Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 57. Зміст трудового договору

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У трудовому договорі вказуються:
прізвище, ім'я, по батькові працівника та найменування роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - фізичної особи), заклю-чивших трудовий договір;
відомості про документи, що засвідчують особу працівника і роботодавця - фізичної особи;
ідентифікаційний номер платника податків (для роботодавців, за винятком роботодавців - фізичних осіб, які не є-трудящих індивідуальними підприємцями);
відомості про представника роботодавця, що підписав трудовий договір, і підставу , в силу якого він наділений відповідаю-ські повноваженнями;
місце і дата укладення трудового договору.
Обов'язковими для включення в трудовий договір є наступні умови:
місце роботи, а у разі, коли працівник приймається для роботи у філії, представництві чи іншому відокремленому структур-ном підрозділі організації, розташованому в іншій місцевості, - місце роботи із зазначенням відокремленого структурного підрозділ-лення і його місцезнаходження;
трудова функція (робота з посади відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою квалифи- кации; конкретний вид доручається працівникові роботи). Якщо відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами з виконанням робіт по певним посадам, професіями, спеціальностями пов'язано надання компенсацій і пільг або нали-чие обмежень, то найменування цих посад, професій або спеціальностей і кваліфікаційні вимоги до них повинні соот-ветствовать найменуванням і вимогам, зазначеним у кваліфікаційних довідниках, що затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації, або відповідним положенням професійних стандартів;
(в ред. Федеральних законів від 28.02.2008 N 13-ФЗ, від 03.12.2012 N 236-ФЗ)
дата початку роботи, а у разі, коли укладається строковий трудовий договір, - також термін його дії і обставини (причи-ни), що послужили підставою для укладання строкового трудового договору відповідно з цим Кодексом або іншим федераль-ним законом;
умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і по-ощрітельние виплати);
режим робочого часу і часу відпочинку (якщо для даного працівника він відрізняється від загальних правил, що діють у даного роботодавця);
компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, якщо працівник приймається на роботу у відповідних умовах, з зазначенням характеристик умов праці на робочому місці;
умови, що визначають в необхідних випадках характер роботи (рухомий, роз'їзний, в дорозі, інший характер роботи);
умова про обов'язкове соціальне страхування працівника відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними зако-нами;
інші умови у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, воно містить-ми норми трудового права.
Якщо при укладенні трудового договору в нього не були включені будь-які відомості і (або) умови з числа передбачений-них частинами першою та другою цієї статті, то це не є підставою для визнання трудового договору неукладеним або його розірвання. Трудовий договір повинен бути доповнений відсутніми відомостями і (або) умовами. При цьому відсутні відомості вносяться безпосередньо в текст трудового договору, а відсутні умови визначаються додатком до трудового договору або окремою угодою сторін, що укладається у письмовій формі, які є невід'ємною частиною трудового договору.
У трудовому договорі можуть передбачатися додаткові умови, не погіршують становище працівника порівняно з установлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колектив-ним договором, угодами, локальними нормативними актами , зокрема:
про уточнення місця роботи (із зазначенням структурного підрозділу та його місцезнаходження) і (або) про робоче місце;
про випробування;
про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої);
про обов'язок працівника відпрацювати після навчання не менше встановленого договором терміну, якщо навчання проводилося за рахунок коштів роботодавця;
про види і про умови додаткового страхування працівника;
про поліпшення соціально-побутових умов працівника і членів його сім'ї;
про уточнення стосовно до умов роботи даного працівника прав і обов'язків працівника і роботодавця, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.
За угодою сторін у трудовий договір можуть також включатися права і обов'язки працівника і роботодавця, встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, локальними норматив-ними актами, а також права та обов'язки працівника і роботодавця, що випливають з умов колективного договору, угод. Невключення до трудового договору будь-яких із зазначених прав і (або) обов'язків працівника і роботодавця не може розглядатися як відмова від реалізації цих прав або виконання цих обов'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 57. Зміст трудового договору "
 1. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
 3. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 4. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  1. За загальним правилом умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. до неї) . Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов
 5. Контрольні питання до § 7.1
  1. Які суспільні відносини становлять предмет трудового права? 2. Які особливості методу трудового права? 3. Хто може виступати в якості суб'єкта трудового правовідносини? 4. Що розуміється під змістом трудового
 6. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 7. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, при яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 8. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору. Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис у триденний строк з дня фактіче-ського початку роботи. На вимогу
 9. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 10. Стаття 67. Форма трудового договору
  Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторона -ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від
© 2014-2022  yport.inf.ua