Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

15.1.2. Гарантії законності

Як вже зазначалося вище, законність являють не тільки общеправовой принцип правової державності, а й якісний стан правопорядку. Реалізація принципу законності в самій національній системі права і організовуваних нею суспільних відносинах, безумовно, не відбувається спонтанно, автоматично, а передбачає якусь суму гарантій. Гарантії законності в теорії визначаються і як об'єктивні умови, суб'єктивні чинники, а також спеціальні засоби, що забезпечують режим законності; і як механізми, за допомогою яких забезпечується висока ефективність законності як політико-правового режиму захисту інтересів держави і суспільства, прав і свобод людини і громадянина ; і як обумовлена закономірностями суспільного розвитку система умов, засобів і передумов, що забезпечує процес реалізації законності і формує таку упорядкованість соціальних відносин, яка сприяє руху суспільства до демократії і т.п. Не вдаючись у докладний розбір зустрічаються в науковій та навчальній літературі численних дефініцій гарантій законності, зазначимо таке. Доцільним представляється, по-перше, поділ гарантій законності за природою на об'єктивні (що лежать поза вольової діяльності самих учасників організованих суспільних відносин) і суб'єктивні (відповідно, прямо похідні від волевиявлення останніх), по-друге, зі зв'язків з правовою реальністю: загальносоціальні (загальні) і власне-юридичні (спеціальні). Очевидно, що пропонована градація не абсолютна, передбачає певну умовність, допуски, обмеженість, так як грань між об'єктивним і суб'єктивним простежується лише в гносеологічному відношенні; в онтологічному аспекті об'єктивне і суб'єктивне пов'язані тисячами взаємоперетворень, так само, до слова, як і взаємозв'язок соціального та юридичної; але в пізнавальних цілях подібне поділ раціонально.
До загальних гарантій об'єктивного порядку слід віднести, перш за все, стан національної економіки: стабільно високі темпи економічного зростання національної економіки; стійкість національної валюти і фінансової системи, низький рівень безробіття; достатній для забезпечення цивілізованого способу життя рівень доходів на душу населення і т.п. У сфері соціальних відносин - складається природничоісторичним чином багатосегментних населення суспільства; відсутність жорсткої поляризації верств населення (соціальна різнорідність, яка не ставить під загрозу соціальну цілісність); збалансованість соціальної мобільності з соціальної самоідентифікацією (виняток маргіналізації та атомізації населення). Конкретна людина в подібних умовах володіє не одним, а набором, безліччю соціальних статусів, що передбачає включеність його одночасно в різні, пересічні соціальні групи і верстви. Розвиненість інститутів громадянського суспільства; переважання саморегуляції по відношенню до адміністрування і т.д. В області політичної сфери - наявність конструктивної політичної опозиції в суспільстві, багатопартійність, «департизація» державного механізму, відділення церкви від держави, децентралізація політичної системи, побудову і функціонування державного механізму на принципах поділу влади і стримувань і противаг.
До загальних факторів суб'єктивного характеру слід, насамперед, віднести благополучний стан відносин у духовній сфері - відсутність державної ідеології і цензури; високий рівень стану загальнонаціональної культури, розвиненість національних систем дитячих дошкільних установ, освіти, дозвілля, спорту, ЗМІ, мистецтва, ідеологічний плюралізм в суспільстві і т.п.
У будь-якому випадку слід пам'ятати слова Габріеля Феліксовича Шершеневича: «... Держава може досягти бажаних результатів не стільки посиленням правової репресії, скільки зміною соціальних умов, що визначають поведінку громадян, які не стільки посиленням мотивів, що розташовують на користь законного поведінки, скільки ослабленням мотивів, відхиляють від законного поведінки ... Чим більше забезпечені громадяни особистими і матеріальними благами, чим більш цінують володіння ними, тим меншими погрозами може бути досягнутий найбільший результат. Чим більше дасть держава громадянину, тим легше забезпечується покора останнього ».
До власне юридичним гарантіям законності слід віднести якість самих законів. «Закони проти тенденції, закони, що не дають об'єктивних норм, є терористичними законами ... Закони, які роблять головним критерієм не дії як такі, а образ думок діючої особи, - це не що інше, як позитивні санкції беззаконня». Якість законів залежить від узгодженості та раціональності між собою рівнів правового регулювання; від правової культури самого правотворца; від адекватності правових приписів об'єктивним потребам історичного розвитку національного та міжнародного співтовариства; від ефективності визначаються у чинному законодавстві юридичних засобів забезпечення встановлюваних правових нормативів; від злагодженості роботи всього механізму правореализации; від стану системи судових і правоохоронних органів; нарешті, від правової культури населення в цілому. Нестабільність національного законодавства, наявність вагомого масиву прогалин і колізій у ньому, створювані ним перешкоди на шляху розвитку і поширення прогресивних суспільних відносин, з одного боку, і відтворення бюрократизму, формалізму, корупціонізму, з іншого, безумовно, негативно впливають на стан законності в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1.2. Гарантії законності "
 1. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 2. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 3. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо
 4. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 5. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або
 6. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона
 7. Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це
 8. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
 9. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання). 2. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту
 10. 11.4. Банківська гарантія
  гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Банківська гарантія забезпечує належне виконання принципалом його
 11. 37. Банківська гарантія
  гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Банківська гарантія забезпечує належне виконання принципалом його
 12. Стаття 373. Вступ банківської гарантії в силу
  гарантія набирає чинності з дня її видачі, якщо в гарантії не передбачено
 13. Стаття 368. Поняття банківської гарантії
  гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму по представленні бенефіціаром письмової вимоги про її
 14. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін гарантії визначається терміном виконання
 15. Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
  гарант повинен без зволікання повідомити про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма відносяться до нього. 2. Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідають ця вимога та додані до нього документи умовам
 16. Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб
  гарантії в забезпечення виконання зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами є невизначене коло осіб, здійснюється з особливостями, встановленими цією статтею. Договір про надання державної або муніципальної гарантії в забезпечення виконання зобов'язань, по яких не-можливо встановити бенефіціара в
 17. 19. Державні і муніципальні гарантії
  гарантії як спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу яких відповідно РФ, суб'єкт РФ або муніципальне утворення як гарант дає письмове зобов'язання повністю або частково відповідати за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами (ст. 115 БК РФ). У гарантії, яка обов'язково дається в
© 2014-2022  yport.inf.ua