Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

10.2.3. Види норм права

Виділення тих чи інших видів норм права може проводитися в залежності від різних факторів, що грають роль класифікаційних підстав. Воно можливе за основними сферами регульованих суспільних відносин, за їх місцем у життєдіяльності людей, за структурними особливостями, за юридичною силою, за межам дії, за специфікою впливу, по соціальному призначенню і по деяких іншим властивостям. Кожна з таких угруповань виправдана певними науковими і практичними міркуваннями.
Хотілося б з самого початку підкреслити невдалість тільки одного угруповання правових норм, що зустрічається в юридичній літературі, а саме розподілу їх на регулятивні і правоохоронні. Всяка правова норма є засобом регулювання суспільних відносин, і серед них немає таких, які б не володіли регулятивним властивістю. Водночас норма права «охороняє» ту систему правил поведінки і велінь по їх приводу, яка міститься в її диспозиції, гіпотези і т.д. Виділення в якості одного з головних підрозділів права так званих охоронних норм означає не що інше, як відрив санкцій правових норм від інших структурних елементів, проведення невиправданого вододілу між двома взаємопов'язаними - правовстановлювальних і забезпечувальними - відносинами, що регулюються різними елементами цілісної норми.
Зрозуміло, що в якості підстав класифікації переважніше обирати ознаки, властиві правовій нормі в цілому, а не окремих її елементів. Одне і те ж властивість у різних елементах норми може бути виражене далеко не однаково. Хоча класифікація правових норм з їх структурним особливостям цілком можлива, але в цьому випадку слід виходити із специфіки структури норми в цілому, а не тільки зі своєрідності гіпотези, диспозиції або санкції.
Цілком логічно розрізняти за цим пунктом норми двохелементні, трьохелементні, чотирьохелементним або навіть пятіелементние, маючи на увазі різні способи єднання їх відповідних структурних частин. Виділення ж за структурою норм, скажімо, простих і складних, абстрактних або казуїстичних, абсолютно чи відносно визначених і т.д. не цілком логічно, бо подібні ділення, швидше, відносяться до окремих структурних елементів, ніж до нормі права в цілому.
Норми в цілому класифікуються, в першу чергу, за основними сферами суспільних відносин, що є предметом регулювання. За цією ознакою розрізняються види норм, що відповідають окремим галузям права (конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-правові і т.д.). Ця класифікація важлива для побудови галузевої системи права, правильного знаходження місця кожної норми в цій системі, тлумачення її змісту, належної правореализации і для вирішення багатьох інших питань юридичної науки і практики.
З цією класифікацією перехрещується групування правових норм залежно від їх місця в життєдіяльності суспільства. За цією ознакою традиційно виділяються матеріально-правові, управлінські, процесуально-процедурні та контрольно-наглядові норми. До перших належать норми, скажімо, цивільного права, до других - норми адміністративного права, до третіх - норми арбітражно - процесуального права, четвертим - норми прокурорського нагляду.
При дослідженні деяких юридичних проблем дуже значимо розмежування норм безперервної дії та норм дискретної дії. Норми постійної дії регулюють, головним чином, життєві відносини, які функціонують постійно протягом тривалого часу, що охоплює цілі історичні етапи суспільного розвитку. Нормами дискретної дії упорядковуються відносини, які багаторазово виникають, змінюються і припиняються залежно від конкретних волевиявлень певних осіб, подій і інших юридично значимих фактів.
Норми права можуть класифікуватися ще по ряду ознак. За сферою дії їх можна ділити на федеральні, республіканські (обласні, крайові і т.д. - залежно від роду суб'єкта федерації), місцеві та локальні; по колу суб'єктів - на загальні, спеціальні та виняткові, за юридичною силою - на норми закону і норми підзаконних актів.
Всі ці угруповання не можуть не враховуватися при вирішенні багатьох питань життєдіяльності людей, їх спільностей і утворень.
Запитання для самоконтролю
1) Що слід розуміти під структурою норми права?
2) Яке роду фактори детермінують структуру норми права?
3) Як можна уявити структуру норми права?
4) Що собою являють гіпотеза правової норми, в яких випадках виникає в ній необхідність?
5) Які види гіпотез виділяють в теорії?
6) Що таке диспозиція правової норми, за яких підстав класифікують її види?
7) Яке визначення належить дати санкції правової норми, які види санкцій виділяють в літературі?
8) Що мають на увазі під вказівкою на суб'єктний склад і вказівкою на мету?
9) Які способи єднання структурних елементів норми права зустрічаються в законодавстві?
10) Які елементи структури норми права слід віднести до атрибутивних (іманентним)?
11) Наведіть приклади дискретних правовідносин.
12) Які види норм права виділяють в теорії?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.3. Види норм права "
 1. Контрольні питання
  види тлумачення юридичних норм. 4. Тлумачення норм права органами судової влади. 5. Чим відрізняється нормативне тлумачення правових норм від казуальне тлумачення? 6. Розкрийте зміст автентичного тлумачення норм права. 7. Тлумачення Конституції Російської Федерації. 8. У чому особливості тлумачення норм міжнародного
 2. Контрольні питання
  види правових норм. 8. Назвіть відмітні ознаки імперативних і диспозитивних
 3. § 1. Поняття і види міжнародних морських організацій
  види морської діяльності на основі розроблених принципів і норм міжнародного права. Існують різні системи класифікації міжнародних морських організацій. Їх ділять на міжурядові та неурядові. Морські організації також діляться за характером виконуваних
 4. 10. Фінансово-правові норми: поняття і класифікація. Особливості фінансово-правових норм.
  Види гос-х доходів, основні напрями витрачання бюдж.ср-в, види та ф-ції внебюдж-х фондів. Процесуальні норми містять приписи, що регламентують порядок застосування матеріальних норм. Залежно від способів впливу на учасників фін.отн-й сущ-т след.норми: Зобов'язують - покладають на суб'єкта обов'язок вчинити будь-які активні дії. Дозволяючі - надають
 5. 4.5. Акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм
  норм діяльність органів державної влади, посадових осіб, громадських об'єднань та окремих громадян щодо встановлення змісту адміністративно-правової норми, розкриттю вираженої в ній державної волі. Елементи тлумачення адміністративно-правових норм: 1) з'ясування сутності толкуемой адміністративно-правової норми; 2) роз'яснення сутності тлумачиться норми.
 6. Контрольні питання
  види колізійних норм залежно від різних критеріїв? 5. Якими функціями володіють колізійні норми? 6. Що таке множинність, розщеплення, кумуляція колізійних прив'язок? 7. Що розуміється під «ланцюжками» колізійних норм? 8. Основні колізійні формули прикріплення. 9. Що означає поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160
 7. Контрольні питання
  норм. 4. Що розуміється під правовим регулюванням? 5. Методи правового регулювання. 6. Види правового
 8. Контрольні запитання до розділу 1
  види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 9. 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
  норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки, що виникають з моменту народження і припиняється смертю. Обставини, що визначають обсяг адміністративної правоздатності громадян, - вік, стан здоров'я, рівень освіти, кваліфікація, сімейний стан та ін Адміністративна дієздатність громадян здатність громадянина в силу норм
 10. Контрольні питання
  види інформаційно-правових норм можна виділити за методом впливу на поведінку суб'єктів? 10. Що є обов'язковою ознакою і передумовою успішного формування інформаційного суспільства? 11. Як можна сформулювати поняття інформаційно-правових відносин для інформаційного права? 12. У чому полягають особливості інформаційних правовідносин? 13. Перелічіть і
© 2014-2022  yport.inf.ua