Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Види порушень авторського права і суміжних прав

. Законом передбачено випадки, що дають підстави для судового захисту авторського права і суміжних прав:
вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав;
піратство у сфері авторського права і суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі ком п'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мов лення;
плагіат - оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають автор ське право і суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних про грам і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і су міжних прав;
будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з ме тою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміж них прав чи особи, яка здійснює таке управління;
розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розпов сюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав ви лучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.
550
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Види порушень авторського права і суміжних прав"
 1. § 6. Захист авторського права та суміжних прав
  порушень авторського права та суміжних прав. Законом передбачено випадки, що дають підстави для судового захисту авторського права та суміжних прав: 1) відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну примірників творів, фонограм, програм мовлення без дозволу авторів та осіб, які мають суміжні права; * Урядовий кур'єр. - 1999. - 16 березня. 2) виготовлення і
 2. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
  види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України. 16. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток
 3. § 2. Класифікація юридичних фактів
  види: дії, події, стан. ни, перебіг яких не залежить від волі людини (стихійне лихо, народження і смерть людини тощо.). Дії відбуваються за волею суб'єктів - фізичних і юридичних осіб. До них належить більшість юридичних фактів (укладення договору, виконання зобов'язання, створення твору, прийняття спадщини тощо). Як уже було зазначено події - явища реальної дійсності, що відбуваються
 4. Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
  види голографічних захисних елементів: а) гнучка етикетка - наклейка; б) фольга для гарячого при- пресування до об'єкта захисту; в) плівка для ламінування документа, що захищається; г) пломба із спеціального матеріалу або речовини; ґ) зображення або позначка безпосередньо на об'єкті захисту. Голографічні елементи застосовуються для захисту документів і товарів, які підлягають обов'язковому
 5. § 2. Класифікація юридичних фактів
  види дії, події, стан. Зазначена обставина, а також те, що перебіг строку (зокрема, позовної давності) моле бути зупинено, стали підставою для виділення деякими авторами строку як самостійного виду юридичних фактів поряд з подіями І діями. Див.: Грибанов В. П. Сроки в гражданском праве. - М., 1967. 1 спричинює цивільно-правові наслідки у сукупності з певною поведінкою суб'єктів (наприклад,
 6. § 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
  види: "dorfen" і "kunnen" ("прагнення, устремління" та "можливість"). Термін "dorfen" буквально перекладається з німецької як "мати бажання, сміти щось робити". Тут автор пояснює, що у цьому випадку правопорядок визнає відповідні дії індивідуума дозволеними, тобто він дозволяє індивідуальній волі здійснювати у певних напрямах свою свободу. Термін "kunnen" означає "могти, бути в змозі" і тут
 7. 3.2. ЦК УРСР 1963 р
  види застави, що існували раніше (застава права забудови, застава права вимоги), не йдеться про перезаставу тощо. З'явився також новий засіб забезпечення зобов'язань - гарантія, що є по суті, порукою, але у відносинах між соціалістичними організаціями (ст. 196). На відміну від ЦК УСРР 1922 р., де вина не фігурувала як умова відповідальності за порушення зобов'язань, ст. 209 ЦК 1963 р.
 8. § 1. Поняття та види інтелектуальної власності
  види існують розбіжності. Так, відповідно до міжнародних угод (конвенцій) результати інтелектуальної діяльності поділяють на 2 основні групи: 1) літературно-художня власність (сюди відносять твори літератури і мистецтва і в суміжних сферах); 2) промислова власність (охоплює всі результати творчості в галузі техніки). Інший підхід закладено у Модельному Цивільному кодексі для країн СНД.
 9. § 3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
  види: 1. Абсолютні речові господарські правовідносини виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності суб'єктом власником засобів виробництва на основі використання цих засобів. Особливість саме цього типу господарських правовідносин обумовлена правом суб'єкта вільно, незалежно від інших осіб в межах закону володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном з господарською метою.
 10. Види складів адміністративних правопорушень
  види адміністративних правопорушень: 1. Основні і кваліфікаційні склади. Поділяються в залежності від ступеня суспільної небезпеки. Визнаючи те або інше діяння адміністративним правопорушенням і встановлюючи за його вчинення санкцію, законодавець враховує, що ступінь суспільної небезпеки однотипних проступків може бути різний. Так, порушення водіями транспортних засобів правил переїзду
© 2014-2022  yport.inf.ua