Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на Урочистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом Укра-ни, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність
Конституція України
Розділ V. Стаття Україні. Зобов язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додер. жуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п 'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Коментована стаття визначає строки і порядок вступу на пост новообраного Президента України.
Урочиста церемонія вступу на посаду новообраного президента називається інавгурацією. На відміну від конституцій інших держав Конституція України не деталізує процедуру інавгурації президента, обмежуючись лише загальними формулюваннями. Обов'язковою умовою вступу на посаду новообраного Президента України є складення присяги Українському народові як носієві всієї повноти влади в Україні. Присяга - це офіційна клятва додержуватися певних обставин, зокрема урочиста обіцянка особи виправдати довіру тих, хто вручив їй певний мандат. Оскільки єдиним органом державної влади, уповноваженим виступати від імені всього Українського народу, є парламент, Конституцією передбачено, що інавгурація новообраного глави держави має відбуватися на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Строки проведення інавгурації новообраного ПрезидентаУкраїни залежать від підстав проведення виборів. У випадку, колиПрезидент України обраний на чергових виборах, що відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень глави держави, він складає присягу не пізніше ніж через тридцять днівпісля офіційного оголошення Центральною виборчою комісієюрезультатів виборів. Якщо ж Президент України обирався на позачергових виборах, то він складає присягу протягом скороченогостроку - не пізніш як на п'ятий день після офіційного оголошен-ня результатів виборів. Встановлення скороченого строку прове-' дення інавгурації обумовлено насамперед тим, що повноважен-' ня Президента не можуть передаватися іншим особам, а характер цих повноважень вимагає безперервності функціонуванняінституту президентства. . ж
Новообраного Президента України приводить до присяги Голова Конституційного Суду України. Це символічно, оскільки Президент за змістом ст. 102 Конституції України є гарантом Конституції, а Конституційний Суд України - це єдиний орган конституційної юрисдикції, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Таким чином, Голова Конституційного Суду від імені Конституційного Суду в цілому, приводячи Президента до присяги, забезпечує конституційність інавгурації, наступництво посади глави держави, легітимність його повноважень.
Текст присяги Президента України в повному обсязі закріплений у ч. З коментованої статті. Конституційна форма присяги надає їй не тільки суттєвого морального звучання, але й належної нормативності та вищої юридичної сили. Таким чином, складаючи присягу, новообраний Президент України офіційно бере на себе позитивну конституційно-правову відповідальність за належне виконання функцій і повноважень глави держави.
За відсутності належної законодавчої регламентації церемонії вступу на пост новообраного Президента України (інавгурації) ці заходи здійснюються згідно з Порядком проведення урочистої церемонії вступу на пост новообраного Президента України, затвердженим Указом Президента України від ЗО листопада 1999 p., а також Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженим Указом Президента України від 22 серпня 2002 р. Інавгурація Президента України проводиться в Національному палаці «Україна». На інавгурацію Президента України запрошуються глави іноземних держав, парламентів, урядів іноземних Держав, інші іноземні посадові особи та особисті гості Президента України, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також представники церков і релігійних конфесій, дипломатичний корпус. Проект плану заходів щодо проведення інавгурації Президента України розробляється Управлінням Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України. План зазначених заходів із визначенням відповідальних за їх виконання затверджується Главою Адміністрації Президента України за погодженням з Президентом України.
Відповідно до Регламенту Верховної Ради України урочисте засідання з нагоди вступу на пост новообраного Президента
Конституція України
України відкриває Голова Верховної Ради України, а в разі його відсутності або нездійснення ним своїх повноважень з інших причин - один з його заступників. Виконується Державний Гімн України. Головуючий повідомляє про осіб, присутніх на урочистому засіданні, після чого запрошує до трибуни Голову Конституційного Суду України для приведення до присяги Президента України і надає йому слово. Голова Конституційного Суду повідомляє про рішення Центральної виборчої комісії щодо обрання Президента України, запрошує до трибуни новообраного Президента України, вручає йому текст присяги народові України, зміст якої визначений Конституцією України. Президент України проголошує присягу народові України, підписує її і передає підписаний текст Голові Конституційного Суду України.
Конституція України встановила текст присяги Президента України при вступі на пост. Однак ні Конституція, ні закони України не вказують, на чому Президент України повинен складати присягу. Тому при проведенні інавгурації новообраного Президента України керуються конституційним звичаєм, що склався після проголошення державної незалежності в 1991 р. Обраний у 1991 р. Президент України Леонід Кравчук урочисту присягу на вірність Українському народові складав на тексті чинної Конституції України, Акті проголошення незалежності України та Пере-сопницькому Євангелій'. Згодом від застосування тексту Акта проголошення незалежності України під час церемонії інавгурації відмовились і новообраний Президент України Леонід Кучма в 1994 та 1999 pp. складав присягу тільки на тексті чинної Конституції України та Пересопницькому Євангеліїї. Пересопницьке Євангеліє - це широковідома національна реліквія, одне з найдавніших рукописних україномовних Євангелій (друга пол. XVI ст.), яке свого часу було в руках гетьмана-державника Івана Мазепи. Назва Євангелія походить від місця виготовлення - містечка Пересопниці (нині села неподалік м. Рівного).
Отримавши підписаний Президентом України текст присяги, Голова Конституційного Суду України оголошує, що новообраний Президент України склав присягу народові України відповідно до ст. 104 Конституції України і вступив на пост Президента України на п'ятирічний строк. Голова Конституційного Суду України вручає Президентові України Свідоцтво про вступ на пост Президента України та офіційні символи влади Президента України.
Розділ V, Стаття Згідно з Указом Президента України від 29 листопада 1999 р. «Пр° офіційні символи глави держави» Президенту України після вступу на пост вручаються штандарт, Знак, Гербова печатка і Булава Президента України.
Прапор (штандарт) Президента України являє собою синє квадратне полотнище з зображенням у центрі золотого Знака Княжої Держави Володимира Великого (малого Державного Герба України). Полотнище обрамлене золотою лиштвою і прикрашене золотою бахромою. Древко Прапора (штандарта) Президента України дерев'яне. Верхівка древка має форму кулі з онікса, що оздоблена рельєфним накладним орнаментом із жовтого металу. До основи верхівки древка оригіналу Прапора (штандарта) прикріплюється срібна пластинка з вигравіруваними прізвищем, ім'ям, по батькові Президента України та датою складення ним присяги народові. Після закінчення повноважень Президента України пластинка передається на постійне зберігання до Відділу державних нагород Адміністрації Президента України.
Дублікат Прапора (штандарта) Президента України: піднімається на прапорній щоглі біля Резиденції Президента України у столиці України - місті Києві; встановлюється в ложі Президента України зали засідань Верховної Ради України під час перебування Президента України у Верховній Раді України; встановлюється (піднімається, зображується у зменшеному вигляді) на транспортних засобах пересування Президента України на території України.
Знак Президента України має форму орденського ланцюга, що складається з медальйона-підвіски, шести фініфтевих медальйонів та дванадцяти декоративних ланок, розміщених у відповідній послідовності. Медальйон-підвіска Знака Президента України являє собою геральдичний картуш з рельєфним зображенням малого Державного Герба України на синій емалі. Фініфтеві медальйони мають овальну форму, обрамлені геральдичним картушем і містять зображення знака Київського князя Володимира Великого, герба Галицько-Волинського князівства, герба Великого князівства Литовського, герба Війська Запорізького, родового герба гетьмана Богдана Хмельницького, герба Української Народної Республіки. На декоративних ланках - стилізоване зображення листя та кетягів калини. Знак Президента України виготовлений з жовтого і білого металу, всі його елементи з'єднані між собою фігурними кільцями. Знак Президента України глава держави має носити на шиї. Знак Президента України використовується Президентом України під час: прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні; вручення державних нагород України, телевізійних звернень з посланнями до народу; в інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.
Гербова печатка Президента України має форму кола. У центрі - зображення малого Державного Герба України, над яким по колу напис «Президент України», Під зображенням малого Державного Герба України - стилізоване зображення державної нагороди - «Ордена князя Ярослава Мудрого». Гербова печатка Президента України має бортик і по колу облямована декоративною пружкою. Руків'я Гербової печатки Президента України виготовлене з лабрадориту, прикрашене накладним рельєфним зображенням малого Державного Герба України з жовтого металу і увінчане позолоченою орнаментованою верхівкою. Гербова печатка Президента України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав. Вона виготовляється у чотирьох примірниках, один з яких є еталонним, і для засвідчення підпису Президента України не використовується.
Булава Президента України виготовлена з позолоченого срібла. Руків'я і верхівка булави прикрашені декоративним орнаментом і оздоблені дорогоцінним камінням. Футляр до Булави Президента України виготовлений з червоного дерева, прикрашений рельєфним зображенням малого Державного Герба України з жовтого металу. Булава Президента України засвідчує спадкоємність багатовікових історичних традицій українського державотворення.
Під час приведення до присяги новообраного ПрезидентаУкраїни оригінал Прапора (штандарта) Президента України розміщується поруч з Президентом України. Знак Президента України покладається на новообраного Президента України, Гербовапечатка Президента України і Булава Президента України вручаються новообраному Президентові України після складення нимприсяги. -в і:
Після вручення офіційних символів глави держави Голова Центральної виборчої комісії вручає Президентові України посвідчення Президента України, а Головуючий на засіданні вітає Президента України зі вступом на пост.
Потім слово надається Прем'єр-міністрові України, який проголошує заяву Кабінету Міністрів України про складення Кабінетом Міністрів України повноважень перед новообраним Президентом України відповідно до ч. 1 ст. 115 Конституції
України.
Нарешті головуючий надає слово Президентові України для проголошення звернення до народу України. У цьому зверненні глава держави стисло формулює власне бачення місця і ролі Президента у вирішенні завдань, що стоять перед суспільством і державою.
Після проголошення Президентом України звернення до народу України головуючий оголошує про закриття урочистого засідання з нагоди вступу на пост новообраного Президента України. На завершення урочистого засідання виконується Державний Гімн України.
Після складення присяги передбачено покладення квітів до пам'ятників Т. Шевченко і М. Грушевського, після чого в національному заповіднику Софія Київська проходить зустріч з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Представники різних конфесій благословляють Президента і висловлюють молитву за Україну. Урочиста церемонія завершується покладенням квітів до могили Невідомого солдата та офіційним прийомом у Марийському палаці від імені Президента України. До плану заходів у зв'язку з інавгурацією Президента України включаються також протокольні зустрічі Президента України з главами іноземних держав, парламентів, урядів іноземних держав, іншими іноземними посадовими особами та особистими гостями Президента України.
Конституція України не містить прямого викладення юридичних наслідків відмови новообраного Президента скласти присягу. Однак зі змісту ч. 1 коментованої статті випливає, що відмова скласти присягу на вірність Українському народові унеможливлює вступ на пост новообраного Президента України і тягне за собою необхідність проведення нових виборів глави держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на Урочистому засіданні Верховної Ради України."
 1. Стаття 85. Строки декларування
  пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України. Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
 2. Стаття 403. Порядок виконання постанови митного органу про накладення штрафу
  постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурором - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня залишення скарги без задоволення або відхилення подання. Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних правил, до Державного бюджету України у порядку, встановленому законодавством
 3. Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду
  постановляє ухвалу про призначення судового розгляду. 2. Судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його
 4. Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
  пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду
 5. Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація
  пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг. Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних податків і зборів у повному
 6. Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту
  пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України; 3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку; 4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються
 7. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  стаття присвячена термінам скликання парламенту України, специфіці їх скликання в умовах воєнного і надзвичайного стану. Конституція України Розділ IV. Стаття Правові норми, які містяться у ст. 83 Конституції України спрямовані на забезпечення ефективного функціонування Верховної Ради України, головним повноваженням якої як єдиного органу законодавчої влади в державі є законотворча діяльність
 8. Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
  статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
 9. Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу
  постановлення надсилається особі, на яку було накладено грошове
 10. Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
  стаття встановлює порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги на рішення суду чи його ухвалу. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до апеляційного суду через суд першої інстанції, який розглядав цю справу по суті та ухвалив оскаржене рішення чи ухвалу. Тому в резолютивній частині рішення або ухвали суд повинен роз'яснити порядок апеляційного
 11. Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
  пізніше п'яти днів з дня його проголошення. 1. Як і при розгляді справи у загальному порядку, відповідачам, які не з'явилися до судового засідання, суд повинен направити рекомендованим листом із повідомленням про вручення копію заочного судового рішення не пізніше п'яти днів із дня його
 12. Стаття 16. Митний пост
  пости. Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності
 13. Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг
  пізніше наступного дня після їх надходження направляються до суду апеляційної
 14. Стаття 352. Повернення справ
  статтею, після закінчення касаційного провадження цивільна справа разом із оригіналом підсумкового процесуального документа суду касаційної інстанції направляється до того суду першої інстанції, який її
 15. Стаття 593. Фактична передача особи
  статті. 4. Під час фактичної передачі особи компетентний орган іноземної держави інформується про строк перебування її під вартою в Україні. 5. Доставлення до установ системи виконання покарань особи, щодо якої компетентним органом іноземної держави прийнято рішення про видачу в Україну, забезпечують компетентні органи України за дорученням (зверненням) центрального органу
© 2014-2022  yport.inf.ua