Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки

Дана група прав, свобод і обов'язків за обсягом займає в Конституції Казахстану друге місце після особистих. Це свідчить про значне демократичному прогресі в республіці і відмову від "соціалістичних" цінностей, однією з яких вважався пріоритет соціально-економічних прав на шкоду особистим правам. Крім того, в колишньому підході чітко виявлялася орієнтація на монопольну роль держави у наданні економічних і соціальних благ людині, який знаходився під всебічної державною опікою. Насправді таким чином обмежувалися соціальне благополуччя і самостійність особистості, відтиналися від соціальної сфери громадські та благодійні фонди, породжувалися утриманські звички.
Економічні та соціальні права стосуються таких важливих сфер суспільного життя, як власність, трудові відносини, відпочинок, здоров'я, освіта, і покликані забезпечити фізичні, матеріальні, духовні та інші соціально значимі потреби людини.
Відповідно до Конституції (ст. 24) кожен має право на свободу праці, вільний вибір роду діяльності і професії. За кожним Конституція визнає також право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, на винагороду за працю без дискримінації, на соціальний захист від безробіття. Примусова праця в принципі заборонений і допускається лише за вироком суду або в умовах надзвичайного або воєнного стану. Гарантується право на індивідуальні та колективні трудові суперечки з використанням законних способів їх дозволу, включаючи право на страйк. У порядку реалізації права на відпочинок працюють за трудовим договором гарантуються встановлені законом тривалість робочого часу, вихідні та святкові дні, оплачувану щорічну відпустку. У ст. 28 громадянам гарантується мінімальний розмір заробітної плати і пенсії, соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника та з інших законних підстав. Заохочуються добровільне соціальне страхування, створення додаткових форм соціального забезпечення і добродійність.
Поряд з правом на працю в Конституції Казахстану визнаються право приватної власності та її успадкування. Однак згідно з ч. 1 ст. 26 Конституції не всі особи, які проживають на території республіки, а тільки "громадяни Республіки Казахстан можуть мати у приватній власності будь-яке законно придбане майно". Власність, в тому числі право успадкування, гарантується законом. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як за рішенням суду. Примусове відчуження майна для державних потреб у виняткових випадках, передбачених законом, може бути вироблено за умови рівноцінного його відшкодування.
В умовах ринкових відносин особливого значення набуває свобода підприємницької діяльності, яку Конституція в ч. 4 ст. 26 гарантує кожному. Оскільки за короткий проміжок часу важко відійти від монопольного права держави на економічну діяльність, а також обходитися без так званих природних монополій (на транспорті, в гірській промисловості і т. д.), то Конституція встановила, що монополістична діяльність регулюється і обмежується законом. По суті це також направлено на розвиток ринкових відносин, чому служить і заборона недобросовісної конкуренції.
У Конституції (ч. 1 ст. 25) у своєрідній формі записано таке важливе соціальне право, як право на житло: не допускається позбавлення житла, інакше як за рішенням суду. Водночас зникла з Конституції норма, що існувала в радянський період і що проголошувала право на безкоштовне отримання житла.
До соціальних прав відноситься також право на освіту (ст. 30). Дане право гарантоване, як це прийнято в демократичних державах, з урахуванням інтересів досить широкого кола зацікавлених сторін. Насамперед Конституцією гарантується безкоштовну середню освіту в державних навчальних закладах, яке обов'язково. Громадянин має право отримати на конкурсній основі безкоштовно вищу освіту також у державному вищому навчальному закладі. У той же час на підставах і в порядку, встановлених законом можливе отримання платної освіти у приватних навчальних закладах. Це сприяє залученню для потреб освіти недержавних коштів, розвантажує державний бюджет і, принаймні потенційно, може сприяти підвищенню якості освіти. Далі, отримання платної освіти ставиться під контроль держави, так як діяльність будь-яких навчальних закладів повинна відповідати загальнообов'язковим стандартам освіти, які встановлюються державою. Слід зазначити, що право на отримання безкоштовної освіти гарантується тільки громадянам.
Треба сказати, що Казахстан відчуває серйозні труднощі з фінансуванням освіти. У 1999 р. держава змогла забезпечити безкоштовну освіту тільки для 8 тис. студентів, а для 7 тис. передбачалася видача зворотних освітніх кредитів. Прийом студентів до державних ВНЗ був скорочений вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Іспити проводилися шляхом тестування в регіонах, після чого в республіканському центрі тестування приймалося остаточне рішення. За даними 1998 р., витрати на освіту на людину становили 97 дол США, тоді як а Росії - 237 дол, а в США - більше 5 тис. дол *
* Див: Пошук. 1999. № 19.
Ще одне суттєве соціальне право, що гарантується Конституцією (ч. 1 і 2 ст. 29) громадянам, - право на охорону здоров'я. Громадяни мають право отримувати безоплатно гарантований обсяг медичної допомоги, встановлений законом. Який цей обсяг, наскільки він достатній, сказати важко.
Згідно ч. 2 і 3 ст. 27 Конституції турбота про дітей і їх виховання суть природні право і обов'язок батьків так само, як повнолітні працездатні діти зобов'язані піклуватися про непрацездатних батьків. Конституція покладає на громадян обов'язки піклуватися про збереження історичної та культурної спадщини, берегти пам'ятники історії і культури, рівно як зберігати природу і дбайливо ставитися до природних багатств (ст. 37, 38).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки "
 1. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 2. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 3. 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки
  економічних прав, оскільки держава не має в своєму розпорядженні для цього достатніми фінансовими ресурсами. Тому при підготовці нової Конституції питання про соціально-економічні права став найбільш дискусійним: чи повинні вони формулюватися у вигляді прав громадян або завдань держави. Чинна редакція ст. 6 і 7 Конституції гарантує свободу господарської діяльності незалежно від форм
 4. 22. Права і свободи особистості в РФ
  економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
 5. Обов'язок держав співпрацювати один з одним відповідно до Статуту
  економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільному від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
 6. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  економічних і соціальних відносин, однак треба мати на увазі, що ця обумовленість - саме в кінцевому рахунку. Більш того, духовно-культурні відносини, в свою чергу, надають вплив на відносини економічні, соціальні та політичні. Предмет цих відносин включає всі духовно-культурні явища - науку, мистецтво, освіта, релігію, інші області суспільної свідомості.
 7. Стаття 22
  економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 8. Стаття Різноманіття економічної діяльності
  економічної діяльності, підприємництва та праці, різноманітність і рівноправність форм власності, їх рівна правовий захист, добросовісна конкуренція і суспільна користь. (2) У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, єдина грошова одиниця, вільне переміщення товарів, послуг, капіталів, трудових ресурсів. Окремі тимчасові обмеження на їх
 9. Загальні принципи
  економічного життя. Стаття 1. Жінка і чоловік в Республіці Польща мають рівні права в сімейному, політичної, соціальної та економічної життя. 2. Жінка та чоловік мають, зокрема, рівне право на освіту, зайнятість і просування, на однакову винагороду за працю однакової цінності, на соціальне забезпечення, а також на зайняття посад, виконання функцій, так само як на
 10. Принцип суверенної рівності держав
  економічного, соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
 11. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  економічних прав і свобод, що гарантують інтереси насамперед тих, хто працює за наймом, - права на працю та пов'язаних з ним гарантій, включаючи соціальне забезпечення трудящих, а також прав і свобод соціально-культурного характеру, в конституційному гарантуванні яких зацікавлені також переважно наймані працівники, - права на освіту, на доступ до досягнень науки і культури та
 12. § 4. Злочини проти соціально-економічних прав і свобод
  економічних прав та
© 2014-2020  yport.inf.ua