Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Порядок ведення колективних перегово-рів

Представники сторін, що беруть участь у колективних переговорах, вільні у виборі питань регулювання соціально-трудових відносин.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дві або більше первинні профспілкові організації, що об'єднують в сукупності більше половини працівників даного работо-дателя , за рішенням їх виборних органів можуть створити єдиний представницький орган для ведення колективних переговорів, розрив-лення єдиного проекту колективного договору та укладення колективного договору (далі - єдиний представницький орган). Форми-вання єдиного представницького органу здійснюється на основі принципу пропорційного представництва в залежності від чисельності членів профспілки. При цьому в його склад повинен бути включений представник кожної з первинних профспілкових організа-цій, що створили єдиний представницький орган. Єдиний представницький орган має право направити роботодавцю (його представите-лю) пропозицію про початок колективних переговорів з підготовки, укладення або зміни колективного договору від імені всіх працівників.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Первинна профспілкова організація, що об'єднує більше половини працівників організації, індивідуального підприемців ля, має право за рішенням свого виборного органу направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів від імені всіх працівників без попереднього створення єдиного представницького органу.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Якщо жодна з первинних профспілкових організацій або в сукупності первинні профспілкові організації, які побажали створити єдиний представницький орган, не об'єднують більше половини працівників даного роботодавця, то загальні збори (конфе-Ренцо) працівників таємним голосуванням може визначити ту первинну профспілкову організацію, якій за згодою її вибір-ного органу доручається направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів від імені всіх працівників. У випадках, коли така первинна профспілкова організація не визначена або працівники даного роботодавця не об'єднань ни в будь первинні профспілкові організації, загальні збори (конференція) працівників таємним голосуванням може обрати з числа працівників іншого представника (представницький орган) і наділити його відповідними повноваженнями .
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Первинна профспілкова організація, єдиний представницький орган або інший представник (представницький орган) робіт -ників, наділені правом виступити з ініціативою проведення колективних переговорів відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, зобов'язані одночасно з направленням роботодавцю (його представнику) пропозиції про початок зазначених колектив-них переговорів сповістити про це всі інші первинні профспілкові організації, що об'єднують працівників даного роботодавця, і протягом наступних п'яти робочих днів створити за їх згодою єдиний представницький орган або включити їх представників в со-ставши наявного єдиного представницького органу. Якщо в зазначений термін дані первинні профспілкові організації не повідомлять про своє рішення або дадуть відповідь відмовою направити своїх представників до складу єдиного представницького органу, то колективні перего-злодії починаються без їхньої участі. При цьому за первинними профспілковими організаціями, які не беруть участі в колективних переговорах, протягом одного місяця з дня початку колективних переговорів зберігається право направити своїх представників до складу єдиного представницького органу. У разі, коли представником працівників на колективних переговорах є єдиний представницький орган, члени зазначеного органу представляють сторону працівників у комісії з ведення колективних переговорів.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Право на ведення колективних переговорів, підписання угод від імені працівників на рівні Російської Федерації , од-ного або декількох суб'єктів Російської Федерації, галузі, території надається відповідним профспілкам (об'єднань ніям профспілок). При наявності на відповідному рівні кількох профспілок (об'єднань профспілок) кожному з них предос-тавляется право на представництво у складі єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів, формованого з урахуванням кількості представляються ними членів профспілок. При відсутності домовленості про створення єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів право на їх ведення надається профспілці (об'єднанню профспілок), поєдную-щему найбільше число членів профспілки (профспілок).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Сторони повинні надавати один одному не пізніше двох тижнів з дня отримання відповідного запиту наявну у них інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів.
Учасники колективних переговорів, інші особи, пов'язані з веденням колективних переговорів, не повинні розголошувати напів-ченние відомості, якщо ці відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої). Особи, що розголосили зазначені відомості, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідально-сті в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Терміни, місце і порядок проведення колективних переговорів визначаються представниками сторін, що є учасниками зазначених переговорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 37. Порядок ведення колективних перегово-рів "
 1. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  Коментар до статті 1. Колективний договір розробляється в процесі колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору. З обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів.
 2. Стаття 36. Ведення колективних переговорів
  Представники працівників і роботодавців беруть участь у колективних переговорах з підготовки, укладення або зміни колективного договору, угоди і мають право виявити ініціативу з проведення таких переговорів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Представники сторони, що отримали пропозицію в письмовій формі про початок колективних переговорів, зобов'язані вступити в
 3. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  Коментар до статті Зміна і доповнення колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку, встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору
 4. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  1. Встановлюється єдина вимога до оформлення дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною
 5. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  Коментар до статті Угода будь-якого виду може бути змінено та доповнено в процесі проведення колективних переговорів (див. коментар. До ст. 37). Однак сторони вправі самостійно визначити порядок внесення змін і доповнень до укладену ними угоду. Наприклад, передбачити, що зміни вносяться за погодженням сторін після проведення консультацій або за рішенням галузевої
 6. Контрольні питання до § 7.2
  1. Які роль і значення колективного договору в сучасних умовах? 2. Вкажіть правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини. 3. Які зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 7. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  1. У ході колективних переговорів природно і нерідко виникають розбіжності. Тому важливе практичне значення має коментована стаття, яка визначає правовий порядок їх врегулювання. Він включає насамперед обов'язковість складання протоколу розбіжностей по всіх або окремих питань, щодо яких не прийнято узгоджене рішення. 2. Згідно ч. 2 ст. 40 ТК у разі недосягнення згоди
 8. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КоАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 9. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  1. Для успішної розробки проекту колективного договору та укладення його в організаціях відповідно до ст. 35 ТК на локальному рівні утворюється комісія для ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору та укладення його, яка визначає кількість повноважних представників у комісії з переговорів від кожної зі сторін; можливість запрошення експертів;
 10. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  У коментованій статті порядок зміни і доповнення колективного договору логічно пов'язаний з порядком його розробки і висновку. Вони можуть проводитися або в порядку, встановленому ТК для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором. Зміни та доповнення можуть стосуватися лише колективного договору, укладеного в конкретній
 11. Стаття 40. Колективний договір
  Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації або в індивідуального перед-прінімателя і укладається працівниками і роботодавцем в особі їхніх представників. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При недосягненні згоди між сторонами щодо окремих положень проекту колективного договору протягом трьох місяців з дня початку колективних
 12. Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів
  1. Державними органами щодо врегулювання колективних трудових спорів є: - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг у сфері врегулювання колективних трудових спорів; - органи виконавчої влади суб'єктів РФ, що беруть участь у врегулюванні колективних трудових спорів. 2. Указом Президента РФ від 09.03.2004 N 314
 13. Стаття 1510. Право на колективний знак
  1. Об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або
 14. 30. Суб'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
  Закон «Про колективне с / г підприємстві» (ст. 7) суб'єктом права колективної власності визнає підприємство як юр особа та її членів - у частці майна, кіт вони отримують при виході з підприємства. Оскільки рівноправними видами колективного с / г підприємства явл переважно КСХП (колишні колгоспи), спілки селян, пайові товариства, агрофірми, с / г кооперативи, аграрно-виробничі
 15. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  1. У коментованій статті перераховані види правопорушень у сфері соціального партнерства, коло суб'єктів, якими вони можуть бути вчинені, і заходи їх юридичної відповідальності, встановлені федеральним законом. У числі правопорушень дана стаття вказує: а) ухилення роботодавця або його представника від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного
 16. Стаття 1511. Державна реєстрація колективного знака
  1. До заявки на реєстрацію колективного знака (заявці на колективний знак), що подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, додається статут колективного знака, який повинен містити: 1) найменування об'єднання, уповноваженого зареєструвати колективний знак на своє найменування (правовласника), 2) перелік осіб, які мають право використання
 17. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
    Не пізніше наступного робочого дня після дня складання примирною комісією протоколу розбіжностей сторони колективного трудового спору зобов'язані провести переговори про розгляд колективного трудового спору за участю посередника. Прі не-досягненні згоди сторін колективного трудового спору оформляється протокол про відмову сторін або однієї із сторін від даної при-мірітельной процедури та
 18. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
    Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 19. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
    1. При застосуванні коментованої статті важливо враховувати, що особами, що у колективних переговорах, є, насамперед, представники сторін соціального партнерства, спрямовані в установленому порядку до відповідної комісії з ведення колективних переговорів, з підготовки проекту колективного договору, угоди на будь-якому рівні. Крім того, у зазначеній роботі можуть
 20. Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладання угоди
    Коментар до статті 1. Зміст і структура угоди визначаються в ході колективних переговорів (див. коментар. До ст. 37). 2. Крім загальних правил проведення колективних переговорів, передбачених ст. 37 ТК (в т.ч. стосуються створення єдиного представницького органу), сторони можуть встановити додаткові процедури узгодження, затвердження угоди. З обговорення цього питання
© 2014-2022  yport.inf.ua