Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД

У цьому розвитку дослідники виділяють три хвилі, або три покоління.
Перша хвиля сходить до витоків конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи політичні - виборче право, свобода слова, друку і т. п.
Друга хвиля, яка проявилася в першій половині і особливо в середині XX століття, характеризується широким включенням до конституції соціально-економічних прав і свобод, що гарантують інтереси насамперед тих, хто працює за наймом, - права на працю та пов'язаних з ним гарантій, включаючи соціальне забезпечення трудящих, а також прав і свобод соціально-культурного характеру, в конституційному гарантуванні яких зацікавлені також переважно наймані працівники, - права на освіту, на доступ до досягнень науки та культури і т. п.
Третя хвиля обумовлена загостренням у другій половині XX століття глобальних проблем, серед яких на одне з перших місць виходить екологічна, і вступом найбільш розвинених країн в епоху інформатизації. Звідси такі права, як право на здорове навколишнє середовище, право на інформацію і т. п.
Незалежно від цих хвиль на розвитку прав і свобод, мабуть, найбільш яскраво позначаються відмічені в першому розділі основні тенденції розвитку конституційного права - соціалізація, демократизація, інтернаціоналізація. Відбувається постійне вдосконалення якості юридичних формулювань проголошуваних в конституціях прав і свобод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД "
 1. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  розвитку держави і суспільства, шляхи забезпечення її верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 2. Глава I. Історичний нарис становлення та розвитку об'єднаної Європи та її правової системи
  розвитку об'єднаної Європи та її правової
 3. О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права. Частина 1 зарубіжних країн, 1996

 4. Стаття 29
  розвиток його особистості. 2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. 3. Здійснення цих прав і свобод
 5. Тема 22. Правова система Узбекистану
  розвиток узбецького права: плюралізм юридичних традицій. Основні етапи еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 6. Контрольні питання
  історичної науки на Білорусі 3. З якого періоду на території білоруських земель почалися розробки з історії держави і права? 4. Яке значення у розвитку історико-правових наук на Білорусі
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  розвитку гро-ва, коли завдання захисту цивільних (особистих), політичних і соціально-економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави. Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК, є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права або
 8. Періодизація історії держави і права.
  Історичну щабель у розвитку держави і права. Авторами враховувалося те обставина, що еволюція стародавніх і середньовічних суспільств Сходу йшла особливим цивили-заційного шляхом, відрізняє його від розвитку античних рабовласницьких суспільств і феодальних суспільств Заходу. Це і робить значною мірою умовними застосовувані в підручнику поняття - давнина і середньовіччя щодо країн
 9. 11.1. Система органів Міністерства внутрішніх справ РФ
  розвиток конституційних Норм відповідно до Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації» Уряд РФ розробляє і реалізує державну політику в галузі безпеки особистості, суспільства і держави; здійснює заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян; охорони власності та громадського порядку; боротьбі з
 10. 1.3. Предмет загальної теорії держави і права
  історичному етапі, але не весь процес (історичний) розвитку права. На відміну від догми права (юридичної догматики), що вивчає і вирішальною практичні юридичні завдання і проблеми, теорія права вивчає загальні та специфічні властивості і тенденції права взагалі, незалежно від того, де б, коли б воно не існувало. Теорія права вивчає не тільки принципи і норми права, не тільки
 11. Контрольні питання
  прав Дж. Локка. 2. Коли отримала законодавче закріплення ідея прав і свобод особистості? 3. Ідея політичної свободи особистості в теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск'є. 4. Концепція прав і свобод особистості у філософії права І. Канта. 5. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина. 6. Конституція Російської Федерації і права людини. 7. Правовий статус
 12. Контрольні запитання до розділу 3
  правове становище особистості ". 2. Громадянство; відміну громадянства від підданства. 3. Співвідношення особистості і громадянина. 4. Правосуб'єктність громадянина . Способи визначення обсягу правосуб'єктності. 5. Основні соціально-економічні права і свободи. 6. Основні політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і свобод.
 13. Контрольні питання
  історичного, конкретно-історичного методу і
 14. § 7. Концепція правового становища особистості в Хартії основних прав Європейського союзу
  історичному спадщині народів Європи (абз. 2). Об'єднання прав-цінностей, прав-принципів, яке ми бачимо в преамбулі, без поділу їх у відповідності з традиційними класифікаціями на групи, в нерозривному зв'язку з відповідальністю і обов'язками (абз. 6) підкреслює зростаючу універсальність і єдність правового статусу людини і громадянина Європейського союзу і одночасно відображає
 15. Основні початку цивільного права
  історично, в практиці цивільно-правового регулювання протягом багатьох століть. Найбільш повно основні початку цивільного права в даний час закріплені в п. 1 ст. 1 ЦК РФ. Таких почав, закріплених у ГК, сім. Це: - рівність учасників відносин, регульованих цивільним законодавством; - недоторканність власності; - свобода договору; - неприпустимість
 16. Тема 21. Російська правова система
  історичний розвиток російського права. Основні етапи еволюції російського права. Право імператорської Росії. Основні типи російської правової культури. Правова система РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 17. Глава I Загальні положення
  права і свободи людини є невідчужуваними і належать йому від народження. Людська гідність в Росії недоторканною. Ніщо не може бути підставою для його приниження. (2) Кожен є суб'єктом права і визнається в цій якості. Перелік прав і свобод людини і громадянина, що міститься в Конституції РФ, не є вичерпним, не применшує інших прав і свобод і може бути доповнений
 18. Розділ I. ПРО основні права і обов'язки
  розвиток, повагу до закону і прав інших є основою політичного порядку і соціального світу. 2. Норми про основні права і свободи, визнаних Конституцією, повинні розглядатися відповідно до Загальної декларації прав людини, міжнародними договорами та угодами з тих же питань, ратифікованим
 19. Глава 1. Основні принципи
  прав людини, мають пріоритетом над законодавством і безпосередньо породжують права і обов'язки громадян Російської Федерації. Стаття 1. Перелік прав і свобод, закріплених цією Конституцією, не є вичерпним і не применшує інших прав і свобод людини і громадянина. 2. Права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені законом тільки в тій мірі, в якій це
© 2014-2022  yport.inf.ua