Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф . Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

10.2.1. Поняття і елементи структури норм права

Правова норма, як зазначалось раніше, є первинною структурованої кліткою права. Якщо для будь-якого нормативно-правового припису достатня логічна завершеність вираженої в ньому формулювання і її словесно-документального оформлення, то нормі права завжди властива цілісна структура.
Структура правової норми - це її внутрішній устрій, необхідні способи організації та перетворення її власного змісту, способи зв'язків між її елементами і їх атрибутами. Вона охоплює всю систему утворюють ту чи іншу норму права правил і велінь.
Належне знання структури правової норми необхідно як для законодавця, так і для правоприменителя. Першого воно спонукає повніше і точніше сформулювати в текстах нормативно-правових актів всі необхідні елементи відповідних правових норм, друге - знайти, порівняти та ретельно осмислити ці елементи, встановити їх взаємозв'язку, виявити їх справжнє зміст і забезпечити неухильне її здійснення.
Аналіз структури норми права передбачає, передусім, виділення її відносно самостійних частин і з'ясування місця кожної з них в даній системі. У наявній юридичній літературі найчастіше в нормі права розрізняють три елементи - гіпотезу, диспозицію і санкцію. Іноді виділяється додатково такий елемент, як вказівка на суб'єктний склад, маючи на увазі що міститься в нормі «положення про те, на кого поширюються приписи норми». На наш погляд, слід додати сюди ще один можливий елемент норми - вказівка на її соціальну мету. Розглянемо, що собою являють ці елементи і в яких різновидах вони зустрічаються.
Гіпотеза - це та частина правової норми, де міститься вказівка на ті життєві ситуації (обставини), при яких приходить в робочий стан її диспозиція. При настанні позначених в гіпотезі життєвих ситуацій починає реалізуватися саме диспозиція норми права. Що ж до санкції норми права, то для її реалізації потрібні інші життєві ситуації, пов'язані з волевиявленням в ході здійснення того, що передбачено в диспозиції норми права.
Гіпотези норм права бувають казуальні і загальні, причому останні, в свою чергу, поділяються на певні і щодо певні.
У казуальної гіпотезі вичерпно перераховуються ті типові життєві ситуації, при настанні яких спрацьовує диспозиція норми. Як приклад пошлемося на ст.ст. 21 Арбітражно-процесуального кодексу РФ, де по пунктах названі обставини, при настанні яких відводяться судді, прокурор, експерт і перекладач.
Певна гіпотеза містить чітке формулювання загальної умови, необхідного для здійснення диспозиції реалізованої норми права. Так, стаття 349 ЦК РФ умовою задоволення вимог заставодержателя (кредитора) за рахунок заставленого нерухомого майна без звернення до суду вважає наявність нотаріально посвідченого письмової угоди про це між заставодавцем і заставодержателем, посвідченого у нотаріальному порядку.
У відносно певної гіпотезі життєві ситуації, необхідні для реалізації диспозиції норми, позначаються лише в загальній формі. Стаття 123 ТК РФ, наприклад, визначення черговості надання відпусток працівникам ставить у залежність від узгодження думок роботодавця та профспілкового комітету підприємства (установи, організації), що не конкретизуючи обставин, які при цьому повинні обов'язково враховуватися.
Диспозицією називається та частина правової норми, де описуються масштаби (правила, зразки) належного, можливого чи можливо-належної поведінки учасників регульованих суспільних відносин. Це - провідний елемент у структурі норми права, де в позитивному або в негативному вигляді позначається юридична модель впорядковує суспільні відносини. Причому в позитивному вигляді зображується розпорядчі, дозволяйте, рекомендований, що заохочується або обмежується, а в негативному - найчастіше заборонене поведінку. Останнє особливо характерно для диспозицій кримінально-правових норм.
Диспозиції норм права досить різноманітні. Залежно від того, деталізується чи в них поведінка учасників впорядковує відносини, розрізняються прості і описові диспозиції. У простій диспозиції правотворчий орган обмежується загальною вказівкою на регульоване поведінку без будь-якого розшифрування його ознак.
Описова диспозиція містить вказівку на найбільш істотні риси відповідної поведінки, як це зроблено, скажімо, в ст. 1 Закону РФ «Про заставу», де детально розшифровується поняття застави.
За ступенем категоричності диспозиції можуть бути імперативними (наказовими) або диспозитивними (восполнітельнимі). При імперативних диспозициях не допускається можливість видозміни або заміни іншим зазначеного законодавцем масштабу (правила) поведінки. Такі диспозиції багатьох норм фінансового права. У восполнітельной ж диспозиції оставляется можливість вибору варіанта поведінки, конкретизації або навіть заміни його іншим за власним розсудом (погодженням) учасників регульованого відношення, як це, наприклад, часто робиться в цивільному законодавстві.
За своєю юридичною спрямованості можливі представницькому-зобов'язуючі, управомочівающіе, зобов'язують, уповноважують, закріпні, рекомендаційні, заохочувальні, заборонні і обмежувальні диспозиції. У представницькому-зобов'язуючих диспозициях містяться взаімоскоордінірованние правила поведінки двох і більше учасників впорядковує суспільні відносини (наприклад, продавця і покупця). Управомочивающие диспозиція регулює відповідне ставлення шляхом вказівки на вид і міру або на сферу можливої поведінки одного з учасників, що наділяється в рамках даного відношення суб'єктивним правом або юридичної свободою. У зобов'язує диспозиції, навпаки, вказується вид і міра належної поведінки особи, на яку покладається одностороння юридичний обов'язок. Уповноважують диспозиції розцінюють позначене в них поведінка як можливо-належне, тобто одночасно і як правило, і як обов'язок посадової особи (наприклад, судді, податкової інспекції). Закріплювальні диспозиції служать засобом офіційного підтвердження державною владою певних суспільних відносин або встановлення в їх рамках загальнообов'язкових масштабів (правил, принципів, почав) діяльності суб'єктів права, як це має місце, наприклад, у багатьох конституційних нормах, що закріплюють політичну та економічну системи, права і свободи особистості, державний устрій і т.д. Рекомендаційні диспозиції будуються за формулою: «якщо в наявності такі-то умови, то доцільно і бажано надходити таким-то чином». Заохочувальні диспозиції описують можливі масштаби поведінки, які спеціально стимулюються державою шляхом схвалення і вшанування, призначення нагород, премій і т.д. Заборонні диспозиції вказують на суспільне ставлення, яке повністю витісняється державною владою, вважається неприпустимим. Обмежувальні диспозиції хоча і не витісняють цілком регульоване ставлення, але ставлять його в певні жорсткі рамки (скажімо, ст. 99 ТК РФ, що обмежує понаднормову роботу).
Між деякими з тільки що перерахованих видів диспозицій можна знайти багато спільного. Наприклад, диспозиція, яка зобов'язує здійснювати відоме дію, побічно забороняє вступати до регульованому відношенні інакше, а диспозиція, яка забороняє або обмежує певну поведінку, таким шляхом покладає на суб'єкт права обов'язок дотримуватися заборони чи обмеження. Заохочувальна диспозиція приписує і дозволяє використовувати санкціоніруемая нею матеріальні та духовні засоби для стимулювання яке-то поведінки.
Рекомендаційна диспозиція вказує на вид і міру можливої поведінки і від імені держави радить йому слідувати. Проте все це не дає підстави ототожнювати подібні види диспозицій правових норм. Зобов'язувати здійснювати дію і забороняти або обмежувати його - не одне і те ж.
Віднесення ж заохочувальних норм до виду зобов'язуючих не дає правильної їх юридичної характеристики. Такі ж відмітні риси маються між іншими із зазначених видів диспозицій норм права.
Санкція норми права багатьма авторами трактується як вказівка на ті заходи державного примусу, які застосовуються за порушення її диспозиції. Це пов'язано з невиправданим ототожненням двох близьких, але не завжди збігаються значень терміна «санкція». Останнім у одних випадках позначається безпосередній носій примусового впливу, сама реальна міра державного примусу (неустойка, штраф, тощо), в інших - структурна частина правової норми, де вказується той масштаб (вид і обсяг) коштів, який намічений законодавцем у забезпечення належної поведінки учасників регульованих суспільних відносин. Коли в якості таких засобів фігурують примусові заходи, вказані значення даного поняття фіксуються одночасно. Більше того, в деяких сферах (скажімо, у кримінально-правовій) вони нерозривні, оскільки тут правові санкції виражаються лише в каральні заходи. Однак у сфері цивільних, трудових, господарських і деяких інших відносин цього не спостерігається з огляду на те, що держава забезпечує свої нормативні приписи не тільки заходами примусу, а й заходами заохочення, морального і матеріального стимулювання.
Тим самим воно санкціонує застосування примусу до винних і заохочення зразкового виконання обов'язку. І навряд чи є серйозні причини для того, щоб не вважати застосуванням санкціоніруемая державою заходи, коли, скажімо, призначається підвищена стипендія студенту за відмінне навчання.
Представляється більш виправданим під санкцією норми права розуміти той її структурний елемент, де дозується міра державного забезпечення правил поведінки, що передбачаються в її диспозиції. Ці заходи можуть носити штрафний, каральний характер: тоді вони іменуються каральними санкціями. У багатьох випадках такі заходи виражаються у відновленні нормального стану правовідносин, завдяки чому називаються Правовосстановітельная, захисними санкціями. По суті, сюди примикають санкції нікчемності, при яких неправомірну поведінку визнається неіснуючим, позбавленим юридичної значимості. Коли нормою передбачаються заходи морального та матеріального стимулювання, в наявності санкції заохочувальні.
Причому в одних галузях права (скажімо, у кримінальному праві) переважають каральні, в інших (наприклад, у цивільному праві) - відновлювальні, по-третє (зокрема, в трудовому праві) - заохочувальні санкції.
За ступенем визначеності і варіації заходів державного забезпечення санкції правових норм бувають абсолютно визначені, відносно визначені, альтернативні і кумулятивні. У абсолютно певної санкції точно визначена та захід впливу, яка санкціонується державою (наприклад, неустойка в такому-то розмірі). Щодо певні санкції містять вказівку на нижній і верхній межі таких заходів (наприклад, позбавлення волі строком до п'яти років). Альтернативні санкції надають правоприменителю можливість вибирати один з двох і більше можливих видів заходів впливу з урахуванням конкретних обставин справи (скажімо, відшкодування збитків або неустойка). Кумулятивні санкції допускають застосування одночасно основної та додаткової заходів впливу.
Вказівка на суб'єктний склад полягає у визначенні законодавцем кола точних адресатів норми, якщо вона розрахована не на будь-яких осіб, які можуть опинитися в сфері регульованих відносин. Воно характерне для компетенційних, виняткових, спеціальних та деяких інших норм, під дію яких підпадають тільки певні законодавцем органи (організації) та особи.
Вказівка на мету ставиться до тієї частини структури норми права, де самим законодавцем позначаються ідеально намічені результати, на досягнення яких зорієнтована дана норма. Таку вказівку в одних випадках зустрічається безпосередньо в тому нормативному приписі, де міститься вся норма чи її диспозиція, в інших - у відносно відокремленої частини нормативно-правового акту. Але, так чи інакше, воно має важливе значення для належного з'ясування змісту і призначення правової норми, а також для реалізації її відповідно з тією метою, яку позначив сам законодавець.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.1. Поняття і елементи структури норм права "
 1. 10.2. Структура норм права. Її елементи
  елементи
 2. Контрольні питання
  елементи правової норми. 4. У чому виражається співвідношення правових і технічних норм? 5. Чим відрізняються правові норми від моральних? 6. Яке співвідношення норми права і статті закону? 7. Назвіть види правових норм. 8. Назвіть відмітні ознаки імперативних і диспозитивних
 3. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 4. Контрольні запитання до розділу 1
  поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 5. Контрольні питання
    поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається інформаційно-правова норма? 7. За яких підстав
 6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
    поняття, види, структура. 4. Тлумачення і застосування колізійних норм. 5. Цивільно-правове становище іноземців. 6. Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 7. Правовий статус транснаціональних корпорацій (ТНК) та інших видів юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 8. Правове становище держави як учасника цивільно-правових відносин. 9.
 7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
    поняття і види. 2. Зовнішня форма права, її складові: загальна характеристика. 3. Внутрішня форма права, її елементи. 4. Гіпотези правових норм, їх види та значення. 5. Державна влада: властивості і форми здійснення. 6. Державний механізм: поняття, детермінанти, принципи побудови і функціонування. 7. Державний орган: поняття, ознаки, види. 8. Держава і
 8. Контрольні питання
    норм. 2. Назвіть способи тлумачення правових норм. 3. Назвіть види тлумачення юридичних норм. 4. Тлумачення норм права органами судової влади. 5. Чим відрізняється нормативне тлумачення правових норм від казуальне тлумачення? 6. Розкрийте зміст автентичного тлумачення норм права. 7. Тлумачення Конституції Російської Федерації. 8. У чому особливості тлумачення норм
 9. § 216. Поняття несуттєвих елементів договорів
    елементами договорів, або accidentalia negotii, були ті договірні встановлення, які вносилися в договір по вільному бажанням сторін для модифікації його змісту. Найважливішими несуттєвими, або Акцидентальної, елементами, які могли міститися в lex contractus, були умови, терміни і
 10. 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
    елементами виступають адміністративна правоздатність громадян і адміністративна дієздатність громадян. Адміністративна правоздатність громадян здатність громадянина мати в силу норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки, що виникають з моменту народження і припиняється смертю. Обставини, що визначають обсяг адміністративної правоздатності
 11. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
    норми; 3) акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм; 4) акти застосування адміністративно-правових норм; 5) адміністративно-правові
 12. Контрольні питання і завдання
    поняття «валюта» і «валютні цінності». 2. Які особливості і зміст валютних правовідносин? 3. Назвіть суб'єкти валютних правовідносин. 4. Що розуміється під валютним регулюванням? 5. Перерахуйте принципи валютного регулювання. 6. Які складові елементи валютного регулювання? 7. Назвіть основні види валютних операцій. 8. Які валютні операції
© 2014-2022  yport.inf.ua