - це важлива соціальна гарантія охорони умов праці працівника.
У 90-х рр.. минулого сторіччя в КЗпП були внесені істотні зміни, що стосуються поняття трудового договору. Наприклад, у ст. 15 КЗпП було включено таке поняття, як "контракт".
Стаття, що ТК за своїм змістом значно доповнює і конкретизує положення раніше чинної ст. 15 КЗпП. Насамперед це стосується самого поняття трудового договору: законодавець виключив з нього термін "контракт". Однак звертає на себе увагу той факт, що ці два терміни - "договір" і "контракт" - поняття ідентичні. У 1980-і рр.., Коли поняття "контракт" широко вживалося в наукових, навчальних та нормативних матеріалах, - це було не тільки даниною моді, а й мало практичне значення: контракт розглядався як особливий вид трудового договору, укладеного на визначений строк, у якому особливе місце займали додаткові умови, деколи ущемляли трудові гарантії працівників (зокрема, працювали в приватних фірмах, спільних підприємствах тощо). Виключивши термін "контракт" з ТК, законодавець, по-перше, припинив більш ніж 10-річні суперечки про відмінності між трудовим договором і контрактом і, по-друге, встановив обов'язковість укладання з усіма працівниками трудового договору.
2. У коментованій статті чітко сформульовані зобов'язання двосторонньої угоди між працівником і роботодавцем. Зокрема, зазначено, що роботодавець зобов'язаний надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, тобто надати працівникові саме ту роботу, яка передбачена трудовим договором. Крім того, роботодавець зобов'язаний забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодою, локальними нормативними актами та цією угодою (тобто укладеним трудовим договором). Таким чином, нова редакція коментованої статті уточнює перелік джерел, що забезпечують умови праці (див. коментар. До ст.ст. 5, 8, 40, 41, 45 і 46 ТК).
Крім того, на відміну від ст. 15 КЗпП, покладається на роботодавця обов'язок виплачувати заробітну плату, коментована стаття покладає на роботодавця обов'язок не просто виплачувати заробітну плату, але й обов'язок робити це в повному обсязі і своєчасно.
3. У визначення поняття трудового договору включений термін "трудова функція", під якою розуміється робота з певної професії, спеціальності, кваліфікації або на певній посаді (див. ст. 15 ТК).
Професія - це вид трудової діяльності працівника, що вимагає спеціальних навичок і відповідних знань (наприклад, будівельник, лікар).
Спеціальність - це вид заняття в рамках однієї професії. Вона залежить від характеру навичок і знань, досвіду, набутого працівником. Спеціальність вимагає більш вузької підготовки і виробничих навичок в тій чи іншій області, що відноситься до професії працівника (наприклад, лікар: терапевт, хірург, стоматолог, педіатр; будівельник: муляр, тесляр, штукатур, зварювальник і т.д.).
Кваліфікація - це ступінь і вид професійної навченості, тобто сукупність необхідних знань, умінь, навичок, виробничого досвіду для виконання певних видів робіт.
Посада - це встановлений коло обов'язків і прав, що визначається місцем і роллю працівника в тій чи іншій організації, на підприємстві.
Відповідно до коментарів статтею працівник зобов'язується особисто виконувати покладену на нього трудову функцію, він не може доручити виконувати її іншим особам, найняти іншого працівника для виконання зобов'язань, взятих на себе за трудовим договором. При цьому працівник зобов'язується дотримуватися які у даного роботодавця правила внутрішнього трудового розпорядку (тобто дотримувати встановлений режим робочого часу, трудову дисципліну, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця).
4. У правозастосовчій практиці дуже часто відбувається підміна понять трудового договору (трудової угоди) і цивільно-правових договорів.
Сформульоване в коментованій статті поняття трудового договору дозволяє виділити основні відмінні ознаки трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів.
Такі цивільно-правові договори, як договір підряду (ст. 703 ЦК), договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ст. 769 ЦК), договір надання послуг (ст. 779 ЦК), договір доручення (ст. 971 ЦК) та інші, також пов'язані з застосуванням праці.
Основними відмітними ознаками трудового договору є:
- особисте виконання певної трудової функції у загальному процесі праці даної організації;
- виконання роботи пов'язано з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку;
- обов'язок роботодавця забезпечити працівникові нормальні умови праці, організувати його працю, забезпечити охорону праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату.
Що стосується цивільно-правових договорів, то вони полягають для виконання певної роботи, метою якої є отримання кінцевого результату праці за часом або за об'ємом. Наприклад, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи й оплатити виконану роботу.
Працівник, який уклав цивільно-правовий договір, не зобов'язаний підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку замовника (підприємства, організації). Так, за договором підряду, якщо інше не встановлено договором, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника (п. 3 ст. 703 ЦК).
За цивільно-правовими договорами виконавець організовує роботу самостійно, виконує її на свій ризик, забезпечуючи собі охорону праці. Оплата робіт здійснюється після їх закінчення після приймання кінцевого результату відповідно до ціни, обумовленої договором.
Відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів має насамперед практичне значення. З укладенням трудового договору пов'язане право працівника на надання йому трудових і соціальних гарантій.
5. Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою, то однією стороною трудового договору є роботодавець, а інший - працівник (див. ст. 20 ТК і коммент. До неї).
Слід зауважити, що в попередній редакції коментованої статті в якості сторони трудового договору виступає не тільки "роботодавець", а й "організація" (це випливає з вимоги до працівника дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку). Така "плутанина" мала місце і в інших статтях колишньої редакції ТК. У новій редакції ТК відбулася заміна практично у всіх статтях ТК поняття "організація" на поняття "роботодавець", що, безумовно, знімає існуючі перешкоди при застосуванні норм трудового законодавства у тих випадках, коли роботодавець не є юридичною особою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору "
 1. 3. Трудова книжка
  трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з цього правила будуть випадки,
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 3. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в трудовій
 4. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна розділити на чотири групи залежно від
 5. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 6. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 7. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору. Зміна
 8. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  трудового договору. На відміну від розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим, оскільки
 9. Контрольні питання до § 7.3
  трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи
 10. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 11. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності. 2. Заборона вимагати від працівників виконання роботи, не
© 2014-2022  yport.inf.ua