Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

2. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРАЦЕЮ І КАПІТАЛОМ

Конституційне право розвинених країн тривалий час ігнорувало зазначену групу суспільних відносин. Однак політична боротьба робітничого класу, конституційний досвід соціалістичних держав, що характеризується упором на соціально-класовий характер влади, подібна соціальна демагогія в інших тоталітарних суспільствах призвели до того, що в конституціях ряду країн, що стали на шлях демократії після падіння тоталітаризму, відносини між двома найбільш впливовими соціальними спільнотами - працівниками та роботодавцями отримали демократичну конституційну базу.
Втім, треба визнати, що це все ж рідкісний випадок серед конституцій, що не відносяться до соціалістичних. Як характерний приклад конституційного регулювання міжкласових відносин можна привести деякі положення Іспанської конституції. Згідно з її вже згадуваної ст. 37 закон гарантує право на колективні переговори з питань праці між представниками трудящих і підприємцями, а також обов'язкову силу угод між ними. У цій же статті Конституція визнає право трудящих і підприємців вживати заходів колективного конфлікту (включаючи, очевидно, страйк і локаут - масове звільнення). Регулювання здійснення цього права покладається на закон, який, зокрема, має передбачити, щоб воно не завдавало шкоди обмеженням, які можуть встановлюватися, включаючи точні гарантії для забезпечення функціонування служб, що мають істотне значення для спільноти (тобто для суспільства в цілому, для населення регіону, міста і т.д.). Втім, у ст. 28, ч. 2, особливо визнається право трудящих на страйк з метою захисту ними своїх інтересів. Регулюючий це право закон також повинен містити точні гарантії щодо істотних для спільноти служб.
Закон, про який йде мова в зазначених статтях Конституції, - це Закон про статус трудящих 1980 року, розд. II якого регулює права працівників підприємства на об'єднання і колективне представництво, а розд. III - порядок укладення та статус колективних договорів між трудящими і підприємцями.
Приклад підходу соціалістичних конституцій до проблеми соціально-класових відносин дає вже ст. 1 Конституції КНР: «Китайська Народна Республіка є соціалістична держава демократичної диктатури народу, кероване робочим класом і засноване на союзі робітників і селян». Звідси за логікою випливає, що всі інші суспільні групи являють собою об'єкт «демократичної диктатури» і не охоплюються поняттям «народ». Укладачів Конституції не збентежило те обставина, що в ст. 33 міститься протилежне регулювання: там сказано у частині другій, що всі громадяни КНР рівні перед законом. Очевидно, що на практиці зазначене протиріччя дозволяється швидше на користь ст. 1. Адже ст. 34 допускає можливість позбавляти громадян політичних прав за законом, а отже, можна видати закон, який певну групу громадян оголосить «позбавленцями», як це робилося у нас і в Китаї після революцій. Прокламував рівність перед законом порушується і Законом КНР про вибори під Всекитайські збори народних представників і до місцевих зборів народних представників 1982 року, гл. 2 якого передбачає при формуванні представницьких органів перевага міського населення перед сільським. «Союз робітників і селян» виявляється, таким чином, союзом не на рівних.
На ділі, зрозуміло, в країні має місце диктатура аж ніяк не народу, не робітничого класу, а діє від їх імені партійно-державної та господарської бюрократії, як це було і у нас. Будь-яких юридичних гарантій для працівників і приватних роботодавців Конституція не містить, але дуже сумнівно, щоб працівники здійснювали диктатуру щодо своїх вітчизняних та іноземних, державних і приватних роботодавців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ВІДНОСИНИ між працею і капіталом "
 1. Д
  відносин IV, 18, § 1 (1) - с. 1 Дифамація VII, 34, § 1 (3) - с. 421 Добросовісний набувач IV, 24, § 2 (2) - с. 186 - 188 "Довірча власність" IV, 19, § 1 (5) - с. 33 - 36 Довірче управління - Д. у. і "довірча власність" IV, 19, § 1 (5) - с. 33, 36 - 37 - передача акцій у Д. в. як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (5) - с. 114 Довірчий характер
 2. Стаття 80. Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства
  капіталі повного товариства за власними боргами учасника допускається лише при недоліку іншого його майна для покриття боргів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від повного товариства виділу частини майна товариства, що відповідає частці боржника у складеному капіталі, з метою звернення стягнення на це майно. Належна до виділу частину майна товариства або його
 3. 18. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах).
  Капіталі підприємства. Припинення участі в аграрному підприємстві корпор типу явл наслідком відчуження акцій АТ або всієї частки у статутному капіталі ТОВ. Припинення участі громадянина в АТ або ТОВ тягне за собою позбавлення його прав
 4. Стаття 1451. Співавтори топології інтегральної мікросхеми
  відносинам співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання топології і з розпорядженням винятковим правом на топологію, відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1229 цього Кодексу. Розпорядження правом на отримання свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми здійснюється співавторами
 5. Стаття 94. Вихід учасника товариства з обмеженою відповідальністю з товариства
  капіталі незалежно від згоди інших його учасників або товариства, якщо це передбачено статутом товариства. 2. При виході учасника товариства з обмеженою відповідальністю з товариства йому повинна бути виплачена справжню вартість його частки в статутному капіталі товариства або видано в натурі майно, відповідне такої вартості, в порядку, спосіб і строки, які передбачені
 6. Стаття 1411. Співавтори селекційного досягнення
  відносинам співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання селекційного досягнення та з розпорядженням винятковим правом на селекційне досягнення, відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1229 цього Кодексу. Розпорядження правом на отримання патенту на селекційне досягнення здійснюється співавторами спільно. 4. Кожен із співавторів має право самостійно
 7. Стаття 1228. Автор результату інтелектуальної діяльності
  працею якої створений такий результат. Не визнаються авторами результату інтелектуальної діяльності громадяни, які не внесли особистого творчого внеску у створення такого результату, у тому числі що зробили його автору тільки технічну, консультаційне, організаційне чи матеріальне сприяння або допомогу або тільки сприяли оформленню прав на такий результат або його використанню, а
 8. Стаття 1257. Автор твору
  працею якої вона створена. Особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається його автором, якщо не доведено
 9. Стаття 79. Передача частки учасника у складеному капіталі повного товариства
  капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або третій особі. При передачі частки (частини частки) іншій особі до нього переходять повністю або у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (частину частки). Особа, якій передано частку (частину частки), несе відповідальність за зобов'язаннями товариства в порядку, встановленому абзацом першим пункту 2 статті 75
 10. Стаття 1348. Співавтори винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
  відносинам співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і з розпорядженням винятковим правом на винахід, корисну модель або промисловий зразок, відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1229 цього Кодексу. Розпорядження правом на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий
 11. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
  між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою учасників. Не допускається угода про усунення будь-кого з учасників товариства від участі в прибутку або у збитках. 2. Якщо внаслідок понесених товариством збитків вартість його чистих активів стане менше розміру його складеного капіталу,
 12. Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
  щодо цієї юридичної особи, допускаються лише за згодою інших учасників товариства. Відмову у згоді на перехід частки тягне за собою обов'язок суспільства виплатити зазначеним особам її дійсну вартість або видати їм у натурі майно, відповідне такої вартості, в порядку та на умовах, які передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю та статутом
 13. Стаття 1176. Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, виробничих кооперативах
  капіталі (майні) відповідного товариства, товариства або кооперативу. Якщо відповідно до цього Кодексу, іншими законами або установчими документами господарського товариства або товариства або виробничого кооперативу для вступу спадкоємця в господарське товариство або виробничий кооператив або для переходу до спадкоємця частки в статутному капіталі
 14. Стаття Різноманіття економічної діяльності
  відносини будуються на соціальне партнерство між людиною і державою, працівником і роботодавцем, виробником і
 15. Стаття 85. Права та обов'язки вкладника товариства на вірі
  капітал. Внесення вкладу засвідчується свідоцтвом про участь, видаваним вкладнику товариством. 2. Вкладник товариства на вірі має право: 1) одержувати частину прибутку товариства, належну на його частку в спільному капіталі, в порядку, передбаченому установчим договором; 2) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства; 3) після закінчення фінансового року вийти
 16. Стаття 1410. Автор селекційного досягнення
  працею якої створено, виведено або виявлено селекційне досягнення. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу патенту на селекційне досягнення, вважається автором селекційного досягнення, якщо не доведено
 17. 119. У чому специфіка правового регулювання банківських і страхових відносин в ЄС?
  Відносин в ЄС зумовлена особливостями цих відносин, що реалізуються на стику трьох з чотирьох свобод єдиного ринку. У першу чергу, правове регулювання відносин у сфері банківської і страхової справи на рівні Співтовариства розвивається як спеціальні правові режими свободи надання послуг. Відповідно до п. 2 ст. 51 глави 3 "Послуги" частини III Договору про ЄС "лібералізація
 18. Стаття 93.1. Зарахування коштів від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у державній або муніципальній власності, від реалізації державних-них запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
  капіталі, що перебувають у федеральній власності, власне-сти суб'єктів Російської Федерації, муніципальної власності, підлягають зарахуванню відповідно до федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети за нормативом 100 відсотків. кошти, одержувані від реалізації державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підлягають зарахуванню до
 19. Стаття 1450. Автор топології інтегральної мікросхеми
  працею якої створено таку топологія. Особа, зазначена в якості учасника у заявці на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми, вважається автором цієї топології, якщо не доведено
 20. Стаття 1258. Співавторство
  відносинам співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання твору і з розпорядженням винятковим правом на твір, відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1229 цього Кодексу. 4. Кожен із співавторів має право самостійно вживати заходів щодо захисту своїх прав, у тому числі в разі, коли створене співавторами твір утворює нерозривне ціле .
© 2014-2022  yport.inf.ua