Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Для чого потрібен парламент? Чи не можна обійтися без нього?
2. Які відмінності станово-представницьких установ від сучасних парламентів?
3. Яке місце парламентів у системі поділу влади?
4. До якого виду належать парламенти Німеччини та Італії з точки зору класифікації парламентів за обсягом їх компетенції?
5. Що таке закон у формальному і матеріальному сенсі? Що є предмет закону?
6. Чи здійснюється законодавча функція в відсутність парламенту чи крім нього?
7. Які функції крім законодавчої бувають у парламенту?
8. За допомогою яких повноважень реалізуються функції парламенту?
9. У чому проявляється представницький характер парламенту? Чи необхідно парламенту цю якість? Що воно дає?
10. Що таке законодавство як діяльність? Які ще є значення цього терміна?
11. Яке значення мають бюджетні та податкові повноваження парламенту?
12. Що таке ратифікація та денонсація міжнародних договорів? Для чого необхідна участь в цьому парламенту?
13. Які існують форми парламентського контролю?
14. Якими повноваженнями володіє парламент в питаннях війни і миру, національної безпеки і як він їх може здійснювати?
15. Що таке делеговане законодавство, а якими ж функції парламенту? Зіставте статті конституцій Франції, Італії та Німеччини, що надають парламентам право делегувати свої повноваження. Які висновки можна зробити з порівняння?
16. Який предмет парламентського права і яке його місце в системі конституційного права?
17. Які існують двопалатні системи парламенту і навіщо вони потрібні?
18. Яка взаємозв'язок між порядком формування верхньої палати та її повноваженнями?
19. Яке значення інституту розпуску парламенту (палати)?
20. Які існують системи організації керівництва палатами парламенту і парламентом в цілому? Чому в двопалатних парламентах зазвичай немає голови парламенту?
21. Чим відрізняються постійні комісії (секції, депутації) парламентів або їх палат в демократичних країнах від постійно діючих вищих колегіальних органів державної влади в соціалістичних країнах?
22. У чому відмінність вільного та імперативного мандата в теорії і на практиці? Як ви ставитеся до лобізму? Як впливає громадська думка на діяльність парламентаріїв?
23. Чим відрізняється индемнитет від імунітету? Чи потрібна в демократичних країнах депутатська недоторканність і якщо так, то в якому обсязі?
24. Які взаємини між парламентаріями та політичними партіями, в яких вони складаються? Як ви ставитеся до практики фракційного примусу? Як йде з цим справа в територіальних об'єднаннях парламентаріїв?
25. Чому в цій главі в більшості випадків говориться не про депутатів, а про парламентаріїв?
26. Яка залежність складу парламентаріїв від виборчих систем?
27. Як розрізняється правовий статус парламентської опозиції при різних формах правління?
28. Яка різниця між сесією і засіданням?
29. У чому відмінність процедури на пленарних засіданнях палат і в комітетах (комісіях)? Для чого утворюються комітети всієї палати? Чому необхідні такі відмінності в процедурі?
30. Порівняйте конституційне регулювання процедури засідань парламентів (палат) в якійсь із зарубіжних демократичних країн за вашим вибором і в Росії.
31. Чим консенсус відрізняється від одноголосності?
32. Чим відрізняється законодавчий процес від процесу законотворення? Які значення терміна «законодавчий процес»? Які стадії має законодавчий процес?
33. Яке значення декількох читань при обговоренні законопроекту?
34. Чим обумовлені особливості законодавчого процесу у фінансовій області?
35. Що таке органічний закон (і подібні з ним інші види законів)? Які особливості законодавчого процесу стосовно до таких законів? Чим вони викликані?
36. Чим обумовлені особливості прийняття законів про ратифікацію міжнародних договорів?
37. Порівняйте дві-три конституції на вибір і визначте, з якого моменту у відповідних країнах законопроект стає законом. А як в Росії?
38. У чому відмінність процедур виборів і призначень? Чим воно обумовлене?
39. Які органи та посадові особи підзвітні парламентам (палатам) і в чому це виражається? Яке співвідношення понять підзвітності, підпорядкованості, відповідальності?
40. У чому полягає взаємозалежність парламентського контролю за діяльністю уряду і парламентської відповідальності останнього?
41. Чим відрізняється питання парламентарія уряду або його члену від запиту?
42. Що таке інтерпеляція? При яких формах правління вона можлива і чому?
43. Якими можуть бути результати парламентських розслідувань?
44. У яких формах виражається політична відповідальність уряду перед парламентом? При яких формах правління вона має місце? Чи має вона юридичний характер і якщо так, то в чому це виражається?
45. Чим відрізняється вотум недовіри від відмови в довірі?
46. Що таке резолюція осуду (осуду)?
47. Чим відрізняється імпічмент (чи інша подібна процедура) від політичної парламентської відповідальності?
48. Які існують гарантії від підміни парламенту його допоміжним апаратом?
49. Чим відрізняються консультанти від помічників парламентарів?
50. Для чого потрібні органи, установи та посадові особи при парламентах? Чим відрізняються органи від установ? Наведіть приклади тих і інших. Які інститути цієї групи передбачені російською Конституцією?
51. Зіставте основні положення регламентів французького Національних зборів (в сб.: Французька Республіка. Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1989) і італійської Палати депутатів (в сб.: Італія. Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1988) .
52. Складіть по США, Великобританії, Італії та Франції схеми із зазначенням структури парламенту і його взаємин з главою держави, урядом і судами.
53. Яка різниця між депутатом і делегатом?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ »
 1. Практичні завдання
  завдання 1 до завдання
 2. ПРАКТИКУМ ПО бюджетні правила
  завдання, які рекомендується виконувати
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Розкрийте поняття «фінансово-правова норма». 2. Яка структура фінансово-правової норми? 3. За яких підстав класифікуються норми фінансового права? 4. Дайте визначення фінансового правовідносини. 5. Які особливості фінансових правовідносин? 6. Назвіть види фінансових правовідносин. 7. Перерахуйте суб'єктний склад фінансових
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення фінансового контролю. 2. Назвіть принципи фінансового контролю. 3. Розкрийте основні види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які
 5. Стаття 759. Вихідні дані для виконання проектних та вишукувальних робіт
  завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. 2. Підрядник зобов'язаний дотримуватися вимог, що містяться в завданні та інших вихідних даних для
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Яке значення фінансів підприємств в сучасній економіці? 2. Назвіть найважливіші принципи організації фінансів підприємств. 3. Охарактеризуйте елементи фінансового механізму діяльності підприємств. 4. Розкрийте структуру бухгалтерського балансу. 5. Які основні види взаємовідносин підприємств в процесі фінансової діяльності? 6. Дайте характеристику
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Чи є фінансове право самостійною галуззю права? 2. Назвіть предмет фінансового права. 3. Які особливості методу фінансового права? 4. З якими галузями права перетинається фінансове право? 5. Розкрийте загальні принципи фінансового права. 6. Які специфічні принципи фінансового права? 7. Що включає в себе система фінансового права? 8. Назвіть
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Розкрийте поняття і функції грошей. 2. Що являє собою грошовий обіг? 3. Назвіть основні елементи грошової системи. 4. Які правові акти складають правову основу грошової си стеми? 5. Які методи регулювання грошової системи? 6. У яких формах здійснюються розрахунки в Російській Федерації? 7. Що таке «грошова реформа»? 8. У яких випадках
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 11. Контрольні питання до розділу 10
  контрольних повноважень парламенту. 7. Основні етапи законодавчого процесу. 8. Парламентські комітети в різних
 12. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 13. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення фінансів і характеристику їх видів. 2. Розкрийте основні функції фінансів. 3. Що являє собою фінансова система держави? 4. Які основні елементи фінансової системи? 5. Розкрийте поняття «фінансова діяльність». 6. Які особливості фінансової діяльності? 7. Які фактори впливають на фінансову діяльність? 8. Охарактеризуйте систему
 14. Контрольні питання і завдання
  1. Розкрийте поняття «валюта» і «валютні цінності». 2. Які особливості і зміст валютних правовідносин? 3. Назвіть суб'єкти валютних правовідносин. 4. Що розуміється під валютним регулюванням? 5. Перерахуйте принципи валютного регулювання. 6. Які складові елементи валютного регулювання? 7. Назвіть основні види валютних операцій. 8. Які валютні
 15. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  контрольного органу муніципального утворення. Цей орган формується або на муніципальних виборах, або представницьким органом відповідно до статуту муніципального освіти. Результати перевірок, здійснюваних контрольним органом муніципального освіти, підлягають опублікуванню (оприлюдненню). Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані
 16. Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання
  завдання, в тому числі до прав на створене в такому порядку спільне виконання, відповідно застосовуються правила статті 1295 справжнього
 17. Контрольні питання і завдання
  1. Що являє собою державний позабюджетний фонд? 2. Які фонди належать до державних позабюджетних фондів? 3. Назвіть основні джерела фінансування Пенсійного фонду Російської Федерації. 4. На які цілі витрачаються кошти Пенсійного фонду Росій ської Федерації? 5. Яке призначення Федерального фонду обов'язкового міді цинського
 18. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
© 2014-2022  yport.inf.ua