Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 22. Бюджетна класифікація: поняття і склад


Для досягнення збалансованості бюджету, загального (сово
купного) покриття витрат, достовірності та гласності його по
казателей необхідно проводити їх системне зіставлення.
У цих цілях застосовується бюджетна класифікація, яка сі
стематізірует однорідні показники і тим самим дозволяє бо
леї точно визначити надходження доходів і витрачання бюд
житніх коштів.
Необхідність бюджетної класифікації підтверджує той
факт, що ще до вступу в силу Бюджетного кодексу Росій
ської Федерації було прийнято Федеральний закон від 15 серпня
1996 р. № 115-ФЗ «Про бюджетної класифікації Російської Фе
дерации» (нині діючий із змінами та до
полнении) 1.
Бюджетна класифікація являє собою угруповання до
ходів, витрат і джерел фінансування бюджетів бюджет
ної системи Російської Федерації, яка використовується для складання
і виконання бюджетів, складання звітності, що забезпечує
порівнянність показників бюджетів бюджетної системи Рос
сийской Федерації. Визначення принципів призначення, струк
тури кодів бюджетної класифікації Російської Федерації,
а також привласнення кодів складовим частинам бюджетної класси
фікації, які відповідно до Бюджетного кодексу є
ються єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації, здійснюється Міністерством фінансів Росій
ської Федерації. До складу бюджетної класифікації включа
ються:
1) класифікація доходів бюджетів;
2) класифікація видатків бюджетів;
3) класифікація джерел фінансування дефіцитів
бюджетів;
4) класифікація операцій публічно-правових утворень
(класифікація операцій сектору державного управління).
Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації яв
ляется угрупованням доходів бюджетів бюджетної системи Рос
сийской Федерації, яка грунтується на законодавчих
актах Російської Федерації, що визначають джерела форми
вання доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи стра-
1 Див: Відомості Верховної Ради Федерації. - 2000. - № 32. -
Ст. 3338.

Ни. Класифікація доходів бюджетів включає в себе код глав
ного адміністратора доходів бюджету, код виду доходів, код
підвиду доходів, код класифікації операцій сектора государ
ного управління, що відносяться до доходів бюджетів. Глав
вими адміністраторами доходів бюджету є визначений
ві законом (рішенням) про бюджет орган державної влади
(державний орган), орган місцевого самоврядування, орган
місцевої адміністрації, Центральний банк Російської Федера
ції, орган управління державним позабюджетним фондом,
інша організація, що має у своєму віданні адміністраторів
доходів бюджету. До адміністраторам доходів бюджету віднесені
орган державної влади, орган місцевого самоврядування,
місцевої адміністрації, орган управління державним поза
бюджетним фондом, Центральний банк Російської Федерації,
бюджетна установа, які здійснюють відповідно до зако
нодательством контроль за правильністю обчислення, повнотою
і своєчасністю сплати , нарахування, облік, стягнення і при
нятие рішення про повернення (заліку) зайво сплачених (стягнуто
них) платежів, пені та штрафів по них, які є доходами
бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. Перелік і
коди головних адміністраторів доходів бюджету, що закріплюються за
ними види (підвиди) доходів затверджуються законом (рішенням)
про відповідний бюджеті. Код виду доходів включає групу,
підгрупу, статтю, подстатью і елемент доходу.
Код елемента доходів встановлюється залежно від пол
повноваженнями щодо встановлення та нормативного правового регулювання
ванию податків, зборів та інших обов'язкових платежів , інших
доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а
також залежно від наявності прав вимоги до платників
по неподаткових доходів і безоплатним надходженнях і відповід
ветствует бюджету бюджетної системи Російської Федерації.
Єдиними для бюджетів елементами доходів є:
1) федеральний бюджет;
2) бюджети суб'єктів Російської Федерації;
3) бюджети муніципальних районів;
4) бюджети міських округів;
5) бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень го
пологів федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;
6) бюджети міських і сільських поселень;
7) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації;
8) бюджет Фонду соціального страхування Російської Феде
рації;
9) бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного
страхування;
10) бюджети територіальних фондів обов'язкового медичного
ського страхування.

Для деталізації надходжень за кодами класифікації до
ходів застосовується код підвиду доходів. Перелік кодів подви
дов за видами доходів, головними адміністраторами яких яв
ляють органи державної влади Російської Федерації,
Центральний банк Російської Федерації , органи управління
державними позабюджетними фондами Російської Феде
рації і знаходяться в їхньому віданні бюджетні установи, ут
верждается Міністерством фінансів Російської Федерації . Фі
нансових органом суб'єкта Російської Федерації і фінан
вим органом муніципального освіти відповідно ут
верждается перелік кодів підвидів доходів, головними адміні
ністраторамі яких є органи державної влади
суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоуп
равления, а також знаходяться в їхньому віданні бюджетні установи та ор
дення.
Класифікація видатків бюджетів включає в себе:
- код головного розпорядника бюджетних коштів;
- код розділу, підрозділу, цільової статті та виду витрат;
- код класифікації операцій сектору державного уп
равления, що відносяться до витрат бюджетів.
Головними розпорядниками бюджетних коштів є орга
ни державної влади Російської Федерації, суб'єкта Ріс
сийской Федерації, органи місцевого самоврядування, орган
управління державним позабюджетним фондом, а також
найбільш значуще установа науки, освіти, культури і
охорони здоров'я, які мають право розподіляти бюджетні ас
асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань між підвідомчих
чими розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
Перелік головних розпорядників коштів федерального бюдже
та, бюджету суб'єктів Російської Федерації, бюджетів дер
дарчих позабюджетних фондів, місцевого бюджету устанав
ливается законом (рішенням) про відповідний бюджет в готелі зі
ставі відомчої структури витрат.
Єдиними розділами та підрозділами класифікації видатків бюд
житній системи Російської Федерації є:
1) загальнодержавні питання (фінансування Президента
РФ, законодавчих і представницьких органів влади, Пра
вительства РФ і вищих виконавчих органів влади, доль
ної системи, проведення виборів і референдумів, международ
ного співробітництва, резервних фондів, обслуговування государ
жавного і муніципального боргу та ін.);
2) національна оборона (фінансування Збройних Сил,
ядерно-збройового комплексу, мобілізаційної підготовки,
наукових досліджень у галузі національної оборони та ін.);
3) національна безпека і правоохоронна діяч
ність (органи прокуратури, внутрішніх справ, органи юстиції,

система виконання покарань, органи безпеки, захист
населення від надзвичайних ситуацій, міграційна політика
та ін);
4) національна економіка (паливно-енергетичний комп
лекс, сільське господарство, рибальство, лісове господарство, транс
порт, дорожнє господарство, зв'язок та інформатика);
5) житлово-комунальне господарство (житлове, коммуналь
ве господарство, благоустрій, прикладні наукові дослідження
ня в області житлово-комунального господарства);
6) освіта (дошкільна, загальна освіта, початкова й
середню професійну освіту, вищу і післявузівську
освіту, молодіжна політика та оздоровлення дітей);
7) культура, кінематографія, засоби масової інформації;
8) охорона здоров'я, фізична культура і спорт (стаціонар
ная і швидка медична допомога, амбулаторна допомога, сани
тарно-епідеміологічне благополуччя, заготівля, переробіт
ка та забезпечення безпеки донорської крові та ін.);
9) охорона навколишнього середовища (екологічний контроль , збір
і видалення відходів, очищення стічних вод, охорона об'єктів рости
і тваринного світу та середовища їх проживання);
10) соціальна політика (пенсійне забезпечення, соціаль
ве забезпечення населення, охорона сім'ї та дитинства та інші під
тання в галузі соціальної політики);
11) міжбюджетні трансферти (дотації, субсидії, субвен
ції бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муниципаль
утворень, міжбюджетні трансферти бюджетам дер
дарчих позабюджетних фондів, інші міжбюджетні транс
Ферт).
Перелік і коди цільових статей та видів витрат бюджету
затверджуються у складі відомчої структури витрат зако
ном (рішенням) про бюджет або у випадках, встановлених бюд
житнього кодексом Російської Федерації. При цьому під ведом
жавної структурою видатків бюджету розуміється распределе
ня бюджетних асигнувань, передбачених законом (рі
ням) про бюджет на відповідний фінансовий рік головним
розпорядником бюджетних коштів за розділами, підрозділами,
цільовим статтям і видам витрат бюджетної класифікації
Російської Федерації. Цільові статті та види витрат бюдже
тов формуються відповідно до видатковими зобов'язаннями,
підлягають виконанню за рахунок коштів відповідних бюд
жетов. Кожному публічного нормативному зобов'язанню, довго
строкової цільовій програмі (підпрограмі), відокремленої функ
ції (сфері, напрямку) діяльності органів державної
ної влади або органів місцевого самоврядування, проекту для
здійснення бюджетних інвестицій, підпадає під уста
новлені критерії, присвоюються унікальні коди цільової

статті або видів витрат бюджету бюджетної системи Росій
ської Федерації. Порядок формування переліку та кодів цільових перевірок
вих статей та видів витрат бюджетів в частині, що відноситься до
публічним нормативним зобов'язаннями, а також забезпеченню
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування встановлюється Міністерством фінансів Рос
сийской Федерації.
Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
тов складається з коду головного адміністратора джерел фінан
сірованія дефіцитів бюджетів, коду групи, підгрупи, ста
тьі і виду джерела, а також коду класифікації операцій сек
тора державного управління, що відносяться до джерел
фінансування дефіцитів бюджетів. Перелік головних адміні
ністраторов, статей та видів джерел фінансування дефи
цитов бюджетів затверджується законом (рішенням) про соответству
ющем бюджеті.
  Класифікація операцій сектору державного управління
  включає в себе коди групи, статті та підстатті операцій сек
  тора державного управління. Єдиними для бюджетів бюд-
  житній системи Російської Федерації групами і статтями
  операцій сектору державного управління є дохо
  ди, витрати, надходження (вибуття) нефінансових активів,
  надходження (вибуття) фінансових активів, збільшення (змен
  шення) зобов'язань (кредиторської заборгованості). Перелік під-
  статей та порядок застосування класифікації операцій сектора
  державного управління встановлюється Міністерством
  фінансів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 22. Бюджетна класифікація: поняття і склад"
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
    бюджетна політика та фінансовий контроль, в тому числі аналіз та контроль формування і виконання доходів і видатків місцевого бюджету та місцевих цільових програм; аналіз і контроль міжбюджетних відносин органів місцевого самоврядування; розгляд проектів місцевих цільових програм з питань їх фінансування; взаємодія з контрольним органом муніципального освіти , внесення
 2. § 1. Правова природа муніципальної служби
    бюджетні витрати. Штати службовців враховуються у бюджеті муніципального освіти. Класифікація муніципальних посад встановлюється нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до реєстру муніципальних посад муніципальної служби, затверджується законом суб'єкта РФ. Закон від 8 січня 1998 націлює суб'єкти РФ на введення співвідношення муніципальних
 3. § 1. Підряд
    бюджетних джерел. У підсумку можна сказати, що державні контракти на виконання робіт для державних потреб - це такі договори будівельного підряду або про виконання проектних та вишукувальних робіт, що забезпечують державні потреби і мають, як правило, бюджетне фінансування. Як випливає з аналізу представлених в ГК видів договорів підряду, всі вони можуть бути
 4. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
    бюджетне завдання перевиконано більш ніж в 2,8 рази, але приватизація і в 1997 р. нерідко супроводжувалася невдачами. Наприклад, не відбулися торги по найбільших об'єктах (у тому числі аукціон з продажу акцій АТ «Тюменська нафтова компанія», «Славнефть» тощо) [2]. Огріхи приватизації обумовлені як поганою організацією справи, так і недостатньо продуманим правовим забезпеченням, яке до того ж
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    бюджетних відносин. При проведенні цих перетворень слід враховувати, що "реалізовувати реформи місцевого самоврядування ми повинні еволюційним шляхом, злагоджено і без потрясінь ... Настільки масштабна реформа повинна здійснюватися по етапах, з дуже точним прорахунком наслідків на кожному етапі її просування. Всі етапи повинні бути строго "синхронізовані" із змінами за іншими
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    бюджетний устрій і бюджетний процес Іркутської області "(в редакції від 24 квітня 2001 р.) фінансові управління міст і районів області були включені в систему державних органів управління фінансами області, у зв'язку з чим керівники фінансових органів на місцях стали призначатися начальником головного фінансового управління області , були підпорядковані йому і їм було наказано
 7. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
    бюджетні та автономні. Правове становище установ визначається ст. 120 ГК, а приватних установ - також Законом про некомерційні організації. На державні установи Закон про некомерційні організації не поширюється, їх правове положення регулюється Бюджетним кодексом РФ і спеціальним ФЗ від 3 листопада 2006 р. N 174-ФЗ "Про автономні установи" * (336). Крім цього, особливості
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    бюджетних установ, які підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету. Метою такого обліку є запобігання укладення бюджетними установами договорів (насамперед - договорів на поставку продукції для державних потреб), не забезпечених бюджетним фінансуванням. Випливають з договорів зобов'язання, прийняті федеральними установами понад затверджені їм лімітів
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    бюджетні установи зберегли ознака повного або часткового фінансування власником, при цьому порядок фінансового забезпечення бюджетних (державних і муніципальних) установ повинен визначати закон. * (217) Тим часом і ця класифікація не вільна від критики. Так, на думку В.А. Рахмилович, використовуваний законом для відмежування комерційних організацій від некомерційних цільової
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    бюджетної забезпеченості бюджетів суб'єктів Російської Федерації (ч. 2 ст. 236 БК). * (671) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 84. * (672) Див: Банківське право Російської Федерації. Особлива частина. Т. 2 / під ред. Г.А. Тосуняна. М., 2002. С. 22. * (673) Див: Положення "Про ощадних і депозитних сертифікатах кредитних організацій", затв. Листом ЦБ РФ від 10 лютого 1992
© 2014-2022  yport.inf.ua