Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

36.5. Організація управління телебаченням і радіомовленням

Важливі питання організації управління телебаченням і радіомовленням регулюються Законом України «Про телебачення і радіомовлення» 1.
Стаття 2 цього Закону закріплює основні принципи діяльності телерадіоорганізацій. Так, телерадіоорганізації України у своїй діяльності реалізують принципи об'єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів і думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання телерадіосот-рудниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі. Телерадіоорганізації не мають права у своїх програмах розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної , релігійної ворожнечі, поширювати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини.
Стаття 4 цього Закону визначає повноваження державних органів щодо телебачення і радіомовлення в Україні. Так, Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї галузі.
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики щодо телебачення і радіовеща-
1 Про телебачення і радіомовлення: Закон України от 21 грудня 1993 p. / / Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43.

Ня, координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у цій сфері.
З метою реалізації та додержання законодавства в галузі телебачення і радіомовлення та інших нормативних актів створюється Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).
Національна рада є конституційним, постійно діючим позавідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді України та Президенту України1.
Склад Національної ради затверджується Верховною Радою України на термін обрання Верховної Ради України поточного скликання і Президента України у кількості 8 осіб: за поданням чотирьох кандидатур Головою Верховної Ради України і чотирьох - Президентом України.
Члени Національної ради обирають зі свого складу голову та його заступників.
Голова Національної ради та його заступники працюють на професійній основі, решта членів Національної ради - на громадських засадах.
Голова Національної ради та його заступники не можуть займати будь-які посади в інших державних і недержавних організаціях, установах і підприємствах, отримувати разові винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність і викладацьку роботу), займатися підприємницькою діяльністю в галузі телебачення і радіомовлення, припиняють членство у політичних партіях.
Члени Національної ради та співробітники його апарату не можуть бути засновниками телерадіоорганізацій або брати участь у комерційній діяльності.
Основними функціями Національної ради є:
а) координація розробки єдиної концепції розвитку і телерадіо інформаційного простору України та участь у її здійсненні;
б) контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у сфері телебачення і радіомовлення України та умов ліцензії;
в) видача телерадіоорганізаціям на конкурсній основі ліцензій на право використання каналів мовлення та часу мовлення;
г) контроль за раціональним використанням ресурсу частот;
1 Про Національну раду України по вопросам телевидения і радіомовлення: Закон України от 23 вересня 1997 р .. / / Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 48. - Ст. 296; 1998. - № 45. - Ст. 272; 1999. - № 41. - Ст. 373; 2000. - № 32. - Ст. 257.

Д) визначення правил формування та збереження тимчасового архіву телерадіопередач.
Для виконання своїх функцій Національна рада має право:
- визнати ліцензію такою, що втратила дію, якщо телерадіо-організація не розпочала діяльність протягом року з дня її отримання;
- отримувати від усіх телерадіоорганізацій документи, відомості та пояснення щодо їх діяльності;
- здійснювати в межах своєї компетенції перевірку діяльності телерадіоорганізацій щодо умов та порядку використання каналів мовлення.
У разі порушення телерадіоорганізацією чинного законодавства, умов ліцензії Національна рада приймає такі заходи:
- попередження;
- накладення штрафних санкцій;
- тимчасове припинення дії ліцензії або її анулювання.
Національна рада подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність і публікує його в засобах масової інформації.
Втручання державних органів, органів місцевого, регіонального самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, окремих громадян у творчу діяльність телерадіоорганізацій, а також цензура, як контроль за ідеологічним змістом передач, забороняються; контролюється лише зміст інформації , яка охороняється законом (ст. 6 Закону «Про телебачення і радіомовлення»).
З метою координації діяльності місцевих телерадіоорганізацій та забезпечення виконання законодавства України в галузі телебачення і радіомовлення, нормативних актів Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі створюються представництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Представництва Національної ради в областях (регіонах) очолює представник Національної ради в області (регіоні).
Представник Національної ради представляє інтереси Національної ради в області (регіоні).
Представники Національної ради в областях (регіонах) призначаються на посаду на конкурсній основі рішенням Національної ради за поданням її Голови шляхом таємного голосування за списком у порядку, встановленому Національною радою, строком на три роки з подальшим продовженням контракту .

Представник Національної ради в області (регіоні) є державним службовцем і не може займати будь-яку іншу оплачувану посаду, бути засновником (співзасновником) телерадіоорганізацій, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
Представник Національної ради в області (регіоні) може бути громадянином України, мати вищу освіту, володіти державною мовою України і бути фахівцем у сфері телерадіоінформаційних відносин.
Положення про представництва (представника) в області (регіоні) приймається Національною радою.
Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять державні та недержавні телерадіо-організації, засновані юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством України.
Основу національного телебачення і радіомовлення України становлять державні телерадіоорганізацій, які утримуються на кошти державного бюджету і забезпечують телерадіотрансляцію на всю територію або на весь відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію.
У своїй діяльності державні телерадіоорганізацій керуються Конституцією, законами України та іншими актами законодавства України, реалізують основні завдання, визначені Законом «Про телебачення і радіомовлення», і щорічно звітують перед Національною радою.
Державним телерадіоорганізаціям надається пріоритетне право на користування державними телевізійної та радіомережами.
Щорічні надходження на рахунки державних телерадіоорганізацій від реклами та спонсорів не повинні перевищувати 25 відсотків їх бюджету.
Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є:
а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;
б) створення та розповсюдження економічних, публицистич-
ських, культурно-освітніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;
в) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету у світі.
Порядок установи телерадіоорганізацій та ліцензування їх діяльності регулюється розділом другим Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Право на заснування телерадіоорганізацій в Україні належить громадянам України, які не обмеженим у цивільній дієздатності, Верховній Раді України, Президенту України та іншим юридичним особам України.
В Україні забороняється створення телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства і діяльність цих організацій. Забороняється створення і діяльність телерадіоорганізацій з іноземними інвестиціями, у статутному фонді яких більш ніж 30 відсотків іноземних інвестицій.
Іноземне інвестування телерадіоорганізацій України здійснюється під контролем та за згодою Національної ради.
Державна реєстрація телерадіоорганізацій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України про підприємства.
Для реєстрації засновник подає до відповідного органу заяву, рішення засновників про створення телерадіоорганізацій, її статут та інші документи, передбачені чинним законодавством України.
Кожна телерадіоорганізація вноситься до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, що ведеться Національною радою.
Для отримання ліцензії на право користування каналами мовлення - телерадіоорганізація, її засновник або уповноважений ним орган подає заяву до Національної ради.
Припинення діяльності телерадіоорганізацій проводиться за рішенням засновника (співзасновників) або суду, про що він повідомляє у десятиденний термін до Національної ради для внесення відповідних змін до Державного реєстру.
Враховуючи роль Національної телекомпанії України в забезпеченні державної інформаційної політики, відродженні та розвитку національно-культурних традицій Українського народу і загальнодержавне і міжнародне значення результатів її діяльності, Указом Президента України від 2 лютого 2002 р. Національною телекомпанії України присвоєно статус національного учрежденія1.
Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 91 «Про присвоєння Національної телекомпанії України статусу національного закладу» Кабінет Міністрів України Постановою від 4 червня 2002 затвердив Статут Національної телекомпанії України2 .
За Статутом Національна телекомпанія України (далі - Телекомпанія) є державною телеорганізацією, яка
1 Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. - Ст. 238.
2 Там же. - 2002. - № 23. - Ст. 1121.

Здійснює мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах. Телекомпанія утворена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. № 129 і підзвітна Президенту України і Верховній Раді України.
Діяльність Телекомпанії з питань поширення офіційної інформації про найважливіші події та суспільних економічних процесах в державі координується Гос-комтелерадіо України.
Контроль за дотриманням Телекомпанією вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Телекомпанія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації», «Про підприємства в Україні », іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Гос-комтелерадіо та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, прийнятими в межах їх компетенції, іншими актами законодавства, а також Статутом.
Головною метою діяльності Телекомпанії є забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, а також розробка і реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення входження України у світовий інформаційний простір.
Діяльність Телекомпанії ведеться на принципах компетентності, об'єктивності та достовірності інформації, гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів і думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання її працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.
  Телекомпанія здійснює свою діяльність шляхом отримання, збору, обробки, підготовки, створення, використання, збереження інформації та здійснення телетрансляції на загальнонаціональних каналах мовлення на всю територію України та зарубіжні країни.
  Відповідно до мети та принципам діяльності основними завданнями Телекомпанії є:
  1) оперативне інформування телеглядачів про суспільно-політичні, інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення;

  2) розповсюдження офіційних повідомлень про найважливіші події політичного та економічного життя, суспільних процесах в Україні та за кордоном;
  3) висвітлення діяльності Президента України, зокрема церемонії прийняття присяги народу України на урочистому засіданні Верховної Ради України; транслювання звернень Президента України з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України,-екстрених виступів Глави держави, інформування про участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі, веденні переговорів та укладенні міжнародних договорів України; репортажі про офіційні візити Президента України в інші країни, прийомах делегацій та посадових осіб з інших держав, про участь Президента України у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про видані Президентом України укази і розпорядження, його робочі поїздки по країні та інше;
  4) транслювання відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України нового скликання, висвітлення пленарних засідань Верховної Ради України, інформування про прийняті нею законодавчих актах та інших рішеннях, заявах, офіційних повідомленнях Верховної Ради України, а також транслювання екстрених офіційних виступів Голови Верховної Ради України з питань державного життя, виступів народних депутатів з питань їх депутатської діяльності, освітлення інших питань діяльності Верховної Ради України в порядку і формах, визначених Постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію;
  5) висвітлення в установленому порядку відкриття першого засідання новосформованого Кабінету Міністрів України, інших засідань Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до його конституційних повноважень, а також інформування про вжиті постановах, розпорядженнях і заявах Кабінету Міністрів України і виступах Прем'єр-міністра України ; висвітлення ходу нарад з соціально-економічних і регіональних питань, візитів офіційних урядових делегацій України за кордон, перебування в Україні офіційних іноземних урядових делегацій, проведення загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких покладається на Кабінет Міністрів України;

  6) висвітлення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду, важливих фактів діяльності органів місцевого самоврядування;
  7) надання в установленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;
  8) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;
  9) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету у світі.
  Для виконання своїх основних завдань і функцій Телекомпанія має право:
  1) використовувати у встановленому порядку загальнонаціональні канали мовлення;
  2) одержувати в першочерговому порядку послуги зв'язку щодо забезпечення Телемовлення, наявні технічні засоби мовлення і передачі сигналів;
  3) за погодженням з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління політичних партій та інших об'єднань громадян акредитив-ровать при них (при їх прес-службах) свої творчі групи, окремих працівників;
  4) планувати свою діяльність, визначати власну програмну політику, а також стратегію, умови та основні напрямки розвитку Телекомпанії відповідно кон'юнктурі ринку продукції, товарів, робіт і послуг, а також - економічної ситуації;
  5) створювати власні програми, передачі, фільми та іншу інформаційну продукцію з належними їй авторськими правами, дозволяти їх транслювання (ретранслірованіе) іншим юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном, у встановленому порядку використовувати програми, передачі, фільми та іншу продукцію телеорганізацій, а також об'єкти права інтелектуальної власності;
  6) відтворювати і тиражувати створені Телекомпанією програми, передачі, фільми, записи музичних і літературно-драматичних творів, культурно-масових та спортивних заходів, організовувати виробництво, прокат і продаж касет із записами аудіовізуальної та іншої інформаційної продукції;
  7) організовувати і проводити фестивалі та конкурси, в тому числі з визначенням кращих оригінальних культурно-освітніх передач;

  8) створювати в установленому порядку свої філії, представництва, кореспондентські пункти та інші структурні підрозділи як на території України, так і за кордоном;
  9) виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, видавати газети, журнали, інформаційні бюлетені, книги, відеогазет, створювати телепрограми на замовлення, відповідно до законодавства проводити рекламну діяльність і надавати платні послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими цінами;
  10) залучати до роботи в установленому порядку провідних українських та іноземних фахівців, визначати форми і розміри оплати їх роботи і послуг, утворювати творчі колективи, в тому числі тимчасові;
  11) засновувати для розвитку своєї матеріально-технічної бази підприємства та організації, які забезпечують виробництво телепередач, програм, фільмів та іншої аудіовізуальної продукції і доведення їх до споживачів, створювати (придбавати, будувати) технічні засоби розповсюдження телепрограм (передавачі, супутники, кабельні, радіолінейние мережі зв'язку та інші засоби);
  12) одержувати в порядку, передбаченому законодавством, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності необхідну інформацію для проведення своєї статутної діяльності;
  13) здійснювати відповідно до законодавства зовнішньоекономічну діяльність, брати участь у роботі міжнародних організацій з питань діяльності телебачення і радіомовлення.
  "Телекомпанія зобов'язана:
  1) поширювати об'єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, своєрідності і культури всіх народів;
  2) виконувати в установленому порядку державні замовлення;
  3) дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телемовлення, а також стандартів і норм технічної якості телепрограм;
  4) не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні ліній зв'язку;
  5) дотримуватися вимог законодавства щодо державної мовної політики, рекламної діяльності, спонсорства та порядку іноземного інвестування,

  а також ліцензійних умов та антимонопольних обмежень;
  6) зберігати у таємниці згідно з законодавством відомості про особу,
  передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені, не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, за винятком випадків, якщо ця інформація є суспільно необхідною;
  7) не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або попереджувальні рішення суду;
  8) не розголошувати у своїх програмах відомості, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, не допускати транслювання програм і передач, що містять заклики до насильницької зміни чи повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропагують війну, насильство і жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну ворожнечу, поширюють порнографію, іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини;
  9) дотримуватися встановленої квоти демонстрування фільмів, передач, програм національного виробництва, не допускати демонстрування на каналах мовлення фільмів, які мають обмеження глядацької аудиторії, поза встановленого для цього часу і без обов'язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач і перед початком демонстрування цих фільмів;
  10) забезпечувати ведення соціального телемовлення, адаптувати з цією метою програми і передачі для глядачів з вадами слуху;
  11) забезпечувати вільний доступ до розкладу мовлення Телекомпанії і безкоштовне його використання для фізичних та юридичних осіб, які мають у цьому виробничу потребу.
  Телекомпанія здійснює інші функції та повноваження, передбачені законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.
  Управління Телекомпанією здійснює її президент, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку.
  Президент Телекомпанії самостійно вирішує всі інші питання діяльності Телекомпанії (за винятком тих, що віднесені її Статутом до компетенції загальних зборів трудового колективу), якщо інше не передбачено законодавством.

  Загальний контроль за діяльністю Телекомпанії здійснює Наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
  Наглядова рада Телекомпанії у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Статутом.
  Наглядова рада Телекомпанії відповідно до покладених на нього завдань:
  1) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку Телекомпанії;
  2) сприяє у виконанні Телекомпанією її статутних завдань, зокрема щодо оперативного інформування телеглядачів про загальнодержавні, міжнародних суспільно-політичних і культурних заходи, про надзвичайні події та ситуації, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;
  3) аналізує діяльність Телекомпанії, готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Телекомпанії, виконання нею державного замовлення на інформаційні послуги;
  4) сприяє налагодженню співпраці Телекомпанії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями України та іноземних держав;
  5) заслуховує інформацію керівництва Телекомпанії з питань виконання нею статутних завдань та приймає відповідні рішення;
  6) сприяє кадровому забезпеченню Телекомпанії;
  7) контролює, в межах своєї компетенції, здійснення Телекомпанією функцій з управління майном;
  8) сприяє стабільному фінансовому забезпеченню | діяльності Телекомпанії та контролює, в межах своїх повноважень, використання нею бюджетних коштів;
  9) одержує в установленому порядку від президента Телекомпанії, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, пов'язані із забезпеченням діяльності Телекомпанії;
  10) виконує інші функції відповідно до законодавства з метою сприяння діяльності Телекомпанії.
  Наглядова рада Телекомпанії організовує свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

  Повноваження трудового колективу Телекомпанії реалізуються загальними зборами (конференцією) і через виборний орган, який представляє інтереси трудового колективу - рада трудового колективу.
  Загальні збори (конференції) трудового колективу Телекомпанії проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.
  Члени ради трудового колективу Телекомпанії обираються таємним голосуванням на загальних зборах (конференції) трудового колективу строком на три роки не менш як двома третинами присутніх на зборах. Кількісний склад ради трудового колективу визначається загальними зборами (конференцією).
  Трудовий колектив Телекомпанії:
  - Розглядає і схвалює проект колективного договору та уповноважує раду трудового колективу Телекомпанії на його підписання;
  - Заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
  - Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної роботи працівників Телекомпанії;
  - Бере участь у вирішенні питань, що стосуються соціального розвитку Телекомпанії;
  - Розглядає інші питання відповідно до законодавства.
  Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Телекомпанії здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
  Про припинення діяльності Телекомпанії у встановленому порядку повідомляється в Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення для внесення відповідних змін до Державного реєстру телерадіоорганіза-цій України.
  Ліквідація Телекомпанії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до законодавства.
  Ліквідація Телекомпанії вважається завершеною, а Телекомпанія що припинила свою діяльність з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
  18 липня 1993 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» 1.
  1 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 45. - Ст. 284.

  За цим Законом система Суспільного телебачення і радіомовлення України (далі - Суспільне телерадіомовлення) створюється з метою всебічного задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення, враховуючи національні традиції, морально-етичні принципи Українського народу.
  Суспільне телерадіомовлення - це телерадіоорганізація зі статусом єдиної загальнонаціональної неподільної і неприбуткової системи масової комунікації, яка є об'єктом права власності Українського народу і діє згідно з єдиною програмною концепцією. Суспільне телерадіомовлення грунтується на широкому представництві різних верств суспільства, які через своїх представників у Громадській раді забезпечують реалізацію програмної концепції та здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю телерадіоорганізації. Програмна концепція діяльності Суспільного телерадіомовлення періодично переглядається з урахуванням тенденцій суспільного розвитку і задоволення права громадян вільно одержувати, використовувати і поширювати інформацію.
  Суспільне телерадіомовлення створюється на підставі рішення Верховної Ради України в порядку, визначеному Верховною Радою України відповідно до законодавства.
  Верховна Рада України затверджує статут Суспільного телерадіомовлення, чисельність і склад Громадської ради, частину складу Кваліфікаційного ради відповідно до частини другої статті 5 Закону «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України», а також програмну концепцію Суспільного телерадіомовлення.
  Нагляд за діяльністю Суспільного телерадіомовлення здійснює Громадська рада - колегіальний позавідомчий орган, що координує розвиток і забезпечує реалізацію програмної концепції суспільного мовлення, визначає засади кадрової політики та структуру управління, контролює використання каналів мовлення та фінансово-господарську діяльність телерадіоорганізації, затверджує кандидатури на посади голови та членів Адміністративної ради, розглядає та затверджує звіти Адміністративної ради Суспільного телерадіомовлення.
  Громадська рада захищає цінності, покладені в основу політичних, правових та соціальних структур демократичного суспільства.
  Громадська рада не може втручатися у повсякденну господарську діяльність та здійснювати контроль за змістом передач Суспільного телерадіомовлення.
  Громадська рада діє на основі статуту Суспільного телерадіомовлення, затвердженого Верховною Радою України.

  До складу Громадської ради входять по одному представнику від політичних партій, які мають своїх депутатів у Верховній Раді України, від зареєстрованих Міністерством юстиції України творчих спілок та громадських об'єднань, які мають статус всеукраїнських, і перелік яких визначає Верховна Рада України, а також по одному представнику від Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Генеральної прокуратури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України.
  Принципи формування Громадської ради визначаються статутом Суспільного телерадіомовлення.
  Чисельність і склад Громадської ради затверджуються Верховною Радою України будь-якого чергового скликання протягом першого року її каденції.
  Кваліфікаційна рада є постійно діючим громадським органом, який формується з висококваліфікованих фахівців і науковців у галузі телебачення, радіомовлення та інформаційних комунікацій, здійснює конкурсний відбір кандидатур на посади голови та членів Адміністративної ради та подає їх на затвердження Громадській раді.
  До складу Кваліфікаційного ради входять по три представники від Президента України та Верховної Ради України.
  Термін повноважень Кваліфікаційного ради не обмежений. Ротація або перепризначення членів Кваліфікаційної ради може здійснюватися з ініціативи Президента України та Верховної Ради України не більше одного разу за час їх каденцій.
  Засідання Кваліфікаційного ради скликають у разі необхідності за рішенням Громадської ради.
  Кваліфікаційна рада діє на підставі Положення про нього, затвердженого Громадською радою.
  Адміністративна рада є постійно діючим розпорядчим органом Суспільного телерадіомовлення, повноваження і функції якого визначаються статутом Суспільного телерадіомовлення.
  Суспільне телерадіомовлення фінансується за рахунок абонентської плати за користування теле-і радіоприймачами, державного замовлення, проведення кампаній по збиранню коштів, видання спеціалізованих газет і журналів, поширення власних аудіо-і відеозаписів, продажу власної теле-і радіопродукції іншим організаціям та з інших джерел фінансування згідно законодавству України.
  Громадська рада Суспільного телерадіомовлення може засновувати громадський фонд для залучення і акумулюють-

  вання коштів на некомерційній основі, необхідних для забезпечення діяльності телерадіоорганізацій.
  Державне замовлення на програми Суспільного телерадіомовлення не може перевищувати 20 відсотків загального обсягу мовлення. Державне замовлення для Суспільного телерадіомовлення узгоджується з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
  Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення забороняється, за винятком спеціально зазначених у програмі комерційних презентацій, час трансляції яких не повинен перевищувати трьох відсотків мовлення на добу.
  Суспільне телерадіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право користування каналами мовлення.
  Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» та статей 1 і 13 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України» Верховна Рада України 21 липня 1997 прийняла Постанову «Про створення телерадіоорганізацій Суспільного мовлення України» 1 .
  Цією Постановою телерадіоорганізацій Суспільного мовлення України (акціонерне товариство) «Громадське Українське радіо і телебачення (ОУРТ)» присвоєно статус телерадіоорганізацій суспільного мовлення України як невід'ємної складової частини системи Суспільного телебачення і радіомовлення та виділені їй для телерадіомовлення загальнонаціональні канали УТ-2 і УТ-3.
  Також затверджено Програмна концепція Суспільного телерадіомовлення та Положення про телерадіоорганізацій Суспільного мовлення України «Громадська Українське радіо і телебачення (ОУРТ)», яке має силу Статуту. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "36.5. Організація управління телебаченням і радіомовленням"
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    організації, що було характерно при реорганізації радгоспів і колгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств, або уста-дено на знову відведених для цієї мети землях громадянами, які Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками
 2. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
    організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої підприємницької діяльності, ведення садівництва або городництва, будівництва гаража, сінокосіння та випасання худоби, якщо житель міста чи села має домашню худобу, службовий земельний наділ при будинку або за його межами і т.д. За законодавством СРСР земельні ділянки громадянам
 3. § 1. Управління земельним фондом
    організацій, яким надано землі. Здійснення ними управління, як правило, не залежить від територіального розміщення земель. Завдання перед галузевим управлінням ставляться органами загального державного
 4. Коментар до п. 1
    організації та установи культури, діячів культури і мистецтва сприяти об'єднанню всіх здорових сил суспільства, створення умов, за яких особа буде формуватися в атмосфері гордості за славну історію Вітчизни і її Збройних Сил, і звернулася до всіх зацікавленим органам, організаціям і установам культури, діячам культури і мистецтва із закликом відродити і розвивати
 5. 32.1. Реорганізація системи центральних органів управління соціально-культурною сферою в контексті адміністративної реформи
    організацію професійної підготовки кадрів для народного господарства; зміцнення сім'ї і турботу про підростаюче покоління; збереження і примноження культурного надбання; організацію відпочинку, дозвілля населення; створення сприятливих умов для заняття наукою, туризмом, спортом і т. п. Після більше десяти років незалежності Українське держава має певні досягнення в
 6. 32.2. Правове забезпечення управління в соціально-культурній сфері
    організації та діяльності органів держави (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів); удосконалення системи органів управління (центральних і місцевих); оптимальний розподіл компетенції між суб'єктами (органами загальної та галузевої компетенції, між їх різними ланками, органами місцевого самоврядування); поліпшення процедурної роботи апарату управління, порядку
 7. 36.1. Зміст і основні напрями державної політики у сфері культури і мистецтва
    організацій, об'єднань та окремих художників. Основними принципами культурної політики в Україні є: - визнання культури як одного з головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України; - утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на
 8. 36.2. Система і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтва
    організацій, що діють у сфері культури і мистецтв; - створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення. Мінкультури України має право: - одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію,
 9. 36.6. Організація управління видавничою справою та засобами масової інформації
    організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи визначає Закон України від 5 червня 1997 р. «Про видавничу справу» 2. Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і
 10. 38.1. Зміст і основні напрями державної політики в галузі фізкультури, спорту і туризму
    організаційні основи фізичної культури і спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров'я громадян, досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури і спорту. Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом
© 2014-2022  yport.inf.ua