Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

4. Внутрішні документи саморегулівних організацій, що регламентують дисциплінарне провадження


Дисциплінарне виробництво СРО, так само як і будь-яке інше виробництво, не може здійснюватися без процесуальної регламентації в нормативних правових актах.
Загальні положення законодавства Російської Федерації і статутів саморегулівних організацій, що передбачають повноваження СРО щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності, не містять процесуальних правил і тому недостатні для прийняття рішень у дисциплінарних справах.
Основним способом процедурної регламентації дисциплінарного провадження, використовуваним СРО, є прийняття спеціальних внутрішніх нормативних правових актів з питань дисциплінарного провадження, іменованих дисциплінарними кодексами, кодексами заходів дисциплінарного впливу і т.д.
Дисциплінарні кодекси містять правила, що стосуються дисциплінарного провадження, правила, що стосуються організації роботи дисциплінарного комітету як органу саморегулюючої організації, і можуть іменуватися положеннями про дисциплінарне комітеті певної СРО.
Одним з перших дисциплінарних кодексів, розроблених на ринку цінних паперів, став Дисциплінарний кодекс СРО НАУФОР.
Згодом даний нормативний документ багаторазово удосконалювався і видозмінювався відповідно до вимог часу, він був також прийнятий за основу при розробці Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО ПАРТАД.
Типовий дисциплінарний кодекс СРО, як правило, складається з двох розділів і десяти глав. Розділ перший кодексу містить загальні положення про дисциплінарне провадження, розділ другий, будучи його особливою частиною, визначає окремі види складів дисциплінарних порушень і передбачає санкції за їх вчинення.
У розділі 1 кодексу зазвичай визначаються завдання дисциплінарного провадження, даються визначення основних термінів і скорочень; визначаються порядок набрання чинності дисциплінарного кодексу, змін і доповнень до нього, повноваження саморегулівної організації та її дисциплінарних органів, уповноважених здійснювати застосування заходів дисциплінарного впливу.
Глава 2 кодексу дає визначення дисциплінарного порушення, підстав для притягнення та звільнення від дисциплінарної відповідальності, суб'єктів дисциплінарної відповідальності.
У розділі 3 кодексу встановлюються види дисциплінарних стягнень і визначається порядок їх накладення.
Глава 4 кодексу присвячена процесуальним питань дисциплінарного провадження. У цьому розділі визначаються завдання та принципи дисциплінарного провадження, порядок надання та дослідження доказів, оцінки їх органами, уповноваженими на розгляд справ про дисциплінарні порушення.
Глава 5 кодексу характеризує учасників дисциплінарного провадження, містить основні положення про права та обов'язки членів СРО, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, їх представниках, права та обов'язки заявника про дисциплінарне порушення, свідків, експертів, перекладачів.
Глава 6 кодексу визначає підстави порушення дисциплінарного провадження.
Глава 7 кодексу встановлює порядок підготовки справи про дисциплінарне порушення до розгляду.
Глава 8 кодексу містить основні правила дисциплінарного розгляду.
Глава 9 кодексу визначає порядок оскарження та скасування рішень дисциплінарного комітету.
Глава 10 кодексу містить основні вимоги до виконання рішень дисциплінарного комітету.
У розділі II кодексу визначено перелік основних складів дисциплінарних порушень і встановлених за них дисциплінарних стягнень.
Основні вимоги до порядку організації дисциплінарного комітету, кворуму, необхідного для прийняття рішень даними органом СРО, встановлюються іншим внутрішнім документом СРО - положенням про дисциплінарне комітеті відповідної саморегулівної організації.
Даним внутрішнім документом СРО, зокрема, може встановлюватися, що дисциплінарний комітет є спеціальним органом організації і в своїй діяльності підзвітний раді директорів організації, що він обирається радою директорів організації з числа експертів, що не представляють членів організації , у складі голови, його заступників та членів комітету, що володіють спеціальними знаннями і практичним досвідом роботи у сфері правового регулювання діяльності, здійснюваної учасниками саморегулівної організації.
У положенні про дисциплінарне комітеті СРО визначається термін роботи експертів в дисциплінарному комітеті, - наприклад, два роки з дня їх затвердження у складі дисциплінарного комітету з можливістю пролонгації зазначеного терміну на дворічний період необмежену кількість разів. Кількісний склад дисциплінарного комітету визначається радою директорів організації. Рада директорів організації має право внести будь-які зміни в кількісний і персональний склад дисциплінарного комітету.
Положенням визначається компетенція членів дисциплінарного комітету, встановлюється, що дисциплінарний комітет очолює його голова, який обирається членами комітету зі свого складу простою більшістю. Голова дисциплінарного комітету:
- представляє дисциплінарний комітет перед радою директорів та іншими органами організації;
- організовує роботу дисциплінарного комітету;
- забезпечує ведення документації, що відображає роботу дисциплінарного комітету.
У відсутність голови дисциплінарного комітету його функції виконуються одним з членів дисциплінарного комітету за призначенням голови дисциплінарного комітету.
Положення також встановлює загальні вимоги до діяльності членів дисциплінарного комітету, визначаючи, що члени дисциплінарного комітету зобов'язані здійснювати свої повноваження сумлінно, відповідно до кодексу заходів дисциплінарного впливу організації і внутрішніми документами організації.
Загальний порядок організації роботи дисциплінарного комітету може визначатися положенням таким чином. Дисциплінарний комітет здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань, на яких розглядаються питання, що належать до його компетенції. Засідання дисциплінарного комітету скликаються його головою, а у відсутність останнього - одним з його заступників. Дисциплінарний комітет правомочний розглядати питання, що відносяться до його компетенції, якщо в його засіданні бере участь не менше половини складу його членів. Рішення дисциплінарним комітетом приймаються простою більшістю голосів і обов'язкові для виконання всіма членами організації з моменту набрання ними чинності в порядку, встановленому кодексом заходів дисциплінарного впливу організації. При рівності голосів, поданих "за" і "проти", голос голови дисциплінарного комітету є вирішальним. Рішення дисциплінарного комітету повинні бути виражені в категоричній і короткій формі. Рішення дисциплінарного комітету не може бути переглянуте дисциплінарним комітетом, за винятком перегляду за нововиявленими обставинами. дисциплінарний комітет вправі винести додаткове рішення, який роз'яснює попереднє. При незгоді з прийнятим рішенням будь-який член дисциплінарного комітету має право додати до рішення дисциплінарного комітету свою особливу думку в письмовій формі. Рішення дисциплінарного комітету може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, до ради директорів організації в порядку, передбаченому кодексом заходів дисциплінарного впливу. Скарга на рішення дисциплінарного комітету може бути подана протягом 10 днів з дня отримання копії рішення дисциплінарного комітету. Рішення, прийняті дисциплінарним комітетом на своїх засіданнях, оформляються постановами, які підписуються головою дисциплінарного комітету та секретарем засідання. На засіданнях дисциплінарного комітету секретарем дисциплінарного комітету або іншою особою з числа членів дисциплінарного комітету ведеться протокол засідань дисциплінарного комітету.
Як видно з вищенаведеного перерахування основного змісту двох основних внутрішніх документів, що регулюють здійснення дисциплінарного провадження саморегульованиморганізаціями, багато їх норми взаємопов'язані, а деякі з них навіть злегка дублюють положення один одного.
Такий стан справ цілком припустимо за умови, що між вимогами двох даних внутрішніх документів СРО немає протиріч, але може бути також і усунуто за рахунок виключення з положення про дисциплінарне комітеті СРО процесуальних питань, які регулюються її дисциплінарним кодексом .
Крім двох вищеназваних внутрішніх нормативних правових актів СРО загальні основи дисциплінарного провадження встановлюються також положеннями статуту саморегулюючої організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Внутрішні документи саморегулівних організацій, що регламентують дисциплінарне провадження "
 1. 18.4. Дисциплінарні справи, порушені за результатами інспекційної перевірки діяльності членів саморегулівної організації управлінням контролю та моніторингу
  внутрішньому контролі професійного учасника ринку цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 15 червня 1998 р. N 23 * (29). На підставі кодексу заходів дисциплінарного впливу саморегулівної організації дисциплінарний комітет вирішив застосувати щодо реєстратора Ц міру дисциплінарного впливу у вигляді штрафу. Інше дисциплінарне справа стосувалася результатів інспекційної
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  внутрішніх документів. Фондова біржа має право встановлювати кількісні обмеження числа її членів. Не допускається нерівноправне становище членів фондової біржі, тимчасове членство, а також здача місць в оренду та їх передача в заставу особам, які є членами даної фондової біржі. [1] СЗ РФ. 1995. № 49. ст. 4697. [2] Відомості РФ. 1993. № 33. ст. 1309. [3] Відомості РФ. 1992. № 18.
 3. 1. Умови охорони ноу-хау
  внутрішнього трудового розпорядку фірм і норм, що встановлюють відповідальність робітників і службовців за розголошення відомостей, здатних скласти таємницю наймача. Мається на увазі таємниця, що відноситься до розробленим у фірмі технічним рішенням, комерційним відомостями і секретам виробництва в буквальному сенсі слова. Тому сенс правового забезпечення майнових інтересів власника інформації,
 4. § 5. Екологічний контроль
  внутрішніх справ і державної безпеки, знайомитися з документами, результатами аналізів, іншими матеріалами, необхідними для виконання їх службових обов'язків (для відвідування або огляду об'єктів, що становлять державну таємницю, необхідний оформлений відповідно до закону допуск до цих об'єктів); перевіряти роботу очисних споруд та інших знешкоджуючих пристроїв і засобів
 5. 9.4. Функції прокуратури
  внутрішніх справ РФ, Федеральної служби безпеки РФ, митних служб і деяких інших відомств. На цьому складному і гострому ділянці нерідко зачіпаються права і свободи людини, тому діяльність прокурорадолжна бути ефективним засобом протидії можливим порушенням і його полно.мочія включають не тільки ті, про які йшла мова вище, а й інші, безпосередньо пов'язані з роботою
 6. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  внутрішніми документами саморегулівної організації; про дати та результати проведених саморегулюючою організацією перевірок діяльності членів саморегулівної організації. Зазначені в цьому пункті документи та інформація розміщуються протягом чотирнадцяти днів з дати затвердження відповідних документів або виникнення або зміни відповідної інформації. 2. Протягом
 7. Коментар до п. 1
  внутрішніх справ Російської Федерації (митні органи Російської Федерації, установи та органи кримінально-виконавчої системи, Державну протипожежну службу Міністерства Російської Федерації з справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих), - наказами міністра оборони Російської Федерації, керівників федеральних органів
 8. Тема 4.2. Правові екологічні вимоги, процедури і відносини з використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  внутрішніх справ Російської Федерації (МВС); Міністерство економіки Російської Федерації (Мінекономіки); Федеральна прикордонна служба Російської Федерації; Комітет Російської Федерації по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт); Федеральна служба геодезії і картографії Росії. Відповідно до Положення про Державний комітет Російської Федерації з охорони
 9. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  внутрішнього трудового розпорядку, що діють на даному підприємстві. На відміну від застосування праці в рамках трудових відносин індивідуальна трудова діяльність здійснюється поза правилами внутрішнього трудового розпорядку. Важлива особливість індивідуальної трудової діяльності полягає в тому, що вона організовується громадянином самостійно і на свій розсуд. Особи, які займаються такою
 10. Тема 5.3. Відповідальність за трудовим правом
    внутрішнього трудового розпорядку, здійснюють порушення трудової дисципліни, які не є ні прогулом, ні виробничим упущенням. Проте в цих випадках їх позбавляють премії або знижують її розмір. Таке депреміювання створює у працівників враження, що їм виносять дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення премії або зниження її розміру. Таке депреміювання має бути виключено з
© 2014-2022  yport.inf.ua