Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н . Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

10.2. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань

Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань включає в себе порядок створення громадських об'єднань, їх реорганізації та ліквідації, правосуб'єктність, права та обов'язки, відповідальність громадського об'єднання, а також взаємини, реалізовані за суб'єктами виконавчої влади
Далі розглянемо порядок створення громадських об'єднань, їх реорганізації та ліквідації Громадські об'єднання створюються за ініціативою засновників - не менше трьох фізичних осіб Кількість засновників для створення політичних партій та інших громадських об'єднань встановлюється законами про зазначених видах громадських об'єднань До складу засновників поряд з фізичними особами можуть увійти і юридичні особи
Адміністративна правоздатність громадських об'єднань виникає з моменту прийняття об'єднанням рішень про його створення та про затвердження статуту об'єднання і формування керівних та контрольно-ревізійних органів з'їздом (конференцією) або загальними зборами Після прийняття рішень об'єднання вважається створеним Воно здійснює свою діяльність, набуває права і обов'язки, за винятком прав юридичної особи, і приймає на себе обов'язки, передбачені Федеральним законом Російської Федерації «Про громадські об'єднання». Правоздатність громадського об'єднання як юридичної особи виникає з моменту державної реєстрації даного об'єднання Громадське об'єднання має право не реєструватися в органах юстиції У цьому випадку громадське об'єднання не набуває прав юридичної особи
До Міністерства юстиції Російської Федерації для державної реєстрації громадського об'єднання подаються наступні документи:
| заява;
| статут громадського об'єднання в двох примірниках;
| виписка з протоколу установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, що містить відомості про створення громадського об'єднання, про заснування його статуту і про формування керівних та контрольно-ревізійних органів;
| відомості про засновників;
| документи про сплату реєстраційного збору;
| документи про надання юридичної адреси громадському об'єднанню;
| протоколи установчих з'їздів (конференцій) або загальних зборів структурних підрозділів для міжнародного і загальноросійського громадських об'єднань;
| документи, що підтверджують правомочності на використання громадським об'єднанням особистого імені громадянина або символіки, захищеної законодавством Російської Федерації про охорону інтелектуальної власності або авторських прав
Міністерство юстиції Російської Федерації зобов'язано в місячний термін розглянути заяву громадського об'єднання про його реєстрацію і прийняти рішення зареєструвати громадське об'єднання і видати засновникам свідоцтво про його державну реєстрацію або відмовити в державній реєстрації громадського об'єднання і видати засновникам письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена в суді
Рішення про державну реєстрацію громадського об'єднання оформляється у вигляді ув'язнення і оголошується розпорядженням Міністерства юстиції Російської Федерації. На підставі рішення про державну реєстрацію громадському об'єднанню присвоюється реєстраційний номер з внесенням його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що ведеться Міністерством юстиції Російської Федерації
Зареєстрованій громадському об'єднанню видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка та один примірник статуту в прошитому вигляді, завірений Міністерством юстиції Російської Федерації Таким чином, адміністративна правосуб'єктність громадського об'єднання виникає з моменту створення або державної реєстрації
При створенні громадських об'єднань права і обов'язки їх засновників вказуються в статутах об'єднань Статут має передбачати:
| назва, цілі суспільного об'єднання та його організаційно-правову форму;
| структуру об'єднання, керівні та контрольно-ревізійні органи громадського об'єднання, а також територію, в межах якої дане об'єднання здійснює свою діяльність;
| умови і порядок набуття і втрати членства в громадському об'єднанні, права та обов'язки членів даного об'єднання;
| правила внесення змін і доповнень до статуту громадського об'єднання;
| порядок реорганізації та (або) ліквідації громадського об'єднання
Для встановлених статутних цілей об'єднання має права та обов'язки:
| вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
| брати участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у порядку та обсязі, передбачених Федеральним законом Російської Федерації «Про громадські об'єднання» та іншими законами;
| проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування;
| засновувати засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність;
| представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів і учасників, а також інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських об'єднань;
| здійснювати в повному обсязі повноваження, передбачені законами про громадських об'єднаннях;
| брати участь у виборчих кампаніях (у разі державної реєстрації об'єднання і за наявності в статуті даного об'єднання положення про участь його у виборах)
Законами про громадські об'єднання можуть бути представлені і додаткові права для конкретних видів громадських об'єднань
Тепер розглянемо обов'язки громадського об'єднання У своїй діяльності громадське об'єднання зобов'язане:
| дотримуватися законодавства Російської Федерації, загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що стосуються сфери його діяльності, а також норми, передбачені його статутом і іншими установчими документами;
| щорічно публікувати звіт про використання свого майна або забезпечувати доступність ознайомлення з вказаним звітом;
| щорічно інформувати орган, що реєструє громадські об'єднання, про продовження своєї діяльності із зазначенням дійсного місця знаходження постійно діючого керівного органу, його назви і даних про керівників громадського об'єднання в обсязі відомостей, що включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців ;
| представляти за запитом органу, що реєструє громадські об'єднання, рішення керівних органів та посадових осіб громадського об'єднання, а також річні та квартальні звіти про свою діяльність в обсязі відомостей, що подаються до податкових органів;
| допускати представників органу, що реєструє громадські об'єднання, на проведені громадським об'єднанням заходи;
| сприяти представникам органу, що реєструє громадські об'єднання, в ознайомленні з діяльністю громадського об'єднання у зв'язку з досягненням встановлених цілей та дотримання законодавства Російської Федерації
У разі вчинення громадським об'єднанням, в тому числі не зареєстрованим в органах юстиції, порушення законодавства, відповідальність, встановлену законом, несуть особи, що входять до складу керівних органів даних об'єднань. При доказі їх провини за організацію зазначених діянь дані особи можуть за рішенням суду нести відповідальність як керівники злочинних співтовариств Інші члени та учасники таких об'єднань несуть кримінальну відповідальність за ті злочинні діяння, в яких вони брали участь
Громадські об'єднання в відповідно до своїх статутів можуть наділяти керівників повноваженнями виступати від імені об'єднання і здійснювати юридично значимі дії У цих випадках керівники об'єднання виступають в якості суб'єкта адміністративного права і несуть адміністративну відповідальність
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів громадських об'єднань , надає підтримку їх діяльності, законодавчо регулює надання їм податкових пільг та переваг Разом з тим орган, що реєструє громадські об'єднання, здійснює контроль за відповідністю діяльності громадських об'єднань статутним цілям Контролюючі органи мають право запитувати у громадських об'єднань керівні документи, направляти своїх представників і др Фінансові органи здійснюють контроль за джерелами доходів громадських об'єднань і розмірами сплати податків. Нагляд і контроль за виконанням громадськими об'єднаннями відповідних правил і стандартів можуть здійснюватися екологічними, пожежними, епідеміологічними та іншими органами державного нагляду і контролю. Нагляд за дотриманням законодавства громадськими об'єднаннями здійснює Прокуратура Російської Федерації
Адміністративно-правові відносини між громадськими об'єднаннями та контрольними повноваженнями органами юстиції проявляються в контролі за діяльністю громадських об'єднань, їх статутних цілей, а також фінансових органів У цьому випадку орган юстиції має право запитувати їх документи або направляти своїх представників для участі в проведених громадськими об'єднаннями заходах
До числа непідконтрольних заходів відносяться заходи творчого характеру, то є фестивалі, наукові симпозіуми, акції у сфері культури. Закон передбачає два випадки, коли орган юстиції може застосовувати до громадським об'єднанням, що допустили протиправні дії, санкції (виявлення порушення законодавства Російської Федерації та вчинення дій, що суперечать їх статутним цілям) Реєструючий орган може винести керівнику громадського об'єднання письмове попередження, в якому зазначаються правові основи винесеного попередження
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань"
 1. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 2. Тема 10 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ статус громадських об'єднань
  статус громадських
 3. 13.3. Зміст адміністративно-правових режимів
  адміністративно-правових режимів: 1) цільове призначення; 2) принципи адміністративно-правових режимів; 3) суспільні відносини (об'єкт), регульовані режимом; 4) адміністративно-правовий статус суб'єктів режиму; 5) засоби забезпечення режиму. Цілі адміністративно-правових режимів - попередження правопорушень та настання інших шкідливих наслідків, небезпечних для
 4. 19.3. Суб'єкти адміністративного процесу
  адміністративного процесу особи, які беруть участь в управлінському процесі, що володіють адміністративно-процесуальної правосуб'єктністю. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність - заснована на адміністративно-процесуальних нормах здатність особи бути суб'єктом адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність включає в себе
 5. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  правового становища громадських і релігійних організацій як учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, визначаються
 6. Стаття 13.15. Зловживання свободою масової інформації
  адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення. 2.
 7. 2. Управління суспільним об'єднанням і права та обов'язки його членів
  громадського об'єднання є з'їзд (конференція) або загальні збори членів, які обирають його виконавчі (волевиявлятися) органи та мають виняткову компетенції, визначеної законом та статутом об'єднання. З числа своїх членів громадські об'єднання в обов'язковому порядку обирають колегіальний виконавчий орган (рада, президія, правління тощо), керівник
 8. 9.5. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань
  громадських об'єднань: 1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність; 2) брати участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у порядку та обсязі, передбачених ФЗ «Про громадські об'єднаннях »та іншими законами; 3) проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування; 4) засновувати засоби масової
 9. Громадські та релігійні організації та об'єднання
  суспільних і релігійних організацій має права передавати їм майно у власність, але вони не зберігають на нього (як і на членські внески) будь-яких прав. Зазначені організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких вони були створені, і цих цілей. Учасники (члени) розглянутих організацій не відповідають за їх
 10. 1.2. Система адміністративного права
    адміністративне право складається з двох частин: Загальної та Особливої. Деякі автори, поряд із зазначеними частинами виділяють і Спеціальну частину адміністративного права. І Загальна, і Особлива частини адміністративного права складаються з окремих адміністративно-правових інститутів. Адміністративно-правовий інститут - це система норм права, які регулюють відносно однорідні суспільні
 11. Стаття 20.28. Організація діяльності суспільного або релігійного об'єднання, щодо якого прийнято рішення про призупинення його діяльності
    адміністративного штрафу на організаторів в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на учасників - від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 12. Стаття 20.2.1. Організація діяльності суспільного або релігійного об'єднання, щодо якого прийнято рішення про призупинення його діяльності
    адміністративного штрафу на організаторів в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на учасників - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 13. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
    адміністративно-правовими нормами. Елементи адміністративно-правового статусу громадян: 1) принципи адміністративно-правового статусу громадян; 2) громадянство; 3) адміністративна правосуб'єктність (право-, дієздатність) громадян; 4) права і обов'язки громадян у сфері державного управління; 5) адміністративна відповідальність громадян; 6) юридичні
 14. 9.1. Поняття, основні риси та види громадського об'єднання
    правової форми громадські об'єднання діляться: на громадські організації, громадські рухи, громадські фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, спілки (асоціації) громадських об'єднань. За умовами членства громадські об'єднання бувають з фіксованою (документальним) членством - члени громадських об'єднань (організацій) мають членські
 15. 13.1. Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму
    адміністративно-правових режимів: - встановлюються у сфері публічного управління, сфері діяльності органів виконавчої влади; - регламентуються, в основному, нормами адміністративного права; - закріплюють, деталізують правила поведінки громадян, державних органів, громадських об'єднань, підприємств та установ; - вводяться додаткові обмеження , покладаються
 16. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    адміністративного права і визначте його місце серед інших галузей права, його особливості в сучасних умовах. 2. Визначте предмет і метод адміністративного права. 3. Які суб'єкти адміністративного права? 4. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадянина РФ. 5. Дайте визначення адміністративного правопорушення і його ознаки. 6. У чому сутність адміністративної
 17. 5.7. Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян
    адміністративно-правового статусу громадян комплекс організаційних, економічних, політичних, ідеологічних і юридичних заходів, що забезпечують реалізацію прав, обов'язків і відповідальності громадян у сфері державного управління. Існують економічні, політичні, ідеологічні (культурно-моральні) і спеціальні юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян.
© 2014-2022  yport.inf.ua