Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)

Коментар до статті 1. Стаття 80 встановлює загальний (єдиний) порядок та умови розірвання з ініціативи працівника як строкового трудового договору, так і трудового договору, укладеного на невизначений строк. Тобто можливість припинення трудового договору до закінчення терміну його дії з ініціативи працівника не пов'язана з наявністю у нього поважних причин. Працівник має право розірвати за власним бажанням будь-який трудовий договір і в будь-який час. Він зобов'язаний лише попередити про це роботодавця письмово не пізніше ніж за 2 тижні. Керівник організації зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця (власника майна організації або його представника) про дострокове розірвання трудового договору не пізніше ніж за один місяць (див. коментар. до ст. 280). Працівник, який уклав трудовий договір на строк до 2 місяців, а також працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язані у письмовій формі попередити роботодавця за 3 календарних дні про дострокове розірвання трудового договору (див. коментар. до ст. ст. 292, 296).
2. Письмова форма заяви про звільнення обов'язкове. Усна заява працівника про розірвання трудового договору не може бути підставою для видання роботодавцем відповідного наказу про звільнення. Передбачена Трудовим кодексом обов'язок працівника попередити роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням не пізніше ніж за 2 тижні (керівника організації - за один місяць) означає , що він може зробити це і за більш тривалий термін. Два тижні (місяць) - це мінімальний термін, за який працівник зобов'язаний поставити до відома роботодавця про бажання припинити трудові відносини. Перебіг строку попередження починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення . Так, якщо працівник подав заяву про звільнення 1 червня, то 2-тижневий термін закінчується 15 червня. Цей день буде останнім днем роботи (днем звільнення) (див. коментар. до ст. 84.1).
3. Відповідно до ч. 2 коментованої статті за домовленістю між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення встановленого строку попередження. При цьому слід мати на увазі, що в цьому випадку підставою звільнення буде власне бажання працівника, а не угода сторін, передбачене п. 1 ст. 77 ТК. Розірвання трудового договору за угодою сторін можливо лише тоді, коли згода роботодавця на звільнення має юридичне значення і без такої згоди трудовий договір не може бути припинений (див. коментар. до ст. 78) . У разі ж, коли працівник сам висловив бажання припинити трудові відносини і просить звільнити його до закінчення встановленого строку попередження, згода роботодавця на саме припинення трудового договору юридичного значення не має. Воно має значення тільки для визначення конкретної дати звільнення, тому що працівник просить звільнити його до закінчення терміну, встановленого для попередження про звільнення за власним бажанням. Якщо сторони домовилися про розірвання трудового договору до закінчення встановленого строку попередження, трудовий договір розривається на підставі п. 3 ст. 77 ТК в день, обумовлений сторонами.
Домовленість сторін про дострокове (до закінчення 2-тижневого терміну) розірвання трудового договору повинна бути виражена у письмовій формі, наприклад у вигляді резолюції роботодавця на заяві працівника, який звернувся з проханням про звільнення з конкретної дати. Усна домовленість сторін не може бути доказом такої домовленості.
Якщо роботодавець не дав згоди на розірвання трудового договору до закінчення строку попередження, працівник зобов'язаний відпрацювати встановлений термін. Дострокове припинення роботи в цьому випадку є порушенням трудової дисципліни. Порушенням трудової дисципліни буде бути і припинення роботи без попередження про звільнення. Працівник, самовільно залишив роботу, може бути звільнений за прогул. У свою чергу, і роботодавець не має права звільнити працівника до закінчення 2 тижнів після подання ним заяви про розірвання трудового договору, якщо в заяві не вказана дата звільнення, або до закінчення терміну, зазначеного в заяві. Протягом усього строку попередження за працівником зберігається його робоче місце (посада).
4. Якщо заява працівника про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовження ним роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію або наявність інших поважних причин, в силу яких працівник не може продовжувати подальшу роботу, наприклад напрям чоловіка (дружини) на роботу за кордон, до нового місця служби), роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у заяві працівника. Такий же обов'язок настає у роботодавця і у випадках порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору. При цьому необхідно мати на увазі, що названі порушення можуть бути встановлені, зокрема, органами, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, професійними спілками, комісіями з трудових спорів, судом (п. 22 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2).
5. Необхідність в розірванні трудового договору може з'явитися у працівника не тільки в період роботи, але і в той час, коли він з якихось причин відсутній на роботі, наприклад у період тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці , у відрядженні. У зв'язку з цим виникає питання, чи вправі працівник подати заяву про звільнення за власним бажанням у цей час і чи зараховується воно в термін попередження про звільнення за власним бажанням?
Відповідь на це питання випливає з основної мети попередження про звільнення, а саме: дати можливість роботодавцю підібрати нового працівника на місце, що звільняється за своєю ініціативою. Попередивши роботодавця про звільнення заздалегідь письмово, працівник надає йому таку можливість. При цьому неважливо, чи знаходиться він на роботі, у відпустці або хворіє. Роботодавець з моменту подачі заяви про звільнення має право почати пошуки нового працівника. Тому весь цей час з дня подачі заяви про звільнення за власним бажанням зараховується в строк попередження про звільнення.
Якщо працівник, який перебуває у відпустці , просить звільнити його у період відпустки і до закінчення встановленого законом строку попередження, а роботодавець згоден на це, звільнення провадиться у строк, про який просить працівник.
Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником після закінчення строку попередження про звільнення за власним бажанням і в тому випадку, якщо в період попередження працівник захворів і на момент закінчення строку попередження продовжує хворіти, тому що час хвороби не призупиняє терміну, після закінчення якого працівник підлягає звільненню. Звільнення працівника за власним бажанням відповідно з його заявою можливо і в період тимчасової непрацездатності, тому що ініціатива звільнення виходить від працівника, а не від працедавця.
6. Подача працівником заяви про розірвання трудового договору за власним бажанням не завжди є дійсним бажанням працівника припинити трудове відношення.
У Постанові Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2 роз'яснено, що розірвання трудового договору з ініціативи працівника припустимо у випадку, коли подача заяви про звільнення була добровільним його волевиявленням . Якщо позивач стверджує, що роботодавець змусив його подати заяву про звільнення за власним бажанням, то ці обставини підлягають перевірці і обов'язок довести їх покладається на працівника (подп. "а" п. 22). При цьому як примус до звільнення працівника за власним бажанням може розглядатися будь-який тиск з боку роботодавця, в т.ч. і загроза звільнити його за своєю ініціативою у випадках, коли у роботодавця були на це якісь причини. Інакше не можна говорити про припинення трудового договору з ініціативи працівника. Такого висновку абсолютно правильно прийшов Лагінскій районний суд м. Елісти, задовольняючи позов про поновлення на роботі гр. У., яка подала заяву про звільнення за власним бажанням під тиском керівника, який пригрозив їй "зіпсувати трудову книжку", звільнивши "по статті" за втрату звіту та зрив його здачі (див. Огляд судової практики Верховного Суду Республіки Калмикія з розгляду цивільних справ у касаційному і наглядовому порядку в 2006 р. / / Бюлетень Верховного Суду РК. 2007. N 1).
7. Відповідно до ч. 4 коментованої статті працівник, який попередив роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням, має право до закінчення строку попередження (а при наданні відпустки з наступним звільненням - до дня початку відпустки) відкликати свою заяву, і звільнення в цьому випадку не проводиться за умови, що на його місце в письмовій формі не запрошено іншого працівника, якому відповідно до Трудовим кодексом та іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (подп. "в" п. 22 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2). Наприклад, працівник, який подав заяву про звільнення за власним бажанням, не може забрати свою заяву назад у разі, якщо на його робоче місце (посада) запрошений в порядку переведення з іншої організації за погодженням з керівниками цих організацій інший працівник , тому що відповідно до ст. 64 ТК такому працівникові не може бути відмовлено в укладенні трудового договору протягом місяця з дня звільнення з колишнього місця роботи (див. коментар. до ст. 64).
8. Після закінчення строку попередження про звільнення за власним бажанням роботодавець не має права затримувати працівника. Ніякі причини (грошова заборгованість, необхідність доробити розпочату роботу, не здані матеріальні цінності, що не звільнено гуртожиток і інш.) не можуть служити підставою для цього. В день звільнення - останній день роботи - роботодавець зобов'язаний видати йому трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення, інші документи на письмову вимогу працівника і провести з ним розрахунок. Цього дня працівник може бути звільнений від роботи на час, необхідний для отримання розрахунку та трудової книжки, якщо з об'єктивних причин він не може цього зробити після закінчення робочого дня (зміни). Якщо ж працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець в цей же день повинен направити йому повідомлення про необхідність з'явитися за трудовою книжкою або дати згоду на відправлення її поштою. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за згодою працівника (п. 36 Правил ведення і зберігання трудових книжок) (див. коментар. до ст. 84.1).
У тому випадку, коли роботодавець після закінчення терміну попередження не звільнив працівника, працівник має право не виходити на роботу.
9. Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору вважається продовженим. При цьому будь-яких додаткових угод з цього приводу не потрібно.
Закріплюючи за працівником право розірвати трудовий договір з власної ініціативи в будь-який час, ст. 80 не зобов'язує працівника при звільненні за власним бажанням вказувати в заяві причину, по якій він хоче розірвати трудовий договір. Але якщо від причини звільнення відповідно до законодавства залежить надання працівникові тих чи інших пільг або гарантій, то така причина в заяві повинна бути вказана.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням) "
 1. 3.3. Звільнення за власним бажанням працівника
  розірвання трудового договору за вказаною підставі присвячена ст. 80 Трудового кодексу РФ. Там вказано, що звільнитися за власним бажанням працівник має право при виконанні однієї умови, а саме завчасно попередивши про це роботодавця. При цьому важливо дотримуватися термін попередження і форму повідомлення
 2. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування роботодавець зобов'язаний попередити його не пізніше ніж за 3 дні. Обов'язок роботодавця попередити працівника про розірвання з ним трудового договору при незадовільному результаті випробування є додатковою гарантією, що забезпечує захист прав працівника при звільненні. Разом з тим,
 3. Оформлення та виплати
  розірвання трудового договору у даному випадку слід допомогою наказу за уніфікованою формою N Т-8. У графі "підстава (документ, номер, дата) "слід вказати реквізити заяви працівника. В якості формулювання підстави звільнення в трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці буде вказано, що трудовий договір припиняється з ініціативи працівника (звільнений за власним
 4. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання
 5. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З інших підстав
    трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку з порушенням правил укладення трудового договору; - у зв'язку з переведенням працівника до іншого роботодавця або на виборну роботу (посада); - у зв'язку з відмовою працівника від продовження роботи через зміну власника
 6. Глава 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
    розірвання трудового договору по кожному з розглянутих
 7. Переклад працівника
    розірвання трудового договору у трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці вказують, що трудовий договір розірваний у зв'язку переведенням працівника за його прохання або за його згодою (вказується конкретно) на роботу до іншого роботодавця на підставі п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. У тому ж випадку, коли працівника вибрали на певну роботу чи посаду, трудовий
 8. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
    розірванню трудового договору з ініціативи працівника; 4) розірванню трудового договору з ініціативи роботодавця; 5) переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або переходу на виборну посаду; 6) відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації; 7) відмови працівника від продовження роботи у зв'язку з
 9. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
    стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 10. Форма попередження
    розірвання договору таку заяву бути не
 11. Зміна власника
    розірвання трудових договорів з іншими працівниками організації у зв'язку зі зміною власника з ініціативи роботодавця не допускається. Про це сказано в ст. 75 Трудового кодексу РФ. І тільки у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Потрібно
 12. Контрольні питання до § 7.3
    трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи
 13. 2. Зміна власника
    розірвання трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації необхідне дотримання двох умов: 1) звільнити можна тільки керівника організації, його заступників та головного бухгалтера; 2) звільнення можливе лише при фактичній зміні власника майна, тобто при переході (передачі) права власності на майно організації від однієї особи до іншої особи
 14. Термін попередження
    трудовий договір, попередивши про це роботодавця (власника майна організації, його представника) у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. У свою чергу спортсмен, тренер, за власним бажанням вирішили розірвати договір, повинні попередити роботодавця про це не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли договір укладено на термін менше чотирьох місяців. Про
© 2014-2022  yport.inf.ua