Головна
Цивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право« Попередня → 
Наступна » М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ ПРО позику, банківський кредит і факторинг. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ УТВОРЕНЬ. Книга п'ята. Том 1, 2006 - перейти до змісту підручника
2. Суб'єкти та об'єкти договору позики

Суб'єкти договору

Загальні положення про позику (§ 1 гл. 42 ЦК) не включають в свій склад будь-яких правил, що стосуються спеціальним чином суб'єктів цього договору, який розрахований на застосування до позикових відносин з участю як громадян, так і організацій. Тому правильним буде висновок про те, що за загальним правилом у ролі позикодавця або позичальника за договором позики може виступати будь-яку особу, визнане суб'єктом цивільних прав (фізична особа, юридична особа, держава: Російська Федерація і суб'єкт Російської Федерації, а також муніципальне утворення), володіє цивільну правоздатність і дієздатність.
Існуючі в реальному житті обмеження на участь в позикових правовідносинах стосуються лише окремих категорій учасників майнового обороту і виникають не з зобов'язально-правових норм про позику, а з норм, які визначають правовий статус відповідних суб'єктів.
Наприклад, юридичні особи, що діють в організаційно-правовій формі установ, що фінансуються власником, володіють закріпленим за ними майном на праві оперативного управління. Правовий режим майна, що перебуває на цьому обмеженому речовому праві у установ, включає в себе заборону на його відчуження: згідно п. 1 ст. 298 ГК установа не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за нею майном і майном, придбаним за рахунок коштів, виділених йому за кошторисом. Отже, установа не має права виступати і в ролі позикодавця щодо зазначеного майна, оскільки передача його в позику є одним із способів розпорядження відповідним майном. Виняток становлять доходи установи, отримані ним від дозволеної власником майна підприємницької діяльності, а також майно, придбане на такі доходи, які вступають у самостійне розпорядження установ (п. 2 ст. 298 ЦК): відповідні грошові кошти та майно можуть бути об'єктом позики за договором позики, в якому установа виступає в ролі позикодавця.
Певні обмеження на участь в позикових правовідносинах займодавца виявляються і відносно іншого суб'єкта права оперативного управління - казенного підприємства, яке має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника цього майна (п. 1 ст. 297 ЦК).
Разом з тим відсутність у ряду суб'єктів (державні і муніципальні підприємства, установи) права власності на закріплене за ними майно не може служити перешкодою для укладення ними договорів позики в якості позичальників, з тією лише особливістю, що грошові кошти та інше майно, яке визначається родовими ознаками, отримані ними за договорами позики, надходять відповідно у державну чи муніципальну власність, а у позичальників виникають лише відповідні обмежені речові права на відповідне майно: право господарського відання або право оперативного управління.
Разом з тим для позикових відносин за участю юридичних осіб - невласника майна характерна підвищена ступінь ризику для кредитора.
Так, товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до арбітражного суду з позовом до державному унітарному підприємству (далі - завод) про стягнення 5082650 руб. боргу за договором про позику грошових коштів.
До прийняття рішення сторони уклали мирову угоду.
Ухвалою арбітражного суду мирову угоду, згідно з яким завод зобов'язався передати належне йому майно на суму 3125200 крб. позивачу у відшкодування боргу за вказаним договором, було затверджено. Судом прийнято відмова позивача від частини позовних вимог у сумі 1957450 крб., І провадження у справі в цій частині припинено.
Як випливало з матеріалів справи, згідно з договором позики товариство з обмеженою відповідальністю зобов'язалося надати орендному виробничому об'єднанню (нині державне унітарне підприємство) 6980200 руб. для викупу орендованого майна. Кредитор зобов'язався перерахувати грошові кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок фонду майна Челябінської області. Позичальник зобов'язався повернути грошові кошти через п'ять років або передати у власність кредитора викуплене майно.
Суд затвердив мирову угоду про передачу у відшкодування боргу майна заводу, до складу якого входять виробничі будівлі, споруди, база відпочинку та ін Тим часом статутом заводу було передбачено, що його майно перебуває в державній власності Челябінської області і закріплено за підприємством на праві господарського відання.
Згідно ст. ст. 294, 295 ГК державне унітарне підприємство, якому майно належить на праві господарського відання, володіє, користується і розпоряджається цим майном в межах, що визначаються відповідно до ЦК. Підприємство не має права продавати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, віддавати в заставу, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств і товариств або іншим способом розпоряджатися цим майном без згоди власника. Відчуження державної власності, передбачене мировою угодою, істотно порушує права і законні інтереси власника спірного майна - Челябінської області. Однак при затвердженні мирової угоди суд не залучив до участі в справі представника власника майна.
Передача державного майна у власність ТОВ, передбачена у мировій угоді, суперечить також ст. 217 ЦК, яка встановлює, що майно, що перебуває у державній власності, може бути передано у власність юридичних осіб у порядку, передбаченому законодавством про приватизацію.
Відповідно до процесуального законодавства суд не приймає відмову від позову і не затверджує мирову угоду, якщо це суперечить законам і іншим нормативним правових актів чи порушує права і законні інтереси інших осіб. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ прийшов до висновку про те, що затвердження мирової угоди не відповідає вказаним вимогам, тому ухвала підлягає скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд по суті спору.
При новому розгляді спору суду запропоновано: перевірити законність договору позики, маючи на увазі, що рішенням арбітражного суду по іншій справі установчі документи орендного виробничого об'єднання, а також угоду про викуп орендованого майна були визнані недійсними; досліджувати питання про виконання зобов'язання займодавцем (у справі відсутні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів); вирішити питання про залучення до участі у справі представника власника майна заводу "*".
---
"*" Вісник ВАС РФ. 2001. N 11. С. 34 - 35.
Нерідко в позикових правовідносинах беруть участь і публічні освіти: Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти. У даному випадку необхідною правовою підставою для участі подібних суб'єктів у майновому обороті є ст. 124 ГК, згідно з якою Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами. При цьому до них застосовуються норми, що визначають участь у цивільно-правових відносинах юридичних осіб, якщо інше не випливає із закону або особливостей даного суб'єкта.
Є й специфічний вид договору позики, в якому в ролі позичальника може виступати виключно держава (Російська Федерація або суб'єкт Російської Федерації). Мається на увазі договір державної позики, за яким позичальником виступає держава, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. Такий договір укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на одержання від позичальника (держави) наданих йому в борг грошових коштів або залежно від умов позики іншого майна, встановлених відсотків або інших майнових прав у строки, передбачені умовами випуску позики в обіг. Правила про договір державної позики застосовуються і до позик, що випускаються муніципальними утвореннями (ст. 817 ЦК).
Учасниками (але не суб'єктами) договірних відносин позики можуть бути і треті особи, пов'язані з займодавцем або з позичальником певними правовідносинами. Це стає можливим, наприклад, в ситуаціях, коли підставою виникнення позикових відносин є передача (надання) позичальникові грошової суми або іншого майна, що визначається родовими ознаками, не самим займодавцем, а його боржником по іншому зобов'язанню або коли об'єкт позики передається не самому позичальнику, а за дорученням останнього його кредитору. У подібних випадках дії третіх осіб породжують позикові правовідносини між позикодавцем і позичальником.
Якщо як позикодавця виступає банк або інша кредитна організація, які беруть на себе обов'язок надати позику в грошовій формі, то участь у цих правовідносинах названого суб'єкта (поряд з консенсусним і двостороннім характером договору та грошовою формою позики) є необхідною ознакою кредитного договору як окремого виду договору позики.
Слід мати на увазі, що участь певних категорій суб'єктів у позикових правовідносинах супроводжується спеціальним правовим регулюванням порядку укладення договору позики.
Наприклад, в одній зі справ прокурор області звернувся до арбітражного суду з позовом на захист державних та громадських інтересів до позабюджетного екологічного фонду та товариству з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними трьох договорів про надання суспільству позик і про організацію підприємства громадського харчування. Арбітражний суд об'єднав зазначені справи в одне провадження і задовольнив позовні вимоги: договори були визнані недійсними угодами, та в порядку застосування реституції з товариства з обмеженою відповідальністю на користь екологічного фонду були стягнуті суми позик з нарахуванням на них відсотків річних за весь період користування коштами. Однак дане рішення було скасовано касаційною інстанцією, полагавшей, що прокурор був не вправі пред'являти подібна вимога, і позов залишено без розгляду.
При розгляді даної справи в порядку нагляду Президія Вищого Арбітражного Суду РФ констатував, що відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища забороняється витрачання коштів екологічних фондів на цілі, не пов'язані з природоохоронною діяльністю.
Як видно з матеріалів справи, договори, укладені між фондом і суспільством, опосередковують комерційні відносини і не пов'язані з природоохоронною діяльністю. Тому вони в силу ст. 168 ЦК є нікчемними.
Прокурор має право звернутися до арбітражного суду з позовом на захист державних та громадських інтересів. Позови про визнання зазначених угод недійсними були пред'явлені прокурором безпосередньо в суспільних інтересах. Отже, суд першої інстанції обгрунтовано не прийняв відмову представника фонду від позову, оскільки це суперечить закону і порушує суспільні інтереси.
Таким чином, постанова суду касаційної інстанції про скасування рішення суду першої інстанції і залишення позову прокурора без розгляду було визнано незаконним і підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції залишено в силі "*".
---
"*" Вісник ВАС РФ. 2001. N 7. С. 57 - 58.
Кредитні кооперативи
Особливими і вельми специфічними суб'єктами позикових правовідносин є кредитні споживчі кооперативи громадян, діяльність яких регулюється Федеральним законом від 7 серпня 2001 р. N 117-ФЗ "Про кредитних споживчих кооперативах громадян "(далі - Закон)" * ".
---
"*" СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3420.
Згідно ст. 4 названого Закону під кредитним споживчим кооперативом громадян розуміється споживчий кооператив, створений громадянами, добровільно об'єдналися для задоволення потреб у фінансовій взаємодопомоги. Кредитні споживчі кооперативи громадян можуть створюватися за ознакою спільності місця проживання, трудової діяльності, професійної приналежності або будь спільності громадян. Число членів кредитної споживчого кооперативу громадян не може бути менше 15 і більше 2 тис. чоловік.
Крім загальних рис, властивих кожному споживчому кооперативу як юридичній особі (ст. 116 ЦК), кредитний споживчий кооператив громадян має ту особливість, що він приваблює в спеціально утворений ним фонд фінансової взаємодопомоги особисті заощадження громадян - членів кредитного споживчого кооперативу. Ці заощадження не стають власністю кооперативу і не обтяжуються його зобов'язаннями (ст. 14 Закону).
Фонд фінансової взаємодопомоги кредитного споживчого кооперативу створюється з метою надання позик членам кооперативу та формується як за рахунок особистих заощаджень громадян - членів кооперативу, так і за рахунок частини власних коштів кооперативу, утворених з пайових внесків членів кооперативу, доходів від здійснюваної ним діяльності та інших джерел. Частина фонду фінансової взаємодопомоги, призначена для видачі позик на підприємницькі цілі, не може перевищувати половину фонду. Конкретний розмір зазначеної частини фонду фінансової взаємодопомоги встановлюється відповідно до статуту кредитної споживчого кооперативу загальними зборами його членів. Інша частина фонду фінансової взаємодопомоги, формована за рахунок особистих заощаджень громадян, може використовуватися кредитним споживчим кооперативом тільки для надання позик своїм членам.
  Передача особистих заощаджень громадянина - члена кооперативу кредитним споживчому кооперативу здійснюється на підставі договору, що укладається між кооперативом і його відповідним членом. Договір повинен бути укладений у письмовій формі під страхом його недійсності. Згідно ст. 15 Закону договір про передачу кредитним споживчому кооперативу особистих заощаджень громадянина - члена кооперативу повинен містити умови про суму наданих особистих заощаджень, порядку їх передачі, строк і порядок їх повернення кредитним споживчим кооперативом, розмір та порядок плати за їх використання. Особисті заощадження громадян, передані на підставі договору в користування кредитним споживчому кооперативу, обліковуються окремо від інших коштів фонду фінансової взаємодопомоги кооперативу.
  Названий договір про передачу громадянином - членом кооперативу своїх особистих заощаджень кредитним споживчому кооперативу не визначається в Законі як договір позики, мабуть, з тієї причини, що дані особисті заощадження, як зазначено в Законі, передаються кооперативу не у власність, а лише у користування. Проте видається, що в даному випадку має місце чергове законодавче непорозуміння: користування грошима (як абсолютно замінними речами, обумовленими родовими ознаками) неможливо без їх споживання, чим, власне, і займається кредитний споживчий кооператив, надаючи залучені особисті заощадження громадян - членів кооперативу іншим членам кооперативу за договорами позики (отже, у власність останніх). Тому, природно, з боку кредитного споживчого кооперативу підлягають поверненню не передані йому особисті заощадження громадянина, а грошова сума, аналогічна тій, яка була передана громадянином кооперативу. Таким чином, договір про передачу громадянином - членом кооперативу своїх особистих заощаджень кредитним споживчому кооперативу є типовим договором позики, за яким кредитний споживчий кооператив виступає в ролі позичальника, а громадянин - член кооперативу, що передає останньому свої особисті заощадження, - займодавцем.
  Кошти фонду фінансової взаємодопомоги кредитного споживчого кооперативу використовуються для надання позик членам кооперативу. Правовідносини, пов'язані з передачею грошових коштів кредитним споживчим кооперативом своїм членам, оформляються договором позики, що укладається у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору позики. За цим договором в ролі позикодавця вже виступає кредитний споживчий кооператив, а позичальником є член кооперативу, який одержує грошову суму на поворотній і, як правило, оплатній основі.
  Кредитний споживчий кооператив може надавати своїм членам-громадянам та інші послуги, що відповідають цілям діяльності кооперативу і не суперечать законодавству, в тому числі укладати договори страхування від імені та за дорученням своїх членів, надавати консультаційні послуги членам кооперативу.
  З метою захисту прав та законних інтересів своїх членів кредитний споживчий кооператив повинен формувати резервний фонд для забезпечення непередбачених витрат і може формувати страховий фонд для покриття можливих збитків від діяльності кооперативу. Кредитний споживчий кооператив відповідно до його статуту або з рішенням загальних зборів членів кооперативу повинен страхувати ризик неповернення видаваних їм позик з нагоди смерті або втрати працездатності позичальника в державних страхових компаніях або в страхових компаніях, створених асоціаціями (спілками) кредитних споживчих кооперативів для цих цілей. Статутом кредитної споживчого кооперативу або рішеннями загальних зборів членів кооперативу встановлюються фінансові нормативи його діяльності. Зокрема, в обов'язковому порядку визначається співвідношення суми пайових внесків та суми особистих заощаджень; власних коштів кооперативу і загальної суми його зобов'язань; величини резервного фонду та величини фонду фінансової взаємодопомоги; розмірів позик, видаваних окремим членам кооперативу, і величини фонду фінансової взаємодопомоги (ст. 20 Закону).
  Крім органів управління, характерних для всякого споживчого кооперативу, в кредитному споживчому кооперативі також обирається спеціальний орган - комітет по позиках, який приймає рішення про видачу позик і порядок їх повернення відповідно до принципів, встановлених загальними зборами членів кредитної споживчого кооперативу. Комітет з позиками обирається загальними зборами членів кредитної споживчого кооперативу таємним голосуванням. Членами комітету по позиках не можуть бути директор кредитного споживчого кооперативу, голова та члени правління кооперативу, члени ревізійної комісії кредитної споживчого кооперативу. Члени комітету за позиками кредитного споживчого кооперативу не можуть суміщати свою діяльність в комітеті по позиках з роботою в кредитному споживчому кооперативі за трудовим договором (ст. 24 Закону).
  Відповідно до Федерального закону від 11 червня 2003 р. N 73-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про сільськогосподарську кооперацію "" * "передбачена можливість створення кредитних кооперативів у системі сільськогосподарської кооперації. На відміну від кредитних споживчих кооперативів, членами яких можуть бути виключно громадяни, до складу учасників кредитного кооперативу можуть входити як громадяни, так і юридичні особи. Число членів кредитної кооперативу не може бути менше ніж 15 громадян та / або 5 юридичних осіб та більш ніж 2 тис. громадян та / або 200 юридичних осіб; членами кредитної кооперативу не можуть бути державні та муніципальні унітарні підприємства, а також акціонерні товариства, акції яких перебувають у державній власності (п. 10 ст. 4 Федерального закону "Про сільськогосподарську кооперацію").
  ---
  "*" СЗ РФ. 2003. N 27. Ст. 2248 (Федеральний закон "Про сільськогосподарську кооперацію"; див. також: СЗ РФ. 1995. N 50 Ст. 4870; 1997. N 10. Ст. 1120; 1999. N 8. Ст. 973; 2002. N 12. Ст. 1093; 2003. N 2. Ст. 160, 167).
  Так само як і в кредитному споживчому кооперативі громадян, в кредитному кооперативі створюється фонд фінансової взаємодопомоги, проте джерелом формування зазначеного фонду є не тільки грошові кошти самого кооперативу та його членів, але і залучені в кредитний кооператив грошові кошти, отримані останнім у формі позики від кредитних та інших організацій. Розмір фонду фінансової взаємодопомоги кредитного кооперативу, порядок його формування та використання визначаються статутом кредитної кооперативу та рішеннями загальних зборів членів кредитної кооперативу. Тимчасово вільний залишок коштів фонду фінансової взаємодопомоги за рішенням загальних зборів членів кредитної кооперативу може передаватися на основі договорів позики до фонду фінансової взаємодопомоги інших кредитних кооперативів, використовуватися самим кредитним кооперативом для придбання державних і муніципальних цінних паперів чи передаватися на зберігання в банки.
  Передача членами і асоційованими членами кредитної кооперативу цього кооперативу грошових коштів, які не є пайовими внесками, та видача їм позик виробляються шляхом укладання з ними договорів позики у письмовій формі. Розмір відсотків, виплачуваних кредитним кооперативом за використання коштів, залучених у формі позик, отриманих від своїх членів та асоційованих членів, визначається правлінням кредитного кооперативу відповідно до положення про позики, що затверджується загальними зборами членів кредитної кооперативу. Сума коштів, що виплачуються кредитним кооперативом своїм членам і асоційованим членам у вигляді відсотків за користування одержуваними від них коштами за договорами позики, включається в суму витрат кредитного кооперативу (ст. 40.1 Федерального закону "Про сільськогосподарську кооперацію").
  Таким чином, вся діяльність як кредитних споживчих кооперативів, так і кредитних кооперативів у системі сільськогосподарської кооперації заснована на укладаються ними договорах позики. З одного боку, зазначені кооперативи залучають необхідні їм кошти в фонд фінансової взаємодопомоги, укладаючи в якості позичальника договори позики з членами кооперативів (а кредитні кооперативи - також з банками та іншими організаціями), з іншого - вони видають грошові кошти з фонду фінансової взаємодопомоги своїм членам , укладаючи з ними договори позики вже в якості займодавцев.
  Об'єкт договору позики
  Чи не найбільш істотною ознакою договору позики слід визнати специфіку об'єкта даного договору, в якості якого виступають грошові кошти та інші речі, що визначаються родовими ознаками. Головна особливість об'єкта позики полягає в тому, що використання як грошових коштів, так і інших речей, визначених родовими ознаками, можливо лише шляхом їх споживання. Тому, незважаючи на те що метою позичальника залишається тимчасове використання майна, переданого йому позикодавцем (в цьому сенсі по своєї мети договір позики практично нічим не відрізняється від найбільш близьких йому договорів майнового найму та позички), гроші і речі, які визначаються родовими ознаками, становлять об'єкт договору позики, передаються у власність (а не у володіння і тимчасове користування) позичальника. Тільки за цієї умови позичальник отримує можливість їх використовувати (тобто спожити).
  Названа особливість договору позики зумовлює і специфіку предмета цього договору, також відрізняє його від договорів майнового найму та позички: дії боржника по позиковому зобов'язанню - позичальника полягають у поверненні позикодавцеві не ту ж майна, що було отримано від останнього (як це має місце при майновому наймі і позикою), а грошової суми, що дорівнює отриманої від позикодавця, або того ж кількості речей, визначених родовими ознаками.
  В системі об'єктів цивільних прав як гроші, так і речі, які визначаються родовими ознаками, відносяться до речей рухомим, діленим і замінним.
  Визнання об'єкта договору позики рухомим майном (згідно з п. 2 ст. 130 ЦК речі, не відносяться до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнаються рухомим майном; реєстрації прав на спонукувані речі не потрібно, крім випадків, зазначених у законі) означає, що право власності у набувача відповідних речей за договором (в нашому випадку - у позичальника) виникає з моменту їх передачі (п. 1 ст. 223 ЦК). Передачею ж визнається вручення зазначених речей набувачеві, а так само здача перевізникові для відправлення набувачу або здача в організацію зв'язку для пересилання набувачеві речей, відчужених без зобов'язання доставки. Річ вважається врученою набувача з моменту її фактичного надходження у володіння набувача або вказаної ним особи. Якщо до моменту укладення договору про відчуження речі вона вже знаходиться у володінні набувача, річ визнається переданої йому з цього моменту. До передачі речі прирівнюється передача коносамента або іншого товаророзпорядчого документа на неї (ст. 224 ЦК).
  Наявність якості подільності об'єкта позики (грошей і речей, визначених родовими ознаками) означає, що передача відповідного майна позичальнику (як підстава виникнення позикових правовідносин) можлива по частинах. У цьому випадку зобов'язання позики постає щодо кожної частини переданого майна з моменту її передачі. Крім того, дана обставина (подільність об'єкта позики) створює можливість застосування до відносин, пов'язаних з виконанням позичальником свого зобов'язання, правил про виконання зобов'язання по частинах. Згідно ст. 311 ЦК кредитор має право не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.
  Притаманне як коштах, так і іншим речам, визначеним родовими ознаками, якість замінності означає, що такого роду об'єкти завжди присутні в майновому обороті і, отже, є доступними для його учасників. Остання обставина свідчить про те, що у позичальника завжди є можливість виконати своє зобов'язання перед позикодавцем належним чином.
  Переважна кількість позикових угод в розвиненому майновому обороті відбувається з грошовими коштами. Тому зазначений об'єкт договору позики (гроші) заслуговує окремого розгляду.
  Гроші як об'єкт договору позики
  Об'єктом договору позики можуть бути як готівку, так і безготівкові грошові кошти. Хоча, як зазначалося раніше, в юридичній літературі висловлювалася думка про те, що в якості об'єкта договору позики слід визнавати лише готівка, оскільки безготівкові грошові кошти, будучи за своєю правовою природою правами вимоги до банку, можуть бути об'єктом лише кредитного договору, що укладається з банком "*". Однак ЦК не обмежує використання безготівкових грошей в якості об'єкта договору позики, про що свідчать, зокрема, правила про виконання позичальником свого обов'язку з повернення позикодавцеві суми позики: сума позики може бути повернена позикодавцеві не тільки шляхом передачі її останньому, а й шляхом зарахування відповідних грошових коштів на його банківський рахунок (п. 3 ст. 810). В останньому випадку мова йде, звичайно ж, про ситуацію, коли об'єктом договору позики є безготівкові грошові кошти.
  ---
  "*" Див: Цивільне право: Підручник. У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 206 - 207.
  Під готівковими коштами (готівкою) зазвичай розуміються монети і банкноти Банку Росії з позначенням їх номіналу в рублях, не втратили властивості платоспроможності та не вилучені з обігу "*".
  ---
  "*" Див, наприклад: Новосьолова Л.А. Відсотки за грошовими зобов'язаннями. 2-е вид., Испр. і доп. М., 2003. С. 13.
  Свого часу Л.А. Лунц вказував: "Основним видом державних грошей є грошові знаки, забезпечені за законом платіжною силою. Законний платіжний засіб ... замінює собою всякий інший предмет боргу, надання якого стало неможливим без того, щоб ця неможливість звільнила боржника; грошовий знак, забезпечений платіжною силою за законом, вважається предметом всякого грошового зобов'язання, якщо не обумовлений платіж яким спеціальним видом грошей. Властивість законного платіжного засобу грошовий знак отримує в силу припису закону: один лише факт випуску в обіг певних грошових знаків державою не створює законного платіжного засобу "" * ".
  ---
  "*" Лунц Л.А. Гроші та грошові зобов'язання в цивільному праві. М., 1999. С. 47.
  В даний час роль закону, що додає державним грошовим знакам (монетам і банкнотам Банку Росії) силу законного платіжного засобу, виконує Федеральний закон "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" "*", відповідно до якого єдиним законним платіжним засобом готівкового платежу на території Російської Федерації є банкноти (банківські квитки) і монети Банку Росії, які є безумовними зобов'язаннями Банку Росії і обов'язкові до прийому за номінальною вартістю при здійсненні всіх видів платежів, для зарахування на рахунки, у внески і для переказу на всій території Російської Федерації (ст. 29).
  ---
  "*" СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1593; N 37. Ст. 2991; 1996. N 2. Ст. 55; 1998. N 10. Ст. 1147.
  Відповідно до п. 1 ст. 140 ГК рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації. Дане положення в рівній мірі відноситься до платежів шляхом як готівки, так і безготівкових розрахунків. Стосовно до готівки - монетам і банкнотам Банку Росії - це означає, що вони повинні бути номіновані в рублях.
  Звичайно ж, у випадках, коли об'єктом позики є готівкові гроші, маються на увазі перш за все банкноти Банку Росії, які за своєю природою є не тільки державними грошовими знаками, але і представницькими цінними паперами. З цього приводу, наприклад, Л.А. Лунц писав: "Банкнота (банківський квиток) є випущена банком грошова цінний папір на пред'явника, тобто документ, за пред'явленням якого банк зобов'язується сплатити власникові певну суму певного виду грошей (наприклад, золоті монети). При відомих умовах такий документ може передаватися від особи до особи без того, щоб коли-небудь було заявлено банку випливає з нього вимога; в цьому випадку документ цей сам стає грошовим знаком і замінює собою той предмет, на отримання якого він спрямований ... Таким чином, банкнота є одночасно грошова цінний папір ... і паперовий грошовий знак ... Але властивість цінного паперу відступає на другий план: основне значення має тут функція знаряддя обміну. З точки зору економічної, прийняття банкноти не створює кредитного відносини між банком і одержувачем; останній, приймаючи банкноти, набуває готівкові гроші ... які дають йому безпосередню можливість розплатитися за своїми боргами "" * ".
  ---
  "*" Лунц Л.А. Указ. соч. С. 54.
  У реальному майновому обороті сфера застосування як об'єкта позики готівки в основному обмежена позиковими правовідносинами, що складаються між громадянами, не пов'язаними із здійсненням ними підприємницької діяльності. У позикових правовідносинах з участю організацій, а також громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, як об'єкт позики, як правило, використовуються так звані безготівкові грошові кошти. Дана обставина зумовлено, зокрема, і деякими правилами, що містяться у ЦК. Так, відповідно до ст. 861 ГК розрахунки за участю громадян, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою без обмеження їх суми в безготівковому порядку. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю громадян, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковому порядку; розрахунки між цими особами готівкою можуть проводитися лише в межах конкретної суми, яка визначається Банком Росії (в даний час така межа становить сума в 60 тис. руб.).
  У юридичній літературі давно ведеться дискусія щодо правової природи безготівкових грошей. Спектр думок, висловлених з даного питання, надзвичайно широкий: від повного заперечення самої категорії безготівкових грошей і якого-небудь подібності між готівкою і безготівковими розрахунками до повного ототожнення готівкових та безготівкових грошей з висновком про те, що і ті й інші підпадають під поняття "гроші ".
  Наприклад, В.А. Бєлов не визнає категорію "безготівкові гроші" і бачить спільне між готівкою і безготівковими розрахунками лише в тому, що безготівкові розрахунки за своїми наслідками прирівняні до готівкових розрахунків. Наслідки і тих і інших складаються в платежі, тобто у виконанні грошового зобов'язання. Однак, як вважає В.А. Бєлов, у випадках безготівкових розрахунків за грошовим зобов'язанням "говорити про припинення грошового зобов'язання виконанням (передачею грошей) можна лише дуже умовно, бо сутність безготівкових розрахунків якраз і полягає саме у відсутності передачі грошей (так зване перерахування грошей). Безготівкові розрахунки не припускають фактичної передачі грошей з банку платника в банк одержувача, обмежуючись лише зміною записів по банківських рахунках платника, одержувача і обслуговуючих їх банків. Таким чином, відмітними рисами безготівкових розрахунків, що не дозволяють ототожнювати їх з виконанням зобов'язання за допомогою передачі грошей, є: 1) відсутність фізичної передачі (переміщення) грошей, 2) залучення в правовідносини безготівкових розрахунків третіх осіб - банків, обслуговуючих боржника і кредитора грошового зобов'язання "" * ".
  ---
  "*" Бєлов В.А. Грошові зобов'язання. М., 2001. С. 152 - 153.
  Загальний же висновок В.А. Бєлова щодо правової природи безготівкових грошей полягає в тому, що "безготівкових грошей як об'єкта права власності не тільки не існує, а й не може існувати взагалі. Внесення готівки в банк, вилучення їх з банку або зміна записів по рахунках на підставі відбулися угод про перекладі боргів говорить тільки про зміну суб'єктів і складу прав грошових вимог. Якщо така зміна є наслідком готівкового розрахунку, ми маємо зміну правовідносин, юридичним фактом до якого стало виконання грошового зобов'язання (ст. 408 ЦК). Якщо ж зміна є наслідком "перерахування" (списання - зарахування) "коштів за рахунками", тобто наслідком зміни записів про грошові борги на рахунках у банках, ми маємо зміну правовідносин, юридичним фактом до якого стало припинення грошового зобов'язання шляхом його новації в зобов'язання з переведення боргу і припинення останнього шляхом його новації в грошове зобов'язання банку-одержувача перед одержувачем коштів "" * ".
  ---
  "*" Бєлов В.А. Указ. соч. С. 158.
  Прихильники іншої крайньої позиції, що прирівнює безготівкові гроші до готівки, які рівною мірою підпадають під поняття "гроші", власне до безготівкових грошей відносять так звані кредитові залишки по банківських рахунках клієнтів банків. Наприклад, Л.Г. Єфімова вважає, що під безготівковими грошима слід розуміти "кредитові залишки різних рахунків клієнтури в банках", на які поширюється дія гл. 45 ГК РФ; зазначені безготівкові гроші (кредитові залишки по рахунках) є таким же обов'язковим до прийому платіжним засобом, як і готівка, а оскільки в силу п. 1 ст. 140 ГК РФ платіжна сила як готівки, так і безготівкових грошових коштів визначається в рублях, між ними, отже, відсутні будь-які принципові відмінності "*".
  ---
  "*" Див: Єфімова Л.Г. Правові аспекти безготівкових грошей / / Закон. 1997. N 1. С. 97 - 105.
  Водночас не можна не помітити, що за своєю правовою природою готівка і безготівкові грошові кошти (в тому числі у формі так званих кредитових залишків по рахунках) представляють собою різні об'єкти цивільних прав. Готівкові гроші відносяться до категорії речей (подільних, замінних, споживаних в процесі використання) і можуть виступати в якості об'єктів як речових, так і зобов'язальних прав. Що ж до залишків грошових коштів на банківських рахунках, то в юридичній літературі склалося визнане більшістю правознавців уявлення про їх зобов'язально-правову природу. Наприклад, Е.А. Суханов підкреслює, що "між банками та їх клієнтурою складаються зобов'язально-правові, а не речове-правові відносини. Тому питання про те, хто є власником знаходяться на рахунку клієнта банку грошових коштів, не має юридичного сенсу, бо самі ці кошти не існують в вигляді фактично відчутних речей. Мова може йти лише про права вимоги, що мають зобов'язально-правову природу "" * ".
  ---
  "*" Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. 2: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 459 (автор гл. 45 "Банківський рахунок" - Е.А. Суханов).
  Проти ототожнення готівкових та безготівкових грошей, у тому числі і в якості предмета грошового зобов'язання, виступав Л.А. Лунц, який вважав, що у випадках платежів за допомогою безготівкових розрахунків "кредитор замість готівки набуває право вимоги на гроші. Чи не можна з цього зробити висновок, що предметом грошового зобов'язання можуть бути не тільки грошові знаки, а й право на отримання грошей? - Запитував Л.А. Лунц. - На це питання слід відповісти негативно. Передача кредитору за його згодою замість готівки векселя або чека або перерахування на його банківський рахунок - все це лише модуси виконання ... як би не були поширені безготівкові розрахунки, вони не змінюють змісту грошового зобов'язання, об'єктом якого залишаються завжди готівку. Це особливо ясно виявляється в епохи криз, коли всі вимагають готівки ... " "*".
  ---
  "*" Лунц Л.А. Указ. соч. С. 157.
  Найбільш повний аналіз правової природи безготівкових грошей проведено Л.А. Новосьолова, яка також приходить до висновку про їх особливу правову природу: "Право клієнта вимагати від банку повернення (видачі, перерахування) переданих банку за договором грошових коштів має риси зобов'язальних (відносних) прав:
  а) воно може бути реалізовано тільки в результаті дій банку-кредитора;
  б) коло учасників правовідносин заздалегідь встановлено договором банківського рахунку;
  в) у клієнта відсутня право слідування на передані банку готівкові гроші, оскільки відсутній матеріальний об'єкт (річ), за яким право може слідувати;
  г) права щодо банку встановлюються волею учасників відносин, в силу договору банківського рахунку "" * ".
  ---
  "*" Новосьолова Л.А. Указ. соч. С. 15.
  Водночас, підкреслюючи, що безготівкові гроші являють собою грошове вимога - "право на гроші", Л.А. Новосьолова виділяє специфічні риси цього грошової вимоги, що проявляють себе у майновому обороті. "Дане право, - вказує вона, - не обмежена терміном (договір банківського рахунку є безстроковим) або умовами. Клієнт має право в будь-який момент (на вимогу) вимагати від банку переміщення грошових активів у необхідної клієнту формі" "*".
  ---
  "*" Новосьолова Л.А. Указ. соч. С. 15.
  При цьому Л.А. Новосьолову не бентежить очевидна відмінність між готівкою і безготівковими розрахунками, коли замість передачі готівкових коштів "клієнт вимагає прийняття банком грошового зобов'язання перед третьою особою або платежу цій особі". "Особливість договору банківського рахунку, - стверджує вона, - полягає в тому, що обов'язок банку покладати на себе грошові зобов'язання перед третіми особами за дорученням клієнта і за рахунок покриття, відбитого на рахунку (тобто за рахунок зменшення розміру боргу перед власником рахунку), спочатку входить у зміст договору "" * ". І продовжує: "Суттєвою рисою зобов'язання банку по банківському рахунку є його абстрактний характер. Грошові зобов'язання банку за договором банківського рахунку є абстрактними, оскільки в силу сформованих правил розмір боргового вимоги клієнта до банку виражається тільки підсумком - сальдо, визначеним у сумі грошових одиниць, без вказівки підстави виникнення цього підсумку " .
  ---
  "*" Там же. С. 16.
   Там же.
  У результаті аналізу правової природи безготівкових грошей Л.А. Новосьолова приходить до загального висновку про те, що "при безготівкових розрахунках як засобу платежу використовується майно у формі абстрактного, безумовного і не обмеженого строком права вимоги до банку про видачу (виплаті) за першою вимогою грошей (право на гроші), зафіксованого за допомогою бухгалтерських записів, що ведуться банком "" * ".
  ---
  "*" Там же. С. 17.
  У сучасній юридичній літературі все частіше зустрічаються намагання, не спростовуючи правову природу безготівкових грошей як зобов'язальних прав вимог (право на гроші), пояснити необхідність правових норм, що наділяють в певних випадках учасників обороту речовими правами на безготівкові гроші, з позиції концепції "право на право" .
  Наприклад, стосовно до кредитного договору, об'єктом якого, як правило, є безготівкові гроші, тобто право на гроші, О.Н. Садиков вказує: "За кредитним договором як різновиду договору позики грошові кошти передаються позичальникові якраз у власність, без чого позичальник буде позбавлений правової підстави їх подальшого використання. Це випливає з тексту закону і відзначається у всіх підручниках і коментарях до цивільного кодексу" "*" .
  ---
  "*" Садиков О.Н. Нецільове використання наданого кредиту і його правові наслідки: Коментар судово-арбітражної практики. Вип. 3. М., 1996. С. 212.
  Найбільш послідовно відстоює названу позицію М.І. Брагінський, який наполягає на тому, що в багатьох договірних конструкціях спостерігається "переплетення речове-правових та зобов'язально-правових елементів", яке стосовно договору позики виражається в тому, що закон допускає оформлення позиковим зобов'язанням відносин з купівлі-продажу, найму майна або іншого підстави. Дана обставина дає можливість визнати позичальника власником не тільки в тих випадках, коли в борг передається річ, але і коли об'єктом позики служить право вимоги, наприклад, при видачі позики банком шляхом зарахування грошей на рахунок позичальника "*". На думку М.І. Брагінського, "відмова від конструкції" змішаних правовідносин "взагалі стосовно, зокрема, до речових і зобов'язальних, а одно пов'язане з цим виключення з числа можливих об'єктів власності прав на дії і, зокрема, пов'язані з ними права на гроші, що знаходяться на рахунку , змусили б законодавця прийти до необхідності внести суттєві зміни в регулювання різних за характером відносин і водночас істотно звузили гарантії, надані власнику як такого і його кредиторам " .
  ---
  "*" Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 237.
   Там же.
  Незалежно від ставлення до концепції "право на право" не можна не визнати, що, коли закон говорить про передачу грошей у власність позичальника, маються на увазі як готівку, так і безготівкові грошові кошти (тобто право на гроші). Однак, як видається, дана обставина не може свідчити про те, що безготівкові грошові кошти та готівкові гроші є двома різновидами одного об'єкта цивільних прав - грошей, як це іноді стверджується в юридичній літературі. Навпаки, готівка і безготівкові грошові кошти відносяться до різних категорій об'єктів цивільних прав: готівка - до речей; безготівкові грошові кошти - до зобов'язальних прав вимоги.
  Разом з тим очевидно й те, що безготівковим грошовим коштам (праву на гроші) притаманні і певні специфічні якості, що відрізняють їх від багатьох інших зобов'язальних прав вимоги: їх абстрактність, безумовність, необмеженість певним терміном, що і дозволяє законодавцю в певних випадках поширювати на безготівкові грошові кошти правовий режим готівки. Тому, скажімо, стосовно договору позики, за яким гроші, службовці об'єктом позики, передаються у власність позичальника, слід говорити не про рівність об'єктів (готівкових та безготівкових грошей), а про те, що у відношенні як готівки, так і безготівкових грошових коштів передбачений однаковий правовий режим.
  Іноземна валюта як об'єкт договору позики
  Об'єктом договору позики можуть служити іноземна валюта і валютні цінності, про що свідчить норма, яка міститься у п. 2 ст. 807 ГК, згідно з якою іноземна валюта і валютні цінності можуть бути предметом договору позики на території Російської Федерації з дотриманням правил ст. ст. 140, 141 і 317 ЦК.
  Названі статті містять правила про те, що законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації, є рубль, а іноземна валюта може використовуватися на території Росії лише у випадках, в порядку та на умовах, що визначаються законом або у встановленому ним порядку (ст. 140 ЦК), а також про те, що види майна, яке визнається валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними визначаються законом про валютне регулювання та валютний контроль (ст. 141).
  У розвиток зазначених законоположень ст. 317 ЦК передбачає, що грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях, а використання іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Російської Федерації за зобов'язаннями допускається у випадках, в порядку та на умовах, визначених законом або у встановленому ним порядку (п. п. 1 і 3 ст. 317). Разом з тим, поряд з названими правилами, що випливають з положень ст. ст. 140, 141, ст. 317 ГК включає в себе норму, що визначає можливість для сторін передбачити в усякому грошовому зобов'язанні (у тому числі, природно, і в договорі позики) умова про так звану валютної застереженні. Згідно з цією нормою у грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правилах запозичення" та ін.); в цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу, якщо інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін (п. 2 ст. 317 ЦК).
  Отже, в договорі грошової позики сума позики може бути виражена як в рублях, так і в іноземній валюті або тільки в іноземній валюті. В останньому випадку, якщо договір позики укладений між російськими резидентами, його виконання позичальником проте має здійснюватися в рублях. У зв'язку з використанням іноземної валюти у внутрішньому обороті Л.А. Лунц підкреслював, що "до грошових знаків даної країни не відноситься іноземна валюта, тобто грошові знаки іноземної держави, які не виконують в даній країні функції загального засобу обігу і не мають за законодавством цієї країни платіжної сили.
  Іноземної вважається така валюта, яка не має ходіння в даній країні.
  Звідси випливає, що ті з норм цивільного права, які пов'язані з внутрішнім грошовим обігом ... не поширюються на іноземну валюту, точніше виходять з того, що іноземна валюта не ставиться до грошей.
  З іншого боку, всяка іноземна валюта потенційно виконує грошові функції у сфері так званих міжнародних розрахунків, тобто в області розрахунків між особами, що проживають у різних країнах. Ця потенційна роль всякої іноземної валюти випливає з того, що грошове зобов'язання по зовнішній торгівлі або по закордонної кредитної операції завжди виражено у валюті, яка щонайменше для однієї з сторін відповідної угоди буде иностранною "" * ".
  ---
  "*" Лунц Л.А. Указ. соч. С. 157 - 158.
  Незважаючи на те що іноземна валюта у внутрішньому грошовому обороті не визнається грошима, як зазначав Л.А. Лунц, "по всім правовим системам зобов'язання сплатити іноземну валюту (оскільки таке зобов'язання взагалі допускається за законом) обговорюється за правилами, встановленими для грошових зобов'язань. До таким зобов'язанням, зокрема, застосовується правило про відсотки, про місце виконання грошового зобов'язання та багато інших норм , що стосуються взагалі грошових зобов'язань. Економічне значення іноземної валюти в міжнародних розрахунках отримує, таким чином, своє юридичне вираження в тому, що до зобов'язань в іноземній валюті застосовується за аналогією ряд норм, встановлених для грошових зобов'язань ... " "*".
  ---
  "*" Лунц Л.А. Указ. соч. С. 158.
  У тих випадках, коли грошове зобов'язання тим чи іншим чином виражене в іноземній валюті, у складі такого грошового зобов'язання в юридичній літературі зазвичай виділяють два взаємозалежних елементи: валюту боргу і валюту платежу. Під валютою боргу розуміються грошові одиниці, в яких обчислена сума зобов'язання (що дозволяє визначити його ціннісне значення); під валютою платежу розуміються грошові знаки, які є засобом погашення грошового зобов'язання та в яких має здійснюватися його фактичне виконання "*".
  ---
  "*" Див: Там же. С. 159; Новосьолова Л.А. Указ. соч. С. 30.
  Строго кажучи, в такому розумінні зазначені елементи є у всякому грошовому зобов'язанні (у тому числі і без використання іноземної валюти). Однак, якщо грошове зобов'язання виражене виключно в рублях, виділення в його складі валюти боргу і валюти платежу (які в цьому випадку збігаються) не має практичного значення.
  У судово-арбітражній практиці питання про валюту боргу і валюти платежу виникає лише при використанні сторонами іноземної валюти, про що свідчать, зокрема, роз'яснення, що містяться в інформаційному листі Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 4 листопада 2002 р. N 70 "Про застосування арбітражними судами статей 140 і 317 Цивільного кодексу Російської Федерації "" * ". Так, в п. 1 даного інформаційного листа роз'яснюється, що при вирішенні питання про те, в якій валюті мають бути зазначені у судовому акті підлягають стягненню грошові суми, арбітражним судам на підставі ст. ст. 140 і 317 ГК необхідно визначати валюту, в якій грошове зобов'язання виражене (валюту боргу), і валюту, в якій це грошове зобов'язання має бути сплачено (валюту платежу).
  ---
  "*" Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2003. N 1. С. 86 - 89.
  Вищеназване інформаційний лист характеризується досить широким трактуванням законоположень про можливість використання сторонами грошового зобов'язання валютного застереження (п. 2 ст. 317 ЦК). Наприклад, передбачено, що у випадках, коли в договорі грошове зобов'язання виражене в іноземній валюті без вказівки про його оплату в рублях, суд має розглядати таке договірне умова, як передбачене п. 2 ст. 317 ЦК, якщо тільки при тлумаченні договору відповідно до правил ст. 431 ЦК суд не прийде до іншого висновку. Навіть у тих випадках, коли договором передбачено, що грошове зобов'язання виражається і оплачується в іноземній валюті, хоча в силу правил валютного законодавства дане зобов'язання не могло бути виконане в іноземній валюті, судам рекомендовано розглядати таке договірне умова як умова про валютну застереженні (п. 2 ст. 317 ЦК).
  Аналогічне ставлення до можливості використання іноземної валюти як об'єкта договору позики можна виявити і в практиці судів загальної юрисдикції, що розглядають спори, що випливають з договорів позики за участю громадян. Так, в одному з оглядів судової практики Верховного Суду Російської Федерації приведений наступний приклад.
  М. звернулася до суду з позовом до Р. про стягнення грошової суми за договором позики. Рішенням міського суду, залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах обласного суду, позов задоволено в повному обсязі. Постановою президії обласного суду судові рішення змінені, стягнута з Р. сума знижена.
  Знижуючи розмір підлягає стягненню грошової суми, президія вказав на те, що грошові кошти передавалися М. відповідачу не тільки в рублях, але і в іноземній валюті. Виходячи з положень ст. ст. 166, 317, 809 ГК, угода в частині суми позики в іноземній валюті є нікчемним, відсотки з вказаної суми виплати не підлягають. Суду слід було стягнути відсотки тільки з суми позики в рублях.
  Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації, задовольняючи протест про скасування даної постанови президії обласного суду, зазначила таке.
  Згідно п. 2 ст. 807 ГК іноземна валюта може бути предметом договору позики на території Російської Федерації з дотриманням правил, передбачених ст. ст. 140 і 317 ЦК. Відповідно до положень зазначених статей використання іноземної валюти на території Російської Федерації допускається у випадках, в порядку та на умовах, визначених законом або у встановленому ним порядку.
  З урахуванням того що чинним законодавством не виключається знаходження у власності громадян іноземної валюти та власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном (ст. ст. 141, 209, 213 ЦК РФ), за умови дотримання пропонованих до угоді вимог виробництво розрахунків між сторонами по угоді безпосередньо в іноземній валюті або вказівка в договорі на можливість розрахунків таким способом само по собі не вказує на нікчемність угоди. Отже, на договір позики, що містить вказівку на іноземну валюту, поширюються ті ж правила, що й на договір позики, укладений в рублях.
  Відповідно до ст. 809 ГК займодавец має право на отримання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором "*".
  ---
  "*" Див: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III кв. 2002 р. (п. 5) / / Довідкові правові системи.
  При формулюванні в договорі грошової позики умови про валютної застереженні сторони вправі на свій розсуд визначити в цьому договорі курс відповідної іноземної валюти по відношенню до рубля і дату, на яку здійснюється перерахунок грошової суми, вираженої в іноземній валюті, у відповідний рублевий еквівалент. Як зазначено у п. 12 інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 4 листопада 2002 р. N 70, визначаючи курс і дату перерахунку іноземної валюти (умовних грошових одиниць) в рублі, суд зазначає курс і дату, встановлені законом або угодою сторін. При цьому суд повинен враховувати, що сторони мають право в угоді встановити власний курс перерахунку іноземної валюти (умовних грошових одиниць) в рублі або порядок визначення такого курсу. Якщо законом або угодою сторін курс і дата перерахунку не встановлені, суд відповідно до п. 2 ст. 317 ГК вказує, що перерахунок здійснюється за офіційним курсом на дату фактичного платежу. Для іноземних валют і умовних грошових одиниць, що котируються Банком Росії, під офіційним курсом розуміється курс цих валют (одиниць) до рубля, що встановлюється Банком Росії на підставі ст. 53 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)". Якщо ж Банк Росії не встановлює курс іноземної валюти (умовної грошової одиниці) до рубля, арбітражний суд використовує для перерахунку надані сторонами дані про курс цієї валюти (одиниці), що встановлюється уповноваженим органом (банком) відповідної держави або міжнародною організацією до однієї з іноземних валют або умовних грошових одиниць, що котируються Банком Росії (п. п. 12, 13 інформаційного листа від 4 листопада 2002 р. N 70).
  Визначаючи в договорі грошової позики, що має валютну обмовку, власний курс іноземної валюти по відношенню до російського рубля і порядок перерахунку суми позики, вираженої в іноземній валюті, в рублевий еквівалент, сторони договору повинні бути особливо уважними і готовими на випадок спору надати суду необхідні докази, підтверджують можливість відповідного перерахунку. Наприклад, у зазначеному інформаційному листі від 4 листопада 2002 р. N 70 міститься роз'яснення, згідно з яким у випадку, якщо грошове зобов'язання виражене в іноземній валюті, що котирується Банком Росії, однак має бути оплачено в рублях не за курсом Банку Росії, а по іншому підлягає визначенню курсу і при цьому відносно існування такого курсу або порядку визначення його розміру не надаються достатніх доказів, суду слід застосовувати курс Банку Росії. Якщо ж грошове зобов'язання виражене в іноземній валюті або умовних одиницях, які не котируються Банком Росії, і підлягає оплаті в рублях за курсом, щодо існування якого або порядку визначення його розміру не надаються достатніх доказів, арбітражний суд використовує для перерахунку надані сторонами дані про курс цієї валюти, що встановлюється уповноваженим органом (банком) відповідної держави або міжнародною організацією для однієї з іноземних валют, що котируються Банком Росії. 
 « Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Суб'єкти та об'єкти договору позики"
 § 2. Джерела комерційного права
 1.  суб'єктивне. Суб'єктивні і елементи цієї системи - галузі законодавства, оскільки тексти складових їх нормативних актів компонуються законодавцем довільно, виходячи з практичної доцільності. Одні нормативні акти містять переважно норми однієї галузі права, наприклад, цивільний, кримінальний кодекси. Такі нормативні акти іменують галузевими і відносять до основних галузей
   § 1. Поняття і види підприємців
 2.  суб'єктом цивільного права - підприємцем і визначає необхідність пред'явлення до нього і його діяльності особливих вимог з боку законодавця. Законодавству Росії, де комерційне право не виділено з цивільного та збережена єдина система приватного права, не відомо формально-юридичне поняття підприємця. Разом з тим у ньому міститься безліч норм і навіть інститутів
   § 4. Правовий режим цінних паперів
 3.  суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги товарно-грошового обігу в сфері комерції, це означає, що саме підприємці є в більшості випадків учасниками відповідних відносин у зв'язку з видачею (емісією), зверненням і погашенням цінних паперів. Трохи інакше йде справа з такими видами цінних паперів, як акції, облігації, депозитні і ощадні сертифікати. Їх
   § 2. Розрахунки і кредитування
 4.  суб'єктів, випливає обов'язок банку відкрити особовий рахунок будь-якому і кожному, до нього звернулася. Однак згідно з ч. 2 п. 2 ст. 846 ЦК банк вправі відмовити у відкритті рахунку за відсутності у банку можливості прийняти на банківське обслуговування ще одного клієнта або відмова допускається законом або іншими правовими актами. Відповідні обмеження в інших законах або інших правових актах, швидше
   § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 5.  суб'єктів Федерації; безготівкові розрахунки здійснюються через діючі при цих підрозділах розрахунково-касові центри, в яких відкриті кореспондентські рахунки кредитних організацій; інкасація готівки проводиться місцевими відділеннями Російського об'єднання інкасації. Центральний апарат Банку Росії складається з департаментів, кожен з яких виконує певні
   § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
 6.  суб'єктів Федерації, рахунки деяких позабюджетних фінансових фондів, що дає банкам можливість користуватися грошовими коштами, що проходять через ці рахунки («прокручувати» їх), поки вони зберігаються на рахунках. Банки, певні суб'єктами Федерації для обслуговування своїх рахунків, називають уповноваженими банками. Представляючи банкам право використовувати наявні на рахунках залишки грошових
   § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
 7.  суб'єкта умовами договорів, в яких він бере участь. Основним правовим документом, присвяченим взаєминам всіх учасників будівництва, є закон «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» в редакції Федерального закону від 19 червня 1995 р. № 89-ФЗ (далі - Закон). У цьому нормативному акті даються визначення таких постійних учасників будівельного процесу, як інвестори і
   § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
 8.  суб'єктів Російської Федерації. Тому вищевказаний принцип не тільки не повинен заперечуватися, але і його здійснення має бути предметом особливого контролю як з боку державних, так і з боку муніципальних органів та інститутів громадянського суспільства. Не узгоджується висновок А.А. Акмалова і з практикою: судова влада не тільки підтверджує наявність, а й послідовно контролює
   § 2. Предмет цивільного права
 9.  суб'єктами (підприємцями або комерсантами). "Цивільне законодавство, - йдеться в абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК, - регулює відносини між особами, що здійснюють і підприємницьку діяльність, або з їх участю, виходячи з того, що підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування
   § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
 10.  суб'єктів). Законодавець у п. 1 ст. 3 ГК лише відтворює правило п. "о" ст. 71 Конституції РФ (як, до речі, він надходить і в ряді інших випадків), екстраполюючи конституційні установки на конкретно-галузевої (цивільно-правовий) рівень. А оскільки відповідно до Конституції РФ і Цивільному кодексу тільки цивільне законодавство становить предмет ведення Російської Федерації, остільки
  субъектов). Законодатель в п. 1 ст. 3 ГК лишь воспроизводит правило п. "о" ст. 71 Конституции РФ (как, кстати, он поступает и в ряде других случаев), экстраполируя конституционные установки на конкретно-отраслевой (гражданско-правовой) уровень. А поскольку согласно Конституции РФ и Гражданскому кодексу только гражданское законодательство составляет предмет ведения Российской Федерации, постольку
© 2014-2022  yport.inf.ua