Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці

1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети
2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду)
3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше
4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору
5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо
6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно
7. CAUSA [кауза] - причина, справа, підставу, міркування
8. CASUS BELLI [казус беллі] - формальний привід до оголошення війни і початку військових дій
9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - за інших рівних умов
10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість
11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова
12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх
13. CONTRA [контра] - проти
14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази
15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі
16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально
17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права
18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону
19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством
20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті
21. EX OFFICIO [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку
22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження
23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі
24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається
25. IN BREVI [ін бреві] - коротко
26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі
27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі
28. IN RE [ін ре] - на ділі
29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження
30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
31. INTER ALIA [ІНТЕР Аліа] - серед інших речей або справ
32. INTER PARTES [ІНТЕР партес] - між сторонами
33. INTER SE [ІНТЕР се] - взаємно
34. INTRA VIRES [інтра вірес] - в межах повноважень
35. IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту
36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права
37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну
38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право
39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни
40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право
41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум] - право, необхідне для всіх
42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право
43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові
44. JUS SOLI [юс солі] - право грунту
45. LEX [Лекс] - закон
46. MODUS VIVENDI [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами
47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни
48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має
49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж
50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно
51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості
52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість
53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь
54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися
55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам
56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним влади (юрисдикції) не має
57. PRIMA FACIE [прима фаці] - на перший погляд
58. QUASI [квазі] - нібито, нібито
59. RES JUDICATA [рес Юдікат] - вирішена справа
60. RES NULLIUS [рес нулліус] - річ, нікому не належить, безхазяйна річ
61. RESPONSA PRUDENTIUM [респонса пруденціум] - думка вчених-юристів
62. RESTITUTIO IN INTEGRUM [рестітуціо ін інтегрум] - відновлення в колишніх правах, відновлення в колишньому стані
63. RATIONE MATERIAE [раціон Матер] - по матеріальним підставах
64. RATIONE PERSONAE [раціон Персон] - зважаючи складу учасників
65. RATIONE TEMPORIS [раціон темпорі] - унаслідок часу
66. REBUS SIC STANTIBUS [ребус сик стантібус] - при такому стані речей
67. SENSU STRICTO [Сенсит Стрикт] - буквально, у вузькому
сенсі
68. STATUS QUO [статус кво] - існуючий стан
69. STATUS QUO ANTE [статус кво анте] - становище, яке існувало до певного моменту
70. SUB CONDITIONE [суб кондіціоне] - під умовою
71. SUI GENERIS [суі генеріс] - в своєму роді; своєрідний
72. TABULA RASA [табула рази] - чиста дошка
73. ULTRA FINES MANDATI [ультра фінес мандати] - за межами повноважень
74. ULTRA VIRES [ультра вірес] - з перевищенням повноважень
75. VETO [вцей] - вето, заборона
--- ---
* (1) Див: Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 21. С. 412, 311; Т. 14. С. 672.
* (2) Детальніше див: Мейер Д.І. Російське цивільне право (за вид. 1902 р.). У 2 ч. М., 1997. Ч. 1. С. 33; Покровський І.А. Історія римського права (за вид. 1917 р.). СПб., 1998. С. 129; Дождев Д.В. Римське приватне право. М., 1996. С. 1.
* (3) Див: Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права (за вид. 1910-1912 рр..). У 2 т. М., 1995. Т. 2. С. 165.
* (4) Детальніше див: Новицький І.Б. Історія радянського цивільного права. М., 1957. С. 25 і слід.; Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988. С. 242-243; Алексєєв С.С. Філософія права. М., 1997. С. 239 і слід.
* (5) Див, напр.: Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 2. С. 46; Черепахін Б.Б. До питання про приватне і публічне право. Іркутськ, 1926; Братусь С.Н. Про предмет радянського цивільного права / / Радянська держава і право. 1940. N 1. С. 36 і слід.
* (6) Див: Мейер Д.І. Указ. соч. Ч. 1. С. 31; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права (за вид. 1907 р.). М., 1995. С. 11.
* (7) Див: Суханов Е.А. Система приватного права / / Вісник Московського університету. 1994. N 4. С. 26.
* (8) Див: Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права. Свердловськ, 1959; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963; Толстой Г.К. Кодифікація цивільного законодавства в СРСР (1961-1965 рр..): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1970; Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин: єдність і диференціація. Л., 1988; Рівний В.В. Проблеми єдності російського приватного права. Іркутськ, 1999.
* (9) Незважаючи на те що в абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК законодавець формально протиставив одне одному визначення (правового положення, підстав, порядку) та регулювання (договірних та інших зобов'язань та інших відносин), дане протиставлення чи слід розуміти буквально. Власне цілям визначення тих чи інших юридично значимих обставин служать спеціалізовані (зокрема, дефінітивного й декларативні) норми, але при цьому: а) їх число явно поступається регулятивним нормам, безпосередньо впливає на суспільні відносини з метою їх упорядкування, б) самі по собі і поза зв'язку з процесом правового регулювання їх існування втрачає сенс; в) сама норма, яка містить те або інше визначення (не кажучи вже про статті нормативного правового акта, яка нерідко об'єднує кілька норм права), може містити й нерідко містить також і елементи правового регулювання.
* (10) Найбільш рельєфно це було відображено в п. 1 ст. 1 Основ цивільного законодавства СРСР 1991 р. (див.: Відомості СРСР. 1991. N 26. Ст. 733). "Цивільним законодавством, - йшлося там, - регулюються товарно-грошові та інші засновані на рівності учасників майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові відносини". У чинному Цивільному кодексі про товарно-грошових відносинах не згадується прямо, однак найменування і зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., Ст. 357, 454-491, 492-504, 506 , 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини.
* (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо суспільної вартості, а його кінцева мета зводиться до забезпечення максимального балансу між попитом і пропозицією, повна тотожність яких обумовлює збіг ціни на товар з його суспільною вартістю. Відомо, що зростання цін пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією, а їх падіння - з перевищенням пропозиції над попитом, в свою чергу, перевищення ціни над вартістю стимулює зростання виробництва, падіння ціни нижче вартості викликає його скорочення.
* (12) Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 26.
* (13) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу / / Избр. труди. М., 1997. С. 251.
* (14) Див: Сават Р. Теорія зобов'язань. М., 1972. С. 53.
* (15) Поняття еквівалентності та цінну не рівнозначні. Еквівалентність (aequus - рівний, valens (valentis) - має силу, значення, ціну) - поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання, яке відповідає суспільної вартості товару. Еквівалентний обмін завжди передбачає возмездность відносин, але не всяка возмездность свідчить про еквівалентність здійсненого обміну, оскільки возмездность увазі плату чи інше зустрічну надання взагалі, часом досить далеке від еквівалентності. Саме тому еквівалентність - вища або максимально можлива при нормальних умовах ступінь возмездности (див.: Бару М.І. Поняття і зміст оплатне і безоплатність у радянському цивільному праві / / Учений. Зап. Харків. Юрид. Ін-ту. Харків, 1959. Вип. 13. С. 37 і слід., 40-41).
* (16) Див: Цивільне право. У 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. Т. 1. С. 7 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
* (17) Див: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. М., 1998. С. 139.
* (18) Тархов В.А. Цивільне право. Загальна частина: курс лекцій. Чебоксари, 1997. С. 38-39.
* (19) Детальніше див: Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації. М., 1996; дозорців В.А. Інтелектуальні права: Поняття. Система. Завдання кодифікації. М., 2003.
* (20) Саме суб'єктивних ознаками належить чільна роль як у визначенні, так і в істоті підприємницької діяльності (докладніше див: Рівний В.В. Поняття та ознаки підприємницької діяльності (цивільно-правовий аспект) . Іркутськ, 1998).
* (21) "Як сукупність пов'язано одночасних і послідовних дій, - писав П.П. Цитович, - торгівля має майнову підкладку; це маса майна, що над ним і для якої безупинно відбувається діяльність торговця. Маса майна зібрана разом; як одне ціле з розвивається над нею діяльністю вона має свого господаря, належить цьому господареві як його торговельне підприємство, - коротше, як його торгівля "(Цитович П.П. Нарис основних понять торгового права. Київ, 1886. С . 38-39). Д.Н. Сафіуллін правильно підкреслює, що єдиний цивілістичний тип правового регулювання складається з двох підсистем - "господарської" (первісної) і "громадянської" (похідної), при цьому перша підсистема повинна будуватися відповідно до другої, бо господарське законодавство має забезпечувати таке функціонування виробництва, яке всемірно сприяє забезпеченню потреб громадян. Як більш загальну рису єдності обох підсистем автор виділяє їх єдиний об'єкт правового регулювання у вигляді майнових відносин товарно-грошового характеру. Оскільки, однак, гроші і торгівля існують "між діловими людьми, з одного боку, і між діловими людьми і споживачами, з іншого ..." (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 44. С. 141), це і виступає відомої передумовою до автономії господарсько-правової підсистеми, вирішальне значення в якій належить законам відтворення (див.: Сафіуллін Д. Н. Теорія і практика правового регулювання господарських зв'язків у СРСР: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 25-26).
  * (22) О.А. Красавчиков виділив чотири типи цивільних організаційних відносин: а) предпосилочних, службовці зав'язці або розвитку майнових відносин (навігаційний договір, договір централізованої автоперевезення вантажів, спеціальні договори авіатранспортних підприємств та ін.), б) що делегують, уповноважують одних осіб для вчинення певних дій від імені інших (видача та відкликання довіреності, обрання делегатів кооперативної організації для участі в роботі вищого кооперативного органу); в) контрольні, що дозволяють одному суб'єкту цивільних правовідносин контролювати іншого (контроль замовника, авторський нагляд проектних організацій і т.д.); г) інформаційні, в силу яких сторони зобов'язані обмінюватися певною інформацією (обов'язок підрядника інформувати замовника про обставини, що відносяться до придатності і міцності виконаних робіт, обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продане майно та ін.) (див. його статтю: Цивільні організаційно-правові відносини / / Радянська держава і право. 1966. N 10. С. 50-57).
  У рамках критичної оцінки такої позиції автору поставили в докір необгрунтоване відділення організованості, складовою невід'ємною властивість майнових відносин, від самих цих відносин і зведення її (організованості) в ранг самостійних відносин, а також роз'єднання формуються і сформувалися майнових відносин і визнання майнових відносин тільки у вже сформованому вигляді. У зв'язку з цим вказувалося, що виключення організаційних почав з майнових відносин з метою визнання їх самостійності неминуче спричинить припинення (або невиникнення) самих майнових відносин (див.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975. С. 96). В.Г. Вердніков також відзначав, що організаційні відносини виступають лише як елемент, сторона майнових відносин або як початкова стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини можуть регулюватися і регулюються нормами цивільного права, але не займають самостійного місця в складі його предмета (див.: Радянське цивільне право. В 2 ч. / за ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1 . С. 16, автор глави - В.Г. Вердніков).
  * (23) Див: Рівний В.В. Проблеми єдності російського приватного права. С. 37-39.
  * (24) Див: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: наук.-практ. коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин).
  * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1.
  * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7.
  * (27) Див: Відомості СРСР. 1961. N 50. Ст. 525.
  * (28) Див: Відомості РФ. 1964. N 24. Ст. 406.
  * (29) Див: Відомості СРСР. 1991. N 26. Ст. 733.
  * (30) Детальніше див: Красавчикова Л.О. Особисте життя громадян під охороною закону. М., 1983; Кузнєцової М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2000.
  * (31) Сучасний закон, однак, передбачає можливість грошової компенсації моральної шкоди, розмір якої в кожному конкретному випадку визначається судом з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує (забезпечує його внутрішню єдність).
  * (32) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, Частини першої / під ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 8 (автор коментаря - О.Н. Садиков).
  * (33) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 44 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (34) СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (35) Одним з прихильників об'єднання сімейного, трудового та земельного права з правом цивільним у рамках єдиного приватного права на правах його галузей є М.І. Брагінський (див. його статтю: Про місце цивільного права в системі "право публічне - право приватне" / / Проблеми сучасного цивільного права / під ред. В.Н. Литовкіна, В.А. Рахмилович. М., 2000. С. 74 -80).
  * (36) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 32 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (37) Детальніше див: Яковлєв В.Ф. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Свердловськ, 1972.
  * (38) Алексєєв С.С. Загальна теорія права. У 2 т. м., 1981. Т. 1. С. 294-295.
  * (39) Див: Брагінський М.І. Указ. соч. С. 67-69.
  * (40) Див: Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права. С. 258-259; він же. Загальні теоретичні проблеми системи радянського права. М., 1961. С. 62; Загальна теорія права. У 2 т. м., 1981. Т. 1. С. 294-295.
  * (41) Детальніше див: Скворцов О.Ю. Проблеми третейського розгляду підприємницьких спорів у Росії: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 4 і слід.
  * (42) СР: Договір між Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки (м. Керч, 24 грудня 2003 р.) / / СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 1979. Навпаки, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Відень. 11 квітня 1980 (див.: Вісник ВАС. 1994. N 1. С. 64-88) на 30 жовтня 2001 об'єднувала 60 держав-учасниць, включаючи Російську Федерацію, яка з 24 грудня 1991 продовжує членство колишнього СРСР в ООН і починаючи з цієї дати несе в повному обсязі відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція).
  * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див, напр.: П. 1 ст. 1 ФЗ від 26 грудня 1995 р. "Про акціонерні товариства" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1), п. 1 ст. 1 ФЗ від 8 грудня 1998 р. N 208-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (з ізм.) (СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785), ст. 1 ФЗ від 14 листопада 2002 р. "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" з ізм. і доп. / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746) та ін Основна маса таких федеральних законів, "безпосередньо оточуючих" Цивільний кодекс і утворюють разом з ним власне цивільне законодавство, вже розроблена і прийнята, однак процес їх прийняття не завершений. Так, до цих пір немає Закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях, а також Закону про взаємне страхування (які згадуються в ст. 788 і в п. 2 ст. 968 ЦК). У зв'язку з нещодавніми змінами ст. 120 ГК належить прийняти Закон про порядок фінансового забезпечення діяльності державних і муніципальних установ (згадуваний у її абз. 3 п. 2). У багато прийняті відповідно до Цивільного кодексу федеральні закони вже вносилися зміни та доповнення (і не одного разу), відомі також випадки більш радикального оновлення законодавства. Маються на увазі Федеральний закон "Статут залізничного транспорту Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 2003. N 28. Ст. 2891), який змінив ФЗ "Транспортний статут залізниць Російської Федерації" (СЗ РФ. 1988. N 2. Ст. 218), а також ФЗ "Про залізничний транспорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2884), який змінив ФЗ "Про федеральному залізничному транспорті" (СЗ РФ. 1995. N 35. Ст. 3505). У той же час продовжує діяти Статут автомобільного транспорту УРСР, прийнятий в 1969 р. (СП РРФСР. 1969. N 2-3. Ст. 8).
  * (44) У літературі дане питання деякі автори висвітлюють інакше, хоча щоб уникнути суперечностей з подп. "К" п. 1 ст. 72 та п. 2 ст. 76 Конституції РФ і змушені робити застереження щодо нормативних правових актів спільного ведення (Російської Федерації і її суб'єктів), які можуть містити норми цивільного права (див.: Цивільне право. В 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. М., 2003. Т. 1. С. 36, 45-46 (автор глави - Н.Д. Єгоров); Цивільне право. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М. , 2004. Т. 1. С. 96-98 (автор глави - Е.А. Суханов)). А вся справа в тому, що в рамках п. 2 ст. 3 ГК ними не проводиться належної диференціації (як того вимагає найменування ст. 3) між "прийнятими відповідно до Цивільного кодексу іншими федеральними законами" (абз. 1) і "іншими законами" (абз. 2). Тим часом законодавець навряд чи прагнув "замкнути" на федеральний рівень створення всіх без винятку цивільно-правових норм, які можуть входити до складу різних за профілем та спрямованості законів. Він, скоріше, мав на меті передати на федеральний рівень створення тільки тих нормативних правових актів, які переважно містять норми цивільного права, що якраз і характерно для Цивільного кодексу та для прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. З цієї причини правило абз. 2 під іншими законами має на увазі закони, які містять норми цивільного права і одночасно не включаються в цивільне законодавство. Водночас сенс правила абз. 2 дозволяє поширити його на всі містять норми цивільного права закони взагалі, в тому числі утворюють цивільне законодавство, за винятком самого Кодексу, якій ці закони повинні відповідати.
  * (45) Див соотв.: Федеральний закон від 14 липня 1994 р. N 5-ФЗ "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 801; Указ Президента РФ від 23 травня 1996 р. N 763 "Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента РФ, Уряду РФ і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади" (із змінами. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2663.
  * (46) СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3302.
  * (47) СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 411.
  * (48) СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. I). Ст. 5497.
  * (49) Детальніше див: ФЗ від 19 липня 1998 р. N 115-ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3611.
  * (50) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.
  * (51) СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1177.
  * (52) Див соотв.: СУ РРФСР. 1922. N 71. Ст. 904; Відомості РФ. 1961. N 50. Ст. 525; Відомості РФ. 1964. N 24. Ст. 406.
  * (53) Див: Відомості РФ. 1991. N 26. Ст. 733. Про застосування Основ цивільного законодавства СРСР 1991 р. на території Російської Федерації див.: постанова Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. N 3301-I "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1800.
  * (54) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 41 (автор глави - М.І. Брагінський).
  * (55) Deutsches Burgerliches Gesetzbuch (Німецьке цивільне укладення).
  * (56) Див: Відомості РФ. 1969. N 32. Ст. 1086.
  * (57) На цей рахунок є й інші думки. Так, з посиланням на тенденцію поєднання в російській правовій системі рис романо-германської та англосаксонської правових систем відомо визнання джерелами права не тільки правової позиції Конституційного Суду РФ (так звані обов'язкові прецеденти), а й судової практики вищих судів Російської Федерації (так звані переконують прецеденти) (див.: Османов О.А. Принципи і судові прецеденти як джерела російського цивільного права та їх конституційна основа: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. С. 7, 10 -11, 18-19, 22-25). В іншому випадку результати узагальнення практики вищими судовими інстанціями визнаються квазіісточнікамі, що мають "нормоподобний" ознака; одночасно відзначається, що постанови вищих судових інстанцій і навіть рішення з конкретних справ, а також постанови Конституційного Суду РФ займають особливе місце серед джерел цивільного права (див.: Войтович Є.П. Судова практика в механізмі цивільно-правового регулювання: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томськ, 2006. С. 8, 14, 18; див. також: Маркін С.В. Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 9-10, 25-33).
  * (58) Див соотв.: Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації"; постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі, гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб" / / Бюлетень НД 1996. N 9; 2005. N 4.
  * (59) Обов'язковість постанов Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ для всіх арбітражних судів підкреслена прямо (див. п. 2 ст. 13 ФКЗ від 28 квітня 1995 р. N 1-ФКЗ "Про арбітражних судах Російській Федерації" (з ізм. І доп.) / / СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589).
  * (60) Див, напр.: Цивільне право. У 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2003. С. 50 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (61) Детальніше див: Пахман С.В. Звичайне цивільне право в Росії (за вид. 1877, 1879 рр..). М., 2003; Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. М., 1983; Рівний В.В. Звичай в приватному праві. Іркутськ, 2004.
  * (62) У радянській навчальній літературі питання про правовому звичаї як формі права в основному обходили стороною. О.С. Іоффе, який вирішив його позитивно в 1958 р., обмежився посиланням на ст. 75 чинного тоді Земельного кодексу 1922 р., яка передбачала, що при розділі майна селянського двору та визначенні особистого майна його членів суд повинен керуватися місцевими звичаями. Однак пізніше, з прийняттям Цивільного кодексу 1964 р., в якому дане питання регулювалося вже без посилання на звичаї, автор відмовився і від цього прикладу. Вельми іллюстратівен й інший факт: згадки про звичаї в ст. 89 і 90 чинного на той момент Кодексу торгового мореплавання 1929 розцінювалися автором як приклади санкціонування не звичаїв, а технічних норм (див.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Л., 1958. С. 43; він ж. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 53).
  * (63) Див: Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М., 1999. С. 94-95.
  * (64) На відміну від ст. 251 КТМ 1968 (Відомості СРСР. 1968. N 39. Ст. 361), яка надавала можливість керуватися міжнародними звичаями торговельного мореплавства тільки при неповноті закону, аналогічна норма п. 2 ст. 285 КТМ дозволяє застосовувати Йорк-Антверпенские правила про загальну аварію та інші міжнародні звичаї торгового мореплавства "у випадках, якщо це передбачено угодою сторін, а також в випадках не повноти підлягає застосування закону". Таким чином, сьогодні Йорк-Антверпенские правила і міжнародні звичаї торгового мореплавства застосовуються при неповноті підлягає застосування закону, тобто після всіх і всяких норм гл. XVI КТМ і в разі нестачі таких (звичай "на додаток до закону"), а також якщо угода визнає їх переважними перед правилами КТМ. А оскільки така угода може стосуватися лише диспозитивних, але не імперативних норм закону (див. п. 4 ст. 421 ЦК), зазначені правила і звичаї можуть застосовуватися поряд з імперативними нормами гл. XVI КТМ (згідно п. 1 ст. 285 КТМ вони містяться в п. 1 ст. 284 і ст. 305-309) і натомість диспозитивних норм даної глави. Тому правило п. 2 ст. 285 КТМ, додатково санкціонуючи застосування міжнародних морських звичаїв з питань загальної аварії, також забезпечує зацікавленим особам можливість вибору застосовуваного права.
  * (65) Див: Зикін І.С. Указ. соч. С. 14, 32, 34; Білих В.С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії. М., 2005. С. 128.
  * (66) Див: Поротіков А.І. Звичай в цивільному праві Російської Федерації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8, 19-20, 22.
  * (67) Відомості РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.
  * (68) Див: Комаров А.С. Відповідальність у комерційному обороті. М., 1991. С. 46-57.
  * (69) Ті ж давні морські звичаї боротьби з небезпеками (наприклад, жертвувати меншою частиною майна в ім'я збереження більшої його частини), висхідні до фінікійського і Родосскому морського права, в умовах протистояння варварським звичаям "берегового права" послужили поштовхом до розвитку національних та міжнародно-правових інститутів аварії, рятування на морі і підйому затонулого майна (див.: Сидорченко В.Ф. Загальна аварія. СПб., 1999. С. 4-60). 17 грудня 1998 Міжнародну конвенцію про рятування 1989 ратифікувала Російська Федерація / / СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6268.
  * (70) Так, солідний стаж Положень про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, затверджених постановою сомина СРСР від 25 липня 1988 р. (СП СРСР. Від. 1. 1988. N 24-25. Ст. 70) , що регулювали однойменні планово-договірні відносини і скасованих з 1 березня 1996 р., і сформувалася практика благоприятствуют використанню в рамках конкретних договорів окремих правил даних актів як звичаїв, принаймні, якщо це не суперечить умовам ринку та чинному законодавству Російської Федерації, а також відповідає дійсним намірам сторін. Примітно, що щодо долі Положень про поставки відомо наступне рішення: використання правил цих актів можливо, якщо вони не суперечать імперативним нормам ЦК і в договорі є посилання на пункт Положень, або з тексту договору очевидно намір сторін його застосовувати, при цьому відповідні правила визнаються погодженими умовами зобов'язання (див. п. 4 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням положень Цивільного кодексу Російської Федерації про договір поставки" / / Вісник ВАС. 1998. N 3). З цим можна погодитися лише наполовину: якщо пряме посилання в договорі на правила Положень і справді дозволяє вважати дані Правила узгодженими умовами договору (а заодно позбавляє від вирішення питання про їх приналежність до звичаїв або звичаям), то застосування Правил на підставі одного лише наміри сторін в умовах відсутності прямого відсилання до них договору - це вже не узгоджене умова зобов'язання, а звичай. Звідси в першому випадку застосовуватися буде правило скасованого акта, що стало умовою договору, у другому - звичай.
  * (71) Див: Зикін І.С. Указ. соч. С. 80-81.
  * (72) Відомості РФ. 1993. N 33. Ст. 1309.
  * (73) Обов'язкові правила, про які йдеться в п. 1 ст. 422 ГК, нетотожні обов'язковим положенням, про які йде мова в п. 2 ст. 5 ГК: ці статті виконують різні функції. Стаття 5 ЦК визначає, що таке звичай ділового обороту (п. 1) і яке його співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між договором і імперативними нормами закону, яким повинен відповідати всякий договір.
  * (74) Deutsches Handelsgesetzbuch (Німецьке торговельне укладення).
  * (75) Виділення в романо-германської правової сім'ї торгового звичаю "крім закону", по всій видимості, має зв'язок з характерним для деяких держав явищем - дуалізмом приватного права. Але якщо, згідно спеціальним джерелами, цей вид звичаю і там "приречений на вельми другорядну роль" (Давид Р., Жоффре-Спінози К. Указ. Соч. С. 95), спроби його обгрунтування в Російській Федерації в умовах моністичної моделі приватного права сумнівні подвійно. Не варто забувати і про рамкову санкціонуванні єдиним - цивільним - законодавством та визнання джерелом права всякого торгового звичаю (ст. 5 ЦК), що само по собі забезпечує єдність нормативно-правового регулювання (взаємозв'язок між нормами правових актів та торгових звичаїв) і спрямоване на подолання в позитивному праві прогалин, з якими, як видно, і пов'язане існування звичаїв "крім закону".
  * (76) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 115 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (77) Таким чином, в п. 1 ст. 6 ЦК йдеться про застосування за аналогією норм цивільного законодавства, а в ст. 5 СК - про застосування за аналогією норм сімейного та (або) цивільного права. А оскільки, підходячи формально, "законодавство" не тотожне "праву", то можна припустити, що п. 1 ст. 6 ГК виключає аналогію норм з інших форм (джерел) права (зокрема, правових звичаїв), тоді як Сімейний кодекс не виключає цього, а значить, залишає для самої аналогії більший простір.
  * (78) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 83 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (79) Детальніше про договір см. в гол. 27 підручника, про статут і установчих документах юридичної особи - в гол. 7, 8.
  * (80) Однаковий торговий кодекс (Uniform Commercial Code) в США.
  * (81) Відомо навіть посилення цієї пари третім елементом - неправовими звичаями, які в той же час протиставляються звичаями. Так, вказують, що правовий (санкціонований) звичай на відміну від звичаю має обов'язкову юридичну силу і є джерелом права, але в рамках так званої третьої правової системи (тобто транснаціонального комерційного права, сучасного lex mercatoria) звичай міжнародної торгівлі об'єднує всі сформовані і усталені правила, які залежно від їх значущості та рівня застосування можуть бути: а) власне звичаями (найбільш значущі правила загального характеру, застосовувані до будь зовнішньоекономічними угодами), б) звичаями (правила, що застосовуються в окремих сферах міжнародного співробітництва, в торгівлі певними товарами); в) заведеним порядком (звичайні правила, що склалися між конкретними особами в певній сфері міжнародного бізнесу). Особливість усіх цих правил полягає в тому, що вони не є правовими нормами, тому при необхідності підкреслити юридичну обов'язковість правила говорять про правовому звичаї) (див.: Міжнародне приватне право / під ред. Г.К. Дмитрієвої. М., 2001. С . 72-74, 383-384 (автор глави - Г.Д. Дмитрієва)). Детальніше про транснаціональному праві див.: Бахін С.В. Субправо. СПб., 2002. С. 83 і слід.
  * (82) Див: Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА). Документ розроблений Міжнародним інститутом уніфікації приватного права в 1994 р. (див.: Закон. 1995. N 12. С. 82-92).
  * (83) Детальніше див: Бахін С.В. Указ. соч. С. 65-83.
  * (84) Міжнародні правила тлумачення торгових термінів "Інкотермс" (публікація Міжнародної торгової палати N 460 (в ред. 1990 р.). У 2000 р. прийнята нова редакція документа - Інкотермс-2000) / / УПС "Гарант".
  * (85) Див п. 11 Огляду практики розгляду спорів у справах за участю іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 р. (Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 25 грудня 1996 р. N 10 / / Вісник ВАС. 1997. N 3. С. 97-98).
  * (86) Див: Зикін І.С. Указ. соч. С. 104-110; Бахін С.В. Указ. соч. С. 93-96.
  * (87) Див: Зикін І.С. Указ. соч. С. 22.
  * (88) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2004. С. 94 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (89) Див: Зикін І.С. Указ. соч. С. 65.
  * (90) На жаль, при прийнятті окремих нормативних актів стоять при владі сили ігнорують підчас елементарні положення, вироблені наукою цивільного права. Це призводить до серйозних недоліків і гальмує розвиток суспільства, якому доводиться долати штучно створені перешкоди і виправляти помилки.
  * (91) Саме в дисертаціях, по ідеї, повинні міститися самі передові знання з цивільного права. Однак науковий рівень багатьох дисертацій (особливо кандидатських) є вкрай низьким при постійному зростанні їх числа. Так, якщо в 50-60-і рр.. XX в. у всьому колишньому СРСР захищалося в середньому 30, в 70-і рр.. - Близько 60, в 80-і рр.. - Близько 70, в 90-і рр.. - Близько 80 кандидатських дисертацій на рік, то починаючи з 2000 р. тільки в Росії в рік захищається понад 200 кандидатських дисертацій з цивільного права (Бєлов В.А. Цивілістичні дисертації (1814-2003). М., 2005). Втім, цивилистика за даним показником "відстає" від інших юридичних наук.
  * (92) Сказане не означає, що в науці цивільного права зовсім не буває проривів вперед або різкої зміни орієнтирів, які зазвичай йдуть за змінами в суспільному устрої. Проте в цілому для неї характерне поступове поступальний розвиток з окремими періодами підйомів і падінь.
  * (93) Навряд чи слід влаштовуватися на роботу раніше закінчення третього курсу, оскільки саме на другому і третьому курсах студенти отримують базові знання за фахом; раніше цього терміну робота, безумовно, заважає навчанню.
  * (94) Див, напр.: Цивільне право: практикум. У 2 ч. / за ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. М., 2006.; Практикум з цивільного права. У 2 ч. / за ред. Н.І. Коваленко. М., 1997 та ін
  * (95) Осібно в цьому плані варто підручник з цивільного права, підготовлений колективом кафедри цивільного права МГУ (див.: Цивільне право: підручник. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М. , 2004-2006). У цьому підручнику розділ "Спадкове право" розглядається в Загальній частині, а положення про виняткові права розділені між Загальної та Особливої частинами. Такий підхід до побудови курсу не отримав широкого розповсюдження.
  * (96) Див, напр.: Дмитрієва Г.К. Мораль і міжнародне право. М., 1991.
  * (97) Теорія держави і права: підручник для вузів / під ред. В.М. Корельського і В.Д. Перевалова. 2-е вид. М., 2002. С. 483.
  * (98) Нешатаева Т.Н. Міжнародні організації та право. Нові тенденції в міжнародно-правовому регулюванні. М., 1998. С. 57-58.
  * (99) Див: Васильєв А.М. Про системи радянського та міжнародного права / / Радянська держава і право. 1985. N 1.
  * (100) Див: Теорія держави і права: курс лекцій / за ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. 2-е вид. М., 2002. С. 410-411.
  * (101) Див: Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство: підручник / за ред. В.А. Туманова. М., 2005. С. 448.
  * (102) Див: Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1. 6-е вид. / Відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. М., 2004. С. 78.
  * (103) Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу. М., 1993. С. 2001.
  * (104) Geldart, William. Introduction to English Law: (originally Elements of English law) / 11th ed. prepared by Sir David Yardley. Oxford University Press, 1995. P. 17-18.
  * (105) Див: Право Європейського Союзу: підручник для вузів / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2003. С. 123.
  * (106) Introduction to English law. P. 79.
  * (107) Покровський І.А. Історія римського права. Петроград, 1915. С. 327.
  * (108) Law of Trusts and Trustees. 12th Ed. P. 3. Цит. по: Philip H. Pettit. Equity and Law of Trusts. 4th Ed. London: Butterworths, 1999. P. 17.
  * (109) Див, напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е вид. М., 2006. С. 95-96 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (110) Див, напр.: Радянське цивільне право. Ч. 1 / під ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. Л., 1971. С. 54 (автор глави - А.К. Юрченко).
  * (111) Даний висновок є умовним, оскільки самі блага не здатні реагувати на правовий вплив. Називаючи об'єктами цивільних право відносин блага, перелічені в ст. 128 ГК, ми, як і більшість авторів, маємо на увазі, звичайно, поведінка їх учасників, спрямоване на ці блага.
  * (112) Таку позицію відстоюють деякі автори - див., напр.: Халфина О.С. Загальне вчення про правовідносинах. М., 1974. С. 214; Толстой В.С. Реалізація правовідносин і концепція об'єкту / / Радянська держава і право. 1974. N 1.
  * (113) Такої позиції дотримується більшість авторів.
  * (114) Див, напр.: Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. М., 2003. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин).
  * (115) См, напр.: Цивільне право. Ч. 1 / під ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. 2-е вид. М., 2002. С. 67 (автор глави - С.П. Гришаєв).
  * (116) Див, напр.: Цивільне право. Курс лекцій. Загальна частина / за ред. А.Г. Діденко. Алмати, 2006. С. 62.
  * (117) Див, напр.: Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин); Цивільне право. Ч. 1 / під ред. З.І. Цибуленко. М., 1998. С. 43 (автор глави - С.Т. Максименко) та ін
  * (118) Див, напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е вид. М., 2006. С. 95-96 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (119) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1958. С. 167-172.
  * (120) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 84-85.
  * (121) Див, напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е вид. (Автор глави - Н. Д. Єгоров).
  * (122) Див, напр.: Радянське цивільне право. Т. 1 / під ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнєєва. М., 1979. С. 103; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. Вид. 2-е. С. 71 (автор глави - С.П. Гришаєв).
  * (123) Див, напр.: Цивільне право. Ч. 1 / під ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. М., 1998. С. 42-43.
  * (124) Див, напр.: Там же. С. 42.
  * (125) Див, напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. Е.А. Суханова. 2-е вид. С. 134.
  * (126) Див, напр.: Там же. С. 135.
  * (127) Виняток становить екатеринбургская (свердловська) школа цивільного права, представники якої, зокрема в особі одного з її основоположників - проф. О.А. Красавчикова, завжди послідовно відстоювали наявність в предметі цивільного права особливих організаційних відносин.
  * (128) Красавчиков О.А. Цивільні організаційно-правові відносини / / Радянська держава і право. 1966. N 10. С. 50-57.
  * (129) Див, напр.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975. С. 95-96; Радянське цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. С. 16 та ін
  * (130) Див: Давидова Г.Н. Юридичні процедури в цивільному праві. Загальна характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 12.
  * (131) У літературі іноді як критерій даного поділу вказують на ступінь визначеності зобов'язаних осіб, структуру межсуб'ектних зв'язків, характер взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної особи, що, по суті, одне і те ж.
  * (132) Див, напр.: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 32-46; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 188-190; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин) та ін
  * (133) Див: Райхер В.К. Абсолютні і відносні права / / Известия економічного факультету Ленінградського політехнічного інституту. 1928. Вип. 1.
  * (134) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 94.
  * (135) Див, напр.: Шевченко А.С. Охоронні правовідносини в механізмі захисту суб'єктивних цивільних прав / / Механізм захисту суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 1990. С. 27.
  * (136) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. 3-е изд. М., 2004. С. 134.
  * (137) На думку Е.А. Суханова, переважні права можуть виникнути у суб'єктів тільки у випадках, передбачених законом, з чим важко погодитися (див.: Цивільне право. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. 3-е изд. М ., 2004. С. 134).
  * (138) Див: ФЗ від 25 липня 2002 р. N 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3032. Даний Закон (п. 2 ст. 2) включає в поняття "іноземний громадянин" поняття "особа без громадянства", крім тих випадків, коли для апатридів він встановлює спеціальні правила.
  * (139) Див: Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб" / / Бюлетень НД 2005. N 4.
  * (140) Детальніше про опіку та опекунах см. в § 3 "Опіка, піклування та суміжні з ними інститути".
  * (141) Див: ФЗ від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431 (далі - Закон про реєстрацію).
  * (142) Див: Закон РФ від 25 червня 1993 р. N 5242-I "Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) / / Відомості РФ. 1993. N 32. Ст. 1227 (далі - Закон про право на свободу пересування).
  * (143) Див: ФЗ від 15 листопада 1997 р. N 143-ФЗ "Про акти громадянського стану": (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340 (далі - Закон про акти).
  * (144) Для порівняння правосуб'єктність юридичних осіб позбавлена даної особливості: їх право-і дієздатність виникають одночасно в момент їх створення, тобто в момент внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ЦК).
  * (145) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 125.
  * (146) Стосовно ст. 10 ЦК 1964 р. (аналогу ст. 18 ГК РФ) О.С. Іоффе справедливо підкреслював, що не всі перераховані в ній права є цивільними і входять до складу цивільної правоздатності у вузькому сенсі (Іоффе О.С. Система цивільного права. С. 109).
  * (147) Див, напр.: Цивільний кодекс Російської Федерації, частина перша: науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 43 (автор коментаря - Л.Б. Максимович).
  * (148) Див: Закон РФ від 22 грудня 1992 р. N 4180-I "Про трансплантацію органів і (або) тканин людини" (з ізм. Та доп.) / / Відомості РФ. 1993. N 2. Ст. 62; Інструкція по констатації смерті людини на підставі смерті мозку, затв. наказом МОЗ Росії від 20 грудня 2001 р. N 460 / / Російська газета. 2002. 30 січня.
  * (149) Див: Новицький І.Б. Римське право (за вид. 1972 р.). М., 1997. С. 47-48.
  * (150) Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права (за вид. 1907 р.). М., 1995. С. 80-85.
  * (151) Правосуб'єктність, на думку О.С. Іоффе, подібна з суб'єктивним правом в тому, що те й інше представляють собою міру дозволеного поведінки, проте правосуб'єктність вичерпується цим (а тому є відношення між особою і державою), тоді як суб'єктивне право - ще й можливість вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб (т . тобто відношення між правовласником, з одного боку, державою і зобов'язаними особами - з іншого) (див.: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 104-105).
  М.В. Кротов не визнає правосуб'єктність суб'єктивним правом через її абстрактності (див.: Цивільне право. В 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2003. С. 113 (автор глави - М.В. Кротов)). Є, однак, і протилежні думки (див.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. С.43 (автор коментаря - Л.Б. Максимович); Цивільне право. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 146-147, 156 (автори глави - С.М. Корнєєв, А.Є. Шерстобитов)).
  * (152) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 71 (автор коментаря - М. Г. Масевич).
  * (153) Не випадково закордонний законодавець говорить про правоздатності в розділі, присвяченому особам, тоді як про дієздатність - у розділі, присвяченому операціях (наприклад, § 1, 104 Deutsches Burgerliches Gesetzbuch).
  * (154) Вік громадянина - основоположний критерій диференціації його дієздатності, проте в різні історичні періоди закон по-різному визначав залежність дієздатності громадянина від його віку. Так, сьогоднішньої групі малолітніх, яка поділяється на дві підгрупи - осіб до 6 років і від 6 до 14 років (див. ст. 28 ЦК), в ДК 1922 р. відповідали особи до 14 років (ст. 9), а в ГК 1964 р. - особи до 15 років (ст. 14), при цьому ні ті ні інші не мали внутрішньої градації.
  * (155) Дане наслідок недійсності правочину є загальним правилом (п. 2 ст. 167 ЦК) і іменується двосторонньої реституцією. Угода, укладена малолітнім, може бути визнана дійсною, якщо: а) вона зроблена до вигоди малолітнього; б) законні представники ініціювали судову процедуру визнання її дійсною; в) суд визнав її дійсність (ст. 172 ЦК). Така спеціальна процедура "оздоровлення" угоди іменується санацією (конвалідаціей).
  * (156) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. С. 70 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової).
  * (157) Перш особи до 15 років могли самостійно вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними (ст. 14 ЦК 1964 р.). Оскільки в п. 2 ст. 28 ГК про таку угоду нічого не сказано, проте вона з якоїсь причини особливо згадана в п. 2 ст. 26 ГК (тобто в контексті дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років), можна припустити, що сьогодні особи віком від 6 до 14 років не має права самостійно вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними. Проте внесення вкладу в кредитна установа і розпорядження ним цілком може охоплюватися тими двома категоріями угод, які прямо названі в п. 2 ст. 28 ГК: відкриття вкладу і подальше розпорядження ним може бути оборудкою за розпорядженням засобами (подп. 3), а виплачуваний банком відсоток на внесок - угодою, спрямованої на безоплатне отримання вигоди (подп. 2). До речі, ні ЦК (гл. 44), ні гол. 6 ФЗ від 12 грудня 1990, N 395-I "Про банки і банківську діяльність" (в ред. Від 3 лютого 1996 р.) (СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492) не пред'являють будь-яких вимог до віком вкладників.
  * (158) Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 166-167 (автори глави - С.М. Корнєєв, А.Є. Шерстобитов).
  * (159) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред.В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. С. 69 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової).
  * (160) Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 125-126.
  * (161) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. С. 66 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової).
  * (162) Сучасний законодавець не вирішує питання, чи може особа віком від 14 до 18 років розпоряджатися майном, придбаним на заробіток, стипендію і інший дохід. При цьому мова не йде про дрібних побутових та інших угодах, які самостійно можуть здійснювати навіть малолітні. В умовах дії ч. 2 ст. 13 ЦК 1964 р. О.С. Іоффе не допускав таку можливість, оскільки право неповнолітнього розпоряджатися заробітком або стипендією - саме по собі виняток із загального правила, а виняткові норми не підлягають поширювальне тлумачення (Іоффе О.С. Указ. Соч. С. 122). Сьогодні дане правило навряд чи втратило свій винятковий характер. В умовах ринкової економіки та змін, що відбулися в правовому регулюванні цивільного обороту, ця можливість визнається і пояснюється змістом закону (Цивільне право. В 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 163 (автори глави - С.М. Корнєєв, А.Є. Шерстобитов)).
  * (163) Раніше законодавець залишав відкритим питання про майнову відповідальність осіб у віці від 15 до 18 років по операціях, обмежуючись регламентацією їхньої відповідальності за заподіяння шкоди (ст. 13, 451 ЦК 1964 р.).
  * (164) Назва даної статті явно не відповідає її змісту, яке випускає з уваги відповідальність за порушення абсолютних прав (див.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М. Н. Малєїн. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)).
  * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього не расторгнутого шлюбу, а також родинних відносин або відносин усиновлення, недієздатність, приховування венеричної хвороби або ВІЛ, укладення фіктивного шлюбу. Шлюб визнається недійсним судом з дня його укладення (ст. 27 СК).
  * (166) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. С. 81 (автор коментаря - М.Г. Масевич).
  * (167) Див: ФЗ від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (168) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. С. 68 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової).
  * (169) Див: п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації".
  * (170) Див також: п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 4 липня 1997 р. N 9 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про встановлення усиновлення".
  * (171) Перш питання про обмеження дієздатності неповнолітніх віком від 15 до 18 років могли ініціювати будь-які зацікавлені особи, а також громадські організації, при цьому сам питання вирішувалося в адміністративному порядку органами опіки та піклування (ч. 3 ст. 13 ГК 1964 р .). Сучасний судовий порядок вирішення даного питання і явне обмеження кола заявників свідчать про посилення охорони прав та інтересів неповнолітніх.
  * (172) Оскільки згідно з п. 4 ст. 26 ГК дієздатність громадян віком від 14 до 18 років може бути обмежена за наявності будь-яких достатніх підстав, ст. 30 ЦК, що містить цілком певну підставу обмеження дієздатності, стосується тільки повністю дієздатних громадян. Обмеження дієздатності за ст. 30 ГК пов'язане саме з придбанням повної дієздатності, а не з настанням повноліття (що, як відомо, не завжди збігається). Саме тому не можна погодитися з М.Г. Масевич в тому, що емансипованого (і повністю дієздатного) громадянина має сенс обмежувати у дієздатності по всякому достатніх підстав, тобто за п. 4 ст. 26 ЦК (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. С. 82 (автор коментаря - М.Г. Масевич)). По-перше, це суперечить самому п. 4 ст. 26 ГК, який не поширюється на осіб, що придбали повну дієздатність достроково. По-друге, настільки легка і довільна "нейтралізація" правилом п. 4 ст. 26 ГК емансипації як виняткової за характером стимулюючого заходу ніяк не сприяла б зміцненню її авторитету.
  * (173) Див: п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 4 травня 1990, N 4 "Про практику розгляду судами Російської Федерації справ про обмеження дієздатності громадян, що зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами" (з ізм. Та доп.).
  * (174) Стаття 30 ГК забороняє здійснювати без згоди піклувальника всі угоди (крім дрібних побутових), тоді як згідно ст. 176 ГК оскаржена може бути тільки розпорядча угода, укладена без згоди піклувальника.
  * (175) Див: Закон РФ від 2 липня 1992 р. N 3185-I "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні" (з ізм. Та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 33. Ст. 1913 (далі - Закон про психіатричну допомогу).
  * (176) Так, згідно зі ст. 6 Закону про психіатричну допомогу психічний розлад громадянина може перешкоджати виконанню окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки (ст. 1079 ЦК). У цьому випадку громадянин за рішенням лікарської комісії, уповноваженої на те органом охорони здоров'я, на підставі оцінки стану його психічного здоров'я та згідно з переліком психіатричних протипоказань може бути визнаний тимчасово (на термін до п'яти років і з правом подальшого переогляду) професійно непридатним. Перелік психіатричних протипоказань затверджується Урядом РФ і періодично (не рідше разу на п'ять років) переглядається з урахуванням досвіду і наукових досягнень. Рішення лікарської комісії може бути оскаржено до суду.
  * (177) Див: Інструкція про організацію виробництва судово-психіатричних експертиз у відділеннях судово-психіатричної експертизи державних психіатричних установ, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 30 травня 2005 р. N 370.
  * (178) Операція, самостійно вчинений недієздатною громадянином, може бути визнана дійсною (тобто санірувана або конвалідірована), якщо: вона була зроблена до вигоди недієздатного громадянина; опікун недієздатного громадянина ініціював судову процедуру визнання її дійсною; суд визнав її дійсність (п. 2 ст. 171 ЦК).
  * (179) До прийняття ЦК ці питання регулювалися сімейним законодавством.
  * (180) Відповідно до п. 4 ст. 35 ГК виховні, лікувальні установи, установи соціального захисту населення та інші аналогічні заклади можуть бути опікунами чи піклувальниками тільки щодо тих громадян, які потребують опіки або піклування і які знаходяться або поміщені в ці установи. У той же час в ГК іноді йдеться про освітні, виховних, лікувальних або інших установах, які зобов'язані здійснювати нагляд за малолітніми (пп. 3, 4 ст. 1073 ЦК), і про організації, які зобов'язані здійснювати нагляд за недієздатними (пп. 1, 2 ст. 1076 ЦК). Але якщо в ст. 1073 ЦК послідовно йде мова про "опіці" (п. 1), "опіці за законом" (п. 2) і "нагляд" (п. 3), то в ст. 1076 ЦК мова, як видно, йде тільки про опіку, в тому числі опіці за законом.
  * (181) За рамками п. 3 ст. 31 ГК опіка може призначатися щодо дітей, батьки яких є особами молодше 16 років. У цьому випадку опіка встановлюється до досягнення батьками 16-річного віку. Опікун здійснює виховання дитини спільно з його неповнолітніми батьками, а виникаючі при цьому розбіжності вирішуються органом опіки та піклування (ст. 62 СК).
  * (182) Див: Цивільний кодекс Російської Федерації, Частина перша: Науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. С. 85 (автор коментаря - О.А. Хазова).
  * (183) Там же. С. 90, 91 (автор коментаря - А.М. Нечаєва).
  * (184) На думку одних авторів, визнання безвісно відсутнім покоїться на презумпції життя, тобто на припущенні, про те що громадянин живий (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. С. 109 (автор коментаря - М.Г. Масевич)), інших - суд лише встановлює і констатує факт безвісної відсутності. Факт на відміну від презумпції не може бути спростований, а оскільки встановлений факт безвісного відсутності не коливає навіть подальша явка або виявлення громадянина, визнання безвісно відсутнім не пов'язане ні з якою презумпцією взагалі.
  * (185) По сучасному законодавству об'єктом довірчого управління є тільки та частина майна, яка вимагає постійного управління.
  * (186) Див: ФЗ від 17 грудня 2001 р. N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920.
  * (187) Оголошення громадянина померлим слід відрізняти від встановлення такого має юридичне значення факту, як факт смерті громадянина в певний час і за певних обставин у разі відмови органів РАЦС у реєстрації смерті (пор. подп. 3 п. 1 ст. 262 і подп . 8 п. 2 ст. 264 ЦПК). Хоча обидва ці питання розглядаються судом в порядку окремого провадження, оголошення громадянина померлим грунтується на припущенні (презумпції) про ймовірну його смерті і відсутності будь-яких на цей рахунок доказів, а встановлення факту смерті - на доказах його смерті. Крім того, при оголошенні громадянина померлим днем його смерті вважається день набрання законної сили рішення суду, а в деяких випадках і на розсуд суду - день його гаданої загибелі (п. 3 ст. 45 ЦК). При встановленні факту смерти днем смерті уважається день фактичного її наступу. Тому, якщо встановлено, що зниклий громадянин був пасажиром затонулого судна, при цьому він не був виявлений ні в числі загиблих, ні серед тих, хто врятувався, його слід оголошувати померлим. Але якщо при подібних обставинах є очевидці його загибелі, слід встановлювати факт смерті.
  * (188) Говорячи інакше, якщо мала місце його вина у формі умислу щодо замовчування відомих йому фактів про місце знаходження особи. З такою провиною чи не у всіх випадках пов'язаний корисливий мотив (стати спадкоємцем майна).
  * (189) Таким чином, в абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК сформульований самостійний спосіб набуття права власності і одночасно оригінальний фактичний склад, що обмежує віндикацію (ст. 301 ЦК). Правило абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК відрізняється від правила п. 1 ст. 302 ЦК: у першому випадку першопричиною є оголошення громадянина померлим, у другому - вибуття майна з володіння власника (або особи, якій воно передане власником у володіння) з його волі; в першому випадку відповідач є недобросовісним, якщо знав про те, що громадянин, оголошений померлим, насправді живий, у другому - відповідач є добросовісним, якщо не знав і не міг знати про придбання майна від неуправомоченноговідчужувача. І це не всі існуючі між ними відмінності.
  * (190) Детальніше див: Рівний В.В. Поняття та ознаки підприємницької діяльності (цивільно-правовий аспект). Іркутськ, 1998.
  * (191) ГК виключив з закритого переліку комерційних організацій індивідуальні (сімейні) приватні підприємства (див.: ст. 8 Закону РРФСР "Про підприємства і підприємницької діяльності" (із змінами. Та доп.) / / Відомості РФ. 1990. N 30 . Ст. 418). Згідно п. 5 ст. 6 Закону "Про введення в дію Частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" вони повинні були до 1 липня 1999 перетворитися у господарські товариства, суспільства або кооперативи або ліквідуватися (а після закінчення цього терміну - підлягали ліквідації в судовому порядку).
  * (192) Див: постанова Уряду РФ від 17 травня 2002 р. N 319 "Про уповноваженого федеральному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб як індивідуальних підприємців" (з ізм. І доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 20. Ст. 1872; Положення про федеральної податкову службу, затв. постановою Уряду РФ від 30 вересня 2004 р. N 506 (із змінами. та доп.) / / СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.
  * (193) Див: постанова Уряду РФ від 16 жовтня 2003 р. N 630 "Про Єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців, правила зберігання в єдиних державних реєстрах юридичних осіб і індивідуальних підприємців документів (відомостей) і передачі їх на постійне зберігання до державних архівів , а також про внесення змін і доповнень до постанови Уряду РФ від 19 червня 2002 р. N 438 і 439 "(з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 43. Ст. 4238.
  * (194) СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2249.
  * (195) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; 2004. N 35. Ст. 3607. Даний Закон передбачає можливість банкрутства всякого громадянина взагалі. До відносин, пов'язаних з банкрутством громадянина, застосовуються правила про банкрутство юридичних осіб з урахуванням особливостей гл. X Закону (ст. 202). Однак положення про банкрутство громадян сьогодні діють лише до громадян-підприємців та селянських (фермерських) господарств з урахуванням особливостей § 2 і 3 гол. X Закону про банкрутство. Відносно громадян, які не є підприємцями, положення про банкрутство набирають чинності з дня набрання чинності федерального закону про внесення відповідних змін і доповнень у федеральні закони (п. 2 ст. 231 Закону про банкрутство).
  * (196) Особливий статус мають заставні кредитори, тобто кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна банкрута (п. 3 ст. 211 Закону про банкрутство). Взагалі кажучи, вимоги заставних кредиторів враховуються у складі вимог кредиторів третьої черги. Проте в рамках кредиторів даної черги їхні вимоги задовольняються за рахунок вартості предмета застави перед усіма іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги, права вимоги за якими виникли до укладення відповідного договору застави. Вимоги заставних кредиторів, не задоволені за рахунок коштів, отриманих від продажу предмета застави, вже не мають переваг і задовольняються у складі вимог кредиторів третьої черги в загальному порядку (абз. 5 п. 4 ст. 134, пп. 1, 2 ст. 138 Закону про банкрутство).
  * (197) Детальніше про погляди на істота юридичної особи див.: Суворов Н.С. Про юридичних особах за римським правом (за вид. 1900 р.). М., 2000; Козлова Н.В. Поняття і сутність юридичної особи. Нарис історії та теорії. М., 2003.
  * (198) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. (за вид. 1902 р.). М., 1997. Ч. 1. С. 118-122; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права (за вид. 1907 р.). М., 1995. С. 89; Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права (за вид. 1917 р.). М., 1998. С. 157.
  * (199) Див: Аскназій С.І. Основні питання теорії соціалістичного цивільного права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / / Вісник Ленінградського університету. 1947. N 12. С. 98-99.
  * (200) Див: Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.; Л., 1948. С. 657, 665 і слід.
  * (201) Див: Толстой Ю.К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. Л., 1955. С. 88-89.
  * (202) Див: Лаптєв В.В. Суб'єкти господарського права / / Рад. держава і право. 1975. N 4. С. 87-88.
  * (203) Див: Красавчиков О.А. Сутність юридичної особи / / Рад. держава і право. 1976. N 1. С. 47-49, 51-52.
  * (204) Див: Суханов Е.А. Система юридичних осіб / / Рад. держава і право. 1991. N 11. С. 44.
  * (205) Див: Козлова Н.В. Правосуб'єктність юридичної особи. М., 2005. С. 3, 4.
  * (206) Далі по тексту цієї глави будуть використовуватися такі Федеральні закони:
  від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1;
  від 8 лютого 1998 р. N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785;
  від 14 листопада 2002 р. N 161-ФЗ "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746;
  від 12 січня 1996 р. N 7-ФЗ "Про некомерційні організації" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145;
  від 11 липня 2001 р. N 95-ФЗ "Про політичні партії" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950;
  від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190;
  від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431.
  Для стислості вони будуть іменуватися відповідно Закон про АТ, Закон про ТОВ, Закон про підприємства, Закон про некомерційні організації, Закон про політичні партії, Закон про банкрутство, Закон про реєстрацію.
  * (207) Див: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 53.
  * (208) Вдалість терміну "організаційно-правова форма" спірна (див.: Зінченко С.А., Шапсугів Д.Ю., Корх С.Е. Підприємництво і статус його суб'єктів у сучасному російському праві. Ростов-на-Дону, 1999. С. 121-124).
  * (209) Частина четверта Цивільного кодексу вводиться в дію з 1 січня 2008 р. До цього моменту діють: Положення про фірму, затв. постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 / / СЗіР РКП СРСР. 1927. N 40. Ст. 395; Закон РФ від 23 вересня 1992 р. N 3520-I "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товару" (з ізм. Та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 42. Ст. 2322. Фірми юридичних осіб, які не відповідають правилам § 1 гл. 76 ГК, підлягають приведенню у відповідність з цими правилами при першому після 1 січня 2008 р. зміни їх установчих документів (ст. 14 Закону про введення в дію Частини четвертої ЦК).
  * (210) Див: ФЗ від 3 листопада 2006 р. N 174-ФЗ "Про автономні установи" / / Відомості Верховної. 2006. N 45. Ст. 4626.
  * (211) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 117 (автор коментаря - В.А. Рахмилович).
  * (212) Детальніше див: Перевалова І.В. Майнова відокремленість філій і представництв / / Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності / під ред. В.С. Бєлих. М., 2006. С. 133-149.
  * (213) ФЗ від 12 січня 1996 р. N 10-ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 148 (далі - Закон про профспілки).
  * (214) Детальніше питання про відповідальність юридичної особи, пов'язаний з його організаційно-правовою формою, розкритий у § 2 (див. рубрику "Деликтоспособность").
  * (215) В.П. Мозолин - противник цієї класифікації - зауважив наступне: а) оскільки поділ прав засновників (учасників) на речові і зобов'язальні в п. 2 ст. 48 ЦК не засноване на єдиному критерії, можливі випадки одночасного їх поєднання; б) зобов'язальні права, про які йдеться в абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК, суперечать поняттю зобов'язання (ст. 307 ЦК) і насправді являють собою права, засновані на різноманітних внутрішніх відносинах участі (членства); в) правило абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК, правильне по суті, має односторонню формулювання, так як наявність у засновника юридичної особи речового права відносно його майна не виключає одночасної обязательственной зв'язку між засновником і юридичною особою; г) засновники (учасники) юридичних осіб, згаданих в п. 3 ст . 48 ГК, можуть мати внутрішні (членські) майнові права та обов'язки, і лише в окремих випадках вони можуть складатися з юридичною особою в зобов'язальних відносинах (див.: Цивільний кодекс РФ. Частина перша: Науково-практичний коментар / за ред. Т.е . Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 100-101; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу РФ, Частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н . Малєїн. М., 2004. С. 99-101 (автор коментаря в тому і в іншому випадках - В.П. Мозолин)).
  Неточність редакції п. 2 ст. 48 ГК, на думку В.А. Рахмилович, полягає в тому, що збереження за засновником (учасником) речового права щодо майна юридичної особи можливо і за рамками унітарних підприємств та установ, наприклад, в господарських товариствах і товариствах, якщо засновники (учасники) вносять в їх складеного (статутний) капітал не річ, а право користування нею (див.: Коментар до цивільного кодексу РФ, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. С. 117-118 (автор коментаря - В.А. Рахмилович)).
  * (216) Законодавець відмовився від традиційного поняття "фінансоване власником установа" на користь більш загального - "установа". Згідно абз. 3 п. 2 ст. 120 ГК тільки так звані приватні та бюджетні установи зберегли ознака повного або часткового фінансування власником, при цьому порядок фінансового забезпечення бюджетних (державних і муніципальних) установ повинен визначати закон.
  * (217) Тим часом і ця класифікація не вільна від критики. Так, на думку В.А. Рахмилович, використовуваний законом для відмежування комерційних організацій від некомерційних цільової ознака (п. 1 ст. 50 ГК) є практично малопридатним, а властивий некомерційним організаціям ознака здійснення підприємницької діяльності лише остільки, оскільки це служить досягненню їх цілям і відповідає цим цілям (абз. 2 п. 3 ст. 50 ЦК) - дуже невизначеним. Ознакою, що відрізняє комерційну організацію від некомерційної, на його думку, є тільки свобода розпорядження отриманим прибутком і право розподіляти її між учасниками - право, притаманне тільки комерційним організаціям (див.: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. С. 122 (автор коментаря - В.А. Рахмилович)).
  * (218) Детальніше див: Бєляєв К.П. Некомерційні організації в системі юридичних осіб / / Цивілістичний записки. М.; Єкатеринбург, 2004. Вип. 3. С. 390-405.
  * (219) Таким чином, висновок про універсальну правоздатності комерційних організацій за зазначеними винятками очевидний і визнається більшістю авторів. Але є й інша думка, згідно з яким законодавець лише диференціює спеціальну правоздатність якої комерційної організації на кілька видів (див.: Зінченко С.А., Шапсугів Д.Ю., Корх С.Е. Указ. Соч. С. 115-119; Зінченко С.А., Галів В.В. Представництво в цивільному та підприємницькому праві Росії. Ростов н / Д., 2004. С. 119). З таким судженням погодитися не можна.
  По-перше, мета отримання прибутку як родова характеристика всіх комерційних організацій, яку намагаються використовувати для обгрунтування їх спеціальної правоздатності, насправді використовується законом як ознаки підприємницької діяльності і критерію диференціації комерційних і некомерційних організацій (абз. 3 п. 1 ст. 2 , п. 1 ст. 50 ЦК), тому дана мета є настільки загальною, що не може забезпечувати спеціальну правоздатність організації, тобто рішення більш приватного питання. Говорячи інакше, правила абз. 1 п. 2 ст. 52 ЦК не кореспондують правилом п. 1 ст. 50 ГК і мають на увазі інші (більш вузькі і конкретні) цілі, які в одних випадках повинні, а в інших - можуть бути визначені в установчих документах організації і свідчать про її спеціальної правоздатності.
  По-друге, абз. 1 п. 1 ст. 49 ЦК закріплює загальне правило про спеціальної правоздатності юридичної особи, а в абз. 2 з нього зроблено виняток лише для меншої частини з усього різноманіття юридичних осіб - деяких комерційних організацій. Перша пропозиція абз. 1 п. 2 ст. 52 ГК також закріплює загальне правило про відомості, які повинні мати місце в установчих документах юридичної особи, а вже наступне речення доповнює ці відомості предметом і цілями діяльності, при цьому дане доповнення сформульовано законом з урахуванням виключення, передбаченого в абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК. Таким чином, правила п. 1 ст. 49 та абз. 1 п. 2 ст. 52 ГК відповідають (кореспондують) один одному.
  По-третє, навіть у тих комерційних організаціях, які згідно з абз. 2 п. 1 ст. 49 ЦК можуть мати права і нести обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, і згідно з другим пропозицією абз. 1 п. 2 ст. 52 ЦК не зобов'язані визначати предмет і цілі своєї діяльності, засновники можуть передбачити предмет і певні цілі діяльності (третє речення абз. 1 п. 2 ст. 52 ЦК).
  * (220) Див: ст. 74 ФЗ від 10 липня 2002 р. N 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.
  * (221) Правило про субсидіарну відповідальність власника установи за зобов'язаннями останнього стосується тільки приватних і бюджетних установ (абз. 4 п. 2 ст. 120 ЦК) і не стосується автономних установ (абз. 5 п. 2 ст. 120 ЦК, п. 5 ст. 2 Закону про автономні установах).
  * (222) Цікаві правила містить ст. 11 Закону про політичні партії, згідно з якими: а) політична партія створюється вільно, без дозволів органів державної влади та посадових осіб і вважається створеною з дня прийняття установчим з'їздом рішень про її створення, освіті її регіональних відділень більш ніж у половині суб'єктів РФ, прийняття статуту і програми, формування керівних та контрольно-ревізійних органів (при цьому делегати установчого з'їзду політичної партії є засновниками даної партії), б) з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням її регіональних відділень та отриманням документа, що підтверджує факт внесення запису про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
  Всупереч думку І.В. Єлісєєва зазначене навряд чи підтверджує на одиничному прикладі існування самостійного - явочного - способу виникнення юридичної особи (див.: Цивільне право. В 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. Т . 1. С. 157 (автор глави - І.В. Єлісєєв)). Не слід забувати, що в силу ст. 15 того ж Закону політична партія і її регіональні відділення підлягають державній реєстрації, явочний же порядок виключає державну реєстрацію в принципі. Тому слід визнати одне з двох: або ст. 11 Закону про політичні партії має на увазі зовсім не те "створення", про який йдеться в абз. 1 п. 3 ст. 49 та п. 2 ст. 51 ГК (і з яким пов'язується виникнення правоздатності юридичної особи), або її редакція суперечить правилам абз. 1 п. 3 ст. 49 та п. 2 ст. 51 (які зважаючи на їх імперативної формулювання не передбачають винятків).
  * (223) Див: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. С. 109 (автори статті - В.П. Мозолин, А.П. Юденков).
  * (224) Див: постанова Уряду РФ від 17 травня 2002 р. N 319 "Про уповноваженого федеральному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб як індивідуальних підприємців" (з ізм. І доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 20. Ст. 1872; Положення про федеральної податкову службу, затв. постановою Уряду РФ від 30 вересня 2004 р. N 506 (із змінами. та доп.) / / СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.
  * (225) Див: Положення про федеральної реєстраційній службі, затв. указом Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. N 1315 (із змінами. та доп.) / / СЗ РФ. 2004. N 42. Ст. 4110.
  * (226) Див: Закон РФ від 2 грудня 1990 р. N 395-I "Про банки і банківську діяльність" (в ред. ФЗ від 24 липня 2007 р. N 214-ФЗ (з ізм. Та доп.)) / / СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
  * (227) Див: ст. 38 ФЗ від 26 липня 2006 р. N 135-ФЗ "Про захист конкуренції" / / Відомості Верховної. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434.
  * (228) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. С. 141 (автор коментаря - В.А. Рахмилович).
  * (229) Закон виключає звідси вимоги громадян з відшкодування збитків у формі упущеної вигоди і по сплаті сум фінансових санкцій, а також громадян-підприємців (ст. 23 ЦК), адвокатів і нотаріусів, що використовують банківські рахунки для ведення підприємницької (професійної) діяльності. Зазначені кредитори є кредиторами четвертої черги.
  * (230) Див: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. С. 127 (автори коментаря - В.П. Мозолин, А.П. Юденков).
  * (231) Див: ФЗ від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (232) Див: Закон РФ від 19 червня 1992 р. N 3085-I "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки в Російській Федерації)" (з ізм. Та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1788.
  * (233) Серед кредиторів третьої черги особняком (як і при звичайній ліквідації) коштують заставні кредитори, вимоги яких задовольняються за рахунок вартості предмета застави перед іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги, права вимоги за якими виникли до укладення відповідного договору застави.
  * (234) Див: ФЗ від 25 лютого 1999 р. N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1097.
  * (235) Далі - товариство. Детальніше див: Москва Л., Рівний В. Повне товариство в сучасному польському і російському праві (порівняльний аналіз) / / Цивільне законодавство / під ред. А.Г. Діденко. Алмати, 2006. Вип. 24. С. 20-83.
  * (236) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 272 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (237) Див: Кураєв В.М. Правове становище господарських товариств: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 7-8, 22.
  * (238) Є думка, що аж до моменту реєстрації нового суб'єкта права між засновниками існує просте товариство, а у відносинах між засновником і ще не створеною юридичною особою - особливий випадок ведення чужих справ без доручення (причому в інтересах не тільки майбутнього юридичної особи, а й самих засновників). Вказується також, що рішення засновників про створення юридичної особи само по собі може мати конституирующее значення для виникнення "попереднього юридичної особи" - правоспособного, але не дієздатного суб'єкта права, що тягне доцільність подвійної реєстрації юридичної особи - попередньої і остаточної (див.: Козлова Н . В. Правосуб'єктність юридичної особи по російському цивільному праву: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 22-23, 30, 36).
  * (239) Див: ФЗ від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431. Тут і далі - Закон про реєстрацію.
  * (240) На цей рахунок є й інші думки (див.: Козлова Н.В. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств: автореф. Дис ... канд. Юрид. Наук. М., 1993. С. 18).
  * (241) Учасник має право відмовитися від участі в товаристві, заснованому на невизначений термін, заявивши про це не менш ніж за шість місяців до фактичного виходу (сторони не можуть змінити цей строк через імперативності правила). Учасник може достроково відмовитися від участі в товаристві, створеному на певний термін, правда, тільки за наявності поважної причини (див. ст. 77 ЦК).
  * (242) Це питання пропонується віддати на виключний розсуд засновників (див.: Кураєв В.М. Указ. Соч. С. 8, 18-19). Відома думка, що повні товариші в силу специфіки відповідальності має право (але не зобов'язані) вносити вклади (див.: Козлова Н.В. Указ. Соч. С. 29).
  * (243) Див: Фомічова С.В. Зміни в повному товаристві / / Нариси з торговельного права / під ред. Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 1998. Вип. 5. С. 110.
  * (244) Це правило стосується також спадкоємця (правонаступника) вибулого учасника: не ставши членом товариства, він проте відповідає за зобов'язаннями товариства перед третіми особами, за якими відповідав би вибулий товариш, в межах перейшло до нього майна останнього (абз. 3 п. 2 ст. 78 ЦК). Передбачений в абз. 2 п. 2 ст. 75 ГК термін є скороченим терміном позовної давності (п. 1 ст. 197 ЦК), який встановлений для спеціального випадку - відповідальності учасника, який вибув із товариства, в умовах коли саме товариство продовжує існувати з рештою складом учасників. Тому при вирішенні всіх інших питань (зокрема, солідарно-субсидіарної відповідальності учасників товариства) за відсутністю застереження закону про інше слід виходити із загального - трирічного - терміну позовної давності (ст. 196 ЦК).
  * (245) Див: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 11, 15-16, 25-27.
  * (246) Далі - коммандіта. Детальніше див: Москва Л., Рівний В. Товариство на вірі (командитне товариство) в сучасному польському і російському праві / / Правознавство. 2006. N 1. С. 81-116.
  * (247) Див: Кураєв В.М. Указ. соч. С. 10-11, 20, 23.
  * (248) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, Частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 177-178 (автор статті - Г.Є. Авілов).
  * (249) СР соотв.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, Частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. С. 178 (автор коментаря - Г.Є. Авілов); Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, Частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 178 (автор коментаря - Ю.П. Світ).
  * (250) Це не стосується випадків, коли учасниками коммандіти є фізична особа (вкладник) і створене ним одночленная господарське товариство (повний товариш): ніяких заборон щодо цих двох - формально різних суб'єктів права - закон не встановлює.
  * (251) Закон не уточнює, мається на увазі повернення вкладу в натурі або його еквівалента. Це повинен вирішувати установчий договір коммандіти, визначаючи порядок повернення вкладу (подп. 3 п. 2 ст. 85 ЦК). Якщо внеском були гроші або інші родові (юридично замінні) речі, питання про характер виплати вкладу не виникає, проте повернути в натурі індивідуально-визначену річ можна, якщо до складеного капіталу коммандіти вкладник передав право користування нею.
  * (252) Див: Кураєв В.М. Указ. соч. С. 8, 18-19.
  * (253) Див: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 29; Бортніков С.П. Деякі проблеми
  правового становища товариства на вірі (командитного товариства):
  автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 1996. С. 18.
  * (254) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. С. 180 (автор коментаря - Ю.П. Світ).
  * (255) Далі - кооператив.
  * (256) СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321 (далі - Закон про ПК).
  * (257) СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870 (далі - Закон про сільгоспкооперацію).
  * (258) Див: Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права (за вид. 1896 р.). У 3 т. М., 2003. Т. 3. С. 494-496.
  * (259) Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права (за вид. 1914 р.). М., 1994. С. 110, 111, 116. Детальніше див: Пахман С.В. Звичайне цивільне право в Росії (за вид. 1877, 1879 рр.. - Соотв. Т. 1, 2). М., 2003. С. 205-274.
  * (260) Детальніше див: Абова Т.Є. Виробничі кооперативи в Росії. Правові проблеми теорії та практики / / Держава і право. 1998. N 8. С. 73, 74; Тичинін С.В. Цивільно-правове регулювання споживчої кооперації в Росії. СПб., 2004. С. 53-123.
  * (261) Див: Берсункаев Г.Е. Виробничі кооперативи: особливості правового статусу / / Правове становище суб'єктів підприємницької діяльності / під ред. В.С. Бєлих. Єкатеринбург, 2002. С. 114-115.
  * (262) І тільки від кооперативних господарств (так званих коопхозов), статус і діяльність яких регулює Закон про сільгоспкооперацію, потрібно, щоб їх засновниками та членами були голови селянських (фермерських) господарств (тобто підприємці - див п. 2 ст. 23 ЦК) і (або) громадяни, які ведуть особисті підсобні господарства.
  * (263) З'єднувальний союз "і" та розподільчий "або" використані одночасно не випадково: оскільки законодавець, формулюючи правила п. 4 ст. 109 ЦК, навряд чи прагнув до встановлення єдиного (однакового) критерію розподілу прибутку і ліквідаційної квоти (СР п. 2 ст. 32 Закону "Про акціонерні товариства"), критерії їх розподілу можуть збігатися або не збігатися.
  * (264) Далі - суспільство.
  * (265) СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785 (далі - Закон про ТОВ).
  * (266) За відсутністю спеціальних правил докладніше про солідарітете див. ст. 323-325 ЦК, а про субсидіарну відповідальність - ст. 399 ГК.
  * (267) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 287, 297 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (268) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1 (далі - Закон про АТ).
  * (269) Далі - суспільство, відкрите (закрите) суспільство. Детальніше див: Тарасов І.Т. Вчення про акціонерних компаніях (за вид. 1878 р.). М., 2000; Могилевський С.Д. Правові основи діяльності акціонерних товариств. М., 2004.
  * (270) У правилах ЦК та Закону про АТ можна виявити наступне розбіжність: абз. 1 п. 1 ст. 97 ГК формулює як ознаки відкритих товариств можливість акціонерів відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів, тоді як абз. 4 п. 1 ст. 2 Закону про АТ говорить про можливість відчуження акцій без згоди інших акціонерів та товариства як про право всякого акціонера (в будь-якому суспільстві). Як видно, Кодекс при характеристиці відкритих товариств пов'язує воєдино три різних поняття: а) можливість відчуження акцій без згоди інших акціонерів, б) відкрита підписка на акції (і їх вільний продаж), в) відсутність переважного права придбання акцій. Навпаки, Закон про АТ відособляє перше поняття, визнаючи за ним універсальний характер, від двох інших, які є приватними і з цієї причини кваліфікують відкрите суспільство. Зрозуміло, відсутність можливості і необхідності погоджувати відчуження акцій не слід змішувати з відсутністю (у відкритих суспільствах) переважного права придбання акцій, однак не менш справедливо інше: переважне право придбання акцій (у закритих суспільствах) обмежує свободу їх відчуження і здатне блокувати таку свободу.
  * (271) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 292 (виноска), 298 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (272) СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3611 (далі - Закон про народні підприємствах).
  * (273) Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2002. С. 188 (автор глави - І.В. Єлісєєв).
  * (274) Детальніше див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 301-303 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (275) Далі - підприємство. Детальніше див: Рівний В.В. Модель унітарного підприємства в праві і законодавстві Російської Федерації / / Цивільне законодавство / під ред. А.Г. Діденко. Алмати, 2004. Вип. 20. С. 206-229.
  * (276) СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746 (далі - Закон про УП).
  * (277) Див: Коритов С.О. Юридична природа права господарського відання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 6, 14-15.
  * (278) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 315-319 (автор глави - Е.А. Суханов); Коментар до Федерального закону "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" / під ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2003. С. 4, 20 (автор коментаря - М.Ю. Тихомиров); Зінченко С.А., Галів В.В. Власність і похідні речові права: теорія і практика. Ростов н / Д., 2003. С. 158-159.
  * (279) Див: Єршова І.В. Правовий режим державного майна в господарському обороті: теоретичні засади та шляхи вдосконалення: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 7, 19, 32-33.
  * (280) Див: Толстой Ю.К. До розробки теорії юридичної особи на сучасному етапі / / Проблеми сучасного цивільного права / під ред. В.Н. Литовкіна, В.А. Рахмилович. М., 2000. С. 109-111.
  * (281) Альтернативою підприємству виступає акціонерне товариство, яке на відміну від підприємства: а) є корпоративною організацією і б) власником майна, отриманого від учасників і набутого в результаті господарської діяльності; в) має за загальним правилом універсальну правоздатність.
  * (282) Беручи до уваги зміст ст. 6 Закону про УП, заборону на створення дочірніх підприємств можна пояснити не стільки прагненням законодавця обмежити самостійність підприємств і посилити контроль за державним і муніципальним майном, скільки логічним продовженням правил, передбачених у п. 2 ст. 88 та абз. 2 п. 6 ст. 98 ГК (тобто боротьбою законодавця з так званим ефектом матрьошки).
  * (283) Казенні підприємства вперше з'явилися в Указі Президента РФ від 23 травня 1994 р. N 1003 "Про реформу державних підприємств" / / Відомості Верховної. 1994. N 5. Ст. 393. Незабаром двома постановами Уряду РФ (від 12 серпня 1994 р. N 908 та від 6 жовтня 1994 р. N 1138) були затверджені Типовий статут казенного заводу (казенної фабрики, казенного господарства), створеного на базі ліквідованого федерального державного підприємства, та Порядок планування та фінансування діяльності казенних заводів (казенних фабрик, казенних господарств). Відомо, що в Указі Президента РФ була реалізована точка зору Держкоммайна Росії, тому придбання підприємством статусу казенного розглядалося як санкція за нецільове використання федеральних коштів, порушення правил використання закріпленої нерухомості, відсутність прибутку за підсумками останніх двох років діяльності. У постанові Уряду РФ, яким затвердили Порядок планування та фінансування діяльності казенних заводів (казенних фабрик, казенних господарств), навпаки, перемогла думка промислових відомств, тому казенні підприємства, спочатку "потрапили на лавку штрафників", отримали помітні преференції і пільги в порівнянні з іншими підприємствами (у тому числі в питаннях робочих місць, гарантованих замовлень, заробітної плати та ін.)
  * (284) Див: Діденко А.Г. Про поняття "право оперативного управління" і "право господарського відання" та їх законодавчому відображенні / / Цивільне законодавство / під ред. А.Г. Діденко. Алмати, 2003. Вип. 15. С. 68-69.
  * (285) Див: п. 40 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС . 1996. N 9.
  * (286) У зв'язку з цим див.: постанова Уряду РФ від 10 квітня 2002 р. N 228 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання федерального майна, закріпленого в господарському віданні федеральних державних унітарних підприємств" та затверджені ним Правила розробки і затвердження програм діяльності і визначення підлягає перерахуванню до федерального бюджету частини прибутку федеральних державних унітарних підприємств / / СЗ РФ. 2002. N 15. Ст. 1440.
  * (287) Див абз. 3 п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації").
  * (288) Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 83-108.
  * (289) Див: постанова Уряду РФ від 31 серпня 2000 р. N 649 "Питання державної реєстрації прав на нерухоме майно, що перебуває у федеральній власності" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2000. N 37. Ст. 3718.
  * (290) Див: РГ. 2004. 28 січня.
  * (291) На думку деяких дослідників, заборона щодо розподілу прибутку некомерційними організаціями не поширюється на виручку тих некомерційних організацій, які не витягують прибутку, тобто не ведуть підприємницьку діяльність.
  * (292) Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. I / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., Перераб. і доп., М., 2004. С. 327.
  * (293) Як зазначає І.В. Єлісєєв, "в сьогоднішній Росії більшість некомерційних організацій, не виключаючи і фінансовані власником установи, просто змушене займатися підприємництвом, щоб звести кінці з кінцями" / / Цивільне право: підручник. Т. 1. 6-е вид., Перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К Толстого. М., 2002. С. 776.
  * (294) Інтернет-сайт МНС: http://www.nalog.ru/html/prog/1UR_2005_01_01.xls
  * (295) Законодавство у цій сфері структуровано виходячи зі сфери діяльності, а не організаційних особливостей. Таким чином, правове становище юридичної особи однієї і тієї ж організаційної форми (наприклад, споживчого кооперативу) може дещо відрізнятися залежно від напряму його діяльності (зокрема, законодавством передбачено особливості правового становища сільськогосподарських житлових кооперативів).
  * (296) CЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145.
  * (297) СЗ РФ. 1995. N 21. Ст. 1930.
  * (298) Далеко не всі з названих на законі різновидів некомерційних організацій володіють особливостями, які об'єктивно виділяли б їх у системі цивільного законодавства і були б достатніми для визнання їх самостійними організаційно-правовими формами юридичних осіб.
  * (299) Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1797.
  * (300) Відомості РФ. 1992. N 46. Ст. 2615; 2001. N 1 (ч. I). Ст. 2; N 53. (Ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 52 (ч. I). Ст. 5132; 2003. N 52. (Ч. I). Ст. 5038.
  * (301) Це положення викликає справедливу критику вчених (див., напр.: Суханов Є.А. Проблеми розвитку законодавства про комерційні організації / / Господарство право. 2002. N 5. С. 53).
  * (302) Слід розрізняти терміни "засновник" і "член організації". Засновники є у всіх некомерційних організацій, навіть не заснованих на членстві, - це особи, які прийняли рішення про створення даної юридичної особи. Після державної реєстрації організації засновники автоматично стають її членами (учасниками). Зміна складу засновників організації в загальному випадку неможливо, так як це означало б зміну "заднім числом" доконаного факту.
  * (303) СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3340.
  * (304) Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1788.
  * (305) Виняток становить ситуація, коли засновники наділять створювану організацією не правом власності на саму річ, а лише правомочием користування нею юридичною особою (див. п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Бюлетень НД 1996. N 9).
  * (306) В споживчих кооперативах радою іменується представницький (волеобразующіе) орган.
  * (307) Під терміном "можливості некомерційної організації" в цьому випадку розуміються належать організації майно, майнові та немайнові права, можливості в області підприємницької діяльності, інформація про діяльність та плани, що має для неї цінність.
  * (308) СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3031.
  * (309) СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
  * (310) Терміни "член" і "учасник" громадського об'єднання не рівнозначні. Учасниками громадського об'єднання є особи, що належать до нього (підтримуючі його мети або беруть участь у його діяльності) без обов'язкового оформлення умов своєї участі. Членство передбачає більш тісний зв'язок: участь цих осіб у діяльності об'єднання фіксується документально, члени не тільки мають права, але і несуть обов'язки, передбачені статутом. Відповідно законодавство розрізняє два види громадських об'єднань - засновані на членстві (у першу чергу громадські організації) і засновані на участі.
  * (311) Деякі види некомерційних організацій, наприклад некомерційні партнерства, є універсальними, оскільки мають ознаки як тієї, так і іншої групи.
  * (312) Ця форма передбачена Федеральним законом від 17 червня 1996 р. "Про національно-культурної автономії" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 25.
  * (313) Див: Іванова І.Ю., Ліборакіна М.І., Толмасова А.К. Оподаткування російських некомерційних організацій: теорія і практика. М., 2004. С. 12.
  * (314) Квашонкін А.В. Організаційно-правові форми, створення і реєстрація НКО в Російській Федерації. Проблеми та особливості законодавства / / Державне управління. Електронний вісник. 2005. N 6.
  * (315) Благодійної діяльністю можуть займатися організації самих різних організаційно-правових форм, в першу чергу фонди. Разом з тим закон передбачає спеціальну організаційно-правову форму - благодійну організацію.
  * (316) Див: Кумарітова А. Благодійні організації в цивільному законодавстві / / Право і економіка. 2006. N 3.
  * (317) Благодійна діяльність визначена як добровільна діяльність громадян та юридичних осіб за безкорисливої (безоплатної або на пільгових умовах) передачі громадянам або юридичним особам майна, у тому числі грошових коштів, безкорисливого виконання робіт, надання послуг, надання іншої підтримки (ст. 1 Закону про благодійну діяльність).
  * (318) СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.
  * (319) СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.
  * (320) Відомості РФ. 1992. N 18. Ст. 961.
  * (321) Детальніше про товарні біржі див.: Цивільне право: підручник. У 2 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 1993. С. 276-278.
  * (322) Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз) перетворюється в господарське товариство або спілку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або брати участь у діяльності такого суспільства.
  * (323) Відомості РФ. 1993. N 33. Ст. 1309.
  * (324) СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4697.
  * (325) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 148.
  * (326) СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950.
  * (327) При цьому більш ніж у половині суб'єктів Федерації політична партія повинна мати регіональні відділення чисельністю не менше 500 членів політичної партії. В інших регіональних відділеннях чисельність кожного з них не може становити менше 250 членів політичної партії (ст. 3 Закону про політичні партії).
  * (328) На відміну від установ підрозділу політичної партії відповідають за своїми зобов'язаннями які у їх розпорядженні майном. При недостатності зазначеного майна субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями регіонального відділення чи іншого зареєстрованого структурного підрозділу політичної партії несе політична партія.
  * (329) СЗ РФ. 1995. N 35. Ст. 3506.
  * (330) СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870.
  * (331) СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3420.
  * (332) СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2963; 1998. N 15. Ст. 1794; 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 2; N 12. Ст. 1093.
  * (333) СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801.
  * (334) Слово "фонд" використовується також у найменуваннях комерційних (наприклад, інвестиційний фонд) та державних організацій (наприклад, фонд майна, пенсійний фонд).
  * (335) Див постанову Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 24 вересня 2002 р. N 6609/02 / / Вісник ВАС. 2003. N 1.
  * (336) СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.
  * (337) Див п. 3 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 червня 2006 р. N 21 "Про деякі питання практики розгляду арбітражними судами спорів за участю державних і муніципальних установ, пов'язаних із застосуванням статті 120 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС. 2006. N 8.
  * (338) СЗ РФ. 2003. N 52 (ч. I). Ст. 5029.
  * (339) У теорії прав "корпорація" - об'єднання декількох осіб - традиційно протиставляється "установі", яке має єдиного засновника.
  * (340) Зокрема, організаційна єдність убачається в структурі РФ, її суб'єктів, муніципальних утворень як колективних утворень; відокремлене майно - у державній та муніципальній формах власності; тощо (Див. підр.: Цивільне право: підручник / під. Ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. Ч. 1. 2-е вид. М., 2002. С. 125-126 (автор глави - А.І. Масляєв); Цивільне право: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. Ч. 1. М., 2005. С. 105 (автор глави - А.І. Масляєв)).
  * (341) У літературі звертається увага на те, що деякі класичні ознаки юридичної особи стосовно до держави і муніципальних утворень отримують інше наповнення (див. підр.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. 6-е вид. М., 2005. С. 219 (автор глави - А.А. Іванов)).
  * (342) Див, напр.: Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. 2-е вид. М., 2004. С. 282 (автор глави - Е.А. Суханов); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. М., 2005. С. 293 (автор глави - А.П. Сергєєв).
  * (343) На сторінках наукової літератури можна зустріти думку про те, що називати державу обличчям, нехай навіть і особливим, навряд чи можливо, оскільки інакше не було б сенсу використовувати конструкцію юридичної особи, як це зроблено в ЦК (див.: Васильєва Е . Н. Цивільна правоздатність держави / / Суб'єкти цивільного права / під ред. Т.Є. Абова. М., 2000. С. 49). З подібною позицією важко погодитися, особливо якщо враховувати, що використання конструкції юридичної особи є лише юридико-технічним прийомом. Запропоноване автором позначення держави як суб'єкта цивільного права навряд чи що-небудь змінює, оскільки терміни "особи" і "суб'єкти" є синонімами і, по суті, несуть однакову смислове навантаження. До того ж така позиція прямо суперечить чинному ЦК, у якому положення про фізичних та юридичних особах, а також державі і муніципальних утвореннях об'єднані в єдиний підрозділ 2 ГК "Лица".
  * (344) Іншу думку, засноване на "теорії колективу" (про теорії, що пояснюють феномен юридичної особи, - див гол. 7 підручника), висловлено А.А. Івановим, який вважає неправильною характеристику держави як колективного утворення на основі понять з вчення про юридичних осіб, оскільки "бачити за державою колектив посадових осіб ... невірно" (див.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва , Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 218 (автор глави - А.А. Іванов)).
  * (345) Див підр. гл. 7 підручника.
  * (346) Тому характеристика Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень в якості "юридичних осіб публічного права" неприйнятна (подр. про поняття та прикладах юридичних осіб публічного права див.: Цивільне та торгове право капіталістичних країн / під ред. В.П . Мозоліна, М.І. Кулагіна. М., 1980. С. 53; Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 282 (автор глави - Е.А. Суханов)).
  * (347) Найчастіше про публічної влади говорять як влади державної, політичної. Якщо не вдаватися в нюанси відмінностей, існуючих між явищами, що позначаються цими термінами, цілком припустимо використовувати термін "публічна влада" як найбільш загальний за своїм значенням.
  * (348) У найзагальнішому вигляді, під соціальною владою розуміється здатність будь-чиєї волі надавати що б вплив на поведінку іншого суб'єкта (наприклад, влада в сім'ї, різних громадських організаціях тощо). Публічна ж влада як різновид соціальної влади поширюється на всі державно організоване суспільство в цілому, а не на окремі соціальні групи, забезпечуючи порядок і стабільність у суспільстві за допомогою економічного, ідеологічного та організаційно-правового впливу, що реалізується з допомогою спеціального апарату (див. підр.: Венгеров А.Б. Теорія держави і права: підручник. М., 1998. С. 87-88; Поляков А.В. Загальна теорія права: Феноменолого-комунікативний підхід: Курс лекцій. 2-е вид. СПб., 2003. С. 513-514).
  * (349) Див абз. 1 п. 2 ухвали Конституційного Суду РФ "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги відкритого акціонерного товариства" Центральна телекомунікаційна компанія "на порушення конституційних прав і свобод пунктом 2 статті 124 Цивільного кодексу Російської Федерації" від 5 липня 2005 р. N 297-О / / Документ офіційно не опублікований (далі - визначення Конституційного Суду РФ N 297-О).
  * (350) Попри те, що державні утворення (Російська Федерація і її суб'єкти) і муніципальні освіти мають різний конституційно-правовий статус, так як місцеве самоврядування в систему державної влади не входить (ст. 12 Конституції РФ). Однак самостійна реалізація державними і муніципальними утвореннями своїх повноважень у межах компетенції служить тим об'єднуючим ознакою, який дозволяє використовувати узагальнений термін "публічні освіти".
  * (351) СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 (далі - Закон про місцеве самоврядування).
  * (352) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор глави - А.П. Сергєєв).
  * (353) СР: "Російська Федерація, суб'єкти РФ і муніципальні освіти становлять особливу самостійну групу учасників цивільних правовідносин. Вони відрізняються від інших суб'єктів ... тим, що володіють владними повноваженнями" (Цивільне право: підручник / під. Ред. А . Г. Калпин, А.І. Масляєва. Ч. 1. С. 126 (автор глави - А.І. Масляєв)).
  * (354) Див, напр.: Цивільне право: підручник / за загальною ред. В.Ф. Яковлєва. М., 2005. С. 161, 162 (автор глави - О.В. Бойків).
  * (355) У зв'язку з цим досить складно визнати відповідним дійсності, принаймні в даний час, думка про те, що за порушення цивільних прав або невиконання обов'язків до публічно-правових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)).
  * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор глави - А. П. Сергєєв).
  * (357) Див: там же. С. 293.
  * (358) Про інших прикладах см.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 257-258 (автор коментаря - М.І. Брагінський).
  * (359) СЗ РФ. 1997. Ст. 11. N 1238.
  * (360) Про інших прикладах см.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / відп. ред. О.Н. Садиков. С. 258 (автор коментаря - М.І. Брагінський).
  * (361) Про прикладах подібних судових справ див.: Визначення Конституційного Суду РФ N 297.
  * (362) Аналіз різних думок див., напр.: Васильєва Є.М. Цивільна правоздатність держави. С. 49.
  * (363) Див, напр.: Цивільне право: підручник / за ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. М., 1998. С. 140 (автор глави - В.А. Плетньов); Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. 2-е вид. М., 2003. С. 358 (автор глави - М.І. Брагінський).
  * (364) Можна погодитися з думкою про те, що виявлення характеру правоздатності направлено на з'ясування питання про те, який принцип лежить в основі її змісту - вичерпний або невичерпний перелік допустимих прав (див.: Васильєва Є.М. Цивільна правоздатність держави. З . 51).
  * (365) Див, напр.: Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 283 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (366) Див, напр.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 221 (автор глави - А.А. Іванов).
  * (367) Див, напр.: Васильєва Є.М. Цивільна правоздатність держави. С. 55.
  * (368) У літературі висловлено думку (правда, яке не отримало підтримки) про те, що в цивільному обороті беруть участь не публічні освіти як самостійні суб'єкти, а господарські публічні організації, тобто однойменні особи, мають цивільну правосуб'єктність (див.: Пятков Д.В. Про цивільну правосуб'єктності Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень / / Журнал російського права. 1999. N 10. С. 78-80).
  * (369) Див, напр.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. Т. 1. С. 225 (автор глави - А.А. Іванов).
  * (370) Законодавче визначення "компетенції", а одно "повноважень" відсутня. В цілому, не вникаючи в змістовні і формальні нюанси, можна вважати, що компетенція, у найзагальнішому вигляді, означає сукупність функцій і повноважень, якими наділений той чи інший орган або посадова особа для виконання покладених на нього завдань. Повноваження, в свою чергу, є частиною компетенції і являють собою сукупність прав та обов'язків, нерозривно пов'язаних один з одним.
  * (371) Негативна відповідь на це питання - див: Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 286.
  * (372) СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.
  * (373) СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.
  * (374) СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
  * (375) СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.
  * (376) СЗ РФ. 2004. N 50. Ст. 5073.
  * (377) Крім того, залежно від суб'єктного складу перераховані види відносин можуть носити характер як внутрішніх, тобто без участі іноземних суб'єктів, так і зовнішніх, міжнародних, тобто ускладнених іноземним елементом (іноземні фізичні та юридичні особи, публічні освіти), відносин. Проте зовнішні відносини належать до сфери міжнародного приватного права (розд. 6 ЦК) і тому не розглядаються в цьому підручнику.
  * (378) Вісник ВАС РФ. 1998. N 10 (далі - постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 8).
  * (379) СЗ РФ. 2004. N 49. Ст. 4897 (далі - постанова Уряду РФ N 691).
  * (380) Документ офіційно опублікований не був (далі - постанова Уряду РФ N 782).
  * (381) СЗ РФ. 2002. N 52 (2 ч.). Ст. 5229 (далі - постанова Уряду РФ про РФФД).
  * (382) СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3258.
  * (383) СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2571.
  * (384) СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. I). Ст. 3105.
  * (385) Див п. 5.18 постанови Уряду РФ "Про федеральної митної службу" від 26 липня 2006 р. N 459 / / СЗ РФ. 2006. N 32. Ст. 3569.
  * (386) Див п. 1 постанови Верховної Ради РФ "Про порядок використання найменувань" Росія "," Російська Федерація "і утворених на їх основі слів і словосполучень у назвах організацій та інших структур" від 14 лютого 1992 р. N 2355 - 1; абз. 6 ст. 14 ФЗ "Про громадські об'єднання" від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ; п. 5 ст. 8 ФЗ "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" від 26 вересня 1997 р. N 125-ФЗ / / СЗ РФ. 1997.N 39. Ст. 4465.
  * (387) Подр. про види договірних зобов'язань див. § 3 цієї глави.
  * (388) Подр. про види договірних зобов'язань див. § 3 цієї глави.
  * (389) Бюджетні установи необхідно відрізняти від автономних установ, оскільки за зобов'язаннями останніх публічні освіти не несуть субсидіарної відповідальності в силу прямої вказівки закону (абз. 5 п. 2 ст. 120 ЦК).
  * (390) Вісник ВАС. 2006. N 8.
  * (391) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / відп. ред. О.Н. Садиков. С. 266 (автор коментаря - М.І. Брагінський).
  * (392) На думку Вищого Арбітражного Суду РФ, державна (муніципальна) гарантія являє собою не пойменований в гол. 23 ГК спосіб забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань, при якому публічна освіта дає письмове зобов'язання відповідати за виконання особою, якій дається гарантія, зобов'язань перед третіми особами повністю або частково. Відповідно до правовідносин, що виникають у зв'язку з видачею державних (муніципальних) гарантій, застосовуються норми зі ст. 115-117 БК, що встановлюють особливості правового регулювання зазначених правовідносин і що обумовлюються специфікою їх суб'єктного складу, загальні положення ЦК про способи забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329 ЦК), а також в силу подібності даних правовідносин з відносинами, врегульованими нормами § 5 гл. 23 ГК, - норми ЦК про договір поруки (п. 1 ст. 6 ЦК). Тому права публічного освіти, який виконав на підставі наданої гарантії на користь кредитора грошове зобов'язання боржника, визначаються відповідно до положень ст. 365 ГК (абз. 2, 4, 5 п. 4 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ "Про деякі питання застосування арбітражними судами норм Бюджетного кодексу Російської Федерації" від 22 червня 2006 р. N 23 / / Вісник ВАС. 2006. N 8 (далі - постанова Пленуму ВАС РФ N 23)).
  По суті, Вищий Арбітражний Суд РФ, зайнявши позицію про самостійну природі гарантії публічного освіти, не зміг привести достатніх аргументів на користь своєї думки, фактично констатувавши, що така гарантія є спеціальною різновидом поруки.
  * (393) Зміст понять протиправності, шкоди і причинно-наслідкового зв'язку щодо публічних утворень не має специфіки, тому окремо в главі не розглядається (подр. див. гл. 30 підручника).
  * (394) Подр. про поняття скарбниці див. гл. 22 підручника.
  * (395) У силу принципу самостійної відповідальності при задоволенні позовів до публічним утворень в резолютивній частині рішення суду повинно вказуватися про стягнення грошових коштів за рахунок скарбниці відповідного публічно-правового утворення (абз. 3 п. 2 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 23) .
  * (396) Вісник ВАС. 1996. N 9 (далі - постанова пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ N 6/8).
  * (397) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.
  * (398) Див підр.: Постанова Верховного Суду РФ "Про розмежування державної власності Російській Федерації на федеральну власність, державну власність республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга і муніципальну власність "від 27 грудня 1991 р. N 3020-1 / / Відомості РФ. 1992. N 3. Ст. 89.
  * (399) Наприклад, відповідачем у справах про стягнення збитків, викликаних невиконанням публічно-правовою освітою обов'язки з відшкодування плати, що не отриманої від пільгових категорій споживачів, є безпосередньо публічно-правова освіта. З цього випливає, що стягнення проводиться з публічно-правової освіти та у разі, коли кошти на відшкодування неодержаної плати фактично були надані розпоряднику бюджетних коштів, але останній не виконав покладені на нього обов'язки (п. 17 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 23) .
  * (400) Зроблений висновок знаходить підтвердження в судовій практиці. На думку Вищого Арбітражного Суду РФ, при розгляді позовів про стягнення заборгованості за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги), пред'явлених до установам постачальниками (виконавцями), судам слід виходити з того, що норми ст. 226, 227 БК, що передбачають підтвердження і витрачання бюджетних коштів за укладеними установами договорами тільки в межах доведених до них лімітів бюджетних зобов'язань та затвердженого кошторису доходів і витрат, не можуть розглядатися в якості підстави для відмови в позові про стягнення заборгованості при прийнятті установою зобов'язань понад ці лімітів. При недостатності у установи грошових коштів для виконання зазначених зобов'язань власник майна установи несе субсидіарну відповідальність за даними зобов'язаннями (абз. 2, 3 п. 15 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 23).
  * (401) Відповідно, виконавчий лист про стягнення грошових коштів з публічно-правової освіти може бути пред'явлений стягувачем для примусового виконання судового пристава-виконавця лише у випадку, якщо виконання рішення суду не було вироблено за рахунок коштів бюджету протягом цього тримісячного строку (абз . 5 п. 3 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 23).
  * (402) Необхідно враховувати, що спеціальний порядок виконання судових актів про стягнення боргу з установи і власника його майна в порядку субсидіарної відповідальності за рахунок грошових коштів регламентується ст. 161, гл. 24.1 БК, за змістом яких стягнення спочатку звертається на перебувають у розпорядженні установи грошові кошти, а в разі їх недостатності - на грошові кошти субсидіарного боржника (абз. 9 п. 4 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ N 21).
  * (403) Незважаючи на відсутність у ЦК прямої вказівки на це, видається, що подібного роду особливості несення відповідальності у відносинах, ускладнених іноземним елементом, можуть бути встановлені законом і для муніципальних утворень.
  * (404) Крім того, фактично через невідповідність бюджетного законодавства цивільному подібний імунітет встановлений і у внутрішніх відносинах.
  * (405) Див також: Лунц Л.А., Маришева Н.І. Міжнародний цивільний процес / Курс міжнародного приватного права. У 3 т. М., 2002. С. 856-861.
  * (406) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 18.
  * (407) Див, напр.: Ст. 8, 9 Типової угоди, затвердженого постановою Уряду РФ "Про укладення угод між Урядом Російської Федерації та Урядами іноземних держав про заохочення і взаємний захист капіталовкладень" від 9 червня 2001 р. N 456 / / СЗ РФ. 2001. N 25. Ст. 2578.
  * (408) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (409) Див, напр.: Ст. 17 Закону РФ "Про космічну діяльність" від 20 серпня 1993 р. / / РГ. 1993. 6 жовтня.; СЗ РФ. 1996. N 50. Ст. 5609; ст. 33, 41 Повітряного кодексу РФ від 19 березня 1997 р. / / СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 1383 та ін
  * (410) Див, напр.: Правила реєстрації суден, що експлуатуються на внутрішніх судноплавних шляхах РФ, утв. наказом Міністерства транспорту РФ від 5 березня 1993 р. N 18 / / Російські вести. 1993. N 57 та ін
  * (411) Реєстрація повітряних, морських і річкових суден, космічних об'єктів і деяких інших тісно пов'язаних з ними об'єктів (наприклад, аеродромів та аеропортів) здійснюється в спеціальних державних реєстрах, що ведуться по кожному виду об'єктів.
  * (412) Дане положення Закону не випливає, однак, абсолютизувати, так як обов'язкової державної реєстрації підлягають права на те нерухоме майно, правовстановлюючі документи на яке оформлені після введення в дію цього Закону. Права на нерухоме майно, що виникли раніше, визнаються юридично дійсними і за відсутності їх державної реєстрації. Державна реєстрація таких прав проводиться за бажанням їхніх власників (п. 1 ст. 6 Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним").
  * (413) Див, напр., Федеральний закон "Про валютне регулювання та валютний контроль" від 12 грудня 2003 р. (в ред. Від 29 червня 2004 р.) / / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859; 2004. N 27. Ст. 2711; Федеральний закон "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" від 26 березня 1998 р. (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.
  * (414) Карась І.З. Економічний і правовий режим інформаційних ресурсів / / Право і інформатика / під ред. Е.А. Суханова. М., 1990. С. 40.
  * (415) Навряд чи перелік об'єктів цивільних прав, що міститься в ст. 128 ЦК, може розглядатися як вичерпний; швидше він вказує на найбільш поширені їх об'єкти. Такий підхід більшою мірою відповідає таким принципам цивільного права, як принципи дозволительной спрямованості цивільно-правового регулювання і свободи договору.
  * (416) Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7.
  * (417) Одним з результатів тривалого ігнорування організаційних відносин є нерозробленість доктриною цивільного права питань про юридичну природу актів органів управління господарських товариств, зокрема про можливість застосування до них норм про угоди і недійсних угодах.
  * (418) Див: Brunner H. Die Wertpapiere / / Handbuch des deutschen Handels-, See-und Wechselrechts. Herausgegeben von Dr. W. Endemann. Leipzig, 1882. Bd. 2. S. 147.
  * (419) Див: Baumbach A., Hefermehl W. Wechselgesetz und Scheckgesetz mit Nebengesetzen und einer Einfuhrung in das Wertpapierrecht. 21 Aufl. Munchen, 1999. S. 3.
  * (420) Див: Schwerin CFWechsel-und Scheckrecht einschlieBlich der Grundbegriffe des Wertpapierrechts. 2 Aufl. Berlin und Leipzig, 1934. S. 11.
  * (421) В абз. 3 п. 1 та п. 2 ст. 149 ЦК йдеться про "операціях з бездокументарними цінними паперами". З п. 2 цієї статті випливає, що під такими операціями розуміються операції, що здійснюються щодо прав, фіксація яких проведена в бездокументарній формі. Неважко, однак, бачити, що вказані угоди не є угодами (операціями), здійснюваними в відношенні "бездокументарних цінних паперів", тобто бездокументарної форми фіксації відповідних прав. Неможливість здійснення угод з "без документарними цінними паперами" свідчить про те, що правова фігура "бездокументарних цінних паперів" не має ніякого практичного значення.
  * (422) Див: Rehfeldt B., Zollner W. Wertpapierrecht: ein Studienbuch. 12 Aufl. Munchen, 1978. S. 6, 13-14; Meier-Hayoz A., von der Crone H.C. Wertpapierrecht. 1 Aufl. Bern, 1985. S. 297, 298.
  * (423) Див: Агарков М.М. Вчення про цінні папери. М., 1927. С. 24-27; Крашенинников Е.А. Іменна акція як цінний папір / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1995. Вип. 2. С. 6-8. Слід визнати помилковим твердження Е.А. Суханова, ніби ректа-папери не є цінними паперами з точки зору чинного російського ЦК (див.: Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М., 2004. Т. 1. С. 423. Прим. 1).
  * (424) З тієї обставини, що представницькою папір легітимує будь-якого, хто може пред'явити папір зобов'язаному особі, було б неправильно слідом за Є.А. Сухановим робити висновок, що "будь-який її власник визнається уповноваженою особою" (Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. Т. 1. С. 422-423). Суб'єктом права з представницькою папери є не "будь-який її власник", а власник паперу. Особа, незаконно заволоділа папером, не стає ні власником паперу, ні носієм посвідченого нею права, хоча і може реалізувати його, пред'явивши папір боржнику (див.: Locher E. Das Recht der Wertpapiere. Tubingen, 1947. S. 20; Hueck A. , Canaris C.-W. Recht der Wertpapiere. 12 Aufl. Munchen, 1986. S. 24; Крашенинников Є.А. Цінні папери на пред'явника. Ярославль, 1995. С. 26-27, 77-78; Чуваків В.Б . До проблеми класифікації цінних паперів / / Кодекс-info. 2001. N 2. С. 19. Прим. 2).
  * (425) Див: Brunner H. Op. cit. S. 168.
  * (426) Публічна достовірність паперу має значення лише щодо особи, сумлінно придбав папір у попереднього власника. Дія публічної достовірності і обумовленого нею початку обмеження заперечень не поширюється на первісного, а також на недобросовісного набувача паперу.
  * (427) Див: Агарков М.М. Указ. соч. С. 31, 32; Крашенинников Е.А. Цінні папери на пред'явника. С. 20-23.
  * (428) Див: Hueck A., Canaris C.-W. Op. cit. S. 26, 27.
  * (429) Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Munchen und Leipzig, 1914. Bd. 2. Halfte 1. S. 45; Крашенинников Е.А. Індосамент і договір про передачу векселя / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2002. Вип. 9. С. 71. Прим. 16.
  * (430) Абзац 2 п. 3 ст. 146 ГК наказує: "Індосамент, здійснений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на ... індосата". Це припис страждає недоліками двоякого роду. По-перше, при передачі ордерного цінного паперу за допомогою індосаменту засвідчене папером право не переноситься на індосата, а виникає в його особі знову в силу набуття ним права власності на папір. По-друге, для того щоб індосат став власником ордерного паперу і, як наслідок цього, уповноваженою по паперу особою, одного лише вчинення індосаменту недостатньо: крім індосаменту потрібні угоду про перехід права власності на папір і передача паперу набувачеві, які утворюють договір про передачу паперу у власність.
  * (431) Ribi H. Von der Ubertragung der Wertpapiere. Aarau, 1959. S. 141-142; Крашенинников Е.А. Цінні папери на пред'явника. С. 75.
  * (432) В абз. 3 п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 4 грудня 2000 р. N 33/14 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів" має право звернутися до суду з вимогою про примусове стягнення за векселем лише за наявності спеціального доручення індосанта, що надає йому право на здійснення таких процесуальних дій від імені довірителя (індосанта) ". Однак це твердження хибне. Для ведення процесу препоручительной індосат не потребує якомусь особливому уповноваження. Видане йому доручним индоссантом повноваження на отримання вексельної суми покриває також позов про стягнення за векселем і виконавче виробництво (див.: Stranz M. Wechselgesetz. Kommentar. 14 Aufl. Berlin, 1952. S. 142; Bulow P. Wechselgesetz. Scheckgesetz. Allgemeine Geschaftsbedingungen. 2 Aufl. Heidelberg, 1995. S . 218; Крашенинников Е.А. препоручительную індосамент / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2000. Вип. 7. С. 7, 8; Трегубенко Є.Ю. Ордерні цінні папери. Ярославль, 2002. С. 67. Прим. 30).
  * (433) Див, напр.: Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. Т. 1. С. 423 (автор глави - Є. А. Суханов).
  * (434) Brunner H. Op. cit. S. 178 ff.; Locher E. Op. cit. S. 25; Rehfeldt B., Zollner W. Op. cit. S. 9, 10; Baumbach A., Hefermehl W.Op. cit. S. 30.
  * (435) Дотримуючись погляду Е.А. Суханова на передачу іменних цінних паперів, довелося б визнати: 1) що набувач посвідченого таким папером права набуває його в тому вигляді, в якому воно належало раніше кредитору по паперу (ст. 384 ЦК), хоча в силу публічної достовірності цього паперу йому належить право , незалежне від права його попередника, 2) що зобов'язана за такому папері особа може протиставити вимогу добросовісного набувача папери заперечення з особи його попередника (ст. 386 ЦК), заява яких виключається пов'язаним з публічною достовірністю іменного цінного паперу початком обмеження заперечень.
  * (436) Див: Крашенинников Е.А. Правова природа ректа-паперів / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1996. Вип. 3. С. 10.
  * (437) Див: Rehfeldt B., Zollner W. Op. cit. S. 10; Gursky K.-H. Wertpapierrecht. Heidelberg, 1989. S. 14.
  * (438) Див: Schwerin C.F. Op. cit. S. 48; Locher E. Op. cit. S. 47, 48; Baumbach A., Hefermehl W.Op. cit. S. 265, 266; Крашенинников Е.А. Цінні папери на пред'явника. С. 82, 83.
  * (439) До ректа-паперів ст. 148 ЦК може застосовуватися за аналогією.
  * (440) Крашенинников Е.А. Презентаційна природа векселя і викличний виробництво / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1999. Вип. 6. С. 72; Трегубенко Є.Ю. Амортизація ордерних цінних паперів / / Збірник статей до 50-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 103.
  * (441) Jacobi E. Grundrib des Rechts der Wertpapiere im allgemeinen. 3 Aufl. Leipzig, 1928. S. 88 mit Anm. 2.
  * (442) Baumbach A., Hefermehl W.Op. cit. S. 423.
  * (443) Див: Крашенинников Е.А. Про недоліки ст. 294 ЦПК РФ / / Російський щорічник цивільного та арбітражного процесу. 2002-2003. N 2. СПб., 2004. С. 68, 69.
  * (444) Див: Ulmer E. Das Recht der Wertpapiere. Stuttgart und Berlin, 1938. S. 92.
  * (445) Див: Hueck A., Canaris C.-W. Op. cit. S. 162; Gursky K.-H. Op. cit. S. 5.
  * (446) Див: Leonhard F. Allgemeines Schuldrecht des BGB. Munchen und Leipzig, 1929. S. 680, 681; Siber H. Schuldrecht. Leipzig, 1931. S. 144; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 14 Aufl. Munchen, 1987. Bd. 1. S. 576; Medicus D. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 10 Aufl. Munchen, 1998. S. 344.
  * (447) Див, напр.: Цивільне право. У 4 т. / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. 2-е вид. М., 2004. С. 723-727 (автор глави - А.Є. Шерстобитов); Красавчикова Л.О. Поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві Російської Федерації. Єкатеринбург, 1994. С. 4-27; Кузнєцової М.Н. Особисті немайнові права громадян. М., 2000. С. 8-22; Дробишевська Т.В. Особисті немайнові права громадян та їх цивільно-правовий захист. Красноярськ, 2004. С. 22-41.
  * (448) Див, напр.: Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 299-323 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (449) Досить поширеним є підхід, відповідно до якого замість визначення конкретних нематеріальних благ наводиться їх перелік (див., напр.: Цивільне право Росії. Загальна частина: курс лекцій / за загальною ред. О.Н. Садикова. М. , 1998. С. 281, 282.
  * (450) Див, напр.: Голубєв К.І., Наріжний С.В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту немайнових благ особистості. СПб., 2000. С. 43.
  * (451) Див, напр.: Кузнєцової М.Н. Указ. соч. С. 15, 16.
  * (452) Більш переважно іменувати дані блага "особистими немайновими", оскільки цей термін дозволяє краще відобразити їх особливості. Однак, враховуючи позицію законодавця, ми будемо дотримуватися традиційного терміна.
  * (453) У літературі пропонуються і інші визначення нематеріальних благ. Наприклад, під останніми розуміються такі блага і свободи, які не мають економічного змісту, невіддільні від особистості і визнані чинним законодавством (Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. 6 - е вид. М., 2002. С. 378 (автор глави - Т.А. Фаддеева)). Загалом з подібним визначенням можна погодитися. Проте воно представляється недостатньо повним, оскільки по-перше, не розкриває самого поняття "блага" (а також поняття "свободи") і, по-друге, не відображає цільову спрямованість нематеріальних благ.
  * (454) Див, напр.: Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин: єдність і диференціація. Л., 1988. С. 117, 118; Голубєв К.І., Наріжний С.В. Указ. соч. С. 52.
  * (455) Див підр.: Кузнєцової М.Н. Указ. соч. С. 14.
  Іноді даний методологічний недолік дослідження нематеріальних благ намагаються нівелювати поділом всіх нематеріальних благ на два рівня, до першого з яких безпосередньо відносять нематеріальні блага (що належать від народження), а до другого - особисті немайнові права на них (що виникають в силу закону) (див., напр.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 379 (автор глави - Т.А. Фаддеева)).
  * (456) Аналогічним чином вирішується питання про співвідношення нематеріальних благ і охоронюваних законом інтересів, тобто визнаних законом інтересів, які не є елементом суб'єктивного цивільного права і не входять в його зміст, представляючи собою самостійний вид "юридичної дозволеності".
  * (457) Див Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 378 (автор глави - Т.А. Фаддеева)).
  * (458) Див Чорноморець А.Є. Свобода як цивільно-правова категорія / / Юрист. 2003. N 11. С. 7-13.
  * (459) СР: "Права і свободи практично неможливо відокремити один від одного, фактично це одне і те ж - будь-яке право означає одночасно і свободу його здійснення, а будь-яка свобода неодмінно включає в себе право діяти або не діяти певним чином" (Коментар до Конституції РФ (постатейний) / під заг. ред. Е.П. Григоніс. СПб., 2003. С. 31, 32 (автор глави - Е.П. Григоніс)). Примітно, що практично у всіх спеціальних виданнях поняття свободи розкривається через право. СР: "Основні права і свободи ... - конституційні права" (Конституція України: Коментар / під заг. Ред. Ю.М. Батурина, Р.Г. Орєхова, Б.Н. Топорніна. М., 1994. С . 123 (автори глави - В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева).
  * (460) Див, напр.: Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. Т. 1. С. 382 (автор глави - Т.А. Фаддеева).
  * (461) Крім цього, в науці пропонувалося виходити з концепції так званого єдиного духовного права (блага) особистості зважаючи об'єктивної неможливості вичерпати всіх проявів індивідуальності особистості (див., наприклад: Аскназій С.І. Основні питання Цивільного кодексу СРСР у світлі рішень XVIII з'їзду ВКП (б)) / / Радянська юстиція. 1939. N 14. С. 38; Флейшиц Е.А. Особисті права у цивільному праві Союзу РСР і капіталістичних країн. М., 1941. С. 67, 72. В цілому подібний підхід також заслуговує на увагу, оскільки створює основу для відкритого переліку нематеріальних благ і тим самим для охорони тих нематеріальних благ, які прямо в законі не перераховані. Разом з тим з точки зору встановлення видів конкретних нематеріальних благ вказівки на єдиний духовний право (благо) мало.
  * (462) Рясенцев В.А. Немайнову інтерес у радянському цивільному праві / / Учений. зап. Моск. юрид. ін-ту. Вип. 1. М., 1939. С. 26-27. В цілому подібною класифікацією дотримується З.В. Ромовська, з тією лише різницею, що замість прав, невіддільних від людської особистості, виділяє особисті немайнові права (блага), що забезпечують особисту свободу (недоторканність особи, житла, тілесну недоторканність, обрання роду занять і місця проживання, свободу совісті і т.д .) (Ромовська З.В. Особисті немайнові права громадян СРСР: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Київ, 1968. С. 29-30).
  * (463) Слєсарєв В.Л. Об'єкт і результат цивільного правопорушення. Томськ, 1980. С. 128.
  * (464) Єгоров Н.Д. Указ. соч. С. 129-135.
  * (465) Цивільне право: підручник / за ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. Ч. 1. М., 1998. С. 174-185 (автор глави - Л.О. Красавчикова); Красавчикова Л. О. Указ. соч. С. 67-71.
  * (466) Кузнєцової М.Н. Указ. соч. С. 21, 22.
  * (467) Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 382 (автор глави - Т. А. Фаддеева).
  * (468) Аналіз різних класифікацій див.: Красавчикова Л.О. Указ. соч. С. 53-76; Кузнєцової М.Н. Указ. соч. С. 19-22.
  * (469) Дробишевська Т.В. Указ. соч. С. 31.
  * (470) Подр. про поняття та способи захисту див. гл. 17 підручника.
  * (471) Більш підр. про способи захисту інших нематеріальних благ див.: Кузнєцової М.Н. Указ. Соч. С. 39-56. Умови компенсації моральної шкоди розглядаються в гл. 30 підручника. У цьому розділі це питання зачіпається лише остільки, оскільки він пов'язаний з питаннями захисту честі, гідності та ділової репутації.
  * (472) Див, напр.: Сергєєв А.П. Право на захист репутації. Л., 1989. С. 3-4; Цивільне право: підручник / за ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 733 (автор глави - О.А. Дюжева); Цивільне право: підручник / за ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 383-384 (автор глави - Т.А. Фаддеева). Причому вважається, що честь і гідність характеризують тільки фізичних осіб, тоді як репутація - і фізичних, і юридичних осіб.
  * (473) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. М., 2003. С. 390 (автор коментаря - Г.М. Резник).
  * (474) На думку Верховного Суду РФ, передбачені ст. 23, 46 Конституції України, ст. 152 ЦК права на захист честі, гідності, доброго імені та ділової репутації визнаються необхідним обмеженням зловживання свободою слова і масової інформації (абз. 4 Преамбули, п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб "/ / Бюлетень НД 2005. N 4 (далі - постанова Пленуму Верховного Суду РФ N 3)).
  * (475) Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 4.
  * (476) Там же. С. 7.
  * (477) Див, напр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. С. 391 (автор коментаря - Г.М. Резник).
  З урахуванням цього, на думку судових інстанцій, не можуть розглядатися як не відповідають дійсності відомості, що містяться в судових рішеннях і вироках, постановах органів попереднього слідства та інших процесуальних чи інших офіційних документах, для оскарження й оспорювання яких передбачено інший встановлений законом судовий порядок (наприклад , не можуть бути спростовані в порядку ст. 152 ГК відомості, викладені в наказі про звільнення, оскільки такий наказ може бути оскаржений тільки в порядку, передбаченому ТК) (абз. 4 п. 7 постанови Пленуму ВС РФ N 3).
  * (478) Інша справа, якщо таке оціночне судження висловлено в непристойній формі (наприклад, за допомогою використання ненормативної лексики). У цьому випадку, за наявності ознак складу злочину, честь і гідність можуть бути захищені за допомогою залучення до кримінальної відповідальності за образу (ст. 130 КК). Крім того, особа, яка вважає, що висловлене оціночне судження чи думка, поширене в засобах масової інформації, зачіпає його права та законні інтереси, може використати надане йому ст. 46 Федерального закону від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації" (Відомості РФ.1992. N 7. Ст. 300; далі - Закон про засоби масової інформації) право на відповідь, коментар, репліку в тому ж засобі масової інформації з метою обгрунтування неспроможності поширених суджень, запропонувавши їх іншу оцінку (абз. 5 п. 9 постанови Пленуму ВС РФ N 3). У подібних випадках на відповідача може бути покладено також обов'язок компенсації моральної шкоди (ст. 150, 151 ЦК, абз. 6 п. 9 постанови Пленуму ВС РФ N 3).
  * (479) Див, напр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. С. 391 (автор коментаря - Г.М. Резник).
  * (480) Див також: Красавчикова О.А. Указ. соч. С. 155-156; Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 24-25.
  * (481) Див також: Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 24-25.
  Зокрема, відповідно до ст. 3, 4 Декларації про свободу політичних дебатів у ЗМІ, прийнятої 12 лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, політичні діячі, які прагнуть заручитися громадською думкою, тим самим погоджуються стати об'єктом громадської політичної дискусії і критики в ЗМІ. Державні посадові особи можуть бути піддані критиці в ЗМІ щодо того, як вони виконують свої обов'язки, оскільки це необхідно для забезпечення гласного і відповідального виконання своїх повноважень (абз. 4 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3). Відповідно, поширювані про них зазначені відомості не можуть вважатися такими, що порочать.
  * (482) Разом з тим, оскільки судам при вирішенні спорів про захист честі, гідності та ділової репутації слід керуватися не тільки нормами російського законодавства, а й враховувати правову позицію Європейського Суду з прав людини, виражену в його постановах і стосується питань тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод (насамперед ст. 10), необхідно враховувати, що використовується Європейським Судом з прав людини в його постановах поняття дифамації тотожне поняттю поширення неправдивих ганебних відомостей, що міститься в ст. 152 ГК (абз. 5 п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (483) В цілому такий підхід знайшов відображення і в судовій практиці. Так, судам рекомендовано відмежовувати справи про захист честі, гідності та ділової репутації від справ про захист інших нематеріальних благ, перерахованих у ст. 150 ГК, порушених у зв'язку з поширенням про громадянина відомостей, недоторканність яких спеціально охороняється Конституцією РФ і законами, і розповсюдження яких може заподіяти моральну шкоду навіть у випадку, коли ці відомості відповідають дійсності і не паплюжать честь, гідність та ділову репутацію позивача. Зокрема, при вирішенні спорів, що виникли у зв'язку з поширенням інформації про приватне життя громадянина, необхідно враховувати, що у випадку, коли мало місце поширення без згоди позивача або його законних представників відповідних дійсності відомостей про його приватного життя, на відповідача може бути покладено обов'язок компенсувати моральну шкоду, заподіяну поширенням такої інформації (виняток становлять випадки, коли у встановленому законом порядку засобом масової інформації була поширена інформація про приватне життя позивача з метою захисту суспільних інтересів) (абз. 1, 2 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (484) Причому судам рекомендовано при розгляді позову про захист честі, гідності та ділової репутації керуватися нормами, що відносяться до засобів масової інформації, якщо не відповідні дійсності ганьблять відомості були розміщені в Інтернеті на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в установленому законом порядку як засоби масової інформації (абз. 3 п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (485) Разом з тим іноді факт доведення інформації до відома третіх осіб не визнається судовою практикою в якості поширення як умови захисту честі, гідності та ділової репутації на основі ст. 152 ГК, що свідчить про те, що питання кваліфікації тих чи інших дій як поширення відомостей також досить неоднозначний. Так, на думку Верховного Суду РФ, коли громадянин звертається до державних (муніципальні) органи із заявою, в якому наводить ті чи інші відомості (наприклад, до правоохоронних органів з повідомленням про передбачуваний, на його думку, або вчинений або підготовлюваний злочин), але ці відомості в ході їх перевірки не знайшли підтвердження, дане обставина сама по собі не може служити підставою для притягнення цієї особи до цивільно-правової відповідальності, передбаченої ст. 152 ЦК, оскільки в зазначеному випадку мала місце реалізація громадянином конституційного права на звернення до органів, які в силу закону зобов'язані перевіряти інформацію, що надійшла, а не поширення невідповідних дійсності, ганьблять відомостей. Такі вимоги можуть бути задоволені лише у випадку, якщо при розгляді справи суд встановить, що звернення в зазначені органи не мало під собою жодних підстав і продиктовано не наміром виконати свій громадянський обов'язок або захистити права та охоронювані законом інтереси, а виключно наміром завдати шкоди іншій особі , тобто мало місце зловживання правом (п. 1, 2 ст. 10 ЦК) (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3)
  * (486) Крім того, якщо дії особи, яка поширила не відповідають дійсності ганьблять відомості, містять ознаки злочину, передбаченого ст. 129 КК (наклеп), потерпілий має право звернутися до суду із заявою про притягнення винного до кримінальної відповідальності, а також пред'явити позов про захист честі та гідності або ділової репутації в порядку цивільного судочинства. Відмова в порушенні кримінальної справи за ст. 129 КК, припинення порушеної кримінальної справи, а також винесення вироку не виключають можливості пред'явлення позову про захист честі та гідності або ділової репутації в порядку цивільного судочинства (п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (487) У науковій літературі справедливо вказується на те, що з урахуванням особливостей дитячої психіки пред'являти такі вимоги припустиме лише за згодою неповнолітнього (принаймні, що користується обмеженою дієздатністю) (див.: Белявський А.В., Придворов І.А. Охорона честі і гідності особистості в СРСР. М., 1971. С. 89; Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 9).
  * (488) Зроблений висновок випливає зі змісту матеріально-правових норм про захист репутації, проте до цих пір не знайшов відображення у процесуальному законодавстві, що слід визнати упущенням (див. підр.: Сергєєв А.П. Указ. Соч. С. 11 -12).
  * (489) У літературі і на практиці їх прийнято називати авторами, тому далі ми будемо дотримуватися традиційної термінології. Правда, такий термін не зовсім вдалий, оскільки здатний викликати помилкові асоціації з суб'єктами авторського права.
  * (490) Причому якщо вимога про захист пред'являється до одного з належних відповідачів, якими спільно були поширені відомості, суд має право залучити до участі у справі співвідповідача лише за неможливості розгляду справи без його участі (абз. 2, 3 п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (491) Оскільки розгляд спірного справи може вплинути на права та обов'язки працівника, він може вступити у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, або може бути залучений до участі в справі з ініціативи уда або по клопотанням осіб, які беруть участь у справі (абз. 4 п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (492) На редакцію засоби масової інформації при задоволенні позову може бути покладено обов'язок повідомити про рішення суду і в разі, якщо є підстави, що виключають її відповідальність (абз. 1 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (493) Спростування, яке розповсюджується у засобах масової інформації, може бути прибраний в форму повідомлення про прийняте у даній справі судове рішення, включаючи публікацію тексту судового рішення (абз. 2 п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (494) Подр. про зазначені способи захисту див. гл. 30 підручника. Необхідно враховувати, що вимога про компенсацію моральної шкоди (видається, що і вимога про відшкодування збитків) може бути заявлено самостійно, якщо, наприклад, редакція засобу масової інформації добровільно опублікувала спростування, яке задовольняє позивача. Ця обставина має бути врахована судом при визначенні розміру компенсації моральної шкоди (абз. 3 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 3).
  * (495) Вісник Конституційного Суду РФ. 2004. N 3.
  * (496) Див підр.: Кузнєцової М.Н. Указ. Соч. С. 124.
  * (497) Формулювання ст. 152.1 ГК "оприлюднення та подальше використання" не зовсім коректна, оскільки створює ілюзію, що оприлюднення є обов'язковою ознакою порушення і необхідною передумовою подальшого використання, і, отже, інші види використання не можуть кваліфікуватися як порушення. Однак оприлюднення є лише одним з видів використання.
  * (498) У ст. 152.1 ГК використовується з'єднувальний союз "і", однак представляється, що по дійсному змістом статті згоду вправі давати будь-яке з уповноважених осіб.
  * (499) Правовим наслідком юридично значущого факту також може бути виникнення, зміну або припинення правових властивостей особи, наприклад цивільної дієздатності (див.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Munchen und Leipzig, 1914. Bd. 2. Halfte 1. S. 4, 5).
  * (500) Див: Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. С. 84.
  * (501) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts. 14 Aufl. Tubingen, 1955. Halbbd. 2. S. 576-580. Виділяючи ці види правомірних дій, М.М. Агарков називає другу і третю групи відповідно "юридичними вчинками" і "діями, що створюють зазначені в законі об'єктивувати результати" (Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянська держава і право. 1946. N 3-4. С. 50-52).
  * (502) Див: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts. 8 Aufl. Munchen, 1997. S. 439.
  * (503) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 582; Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Munchen, 1967. S. 247.
  * (504) Див: Exner A. Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition nach oesterreichischem und gemeinem Recht. Wien, 1867. S. 67. Anm. 58; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 587; Larenz K. Op. cit. S. 248; Черепахін Б. Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву. М., 1962. С. 44, 47.
  * (505) Конститутивними придбане право на чужу річ є не відокремленою частиною права власності, яка перейшла до конститутивних набувачеві, а існуючим поряд з правом власності та складається хоча і з похідних від нього, але самостійних правових можливостей речовим правом, з встановленням якого власник не втрачає свої власницькі субправомочія (див.: Sontis JM Strukturelle Betrachtungen zum Eigentumsbegriff / / Festschrift fur Karl Larenz. Munchen, 1973. S. 993). У зв'язку з викладеним виявляються два істотні недоліки п. 2 ст. 209 ЦК, який наказує, що власник може передавати іншим особам права володіння, користування і розпорядження щодо свого майна, залишаючись при цьому його власником. По-перше, коли власник здає своє майно в оренду, на комісію або закріплює його за створеним ним підприємством, він, всупереч розпорядженню п. 2 ст. 209 ЦК, не передає відповідній особі повністю або частково свої права (точніше - субправомочія) щодо володіння, користування і розпорядження цим майном, а створює для нього на підставі свого права власності відповідне обмежене речове право, до складу якого входять субправомочія, однойменні субправомочіям власника. По-друге, не підлягає ніякому сумніву, що передача права призводить до зміни його приналежності. Отже, якби власник міг передати наймачеві, комісіонеру або створеному ним підприємству свої субправомочія щодо володіння, користування та розпорядження належним йому майном, то в результаті такої передачі він позбувся б цих субправомочій, а разом з ними і правомочності вимоги як другого елементу суб'єктивного права власності , в силу чого, всупереч розпорядженню п. 2 ст. 209 ЦК, перестав би бути власником цього майна (див.: Крашенинников Е.А. До розробки теорії права власності / / цивілісти. 2006. N 4. С. 4).
  * (506) Див: Tuhr A. Op. cit. S. 69. Тому право застави на вимога є зобов'язальним, а право застави на речове право - речовим правом (див.: Westermann H. Sachenrecht: ein Lehrbuch. 7 Aufl. Heidelberg, 1998. S. 942; Крашенинников Е.А. До питання про "власності на вимогу "/ / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12. С. 33. Прим. 6).
  * (507) Див, напр.: Manigk A. Das Anwendungsgebiet der Vorschriften fur die Rechtsgeschafte. Ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsgeschaft. Breslau, 1901. S. 92; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 612; Siber H. Schuldrecht. Leipzig, 1931. S. 359; Keller M., Schobi Ch. Das schweizerische Schuldrecht. 3 Aufl. Basel und Frankfurt a. M., 1988. Bd. 1. S. 10.
  * (508) Див: Manigk A. Op. cit. S. 92; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 617.
  * (509) Див: Tuhr A. Op. cit. S. 149-150, 221; LarenzK. Op. cit. S. 317, 318; Flume W. Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts. 4 Aufl. Berlin; Heidelberg; New York, 1992. Bd. 2. S. 26, 604; Крашенинников Е.А. Умова в угоді: поняття, види, допустимість / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. Вип. 8. С. 5. Прим. 10.
  * (510) Договір про передачу рухомої речі у власність визнаний чинним російським законодавством в абз. 1 ст. 491 ГК. Ця стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода про перехід права власності на річ і передача речі суть окремі частини фактичного складу договору про передачу, оскільки умовним є лише угода, в той час як передача, як і всякий реальний акт, умовної бути не може.
  * (511) Див: Edrrliciiceia L.R. До проблематики надання замість виконання / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2002. Вип. 9. С. 38.
  * (512) При відсутності сприяння нотаріуса такі угоди є незакінченими і тому не приводять до бажаних сторонами правових наслідків, зокрема до виникнення цивільних прав та обов'язків. Звідси виявляється, що всупереч помилковою формулюванні п. 2 ст. 165 ЦК жодна зі сторін незакінченої обязательственной правочину не може її виконати, так як не можна виконати обов'язки по угоді, які не виникли.
  * (513) Див: Larenz K. Op. cit. S. 318; Hubner H. Allgemeiner Teil des deutschen Burgerlichen Gesetzbuches. 2 Aufl. Berlin; New York, 1996. S. 280.
  * (514) На думку A. Tuhr'а, "згода законного представника відноситься до фактичному складу заключаемой неповнолітнім угоди" (Tuhr A. Op. Cit. S. 149). Але це думка не відповідає дійсному стану речей. Згода є не складовою частиною потребує згоди угоди, а існуючої поряд з нею і фігурує в якості передумови вступу її в силу особливої угодою (див.: Enneccerus L., Nipperdey HC Op. Cit. S. 886; Thiele W.Die Zustimmungen in der Lehre vom RechtsGeschaft. Koln; Berlin; Bonn; Munchen, 1966. S. 262; Gernhuber J. Das Schuldverhaltnis. Tubingen, 1989. S. 142, 146; Hubner H. Op. cit. S. 554).
  * (515) Оскільки державна реєстрація угоди не входить в фактичний склад підлягає такій реєстрації угоди, остання вважається досконалої не з моменту її реєстрації, як стверджується в п. 3 ст. 433 ГК, а з виконанням фактичного складу, передбаченого законом для даного типу угоди.
  * (516) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Tubingen, 1924. Halbbd. 1. S. 171; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 591-592; Brox H. Allgemeiner Teil des Burgerlichen Gesetzbuchs. 8 Aufl. Koln; Berlin; Bonn; Munchen, 1984. S. 55; Flume W. Op. cit. S. 140.
  * (517) Див: Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 453.
  * (518) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 619; Hubner H. Op. cit. S. 287.
  * (519) Через передачу у власність зобов'язально-правовий папери на пред'явника засвідчене нею вимога не переноситься, оскільки воно виникає знову для кожного нового власника папери, а створюється для особи, придбав право власності на папір, і тим самим надається цій особі.
  * (520) Див: Regelsberger F.Pandekten. Leipzig, 1893. Bd. 1. S. 607; Larenz K. Op. cit. S. 331; Brox H. Op. cit. S. 58; Stadler A. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: eine rechtsvergleichende Studie zum abstrakten und kausalen Gestalt-ung rechtsgeschaftlicher Zuwendungen anhand des deutschen, schweizerischen, osterreichischen, franzцsischen und US-amerikanischen Rechts. Tubingen, 1996. S. 7 ff.
  * (521) Вульгаризуючи класичне вчення про надання, Д.О. Тузов протиставляє предоставительно угоди, - які він довільно обмежує угодами, безпосередньо спрямованими на перехід "реального майна", - "операціях чистим волевиявленням", зокрема договором цесії (див.: Тузов Д.О. Про правову природу традиції / / Збірник статей до 55-річчю Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 78, з прим. 43. Насправді більшість "угод чистих волевиявлень", як, наприклад, купівля-продаж, міна, дарственное обіцянку, оренда, найм житлового приміщення, поступка вимоги і прощення боргу, відносяться до числа надань.
  * (522) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 621, 622.
  * (523) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 1. S. 180.
  * (524) Див: Грачов В.В. Правова природа традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. С. 33-35.
  * (525) Див: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1999. Вип. 6. С. 7-10.
  * (526) Правовою підставою встановлення права застави виступає угоду про забезпечення (pactum de pignore dando), в силу якого майбутній заставодавець зобов'язується перед кредитором до встановлення права застави на індивідуально певну річ або майнове правовобеспеченіе точно означеного вимоги кредитора. Встановлення права застави є дійсним і тоді, коли воно відбувається на виконання неіснуючого або недійсного pactum de pignore dando (див.: Tuhr A.Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Munchen und Leipzig, 1918. Bd. 2. Halfte 2. S. 103, 104. Anm. 6; Weber H. Kreditsicherheiten: Recht der Sicherungsgeschafte. 7 Aufl. Munchen, 2002. S. 133).
  * (527) Див: Крашенинников Е.А. Правова природа прощення боргу / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. Вип. 8. С. 51-53.
  * (528) В абз. 1 п. 2 ст. 218 ЦК йдеться, що право власності на майно, яке має власника, може бути придбано іншою особою на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування чи іншого угоди відчуження цього майна. Однак відчуження (отчуждательная угода), як це випливає з п. 2 ст. 209, абз. 1 п. 1 ст. 297, п. 1 ст. 298 та абз. 1 ст. 491 ГК, є вид розпорядження (розпорядчої угоди), яке в разі відчуження направлено на перенесення права, зокрема права власності. Тим часом згадані в абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК купівля-продаж, міна і дарственное обіцянку, які всупереч їх природі виявилися зарахованими законодавцем у розряд отчуждательних угод, не є угодами, спрямованими на перенесення права власності. Таке перенесення обгрунтовується речовим розпорядчим договором - традицією. Звідси виявляється, що саме традиція, а не лежача в її основі купівля-продаж або інша Зобов'язальне угода служить підставою набуття права власності на відчужувану річ.
  * (529) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 625, 626.
  * (530) Див: Gernhuber J. Die fiduziarische Treuhand / / Juristische Schulung. 1988. S. 359; Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 867; Weber H. Op. cit. S. 165, 300; Крашенинников Е.А. Загальна характеристика надань / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 27.
  * (531) Даний підхід для вітчизняної цивілістики традиційний, оскільки з аналогічних позицій дійсність угод розглядалася дореволюційними (див., напр.: Гамбаров Ю. С. Цивільне право. Загальна частина. М., 2003. С. 718-736 (серія " Російське юридична спадщина ") і радянськими (див., напр.: Радянське цивільне право. Частина 1 / під ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б.Черепахіна. Л., 1971. С. 167 -188, автор глави - О.С. Іоффе) вченими. Він характерний і для сучасної юридичної літератури (см, напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., М ., 2005. С. 458, 480, 481 (автор глави - В.С. Ем); Цивільне право. Т. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. М., 2003. С . 280 (автори глави - А.Г. Калпин, А.М. Ерделевскій) та ін.) Разом з тим в літературі зустрічаються й інші погляди з даного питання (див., напр.: Тузов Д.О. Загальні вчення теорії недійсних угод та проблеми їх сприйняття в російській доктрині, законодавстві та судовій практиці: Автореф. дис ... д-ра юрид. наук. Томськ, 2006).
  * (532) Найбільш логічно і послідовно матеріал за недійсними угодами структурований у підручнику О.С. Іоффе "Радянське цивільне право" (М., 1967. С. 268-306). У цьому підручнику використовується в основному така ж схема розташування матеріалу, але з деякими змінами.
  * (533) Див, напр.: Миндра Д.І. Недійсність угоди, що не відповідає закону й іншим правовим актам: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. С. 8.
  * (534) Див підр.: Сергєєв А.П. Співвідношення недійсних угод, що підпадають під дію ст. 173 і 174 Цивільного кодексу РФ / / Цивільне право. 2004. N 1.
  * (535) Вісник ВАС. 1998. N 7.
  * (536) Див: Радянське цивільне право. Частина 1 / під ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. С. 168 (автор глави - О.С. Іоффе).
  * (537) Див підр.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 286-288.
  * (538) Див: там же. С. 286.
  * (539) Бюлетень НД 1991. N 11.
  * (540) СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 127.
  * (541) СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850.
  * (542) Див: Бюлетень Міністерства юстиції РФ. 2000. N 4.
  * (543) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (544) СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3762.
  * (545) Дане широке розуміння "умови угоди" слід відрізняти від умови угоди у вузькому сенсі як включеного в угоду положення, "за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини" (див.: Крашенинников Е . А. Умова в угоді: поняття, види, допустимість / / Нариси з торговельного права. Вип. 8: Збірник наукових праць / під ред. Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 3. Про умовних угодах див. § 5 цієї глави.
  * (546) Сказане, однак, не означає, що сфера дії ст. 168 ГК обмежується лише угодами з вадами змісту, як вважають деякі автори (див., напр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. Т.Є. Абова і А.Ю. Кабалкіна. М., 2002. с.426; Гутников О.В. Недійсні угоди в цивільному праві. Теорія і практика заперечування. М., 2003. С. 112). Дану точку зору можна було б прийняти лише за умови, якби в законі були обумовлені наслідки всіх інших дефектів угоди, крім невідповідності її змісту вимогам закону. Цього, однак, не спостерігається, якщо, звичайно, залишатися в рамках традиційного трактування поняття "зміст угоди". Наприклад, Цивільний кодекс не визначає наслідки таких порушень, як вчинення правочину з порушенням встановленого законом порядку; участь в угоді особи, якій це заборонено законом; відсутність згоди на вчинення правочину уповноваженої особи, яка не є, однак, стороною угоди; використання при виконанні угоди незаконних засобів платежу, і т.д. При всіх цих та подібних їм порушеннях, які не відносяться до змісту угоди, угода визнається недійсною на підставі ст. 168 ГК. Тому правильніше вважати, що дана стаття встановлює загальну підставу для всіх недійсних угод.
  * (547) Слід мати на увазі, що за змістом закону ст. 180 ГК, присвячена недійсності частини угоди, підлягає розширеному тлумаченню, оскільки застосовується не тільки тоді, коли недійсним виявляється якесь з умов угоди, а й коли угода має інші дефекти, зокрема пов'язані з її суб'єктним складом або формуванням внутрішньої волі. Наприклад, якщо неповнолітнім віком від 14 до 18 років здійснена операція з майном, частиною з якого він міг розпоряджатися самостійно, а іншою частиною - тільки за згодою батьків (піклувальників), угода може бути визнана недійсною лише у відповідній частині. Аналогічним чином справа йде з угодами з пороками волі: якщо воля на вчинення правочину сформувалася неправильно лише щодо якоїсь її частини, а в решті частини все було нормально, то угода може бути оскаржена теж лише в якійсь своїй частині. Таким чином, правила ст. 180 ГК застосовні до всіх складам недійсних угод, передбаченим § 2 гл. 9 ГК, за винятком операцій, здійснених громадянином, визнаним недієздатним (ст. 171 ЦК).
  * (548) Дана назва носить умовний характер, оскільки з позицій російського законодавства всі недійсні угоди є незаконними.
  * (549) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 288-293.
  * (550) Див: Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянська держава і право. 1946. N 3-4. Див також: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 192; Тузов Д.О. Загальні вчення теорії недійсних угод та проблеми їх сприйняття в російській доктрині, законодавстві та судовій практиці: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томськ, 2006. С. 10-11 та ін.)
  * (551) Див, напр.: Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 65-68 та ін
  * (552) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 306.
  * (553) Віднесення даного виду недійсних угод до числа оспорімих є помилковим. По-перше, зазначені угоди суперечать насамперед суспільним інтересам. По-друге, про те, що для заняття тими чи іншими видами діяльності потрібна ліцензія, повинні знати всі учасники цивільного обороту, оскільки ліцензовані види діяльності визначені законом. При вступі в договірні відносини з особою, яка повинна діяти на підставі ліцензії, будь обачний учасник цивільного обороту повинен переконатися в наявності ліцензії і має можливість перевірити її дійсність. Якщо цього зроблено не було, є всі підстави вважати, що інша сторона в угоді знала про незаконність здійснюваної нею угоди. Тому, як правило, є всі підстави вважати дану угоду незначною. Лише у виняткових випадках, наприклад тоді, коли сторона була введена в оману або обманута контрагентом щодо наявності ліцензії, угода може бути визнана оспорімой.
  * (554) У умовній угоді можуть бути передбачені кілька таких обставин, причому як в кумулятивної, так і в альтернативній формі: у першому випадку залежне від них наступ або припинення дії угоди відбувається тільки при настанні всіх обставин, у другому - вже тоді, коли настає одна з обставин (див.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 270).
  * (555) Не є умовами в технічному сенсі "умови договору" (п. 4 ст. 421 ЦК), "умови, на яких укладається договір страхування" (п. 1 ст. 943 ЦК), і т. д.
  * (556) Flume W.Op.cit. S. 689; Hubner H. Op. cit. S. 280.
  * (557) Якщо картина, справжність якого ще не встановлена, купується під умовою, що експерт-мистецтвознавець визнає її справжньої, то в наявності даний умова, так як висновок експерта являє собою майбутнє невідома обставина (див.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 280. Anm. 66).
  * (558) Savigny FCSystem des heutigen romischen Rechts. Berlin, 1840. Bd. 3. S. 125; Regelsberger F.Op. cit. S. 558.
  * (559) Keller M., Schobi Ch. Op. cit. S. 107; Bucher E. Obligationenrecht. Besonderer Teil. 3 Aufl. Zurich, 1988. S. 78.
  * (560) Якщо умова відпадає, то покупець не зобов'язаний платити покупну ціну, тому що у продавця не виникає обов'язку до передачі речі.
  * (561) Загальна зобов'язальне відношення складається з основного зобов'язального відносини - загалом обязательственном відношенні, що виникає з взаємного договору, міститься два основних зобов'язальних відносини - і пов'язаних з ним побічних прав та обов'язків (див.: Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. С. 73-74).
  * (562) Деякі цивілісти зараховують страховий випадок в розряд справжніх умов (див., напр.: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obliga-tionenrechts. Tubingen, 1925. Halbbd. 2. S. 644; Keller M., Schobi Ch. Op. cit. S. 105; Gauch P., Schluep W., Schmid J., Rey H. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. 7 Aufl. Zurich, 1998. Bd. 2. S. 403; Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Bern, 1998. S. 57). Погодитися з цим не можна. У постачанні угоди справжнім умовою проявляється приватна автономія її сторін: вони можуть поставити настання або припинення дії угоди в залежність від майбутнього невідомого обставини, але можуть здійснити операцію і без умови. На відміну від цього виникнення названого в тексті страхового відносини залежить від настання страхового випадку в силу самої природи договору майнового страхування, а включення в цей договір посилання на відповідний страховий випадок грунтується не на частноавтономном визначенні суб'єктів договору, а на приписі закону (п. 1 ст . 942 ЦК). Сказане дозволяє стверджувати, що страховий випадок і інші condiciones juris, зокрема обставини, що зумовлюють виникнення домагання на неустойку (п. 1 ст. 330 ЦК) і домагання проти гаранта (ст. 368 ЦК), не можуть бути віднесені до числа справжніх умов, а пов'язані з цими обставинами угоди (договір майнового страхування, угода про неустойку і договір банківської гарантії) - до числа умовних угод.
  * (563) Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 281, 282.
  * (564) Oertmann P.Die Rechtsbedingung (condicio juris). Leipzig und Erlangen, 1924. S. 31 ff.; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 613-614, 840.
  * (565) Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 949.
  * (566) Типовим випадком невідкладно обумовленої передачі права власності є передача проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до сплати покупцем покупної ціни (абз. 1 ст. 491 ЦК).
  * (567) Див: Peter H. Das bedingte Geschaft. Seine Pendenz im romischen und im schweizerischen Privatrecht. Zurich, 1994. S. 297.
  * (568) Див: Staehelin D. Bedingte Verfugungen. Zurich, 1993. S. 25-26, 47.
  * (569) Див: Gernhuber J. Die Erfullung und ihre Surrogate sowie das Erloschen der Schuldverhaltnisse aus anderen Grunden. 2 Aufl. Tubingen, 1994. S. 382 ff.
  * (570) Деякі односторонні угоди, як, наприклад, попередню згоду (абз. 1 п. 1 ст. 26, абз. 3 п. 1 ст. 30, абз. 1 п. 2 ст. 33 ЦК) і видача повноваження (абз. 1 п. 1 ст. 182 ЦК), можуть вчинятися умовно (див.: Biermann J. Burgerliches Recht. Berlin, 1908. Bd. 1. S. 308; Stiefel G. Uber den Begriff der Bedingung im schweizerischen Zivilrecht. Aarau , 1918. S. 197). Це пояснюється тим, що перша з зазначених угод відбувається в інтересі особи, яка бажає укласти угоду, яка потребує згоди законного представника, а друга - з метою надання іншій особі права виступати в якості представника.
  * (571) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 847, 848.
  * (572) Див: Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 952; Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB: ein Lehrbuch. 8 Aufl. Heidelberg, 2002. S. 332.
  * (573) Див: Flume W.Op. cit. S. 702.
  * (574) Див: Crome C. System des deutschen burgerlichen Rechts. Tubingen und Leipzig, 1900. Bd. 1. S. 440. Існування під час стану підвішеності права очікування, що позначається іноді терміном "чекання", визнається більшістю цивілістів (див., напр.: Biermann J. Op. Cit. S. 299; Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S . 650; Enneccerus L., Nipperdey HC Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts. 14 Aufl. Tubingen, 1952. Halbbd. 1. S. 310; Larenz K. Op. cit. S. 487, 488).
  * (575) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S. 650, 651.
  * (576) Див: Blomeyer A. ZivilprozeBrecht: Erkenntnisverfahren. 2 Aufl. Berlin, 1985. S. 212; Rosenberg L., Schwab KH, Gottwald P.ZivilprozeBrecht. 15 Aufl. Munchen, 1993. S. 519.
  * (577) Див: Oertmann P. Op. cit. S. 44, 181; Becker H. Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183). 2 Aufl. Bern, 1941. S. 604.
  * (578) Див: Gernhuber J. Die Erfullung und ihre Surrogate sowie das Erloschen der Schuldverhaltnisse aus anderen Grunden. S. 377; Peter H. Op. cit. S. 358.
  * (579) Відчуження речі, незважаючи на те що воно порушує обов'язок до стриманості, є дійсним, так як умовно уповноважених не може перебувати в кращому становищі, ніж кредитор по неумовні договором.
  * (580) Див: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 293 mit Anm. 18.
  * (581) Див: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 297. Anm. 40.
  * (582) Див: Larenz K. Op. cit. S. 487; Flume W.Op. cit. S. 703.
  * (583) Розпорядження контрагента умовно розпорядився не втрачає силу, навіть якщо воно тягне припинення права очікування набувача. Тому дія заліку, вчиненого боржником по відношенню до кредитора, який уступив вимогу під відкладальною умовою, зберігається і при настанні умови.
  * (584) Ухвалення виконання кредитором не є правосделочним актом, а стало бути, і розпорядженням вимогою (див.: Siber H. Op. Cit. S. 120; Blomeyer A. Allgemeines Schuldrecht. 4 Aufl. Berlin und Frankfurt a. M. , 1969. S. 229; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 14 Aufl. Munchen, 1987. Bd. 1. S. 240; Esser J., Schmidt E. Schuldrecht: ein Lehrbuch. 8 Aufl. Heidelberg, 1995. Bd. 1. Teilbd. 1. S. 280). Однак воно призводить до того ж результату, що і розпорядження, спрямоване на припинення вимоги. Внаслідок цього подібності вчинене в проміжне час прийняття виконання на вимогу надолужити обговорювати за аналогією з проміжними розпорядженнями умовно який розпорядився.
  * (585) СР: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S. 655.
  * (586) Див: Крашенинников Є. А. Дозвіл умови / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004. Вип. 11. С. 30-31.
  * (587) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. Halbbd. 1. S. 310; Schwerdtner P. Anwartschaftsrechte / / Juristische Ausbildung. 1980. S. 609.
  * (588) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S. 655, 656.
  * (589) Див: Kipp Th., Coing H. Erbrecht: ein Lehrbuch. 14 Aufl. Tubingen, 1990. S. 512; Lange H., Kuchinke K. Lehrbuch des Erbrechts. 4 Aufl. Munchen, 1995. S. 95.
  * (590) Див: Heck Ph. GrundriB des Schuldrechts. Tubingen, 1929. S. 202; Enneccerus L., Lehmann H. Recht der Schuldverhaltnisse. 14 Aufl. Tubingen, 1954. S. 302; Keller M., Schobi Ch. Das schweizerische Schuldrecht. 2 Aufl. Basel und Frankfurt a. M., 1985. Bd. 4. S. 56; Gauch P., Schluep W., Schmid J., Rey H.Op. cit. S. 409.
  * (591) Див: Bassenge P. Kommentar zu § 929 / / Palandt O. Burgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 41 Aufl. Munchen, 1982. S. 1036; Flume W. Op. cit. S. 703, 736; Westermann H. Op. cit. S. 294 ff.; Wieling H.J. Sachenrecht. 4 Aufl. Berlin; Heidelberg; New York, 2001. S. 243 ff.
  * (592) Предпісаніяопередаче повних прав застосовуються до умовних прав за аналогією, тому що умовне вимога не є якоюсь вимогою, а умовне право власності - якимось правом власності (див.: Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 962; Крашенинников Е.А. Дозвіл умови. С. 31. Прим. 13).
  * (593) У разі відчуження очікують речі як вже належить йому набувач згідно ст. 302 ГК може негайно ж стати її власником. Якщо це відбувається, то витребування умовно розпорядився речі у набувача стає неможливим.
  * (594) Див: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 306, 307.
  * (595) Див: Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 953.
  * (596) Для забезпечення інтересу цессионария в наступі умови цедент може зобов'язатися перед ним до вчинення дії, за допомогою якого виконується умова, або видати цессионарию підлягає скасування повноваження на вчинення цієї дії (див.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts . Bd. 2. Halfte 2. S. 316. Anm. 20).
  * (597) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S. 658, 659.
  * (598) Приписи закону про фінгірованном настанні або відпадати умови не можуть застосовуватися до умови права (див.: Enneccerus L., Nipperdey HC Op. Cit. Halbbd. 2. S. 850; Egert H. Die Rechtsbedingung im System des burgerlichen Rechts . Berlin, 1974. S. +183 ff)..
  * (599) Див: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Halbbd. 2. S. 659, 660.
  * (600) Див: Becker H. Op. cit. S. 732; Flume W.Op. cit. S. 720, 721.
  * (601) Див: Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 956.
  * (602) Див: Becker H. Op. cit. S. 733; Ehrat F.Kommentar zu Art. 156 / / Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Herausgeber H. Honsell, N.P. Vogt, W. Wiegand. 2 Aufl. Basel und Frankfurt a. M., 1996. S. 794.
  * (603) Див: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. Halbbd. 2. S. 855; Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 954, 960.
  * (604) Так як зворотне придбання відчужувачем права є необхідний наслідок настання умови, вимога або право власності повертається до колишнього уповноваженій без того, щоб був потрібний зворотний договір поступки або договір про передачу речі у власність.
  * (605) При умовному обгрунтуванні триваючого зобов'язального відносини (наприклад, зобов'язання з договору майнового найму) настання умови не торкається існування виникли в проміжне час вимог (наприклад, вимог про сплату заборгованої найманої плати).
  * (606) Див: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Bd. 2. Halfte 2. S. 323.
  * (607) СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434.
  * (608) Див, напр.: Агарков М.М. Проблема зловживання правом в радянському цивільному праві / / Известия АН СРСР. Відділення економіки і права. 1946. N 6. С. 420-430 та ін
  * (609) У юридичній літературі зустрічається й інша трактування відносин представництва, згідно з якою власне представництвом оголошується правовідносини між представляють, і третьою особою, а відношення між представляють, і представником розглядається лише як його передумова (див., напр.: Радянське цивільне право / відп. ред. В.А. Рясенцев. В 2 ч. М., 1986. Ч. 1. С. 229-230 та ін.)
  * (610) Див, напр.: Радянське цивільне право / відп. ред. В.А. Рясенцев. У 2 ч. М., 1986. Ч. 1. С. 228 та ін
  * (611) Див, напр.: Радянське цивільне право / відп. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнєєв. У 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 207 та ін
  * (612) Рясенцев В.А. Поняття та юридична природа повноваження представника в цивільному праві / / Методичні матеріали ВЮЗИ. Вип. II. М., 1948. С. 7.
  * (613) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 201-203.
  * (614) Більш підр. огляд точок зору див.: Андрєєв В.К. Представництво в цивільному праві. Калінін, 1978; Невзгодіна Е.Л. Представництво по радянському цивільному праву. Томськ, 1980.
  * (615) Інша ситуація виникає тоді, коли третя особа не знало і не повинно було знати про те, що представник уклав операцію не для себе, а для подається (наприклад, коли останній ніяк в угоді не позначений). У цьому випадку застосовуються правила про наслідки дій в чужому інтересі без доручення (див. главу 50 ЦК). Зокрема, додатковою умовою переходу до акредитуючій прав і обов'язків по укладеній в його інтересах угоді служить відсутність заперечень проти цього з боку третьої особи (ст. 986 ЦК). Про це див. докладніше § 2 глави 49 цього підручника.
  * (616) Див: Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду РФ від 23 жовтня 2000 р. N 57 "Про деякі питання практики застосування статті 183 Цивільного кодексу російської Федерації" / / Вісник ВАС. 2000. N 12. Відзначимо, що більш коректно вважати подібні угоди не відбулися.
  * (617) Див Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. С. 73-74.
  * (618) Див Елісейкін П.Ф.Правоохранітельние норми: поняття, види, структура / / Захист суб'єктивних прав і цивільне судочинство. Ярославль, 1977; Крашенинников Е.А. Структура суб'єктивного права і право на захист / / там же; Ромовська З.В. Проблеми захисту в радянському сімейному праві. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 1987; Власова А.В. Структура суб'єктивного цивільного права. Ярославль. 1998. С. 94; Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 2-е вид. М., 1998. Т. 1. С. 409 та ін
  * (619) Див: Бутнев В.В.: До поняття механізму захисту суб'єктивних прав / / Суб'єктивне право: Проблеми здійснення і захисту. Владивосток, 1989. С.10; Він же. Поняття механізму захисту суб'єктивних цивільних прав / / Механізм захисту суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 1990. С.16.
  * (620) Більш точним, звичайно, є твердження, що предметом судового захисту в даному випадку є не право, а охоронюваний законом інтерес позивача у відновленні визначеності суб'єктивного права, який захищається судової констатацією приналежності спірного права позивачу (про це див: Крашенинников Е . А., Мотовіловкер Є.Я. установітельние домагання як засіб захисту охоронюваного законом інтересу / / Проблеми захисту охоронюваних законом інтересів. Ярославль, 1980. С. 1 та ін.)
  * (621) Питання про відшкодування шкоди, заподіяної діловій репутації юридичної особи, лежить у дещо іншій площині.
  * (622) Див: напр.: Цивільне право: підручник / за ред. Б.М. Гонгало, Т.І. Ілларіонова, В.А. Плетньова. М., 1998. С. 252 (автор глави - М.Я. Кирилова); Радянське цивільне право: підручник / за ред. В.А. Рясенцева. Ч. 1. М., 1986. С. 241 (автор глави - О.В. Бойків); Радянське цивільне право: підручник / за ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого. Ч. 1. Л., 1971. С. 208 (автор глави - Б.Б. Черепахін); Тархов В.А. Радянське цивільне право: підручник. Ч. 1. Саратов, 1978. С. 91; Цивільне право: підручник / за ред. В.Ф. Чигир. Ч. 1. Мінськ, 2000. С. 513 (автор глави - В.В. Лівий) і ін
  * (623) Див: Терещенко Т.А. Поняття позовної давності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 10.
  * (624) Див: Грибанов В.П. Терміни в цивільному праві. М., 1967. С. 8-10.
  * (625) Див: Луць В.В. Терміни в цивільних правовідносинах / / Правознавство. 1989. N 1. С. 40; Лантух В.В. Позовна давність в сучасному цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. С. 14-15.
  * (626) Більш підр. см.: Терещенко Т.А. Указ. соч. С. 11.
  * (627) Див, напр.: Радянське цивільне право / під ред. О.А. Красавчикова. У 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 274 та ін
  * (628) Крашеннініков Е.А. 1) Позовна давність у проекті Основ цивільного законодавства / / Проблеми реалізації та захисту суб'єктивних цивільних прав в умовах перебудови. Владикавказ, 1992. С. 60, 2) Поняття і предмет позовної давності. Ярославль, 1997. С. 31.
  * (629) Про свободу як самостійному предметі захисту см.: Мурашко М.С. Судовий захист суб'єктивних цивільних прав. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 12-13.
  * (630) Див, напр.: Радянський цивільний процес / відп. ред. Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. Л., 1984. С. 115; Радянський цивільний процес / відп. ред. К.І. Комісарів, В.М. Семенов. М., 1978. С. 153 та ін
  * (631) Поняття "право на позов", яким традиційно оперує доктрина цивільного та цивільного процесуального права, піддано розгорнутій критиці з боку Т.А. Терещенко. Головні аргументи автора зводяться до того, що в матеріально-правовий інститут позовної давності невиправдано вноситься процесуальна категорія, яка до того ж наповнюється найрізноманітнішим вмістом (див.: Терещенко Т.А. Позовна давність: проблеми переосмислення традиційного уявлення / / Правознавство. 2006. N 3. С. 49-52). Хоча критика автором поняття "право на позов", від використання якого чинний ЦК відмовився, почасти є справедливою, дане поняття все ж є корисним. Зокрема, воно допомагає зрозуміти різницю між процесуальним правом на звернення до суду, яка не піддається дії позовної давності, та матеріальним правом на захист, яке виникає в момент порушення регулятивного права і піддається погашали впливу позовної давності.
  * (632) Певною мірою такий підхід поділяється вищими судовими інстанціями, підтвердженням чому служить п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 12, 15 листопада 2001 р. N 15/18 "Про деякі питання, пов'язані з застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про позовної давності "/ / Бюлетень НД 2002. N 1 (далі - постанова N 15/18).
  * (633) Згідно з раніше діючим законодавством суд зобов'язаний був застосувати позовну давність за власною ініціативою незалежно від заяви сторін (ст. 82 ЦК 1964 р.).
  * (634) Див, напр.: Гордон В.М. Позови про визнання. Ярославль, 1906. С. 322-330; Попов Б.В. Позовна давність. М., 1926. С. 4-6; Гурвич М.А. Пресекательние терміни в радянському цивільному праві. М., 1961. С. 60-62; Крашенинников Е.А. Поняття і предмет позовної давності. С. 6-71 та ін
  * (635) Див: Черепахін Б.Б.: 1) Про початковому моменті перебігу позовної давності / / Вісник ЛДУ. 1959. N 6. С. 119-121; 2) Позовна давність у новому радянському цивільному законодавстві. С. 459. Див також: Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність М., 1954. С. 175.
  * (636) Див: Кирилова М.Я. Позовна давність. М., 1966. С. 88-89; Кирилова М.Я., Крашенинников П. В. Терміни в цивільному праві. Позовна давність. М., 2006.
  * (637) Див, напр.: Сарбаш С. Питання позовної давності. С. 26; Беджаше Л.К. Інститут позовної давності у механізмі примусової захисту суб'єктивних цивільних прав. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 23 та ін
  * (638) Детальніше про це див: Сергєєв А.П. Початок перебігу позовної давності / / Цивільне законодавство. Вип. 27 / під ред. А.Г. Діденко, Е.А. Беляневич. Алмати, 2007. С. 239-242.
  * (639) Див, напр.: Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 2-е вид. М., 1998. Т. 1. С. 472; Науково-практичний коментар до Частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації. Для підприємців. М., 1999. С. 326; Розенберг М.Г. Позовна давність в міжнародному комерційному обороті. Практика застосування. М., 2000. С. 49, 52 та ін
  * (640) Див, напр.: Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Л., 1965. С. 89 (автор глави - О.С. Іоффе); Радянське цивільне право / відп. ред. В.А. Рясенцев. М., 1986. Ч. 1. С. 256; Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / відп. ред. О.С. Іоффе, Е.А. Флейшиц. М., 1979. С. 120-121; Радянське цивільне право / відп. ред. В.Ф. Маслов, А.А. Пушкін. Київ, 1983. Т. 1. С. 236; Цивільне право / відп. ред. А.Г. Калпин, А. І. Масляєв. М., 1997. Ч. 1. С. 212-213 та ін
  * (641) Див, напр., Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 24 серпня 1993 р. N 7 (в редакції від 21 грудня 1993 р.) "Про терміни розгляду кримінальних і цивільних справ судами Російської Федерації" та від 18 листопада 1999 р. N 79 "Про хід виконання постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 24 серпня 1993 г.N 7" / Збірник постанов пленумів Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах. 2-е вид. М., 2001. С. 768.
  * (642) Див, напр.: Цивільний процес / відп. ред. К.С. Юдельсон. М., 1974. С. 125; Радянський цивільний процес / відп. ред. А.А. Добровольський. М., 1979. С. 83; Цивільний процес / відп. ред. В.А. Мусін, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. М., 1999. С. 149 та ін
  * (643) Інша позиція з даного питання відображена в постанові N 15/18, яка в силу викладених вище обставин представляється помилковою.
  * (644) Див, напр.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. C. 352-354; Радянське цивільне право / відп. ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. У 2 ч. Л., 1982. Ч. 1. С. 207, 209 та ін
  * (645) Див: Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972. С. 252-253; Корнєєв С. М. Право державної власності. М., 1964. С. 75.
  * (646) Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С.223, 231; Кирилова М.Я. Позовна давність. М., 1966. С. 24-26; Радянське цивільне право / відп. ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстой, Б.Б. Черепахін. Л., 1971. Т. 1. С. 221-222 та ін Якщо залишатися в рамках традиційного погляду на суб'єктивне цивільне право як на сукупність правочинів на власні дії, можливість вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб і можливість захисту в разі порушення, дана думка представляється найбільш переконливим, оскільки найбільшою мірою узгоджується з правилами як діючого, так і колишнього законодавства.
  * (647) У зв'язку з цим слід погодитися з Т.А. Терещенко про некоректність застосування позовної давності до одностороннього або договірному заліку (ст. 411 ЦК), оскільки право на залік є регулятивним (див.: Терещенко Т.А. Поняття позовної давності. С. 7).
  * (648) Див: Крашенинников Е.А. Давність домагань / / Нариси з торговельного права: Збірник наукових праць / під ред. Е.А. Крашеніннікова. Вип. 10. Ярославль, 2003. С. 5-7.
  * (649) Див: Терещенко Т.А. Позовна давність: проблема переосмислення традиційного уявлення. С. 59.
  * (650) Див: Гамбаров Ю.С. Курс цивільного права. Частина загальна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117).
  * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського права / пер. з лат. А.Д. Рудоквас. СПб., 1999. С. 320.
  * (652) Див підр.: Л. Солідор Маруотті. "Абсолютна власність" і "відносна власність" в європейській правовій історії / / Давнє право. 2004. N 2. С. 7-51.
  * (653) Див: Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність / / Вибрані праці з цивільного права. У 2 т. Т. II. М., 2004. С. 116-122. Слід зазначити, що англосаксонська система права залишилася в координатах концепції декількох прав власності, які можуть бути строковими і безстроковими, необмеженими і обмеженими, більш "сильними" і щодо "слабкими" (див. підр.: Цивільне право: підручник. В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. і доп. М., 2005. С. 3 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (654) При цьому самі відносини, формою яких виступають речові права, за справедливим зауваженням А.А. Іванова, не повмирали ні на хвилину. Вони регулювалися за допомогою інших правових засобів: договору відчуження будинку з умовою довічного утримання продавця, адміністративних правил або залишалися неврегульованими правом (Іванов А.А. Речове право / / Правознавство. 1992. N 1. С. 115).
  * (655) Відомості РФ. 1990. N 30. Ст. 416.
  * (656) Слід погодитися з думкою одного з розробників ГК - С.А. Хохлова: "Цивільний кодекс як кодифікований акт не тільки ліквідував суперечності, що існували в законодавстві, але і заповнив, заповнив ті прогалини, які у нас були в сфері регулювання відносин власності" (Хохлов С.А. Право власності та інші речові права / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика: Збірник пам'яті С.А. Хохлова / відп. ред. А.Л. Маковський. М., 1998. С. 385).
  * (657) В цьому сенсі більш вдало юридико-технічне побудова підгалузі зобов'язального права (пор.: розд. III ГК "Загальна частина зобов'язального права" і розд. IV ГК "Окремі види зобов'язань").
  * (658) Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1 / відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. 6-е вид. М., 2006. С. 392 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (659) Див: Дернбург Г. Пандекти. Зобов'язальне право. М., 1900. С. 4.
  * (660) Для суб'єктів обмежених речових прав формула трохи інша: "ця річ - у мене на законній підставі". Проте захист обмежених речових прав їх суб'єктами не залежить від волі власника, більше того, цей захист може бути звернена і проти самого власника у разі порушення ним обмежених речових прав (ст. 305 ЦК).
  * (661) А.О. Рибалов виділяє ще ряд наслідків віднесення права до категорії речових, втім, не таких суттєвих. Так, у безлічі міжнародних договорів містяться спеціальні правила про підсудність спорів з приводу речових прав. Крім того, ст. 33 КТМ встановлює необхідність реєстрації речових прав у Державному судновому реєстрі чи судновий книзі. Подібна реєстрація є єдиним доказом існування зареєстрованого права, яке може бути оскаржене лише у судовому порядку (Рибалов А.О. Обмежені речові права: проблеми визначення / / Закон. 2007. N 2).
  * (662) Це методологічне зауваження належить Ю.К. Толстому (див.: Цивільне право: підручник. В 3 т. Т. 1. / Відп. Ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. С. 394-395).
  * (663) Ця точка зору поділяється, зокрема, М.І. Брагинським (Брагінський М.І. До питання про співвідношення речових та зобов'язальних правовідносин / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. С. 113-130), Л.Г. Ефимовой (Єфімова Л.Г. Про співвідношення речових та зобов'язальних прав / / Держава і право. 1998. N 10. С. 35-44) і С.Г. Певницького (Певницький С.Г. Деякі питання речових прав на приміщення в вітчизняному правопорядку / / Нотаріус. 2005. N 5).
  * (664) СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400 (далі - Закон про іпотеку).
  * (665) Див: Скловський К.І. Указ. соч. С. 428.
  * (666) В цьому сенсі право власності - це передусім "повнота прав" (Саватье Р.Теорія зобов'язань: юридичний і економічний нарис / пер. З франц. М., 1972. С. 90-91).
  * (667) Зокрема, В.В. Байбак відстоює необхідність законодавчого конструювання абсолютного права кредитора на право вимоги, не зараховуючи його при цьому до права власності (Байбак В.В. Зобов'язальне вимога як об'єкт цивільного обороту. М., 2005. С. 55 і сл.). Див також: Рибалов А.О. Про нові спробах ревізії поняття права власності / / Вісник ВАС. 2005. N 10. С. 151-163.
  * (668) Див, напр.: Брагінський М.І. До питання про співвідношення речових та зобов'язальних правовідносин / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. С. 113-130; Єфімова Л.Г. Про співвідношення речових та зобов'язальних прав / / Держава і право. 1998. N 10. С. 35-44; Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1. / Відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. С. 395 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (669) Д.В. Мурзін, який обгрунтовує можливість володіння правом (див.: Мурзін Д.В. Цінні папери - безтілесні речі. Правові проблеми сучасної теорії цінних паперів. М., 1998. С. 89), не враховує, що суб'єкт зобов'язального права не робить ніякого фактичного впливу відносно вимоги. Критику поняття "володіння правом" см. Байбак В.В. Зобов'язальне вимога як об'єкт цивільного обороту. М., 2005. С. 45-50.
  * (670) Див: дозорців В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі. - В кн.: Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. С. 232.
  * (671) Цит. по: Ісаєв І.А., Золотухіна Н.М. Історія політичних і правових навчань Росії 11-20 вв. М., 1995. С. 197.
  * (672) Див: Вилегжаніна О.М. До питання про застосування міжнародно-правових норм про морські живі ресурси / / Вісник ВАС. 2002. N 2. С. 112, 114; Лати О.М. До питання про об'єкти речових прав / / Цивілістична практика. 2003. N 2. С. 51; Лапач В.А. Система об'єктів цивільних прав. Теорія і судова практика. СПб., 2002. С. 311. Аналогічні вимоги до моменту звернення у власність загальнодоступних речей пред'являє і ст. 221 ГК. Тут можуть заперечити, що відповідно до законодавства такі природні ресурси є об'єктом державної власності - ст. 4 ФЗ "Про тваринний світ" від 24 квітня 1995 р. (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462). Однак природа державної власності на зазначені об'єкти заснована на "залишковому" принципі (все, що не належить на праві приватної і муніципальної власності, оголошується власністю державної) і має на меті не стільки здійснення речове-правових правомочностей володіння, користування і розпорядження, скільки публічно-правову охорону навколишнього середовища.
  * (673) Законодавство не містить визначення належать суб'єкту речового права правомочностей, віддаючи, мабуть, це складне питання на відкуп науці цивільного права.
  * (674) Баринова Е.А. Речові права в системі суб'єктивних цивільних прав / / Актуальні проблеми цивільного права: Збірник статей. Вип. 6 / під ред. О.Ю. Шилохвіст. М., 2003. С. 149-150.
  * (675) Так, використання земельних ділянок або житлових приміщень в порушення їх цільового призначення може призвести до припинення права власності на них (ст. 285, 293 ЦК).
  * (676) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2005. С. 453 (автор коментаря - А.В. Коновалов).
  * (677) Скловський К. І. Указ. соч. С. 99.
  * (678) Див: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 82.
  * (679) Див: Коновалов А.В. Володіння і власницької захист у цивільному праві. СПб., 2001. С. 18.
  * (680) Суттєво, володіння в таких випадках - міра належної (а не можливого) поведінки, тобто обов'язок. Див підр.: Рибалов А.О. Володіння орендаря та зберігача / / Арбітражні спори. 2005. N 2. С. 160-170.
  * (681) Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 459.
  * (682) Коновалов А.В. Володіння і власницької захист у цивільному праві. СПб., 2001. С. 66.
  * (683) Нерідко вживане словосполучення "право слідування" (іноді - "правомочність проходження") видається не зовсім вдалим, так як проходження - це властивість, а не "право" права.
  * (684) Така точка зору захищається і А.О. Рибалової (Рибалов А.О. Обмежені речові права: проблеми визначення / / Закон. 2007.N 2. С. 115-124).
  * (685) Як приклад можна вказати право застави, якому в силу прямої вказівки закону притаманні як властивість слідування (ст. 353 ЦК), так і речове-правовий захист (ст. 347 ЦК).
  * (686) Вельми важкий питання, чи має дане припущення сенс, коли законодавець - по неуважності або через злий намір - побічно дає зрозуміти, що деякі права не є речовими. Зокрема, можна зробити висновок, що речовими правами expressis verbis не є: з буквального тлумачення п. 3 ст. 53 Закону про іпотеку - оренда, найм, право членів сім'ї власника житлового приміщення; п. 1 ст. 4 ФЗ від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" - сервітут, іпотека, довірче управління, оренда. Однак обидва ці переліку не викликають довіри, тому що принаймні, суперечать ст. 292 ГК в частині виключення з речових прав права членів сім'ї власника житлового приміщення та ст. 274 ЦК - в частині виключення з речових прав сервітуту. Тому на них ми орієнтуватися не будемо.
  * (687) Див протилежну думку: Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. С. 148 (автор глави - Е.А. Суханов); Кряжевскіх К.П. Указ. соч. С. 48.
  * (688) Див: Гришаєв С.П. Речові права на житлові приміщення щодо нового Житлового кодексу РФ.
  * (689) Цей аргумент висунутий В.А. Бєловим (Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 435) і Л.В. Щенникова (Щенникова Л.В. Речові права в цивільному праві Росії. М., 1996. С. 16).
  * (690) Навпаки, ст. 8 ЦК як раз використовується для обгрунтування тези про відкритість переліку речових прав (див.: Чередникова М.В. Речові права на рубежі століть / / Держава і право на рубежі століть: матеріали всеросійської конференції. М., 2001. С. 94).
  * (691) За справедливим зауваженням К.І. Скловського, причиною можливості появи не вказаних у законі угод є не просто свобода волі, а саме свобода самообремененія власною волею. Якщо сторона у договорі готова обмежити себе певним чином, то це обмеження має силу, оскільки не зачіпає публічний порядок. Навпаки, будь-яке обтяження інших осіб, якщо вони не виявили на те волі, буде свідомо нікчемним (Скловський К.І. Указ. Соч. С. 155).
  * (692) Про необхідність фіксування в ГК лише ознак речових прав кажуть А.А. Іванов (Іванов А.А. Про систему викладу цивільного права. - В кн.: Викладання цивільного права в сучасних умовах. Матеріали конференції 23-26 березня 1999 СПб., 1999. С. 21) і Д.А. Формакідов (Формакідов Д.А. Речове право проживання. СПб., 2006. С. 47). Однак, на наш погляд, доцільніше змістити теоретичні суперечки про віднесення тих чи інших прав до категорії речових зі стадії правозастосування на більш ранню стадію - правотворчості. Як справедливо вказує В.П. Камишанській, "необхідно звести до мінімуму ситуації, коли власнику нав'язують третя особа в якості користувача його ж майна в жорстких правових рамках, що виключають можливість договірних відносин між зацікавленими особами" (Камишанській В.П. Право власності: межі та обмеження. М., 2000 . С. 92).
  * (693) Справді, "виникла невизначеність, мабуть, занадто велика жертва, в якій, швидше за все, майбутній законодавець і не потребує" (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3 - е вид. М., 2002. С. 436).
  * (694) Пропозиція вважати даний ознака факультативним (Певницький С.Г. Деякі питання речових прав на приміщення в вітчизняному правопорядку / / Нотаріус. 2005. N 5) не має практичного значення.
  * (695) Див: Бабаєв А.Б. Система речових прав. М., 2006. С. 197.
  * (696) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
  * (697) Див: Астахова М.А. Об'єкт суб'єктивного цивільного права: поняття та ознаки / / Цивільне право. 2006. N 2.
  * (698) У літературі обгрунтовується можливість існування ще однієї категорії абсолютного права - права кредитора на вимогу (Байбак В.В. Зобов'язальне вимога як об'єкт цивільного обороту. М., 2005. С. 61 і сл.), Яке також в будь-якому випадку відрізняється від речового права по об'єкту.
  * (699) Не можна погодитися з думкою, що право власності як різновид речового права утворює підгалузь цивільного права (Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 478). Слідуючи індуктивному методу "від приватного до загального", в такому випадку речове право довелося б визнати галуззю права, що неправильно. Право власності з точки зору системи права - це найбільший, найважливіший, але все ж інститут речового права, а не підгалузь цивільного права.
  * (700) При цьому відзначимо неминучу дискусійність даного переліку та наявність альтернативних точок зору. Так, в гол. 24 підручника М.А. Мірошникова розглядає заставу, оренду та безоплатне користування майном як приклади зобов'язальних прав.
  * (701) Див підр.: Рибалов А.О. Володіння орендаря та зберігача / / Арбітражні спори. 2005. N 2.
  * (702) За справедливим зауваженням О.А. Омельченко, "ця категорія історично конкретна: кожна юридична традиція, кожна правова культура наповнює своїм змістом абстрактне поняття власності" (Омельченко О.А. Основи римського права. М., 1994. С. 161).
  * (703) Див: Камишанській В.П. Право власності: межі та обмеження. М., 2000. С. 21.
  * (704) Див: Новицький І.Б. Римське приватне право. М., 1948. С. 78.
  * (705) Див: Новицький І.Б. Основи римського цивільного права. М., 1960. С. 92.
  * (706) Див: Саїдов А.Х. Право власності в Республіці Узбекистан / / Журнал російського права. 2006. N 12.
  * (707) Однак відсутність раніше спеціального поняття, звичайно, не означало відсутність самого інституту власності в Росії. Просто замість слова "власність" вживалися описові вирази: "моя, твоя земля", "моя купівля", "купив про запас" і т.д. см.: Камишанській В.П. Указ. соч. С. 23.
  * (708) Див: Люшер Ф. Конституційна захист прав і свобод особистості / Пер. з франц. М., 1993. С. 232.
  * (709) Недарма філософи зазначають, що "лише у власності особа виступає як розум" (Гегель Г.В. Філософія права. Введення. М., 1990. С. 100). За первісним уявленням, особиста власність була так само нерозривно пов'язана з людиною, як і його тінь, а захоплення речей із зовнішнього світу, світу чужих богів та їх привласнення, підпорядкування своєму богу, було санкціонованим поведінкою, які приводили до реалізації людини, якщо згадати корінь res , який утворює слово "реалізація" (див. підр.: Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 134, 139, 144).
  * (710) Див: Економічна теорія: підручник / за ред. І.П. Ніколаєвої. М., 1999. С. 445.
  * (711) Словник російської мови. М., 1959. Т. 3. С. 597.
  * (712) Див: Камишанській В. П. Указ. соч. С. 11.
  * (713) Див: Алексєєв М.М. Власність і соціалізм. Досвід обгрунтування соціально-економічної програми євразійства. Париж, 1926. С. 18; Єгоров Н.Д. Питання правового опосередкування відносин власності / / Праці по цивільному праву / під ред. А.А. Іванова. М., 2003. С. 28-31.
  * (714) Така точка зору висловлена, зокрема, В.П. Шкредова і К.І. Скловського (Шкредов В.П. Економіка і право. М., 1990. С. 222; Скловський К.І. Указ. Соч. С. 12).
  * (715) У продовження цього К.І. Скловський вважає, що завдання полягає в тому, щоб насущні проблеми власності вирішувалися краще, ніж це було досі, а для цього потрібно більше думати, більше сумніватися. Відсутність легальної дефініції або її стислість, на думку вченого, саме й сприяють цьому (Скловський К. І. Указ. Соч. С. 158).
  * (716) Протилежну думку про те, що право інтелектуальної власності - це різновид права власності (Батя А.А. Довідник власника, чи Інститут власності від початку і до кінця), не враховує ні речове-правової природи, ні змісту правомочностей права власності .
  * (717) Термін "доля", очевидно, є умовним стосовно речі; однак використання цього слова у визначенні не має особливих негативних наслідків, тому не можна погодитися з докором в зайвій описовості подібного визначення (Бабаєв А.Б. Система речових прав. М., 2006. С. 259).
  * (718) Див: Бабаєв А.Б. Указ. соч. С. 261.
  * (719) Див: Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1 / відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. 6-е вид. М., 2006. С. 408 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (720) Див: Бабаєв А.Б. Указ. соч. С. 260; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2005. С. 453 (автор коментаря - А. В. Коновалов).
  * (721) У літературі має місце критика поняття "свій інтерес" стосовно до права власності і іншим речовим правам (Тархов В.А., Рибаков В.А. Про поняття права власності / / Юрист. 2002. N 4). Вказується, що свій інтерес притаманний суб'єкту будь-якого права, не обов'язково речового. Не заперечуючи істинності даного положення, закріпленого сьогодні в п. 1 ст. 9 ГК, уточнимо, що стосовно до речових прав свій інтерес відноситься саме до володіння, користування і розпорядження річчю, чого не зустрічається в правах зобов'язальних.
  * (722) Див: Камишанській В.П. Право власності: межі та обмеження. М., 2000. С. 90, 97.
  * (723) Наприклад, земельною ділянкою сільськогосподарського призначення протягом трьох років (п. 3 ст. 6 ЗК).
  * (724) Див: Камишанській В.П. Указ. соч. С. 87.
  * (725) Не випадково у визначенні свободи, закріпленому на законодавчому рівні в ст. 4 Декларації прав людини і громадянина (Франція, 1789 р.), встановлено: "Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншому" / / Конституції зарубіжних держав: навч. посібник. 2-е вид., Испр. і доп. М., 1997. С. 135).
  * (726) Д.І. Мейер визначав право власності як "цілковиту, порівняно з іншими правами, панування особи над річчю" (Мейєр Д.І. Російське цивільне право. Ч. 2. М., 1997. С. 5).
  * (727) Постанова Конституційного Суду РФ від 17 грудня 1996 р. N 20-П у справі про перевірку конституційності пунктів 2 і 3 частини першої статті 11 Закону Російської Федерації від 24 червня 1993 року "Про федеральних органах податкової поліції" / / СЗ РФ . 1997. N 1. Ст. 197.
  * (728) Так, відповідно до п. 2 ст. 14 Основного закону ФРН "власність зобов'язує. Її використання повинно служити загальному благу" (Конституції зарубіжних держав: навч. Посібник. 2-е вид., Испр. І доп. М., 1997. С. 159). Див також: Камишанській В.П. Указ. соч. С. 27-29; Борченко В.А. Право власності в Росії / / Нотаріус. 2006. N 5.
  * (729) Правда, право власності може бути обмежене зазначеними актами в порядку, передбаченому федеральним законом. Наприклад, обмеження права власності на транспортні засоби (скажімо, перелік несправностей і умов, при яких забороняється експлуатація транспортних засобів) встановлені Правилами дорожнього руху РФ, утв. постановою Ради Міністрів - Уряди РФ від 23 жовтня 1993 р. N 1090. Проте дані обмеження санкціоновані ФЗ від 10 грудня 1995 р. N 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху" (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4873), стосовно до забороні експлуатації - в ст. 19.
  * (730) Див підр.: Івачів І.Л. Обмеження права власності в рішеннях Конституційного Суду Російської Федерації / / Юрист. 2006. N 5.
  * (731) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. С.П. Гришаєва, А.М. Ерделевского (автор коментаря до ст. 209 ЦК - К.І. Скловський). М., 2006.
  * (732) Наприклад, якщо за договором купівлі-продажу автомобіля покупець зобов'язався перед продавця не перефарбовувати машину в інший колір (припустимо, вона має для продавця високу немайнову цінність як пам'ять) або відчужувати її нікому в межах даного міста, то порушення зазначених обов'язків ніяк не коливає право власності покупця. Тим більше дані обов'язки не ляжуть тягарем і на третю особу у разі придбання ним у покупця цієї машини (п. 3 ст. 308 ЦК).
  * (733) Див: Скловський К.І. Про можливість обмеження права власності договором / / Господарство право. 1999. N 5; Долинська В.В. Обмеження права власності: поняття та види / / Закон. 2003. N 11; Савельєв А. А. Про деякі питання законодавчого закріплення обмежень права власності / / Юрист. 2006. N 8.
  * (734) Навпаки, при припиненні права власності без правонаступництва обмежене речове право як вторинне, похідне від права власності припиняється (наприклад, при знахідці).
  * (735) Властивість еластичності по проекції притаманне і обмеженим речовим правам - але лише щодо інших обмежених речових прав (наприклад, річ здана суб'єктом права господарського відання в оренду, після чого орендар передав її в суборенду; припинення обмеженого речового права суборендаря спричинить відновлення обмеженого речового права орендаря без особливих дій з його боку і з боку власника).
  * (736) Див: Грибанов В.П. Терміни в цивільному праві / / Здійснення і захист цивільних прав. М., 2000. С. 256-257.
  * (737) Див: Рибалов А.О. Обмежені речові права: проблеми визначення / / Закон. 2007. N 2. С. 115-124.
  * (738) Прикладами винятків з цього правила служать положення ст. 343, 616, 634, 644, 661, 678, 681, 891 ЦК про обов'язок заставодержателя (якщо він володіє майном), орендаря (якщо передбачено договором), наймача житлового приміщення, зберігача з утримання майна.
  * (739) У зв'язку з цим твердження В.А. Бєлова про те, що законних винятків із загального правила про тягар і ризики власника сьогодні немає (Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 482), видається помилковим.
  * (740) Див: Аксененок Г.А. Право державної власності на землю в СРСР. М., 1950. С. 196; Зінченко С.А. Державна власність в СРСР: проблеми правового регулювання. Ростов н / Д, 1986. С. 59; Брагинський М. І. Участь Радянської держави у цивільних правовідносинах. М., 1981. С. 74.
  * (741) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004 (автор коментаря до ст. 209 ЦК - В.П. Мозолин).
  * (742) Їх перерахування в різних варіантах можна знайти у англійського юриста А. Оноре (див.: Борченко В.А. Указ. Соч. Та у М.В. Власової (Власова М.В. Право власності в Росії: виникнення, юридичний зміст, шляхи розвитку. М., 2002. С. 42-43).
  * (743) Див: Варадинов Н. Дослідження про майнові або речових правах за законами росіянином. Стаття I. Про право власності. СПб., 1855. С. 14-16.
  * (744) Див: Камишанській В.П. Указ. соч. С. 41, 68.
  * (745) Див: Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 478.
  * (746) Див: Скловський К.І. Власність в цивільному праві: указ. соч. С. 125-126.
  * (747) Якщо дійсно те, що в російське законодавство тріаду правомочностей власника вніс М.М. Сперанський (див. про це: Рубанов А.А. Проблеми вдосконалення теоретичної моделі права власності / / Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі / відп. Ред. В.П. Мозолин. М., 1986. С. 105; Суханов Є. А. Лекції про право власності. М., 1991. С. 21), то ми вважаємо цей факт вдалим прикладом запозичення зарубіжного досвіду.
  * (748) Див: Рибаков В.А. Загальні положення про типи, формах і видах власності в Росії: методологічні аспекти права власності (науковий нарис) / наук. ред. В.А. Тархов. М., 2004. С. 3; Клюкин Б.Д. Різноманіття форм власності на природні об'єкти / / Право і економіка. 1998. N 1; Колпакова А.В. Форми власності та їх співвідношення / / Актуальні проблеми цивільного права / під ред. С.С. Алексєєва. М., 2000. С. 126-127.
  * (749) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. М., 2004 (автор коментаря до ст. 212 ЦК - В.П. Мозолин).
  * (750) За зауваженням В.П. Комишанської, поява "тришарового пирога" на місці єдиного моноліту державної власності поставило перед цивилистами чимало проблем, які потребують правового опосередкування. Порядок набуття та припинення права власності, питання управління і відповідальності, захисту права власності вимагають подальшої наукової розробки (Камишанській В.П. Указ. Соч. С. 30).
  * (751) Див також: Скловський К.І. Власність в цивільному праві. С. 164.
  * (752) З виступу С.А. Хохлова, одного з розробників ГК, можна зрозуміти, що це відтворення було певною мірою вимушеним: "... У Конституції сказано, що визнаються приватна, державна, муніципальна й інші форми власності. І Кодекс повинен тільки відтворити це формулювання ..." (Хохлов С. А. Виступ на першій сесії Державної Думи 22 липня 1994 / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. Збірник пам'яті С.А. Хохлова / відп. Ред. А. Л. Маковський. М., 1998 . С. 380).
  * (753) Так, викликає заперечення прагнення окремих авторів під прапором відновлення "втраченого моральної єдності народу" створити якусь форму "приватизованої власності" (див.: В.І. Крусс. Принципи, межі, підстави обмеження прав і свобод людини по російському законодавству і міжнародному праву. Виступ на "круглому столі" / / Держава і право. 1998. N 8. С. 62). Такі спроби спрямовані на ревізію права приватної власності, гарантованого Конституцією РФ.
  * (754) Див: Цивільне право: підручник / за ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. Ч. 1. М., 2002. С. 272 (автор глави - Л.В. Саннікова); Саннікова Л.В. Підстави і способи набуття права власності / / Юридичний світ. 2002. N 4. С. 30; Огнєва Н. До питання про підстави набуття права власності громадянами / / Право і життя. 2005. N 12.
  * (755) Див: Бєлов В.А. Указ. соч. С. 485.
  * (756) Див: Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2005. С. 38-39 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (757) Саме такий підхід поділявся О.С. Іоффе (Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. М., 2000. С. 632-633).
  * (758) Слід погодитися з Н.І. Вогневої в тому, що чим більше випадків придбання права власності може бути віднесено до похідного правопріобретенію, тим ширше реалізація властивості проходження (Огнєва Н.І. Теоретичні та практичні питання набуття та припинення права власності громадянами: Автореф. Дис ... канд. Юрид . наук. М., 2006. С. 13).
  * (759) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. Ч. 1. М., 1997. С. 239.
  * (760) Див: Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 488.
  * (761) Див: Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву. - В кн.: Черепахін Б. Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 311.
  * (762) Див: Черепахін Б.Б. Початкові способи набуття права власності за чинним праву. - В кн.: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 54.
  * (763) Непряме опис цієї презумпції можна зустріти у К.І. Скловського. Автор пише, що якщо правилом є приналежність кожної речі її власнику, то придбання права власності на річ не може виступати як ізольований акт, без урахування того, що на дану річ були права іншої особи. Таким чином, акт придбання права власності на увазі ті чи інші відносини з колишнім власником речі і вимагає детального врегулювання (Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. М., 2004. Коммент. До ст. 218 ЦК) .
  * (764) Див: Радянське цивільне право: підручник / авт. колл.: Д.М. Генкін, С.Н. Братусь, Л.А. Лунц та ін Т. 1. М., 1950. С. 222.
  * (765) Див: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 126-127; Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву. - В кн.: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. С. 313-315.
  * (766) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. М., 1958. С. 283, 293. Один час такої ж позиції дотримувався Е.А. Суханов (див., напр.: Суханов Е.А. Придбання і припинення права власності / / Господарство право. 1998. N 6. С. 3), однак у своїх останніх роботах вчений, мабуть, змінив точку зору на користь критерію правонаступництва (Цивільне право: підручник. В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. і доп. М., 2005. С. 37).
  * (767) В цьому розділі ми зупинимося на найбільш типових підставах набуття права власності. Поза розгляду залишаться такі способи, як придбання права власності від неуправомоченноговідчужувача, в порядку спадкування, в ході викупу земельної ділянки, реорганізації та ліквідації юридичної особи, придбання права власності членом кооперативу при повній виплаті пайового внеску. Вони складають предмет спеціального вивчення в інших розділах підручника або в рамках інших навчальних дисциплін.
  * (768) Наприклад, придбання трофеїв, контрибуцій, репарацій, має власне, швидше міжнародне і до того ж публічно-правове, регулювання. Див підр.: Белов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 487.
  * (769) Сюди, мабуть, слід включити такі традиційні для римського і російського дореволюційного права підстави набуття права власності, як змішання, з'єднання і прирощення речей. Ми не будемо зупинятися на цих питаннях, які, хоча і є актуальними, але вимагають окремої уваги.
  * (770) Див: Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. Коммент. до ст. 218 ГК.
  * (771) Див підр.: Алексєєв В. А. Операції з нерухомістю. М., 2005. С. 37-38.
  * (772) У процесі створення повинен з'явитися новий об'єкт матеріального світу. У літературі справедливо зазначається, що критерії новизни визначити вичерпним чином неможливо. Це може бути новизна хімічна або фізична, якщо мова йде про зміну хімічної структури або фізичного стану (наприклад, новий сплав металів). Новизна може визначатися особливостями господарського використання, коли фізична природа зазнає (виготовлення з металу деталі або механізму) або зазнає (розпил колоди на дрова) істотної зміни (Цивільне право. Частина перша: підручник / за ред. В.П. Мозоліна, А. І. Масляєва. М., 2005 (автор параграфа - А. А. Рябов).
  * (773) СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 39.
  * (774) На практиці питання про початковий момент появи нерухомої речі залишається відкритим. У літературі обгрунтовано пропонується вважати таким моментом момент, коли на будівельному майданчику розпочалися дії, що призвели до такої зміни цієї ділянки, яке стає для нього невіддільним без істотного збитку для призначення планованого об'єкта. Можна припустити, що з того моменту, коли забита у відповідності з проектом хоча б одна паля, об'єкт може бути визнаний об'єктом нерухомості як об'єкта незавершеного будівництва. Зрозуміло, можна і потрібно в нормативних актах встановити якийсь мінімум змін земельної ділянки для визнання наявності на ньому з'явився об'єкта нерухомості (Алексєєв В.А. Указ. Соч. С. 78).
  * (775) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (776) Відповідно з редакцією ст. 25 Закону, що діяла до 1 січня 2005 р., право на об'єкт незавершеного будівництва реєструвалося тільки "у разі потреби здійснення операції" з цим об'єктом. Сьогодні це обмеження, як бачимо, знято.
  * (777) Взагалі поняття "переробка", звичайно, більш широке, оскільки передбачає будь-яка зміна форм і характеристик речей, в тому числі нерухомих.
  * (778) Ступінь суттєвості перевищення вартості є оціночним поняттям і визначається угодою сторін або, в разі його недосягнення, - судом.
  * (779) Однак важливо, щоб сумлінне, відкрите і безперервне володіння матеріалами тривало менше п'яти років; інакше власник набуває право власності на них в силу набувальної давності (ст. 234 ЦК), що виключає застосування ст. 220 ГК.
  * (780) Для незначного кола спеціальних суб'єктів (державних і муніципальних установ, казенних підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування) встановлена можливість придбання земельних ділянок на праві постійного (безстрокового) користування (п. 1 ст. 20 ЗК).
  * (781) Єршов Ю. Проблеми статусу самовільних будівель / / ЕЖ-Юрист. 2006. N 43.
  * (782) СЗ РФ. 2006. N 27. Ст. 2881.
  * (783) Грунтовне дослідження збору загальнодоступних речей як первісного підстави набуття права власності міститься у відомій роботі: Черепахін Б.Б. Початкові способи набуття права власності за чинним праву. - В кн.: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 53-92.
  * (784) Хоча, як вірно зауважує Є.А. Суханов, залишається незрозумілим, які речові права можуть бути встановлені на ці об'єкти в період їхнього перебування в природному стані (Цивільне право: підручник. В 4 т. Т. 2 / відп. Ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. , перераб. і доп. М., 2005. С. 43).
  * (785) СЗ РФ. 2004. N 52 (ч. I). Ст. 5270.
  * (786) Відомості РФ. 1992. N 16. Ст. 834.
  * (787) Див підр.: Сергєєв А.П. Правовий режим безхазяйного та безгосподарно вмісту майна. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1982; Масевич М.Г. Підстави набуття права власності на безхазяйне речі / / Проблеми сучасного цивільного права: Зб. статей. М., 2000. С. 173-191.
  * (788) Постанова Пленуму Верховного Суду РРФСР від 29 червня 1925 "Про презумпцію (припущенні) права власності держави на спірне майно" / / Збірник циркулярів і найважливіших роз'яснень Пленуму Верховного Суду РРФСР. М., 1927. С. 114.
  * (789) Традиційне правило, відоме ще римському праву, таке: "нічия річ переходить до першого, хто захопив її". Як виняток сьогодні продовжує зберігатися презумпція права державної власності на землю та інші природні ресурси, які не перебувають у власності громадян, юридичних осіб або муніципальних утворень (п. 2 ст. 214 ЦК).
  * (790) Риси очевидної відсутності у власника бажання зберігати річ у своїй господарській сфері визначаються з урахуванням стану речі, загально прийнятого рівня турботи про речі даного виду, місця знаходження речі і т.п. (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб. І доп. М., 2005. С. 483 (автор коментаря - А.В. Коновалов). Наприклад, автомобіль, залишений власником у місці, не призначеному для паркування (наприклад, при поломці), навряд чи можна вважати кинутої річчю. Інша справа, якщо він знаходиться на звалищі, в купі металобрухту.
  * (791) Див: Аккуратов І.Ю. Визнання права власності на безхазяйне майно за ЦПК і АПК РФ / / Арбітражний і цивільний процес. 2005. N 1.
  * (792) Заява повинна бути зроблена, мабуть, в той орган місцевого самоврядування, на території якого сталася пропажа. Однак річ може бути знайдена в іншому місці. Крім того, особа, яка втратила річ, може не знати, де точно сталася пропажа. Тому заява, зроблена і в інший орган місцевого самоврядування, так само як і в кілька органів, слід вважати належним. У той же час, якщо така заява зроблена явно нерозумно і недобросовісно (наприклад, у віддаленому регіоні, де явно не могло бути ніяких відомостей про знахідку), предметом обговорення може стати питання про відмову в захисті права з мотивів п. 3 ст. 10 ГК (Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. Коммент. До ст. 227-229).
  * (793) СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.
  * (794) Питання про реальність тих "бонусів", які покладаються нашедшему річ у разі виконання ним зазначених формальностей, є дискусійним. Так, видатний дослідник проблематики речових прав Л.В. Щенникова наводить приклад з власного життя: "... Я не знайшла, а залишила в кріслі літака золоті сережки і ланцюжок, змінивши їх під час польоту на біжутерію. Звичайно, після посадки я звернулася з проханням пошукати загублені речі, на що працівники компанії ввічливо відповіли, що такого роду знахідок у них немає, от якщо б мова йшла про неотримання багажі - шанси б були ... Якщо річ знайдена на транспорті, свідчить ст. 227 ЦК, вона підлягає здачі особі, що представляє власника транспорту, і той набуває права та обов'язки особи, яка знайшла річ. Що стосується самого знайшов, що проявив чесність і сумлінність, то він не тільки не зможе після закінчення шестимісячного строку стати власником речі або отримати винагороду за чеснота, але навіть не має права розраховувати на "дякую" оголосив господаря і моральне задоволення від його радості "(Щенникова Л.В. Судова практика у справах про знахідку / / Законодавство. 2003. N 7. С. 16-21).
  * (795) На пам'ять приходять персонажі відомої комедії "Раз на раз не доводиться" (реж. А. Габріелян), що виявили скарб в стіні будинку, що зноситься і протягом усього фільму не цілком сумлінно, хоча і з кмітливістю які шукали шляхи його приховування від радянського держави.
  * (796) Інша точка зору К.І. Скловського і М.Г. Масевич (про те, що предмети, що мають наукову, культурну цінність, а також фамільні цінності, скарбом не є) видається спірною (Масевич М.Г. Підстави набуття права власності на безхазяйне речі / / Проблеми сучасного цивільного права: Зб. Статей. М ., 2000. С. 180; Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. Коммент. до ст. 233 ЦК). У всякому разі, п. 2 ст. 233 ЦК прямо допускає, що скарб може містити речі, які стосуються пам'ятників історії та культури.
  * (797) Підстави для цього висновку дає і ст. 233 ГК, що вживає вираз "цінні предмети», не характерне для опису нерухомих речей.
  * (798) Відомості РФ. 1978. N 51. Ст. 1387.
  * (799) СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519.
  * (800) СЗ РФ. 2003. N 38. Ст. 3668.
  * (801) Див підр.: Блинков О.Е. Придбання муніципальними утвореннями права власності на безхазяйне нерухомі речі / / Державна влада і місцеве самоврядування. 2003. N 5.
  * (802) Кассо Л. А. Русское поземельное право. М., 1906. С. 123.
  * (803) Див підр. про історію поняття набувальної давності: Вільнянський С.І. Чи потрібна нам набувальна давність? / / Правознавство. 1960. N 3. С. 123-126; Толстой Ю.К. Набувальна давність / / Правознавство. 1992. N 3. С. 23 і сл.; Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 238-270.
  * (804) Див: п. 17 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 лютого 1998 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" / / Вісник ВАС. 1998. N 10.
  * (805) Іншої думки дотримується Ю.К. Толстой: "Придбати право власності за давністю володіння може як фізична, так і юридична особа, а також Російська Федерація, суб'єкт Федерації чи муніципальне освіту" (Цивільне право: підручник. В 3 т. Т. 1 / відп. Ред. А.П . Сергєєв, Ю.К. Толстой. 6-е вид. М., 2006. С. 426). Аргументація цієї тези полягає, мабуть, у засланні на п. 2 ст. 124 ЦК, згідно з яким до Російської Федерації і, її суб'єктам, муніципальних утворень застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у відносинах, регульованих цивільним законодавством, якщо інше не випливає із закону або особливостей даних суб'єктів. Така точка зору має під собою підстави, однак, на наш погляд, все ж правильніше вважати, що прямого зазначення в ст. 234 ГК громадян та юридичних осіб - поряд з терміном "особа" - швидше схоже на кваліфіковане умовчання законодавця щодо інших суб'єктів цивільного права. Вважаємо, що норма про набувальною давністю на публічно-правові утворення не поширюється.
  * (806) Див: п. 18 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаної із захистом права власності та інших речових прав" / / Вісник ВАС РФ. 1998. N 10.
  * (807) Наприклад, виникає питання про сумлінність заволодіння річчю особою, який виявив безхазяйне рухоме майно, але не вчинили необхідних у порядку ст. 227 ГК дій (повідомлення в міліцію або органи місцевого самоврядування). Якщо особа залишить річ у себе і буде володіти нею як своєю власною, то набуває воно після закінчення зазначених у ст. 234 ГК строків право власності? Вважаємо, що ні, так як при придбанні речі у володіння були порушені імперативні норми ЦК, незнання яких не робить власника добросовісним.
  * (808) Див: Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. Коммент. до ст. 234 ГК.
  * (809) Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. С. 44 (автор глави - Е.А. Суханов). Зокрема, власник, який знає або повинен знати, що володіння виникло в результаті злочину або адміністративного правопорушення, не може розглядатися як добросовісний.
  * (810) Протилежну думку висловлює А.В. Коновалов, який вважає, що ст. 234 ГК вимагає сумлінності протягом усього періоду давностного володіння. На його погляд, далеко не всяке отримання давностним власником відомостей про чиї-небудь претензії на майно означатиме негайну втрату ним сумлінності. Якщо суд відмовить у задоволенні таких вимог, сумлінність власника не може вважатися поколебленной. Якщо ж суд підтвердить обгрунтованість таких вимог, давностное володіння буде припинено як таке (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб . та доп. М., 2005. С. 494). Проте відмова в задоволенні зазначених вимог може бути обгрунтований, наприклад, зверненням до суду неналежного особи. Рішення суду в такому випадку не перешкоджає зверненню до суду належної особи; водночас власник, ознайомившись з доводами попереднього заявника по суті, може самостійно усвідомити незаконність заволодіння річчю.
  * (811) У постанові Конституційного Суду РФ від 20 липня 1999 р. N 12-П у справі про перевірку конституційності Федерального закону від 15 квітня 1998 року "Про культурні цінності, переміщені в Союз РСР в результаті Другої світової війни і знаходяться на території Російської Федерації "(СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3989) зазначено, що багато переміщені культурні цінності знаходилися в закритих фондах музеїв та інших установ, що не відповідає вимогам закону про сумлінному, відкритому володінні для набуття права власності на безхазяйне речі. Однак кваліфікація зберігання культурних цінностей у закритих фондах як порушення принципу відкритості володіння спірна. Загальновідомо, що, наприклад, в російських музеях більшість експонатів приховано від очей відвідувачів зважаючи елементарний брак площ.
  * (812) Див: Ярочкіна Т.Г. Володіння майном як своїм власним як умова набувальною давністю по російському цивільному праву / / Юрист. 2006. N 8.
  * (813) Див: Масевич М.Г. Підстави набуття права власності на безхазяйне речі. - В кн.: Проблеми сучасного цивільного права: Зб. статей. М., 2000. С. 181-182; Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1 / відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. 6-е вид. М., 2006. С. 427 (автор глави - Ю.К. Толстой); Ейріян Г.Н. Застосування набувальної давності до земельних ділянок / / Адвокат. 2003. N 7.
  * (814) СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 43.
  * (815) Правило, закріплене в абз. 2 п. 2 ст. 234 ГК, підтверджує давно зроблений у літературі висновок про те, що добросовісний набувач майна, у якого воно не може бути виндицировано, стає його власником (Цивільне право: підручник. В 3 т. Т. 1 / відп. Ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. С. 561 (автор глави - А.П. Сергєєв).
  * (816) Див підр. про це виключення: Рудоквас А.Д. Про правонаступництво при давностние володінні (possessio ad usucapionem) / / Давнє право. 2002. N 2. С. 226-241.
  * (817) Водночас судова практика схилилася до обмежувального тлумачення цього правила, категорично відмовляючись обчислювати строки набувальної давності в період до 1 січня 1991 р. (дати введення в дію Закону РРФСР "Про власність"), мотивуючи це тим, що тільки з цієї дати вперше після 1917 р. в Росії з'явилося поняття набувальної давності (див. підр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3 - е вид., перераб. і доп. М., 2005. С. 497 (автор коментаря - А.В. Коновалов).
  * (818) Бюлетень ВC. 2001. N 2. С. 13-14.
  * (819) Більш докладно про права власника на плоди і доходи див.: Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 340-353.
  * (820) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. М., 2004. Коммент. до ст. 223 ГК.
  * (821) Див: Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. Коммент. до ст. 223 ГК.
  * (822) Детальніше про природу традиції см.: Грачов В.В. Правова природа традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашенинникова / відп. ред. П.А. Варул. Ярославль, 2006. С. 16-35; Тузов Д.О. Про правову природу традиції. - Там же. С. 57-84; Хаскельберг Б.Л. До питання про правову природу традиції. - Там же. С. 120-136.
  * (823) Див: Цивільне право. Частина перша: підручник / за ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. М., 2005 (автор параграфа - А.А. Рябов).
  * (824) Див підр.: Скловський К.І. Про право на відчуження майна без передачі володіння / / Господарство право. 2003. N 8.
  * (825) Див: Хаскельберг Б.Л. Про підставі та моменті переходу права власності на рухомі речі за договором / / Правознавство. 2000. N 3. С. 121-132.
  * (826) Див про це: Мостів Г.С. Особливості набуття та припинення права власності на нерухоме майно / / Юрист. 2002. N 10.
  * (827) СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.
  * (828) Див: Моїсеєва Є.В. Приватизація як спосіб розпорядження державним і муніципальним майном / / Журнал російського права. 2006. N 9.
  * (829) Відомості РФ. 1991. N 28. Ст. 959.
  * (830) Більш докладно з даними підставою набуття права власності можна познайомитися в гол. 22 підручника про право публічної власності, а також в курсі комерційного права.
  * (831) Див: Бєлов В.А. Націоналізація в російському цивільному праві: історія та сучасність / / Законодавство. 1999. N 2, 3.
  * (832) Іноді робиться висновок, що і у муніципального власника; для цього висновку є підстави (див.: Кузнєцової М.Н. Реквізиція. Коментар до статті 242 Цивільного кодексу РФ / / Журнал російського права. 2006. N 8).
  * (833) У Федеральному конституційному законі від 30 травня 2001 р. N 3-ФКЗ "Про надзвичайний стан" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2277) в числі заходів і тимчасових обмежень , застосовуваних в умовах надзвичайного стану, у виняткових випадках допускається лише тимчасове вилучення у громадян транспортних засобів, зброї, боєприпасів та отруйних речовин, а у організацій - поряд з цим бойової та навчальної військової техніки і вибухових речовин. У Федеральному конституційному законі від 30 січня 2002 р. N 1-ФКЗ "Про військовому становищі" (СЗ РФ. 2002. N 5. Ст. 375) також говориться про вилучення майна з подальшою виплатою державою його вартості.
  * (834) Природа цього вилучення як виду реквізиції залишається спірною. Цілком можливо, що законодавець мав на увазі в даному випадку не припинення права власності, а її тимчасове обмеження.
  * (835) Див: Таскин Н.І. Реквізиція як один з випадків примусового припинення права власності на земельні ділянки / / Юрист. 2003. N 3; Ромадін М.С. Проблеми застосування реквізиції земельних ділянок у світлі нового Земельного кодексу РФ / / Світ права. 2003.N 3; Щенникова Л.В. Про реквізицію у цивільному праві: гімн чи реквієм / / Законодавство. 2006. N 6.
  * (836) Норми цієї статті застосовуються і при необхідності вилучення гірничих відводів, ділянок акваторій та інших ділянок.
  * (837) Див підр.: Аксюк І.В. Вилучення нерухомості як підставу примусового припинення права власності / / Право і економіка. 2006. N 7.
  * (838) Див: Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. С. 55 (автор глави - Е.А. Суханов).
  * (839) СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3018.
  * (840) Див: Сергєєв А.П. Цивільно-правова охорона культурних цінностей в СРСР. Л., 1991.
  Сьогодні в силу ст. 20 Закону про охорону і використання пам'яток історії та культури предмети старовини, твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, будови, рукописи, колекції, рідкісні друковані видання, інші предмети і документи, що знаходяться в особистій власності громадян та представляють значну історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність, визнаються пам'ятками історії та культури і підлягають державному обліку з метою найбільш повного виявлення пам'яток та надання сприяння у забезпеченні їх схоронності.
  У разі якщо власник об'єкта культурної спадщини, включеного до реєстру, або земельної ділянки або ділянки водного об'єкта, в межах яких розташовується об'єкт археологічної спадщини, не виконує вимог до збереження об'єкта культурної спадщини або вчиняє дії, загрозливі схоронності даного об'єкту і що тягнуть втрату ним свого значення , до суду з позовом про вилучення у власника безгосподарно вмісту об'єкта культурної спадщини звертаються федеральний орган охорони об'єктів культурної спадщини або орган виконавчої влади суб'єкта Федерації, уповноважений в галузі охорони об'єктів культурної спадщини.
  * (841) Див: Певницький С.Г. Деякі питання речових прав на приміщення в вітчизняному правопорядку / / Нотаріус. 2005. N 5; Тихонова Л.С. Примусове припинення права власності на житлові приміщення за законодавством Росії та Німеччини / / Сімейне та житлове право. 2006. N 2.
  * (842) Звернення стягнення на майно боржника регулюється ФЗ "Про виконавче провадження".
  * (843) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. М., 2004. Коммент. до ст. 237 ГК. Але навіть у тому випадку, коли стягнення проводиться в порядку, передбаченому договором, воно здійснюється всупереч волі власника, так як не дає власникові права самостійно продати річ з метою передачі виручки від продажу на користь кредитора або передати річ безпосередньо у власність кредитора за договором про відступне .
  * (844) Детальний обгрунтування правонаступництва при конфіскації см. в роботі: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 315-318.
  * (845) Див підр.: Ромадін М.С. Вилучення земельних ділянок за вчинене правопорушення / / Держава і право. 2003. N 11.
  * (846) Введено в дію в повному обсязі з 2007 р. / / СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3452.
  * (847) Див: Косів А. Призначити конфіскацію?! / / Бізнес адвокат. 2000. N 10.
  * (848) Покровський І.А. Історія Римського права. М., 2004. С. 337.
  * (849) Див: дозорців В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика: Збірник пам'яті С.А. Хохлова / Відп. ред. А.Л. Маковський. М., 1998. С. 230.
  * (850) Такий поділ має принципове значення. Перебуваючи в лоні приватного права, суб'єкти відносин права приватної власності отримують найбільшу ступінь свободи, виключається втручання в приватну власність публічних органів влади, забезпечуються найбільш ефективні цивільно-правові способи захисту права приватної власності.
  * (851) Див: ФЗ від 21 липня 1997 р. "Про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ.1997. N 30. Ст. 3594.
  * (852) Обмеження права власності було відомо як римському праву, так і російської цивільного права. Відомий російський цивіліст В.І. Синайський визначав право власності як найменш обмежене речове право (Синайський В.І. Російське цивільне право. Класика російської цивілістики. М., 2005. С. 205).
  * (853) СЗ РФ. 2001. N 17. Ст. 1644.
  * (854) СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3018.
  * (855) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 142.
  * (856) СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801.
  * (857) СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2881.
  * (858) СЗ РФ. 1995. N 10. Ст. 823.
  * (859) До встановлення Президентом РФ зазначеного переліку не допускається надання земельних ділянок, розташованих на прикордонних територіях, у власність іноземним громадянам та особам без громадянства. До цього періоду іноземні громадяни та особи без громадянства мають право набувати у власність земельні ділянки лише на територіях, завідомо не є прикордонними (п. 5 ст. 3 ФЗ "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації" від 25 жовтня 2001 р. / / СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4148).
  * (860) Див: постанова Конституційного Суду РФ від 23 квітня 2004 р. N 8-П у справі про перевірку конституційності Земельного кодексу Російської Федерації у зв'язку із запитом Мурманської обласної Думи / / СЗ РФ. 2004. N 18. Ст. 1833.
  * (861) Див: ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про обіг земель сільськогосподарського призначення "і Федеральний закон" Про землеустрій "від 18 липня, 2005 р. / / СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. I). Ст. 3098.
  * (862) Відомості СРСР. 1990. N 11. Ст. 164.
  * (863) Там же. 1990. N 30. Ст. 417.
  * (864) Відомості РФ. 1993. N 3. Ст. 99.
  * (865) Відомості РФ. 1991. N 28. Ст. 959.
  * (866) Див докладніше: Сергєєв А. П. Житлове право: підручник. М., 2006. С. 97-99.
  * (867) Див: Крашенинников П.В. Житлове право. Вид. 4-е. М., 2005. С. 25.
  * (868) Див: Суханов Е.А. Перспективи корпоративного законодавства та інші проблеми вітчизняного права / / Закон. 2006. N 9. С. 7.
  * (869) Перелік майна громадян, на яке не може бути накладено стягнення за виконавчими документами, закріплений у ст. 446 ЦПК.
  * (870) Див: ФЗ від 11 червня 2003 р. "Про селянське (фермерське) господарство" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2249.
  * (871) Не належить до підприємницької діяльності ведення особистого підсобного господарства, що здійснюється відповідно до ФЗ "Про особисте підсобне господарство" від 7 липня 2003 р. (п. 1 ст. 2) / / СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2881.
  * (872) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
  * (873) Див: Цивільне та торгове право зарубіжних держав / під ред. Е.А. Васильєва, А.С. Комарова. М., 2004. Т. I. С. 337.
  * (874) У силу названих причин не можна погодитися з вченими, які специфіку права власності пов'язують лише з суб'єктами права власності. Див, напр.: Скловський К.І. Власність в цивільному праві. М., 2000. С. 163; Сулейменов М.К. Вибрані праці з цивільного права. М., 2006.
  * (875) Див: ст. 8 ФЗ від 15 квітня 1993 р. "Про статус столиці Російської Федерації" (в ред. Від 22 серпня 2004 р.) / / Відомості РФ. 1993. N 19. Ст. 683; СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 3607.
  * (876) Див: п. 3 ст. 2, ст. 5 ФЗ від 26 березня 1998 р. "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.
  * (877) Див: ст. 4 ФЗ від 24 квітня 1995 р. "Про тваринний світ" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462.
  * (878) Див: ст. 7 ФЗ від 22 жовтня 2004 р. "Про архівну справу в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2004. N 43. Ст. 4169.
  * (879) Див: ст. 6, 7 ФЗ від 15 квітня 1998 р. "Про культурні цінності, переміщені в Союз РСР в результаті Другої світової війни і знаходяться на території Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1799.
  * (880) СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 805.
  * (881) Аналіз правового режиму підприємств як об'єктів цивільного права див.: Степанов С.А. Майнові комплекси в російському цивільному праві. М., 2002; Романов О.Е. Теоретичні та практичні аспекти визначення складу підприємства як майнового комплексу / / Актуальні проблеми цивільного права: збірник статей. Вип. 6 / під ред. О.Ю. Шилохвіст. М., 2003. С. 200-239.
  * (882) Див: Рахмилович В.А. Про досягнення та прорахунки нового Цивільного кодексу Російської Федерації / / Держава і право. 1996. N 4. С. 122.
  * (883) СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
  * (884) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145
  * (885) У літературі справедливо звернено увагу на юридичну нестійкість наведеної вище конструкції, в якій держава фактично підміняє рішення вищого органу акціонерного товариства. Див: Басін Ю.Г. Вибрані праці з цивільного права. СПб., 2003. С. 197.
  * (886) Подібна норма була закріплена в ст. 11 Закону РРФСР від 25 грудня 1990 р. "Про підприємства і підприємницької діяльності" / / Відомості РФ. N 30. Ст. 418.
  * (887) Див: Козлова Н.В. Правосуб'єктність юридичної особи. М., 2005. С. 276.
  * (888) Див: Вісник ВАС. 1996. N 9.
  * (889) Через статутний капітал встановлюється також частка участі кожного акціонера в акціонерному товаристві та його прибутках. Див: Долинська В.В. Акціонерне право: підручник / відп. ред. А.Ю. Кабалкин. М., 1997. С. 119.
  * (890) СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
  * (891) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1.
  * (892) Соціальна економіка, так званий третій сектор в системі змішаної економіки, об'єднує господарські одиниці, які, діючи на основі вільної підприємницької ініціативи, не висувають як першочергове завдання максимізацію прибутку, а мають на меті задоволення потреб їх членів в умовах демократизації прийняття рішень на підприємстві. Див: Кооперативи в індустріально розвинених країнах. Збірник оглядів / під ред. В.А. Виноградова. М., 1992. С. 113.
  * (893) Див: Мавлянов А.А. Соціальна роль кооперації в умовах оновлення радянського суспільства. Автореф. дис. ... канд. філос. наук. Ташкент, 1991.
  * (894) Жид Ш. Кооперація / пер. з франц. М.А. Шапіро / під ред. В.Ф. Тотоміанца. СПб., 1909. С. 86-87.
  * (895) Див: Захаров І.В. Споживча кооперація Росії в умовах трансформації економічних відносин. М., 2001. С. 16-18.
  * (896) Основну роль у трактуванні російської власності грало духовне начало (артіль, громада, соборність), яке завжди превалювало над матеріальним. Див: Шухов Н.С., Щербаков В.Н. Російська політична економія. М., 1998.
  * (897) На цю особливість артільного (кооперативного) товариства звертав увагу Г. Ф. Шершеневич. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права Т.1. Введення. Торгові діячі. (Класика російської цивілістики). М., 2003. С. 284.
  * (898) Див: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права Т.1. Введення. Торгові діячі. (Класика російської цивілістики) М., 2003.С. 289-290.
  * (899) Див: Камінка А.І. Нариси торгового права. Серія "Наукова спадщина". М., 2002. С. 297.
  * (900) Див: Корнєєв С.М. Право державної соціалістичної власності в СРСР. С. 50-54.
  * (901) Див: Козир М.І. Право колгоспної власності в період розгорнутого соціалізму / під ред. В.П. Мозоліна. М., 1985; Арантаев І.А. Цивільно-правові проблеми зближення державної і колгоспно-кооперативної власності. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1984.
  * (902) Прихильники збереження кооперативної (колективної) власності пов'язують приналежність всього майна створеного кооперативу (іншої юридичної особи) його членам (працівникам) на праві спільної часткової власності. Див, напр.: Рибаков В.А., Тархов В.А. Власність і право власності. Уфа, 2001. С. 84; Зирянов А.І. Право власності споживчого товариства. М., 2002. С. 93-94.
  * (903) На практиці споживчі товариства в більшій мірі створюють товариства з обмеженою відповідальністю. Можливість створення споживчими товариствами господарських товариств суперечить сутності кооперації, сприяє стиранню граней між кооперативної та комерційної формами діяльності.
  * (904) Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1788 (із змінами. Та доп.).
  * (905) Від фондів як об'єктів прав кооперативу слід відрізняти фонди взаємного кредитування, фонди прокату, інші фонди, створювані садівниками, городниками і дачниками у формі юридичної особи в установленому порядку (див.: п. 1 ст. 11 ФЗ від 15 квітня 1998 р. "Про садівничих, городницьких об'єднання громадян" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801).
  * (906) На цю особливість звертає увагу Е.А. Суханов. Див: Суханов Е.А. Право власності виробничих і споживчих кооперативів / / Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / під ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 84.
  * (907) СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (908) СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3420.
  * (909) Неподільний фонд споживчого товариства складає частину майна споживчого товариства або спілки, яка не підлягає розподілу між пайовиками. Викликає заперечення норма про передачу неподільного фонду при ліквідації споживчого товариства іншому товариству (п. 4 ст. 30 ФЗ "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації". Виникає питання: якому суспільству? І чому це інше суспільство має отримати безоплатно, по суті справи, чуже майно?
  * (910) СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
  * (911) Так, асоціація (союз) може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або брати участь у суспільстві (п. 1 ст. 11 ФЗ "Про некомерційні організації"); благодійні організації мають право створювати господарські товариства як єдиного засновника (п . 4 ст. 12 ФЗ "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 11 серпня 1995 р.); профспілки має право засновувати банки (п. 6 ст. 24 ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 12 січня 1996 р .).
  * (912) Для деяких видів некомерційних організацій формування майна за рахунок пожертвувань має специфіку. Так, громадські об'єднання можуть приймати пожертвування тільки в порядку, передбаченому ФЗ "Про політичні партії" від 11 липня 2001 р. і законодавством РФ про вибори (див.: ст. 31 ФЗ "Про громадські об'єднання"; ст. 30 ФЗ "Про політичні партіях ").
  * (913) Формування майна політичних партій за рахунок підприємницької діяльності може здійснюватися тільки від дозволених її видів (див.: п. 3 ст. 31 ФЗ "Про політичні партії").
  * (914) Відомості РФ. 1992. N 18. Ст. 961.
  * (915) СЗ РФ. 2000. N 30. Ст. 3122.
  * (916) Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1997. С. 53-54.
  * (917) Деякі вчені прогнозують, що сучасна ринкова формація, де переважає приватна власність як більш ефективна, в економіці майбутнього зміниться на іншу, соціально-і пріродооріентіруемую. Вартість товару буде визначатися не витратами праці, в тому числі людськими ресурсами, а його дефіцитністю і впливом на середовище проживання людини. Тому у сфері задоволення суспільних потреб переважатиме плановий, а не ринковий механізм, а значить - публічна власність (див.: Вегер Л.Л. До питання про співвідношення форм власності / / Росія і сучасний світ. 2001. N 3. С. 114).
  * (918) Див: Другов І.К. Державний сектор в сучасній ринковій економіці. СПб., 2003; Савченко А. В. Державна власність у Росії: питання теорії та управління. СПб., 2004.
  * (919) Див: Указ Президента РФ від 9 березня 2004 р. N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" / / Відомості Верховної. 2004. N 11. Ст. 945; N 21. Ст. 2023.
  * (920) Див, напр.: Цивільне право: підручник. Т. 1 / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М., 2004. С. 556.
  * (921) Див, напр.: Сосна С.А. Про нову концепцію державної власності та суспільного надбання / / Держава і право. 1996. N 2. С. 55-64; Андрєєва Г.М. Сучасне правове оформлення публічного характеру державної власності Російській Федерації та концепція публічної власності / / Конституційне й муніципальне право. 2004.N 6. С. 2-5.
  * (922) На думку прихильників даної концепції, публічні функції не вимагають участі у цивільно-правовому обороті. Для того щоб наблизити чинне законодавство до описаної концепції, її прихильники пропонують розмежувати публічну і приватну власність держави. До першої відносять майно, без якого здійснення публічних функцій взагалі неможливо, до другої - решта майна.
  * (923) Див, напр., Преамбулу ФЗ "Про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах" від 23 лютого 1995 р. / / СЗ РФ. 1995. N 9. Ст. 713.
  * (924) Замість скасованого Міністерства майнових відносин РФ названим Указом було утворено Федеральне агентство з управління федеральним майном. Інші агентства здійснюють повноваження власника лише щодо федеральних державних унітарних підприємств, що знаходяться в їх віданні. Згідно з постановою Уряду від 8 квітня 2004 р. N 200 "Питання Федерального агентства з управління федеральним майном" однією з основних функцій Агентства є здійснення повноважень власника в межах і в порядку, визначених федеральним законодавством, щодо майна федеральних державних унітарних підприємств та державних установ (за винятком повноважень власника, які здійснюють інші агентства), акцій (часток) акціонерних (господарських) товариств та іншого майна, що становить скарбницю Російської Федерації, а також повноваження з вилучення у установ і казенного підприємства зайвого, невикористаного або використовується не за призначенням федерального нерухомого майна , з передачі федерального майна фізичними юридичним особам, приватизації (відчуженню) федерального майна.
  * (925) Так, наприклад, відповідно до ст. 11 Федерального закону від 21 грудня 2001 р. "Про приватизацію державного та муніципального майна" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251) продавцями федерального майна виступають спеціалізовані установи, які наділяються правом від імені Російської Федерації володіти переданими їм об'єктами приватизації та здійснювати їх продаж. Згідно п. 4 Указу Президента РФ від 10 червня 1994 р. N 1200 "Про деякі заходи щодо забезпечення державного управління економікою" (СЗ РФ. 1994. N 7. Ст. 700) представником держави в органах управління акціонерних товариств, акції яких закріплені в федеральної власності, можуть бути як державні службовці, так і інші громадяни Російської Федерації.
  * (926) Див: Пятков Д.В. Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у цивільних правовідносинах. СПб., 2003. С. 15, 83-84 та ін
  * (927) Про правову природу державної власності та розвитку концепцій про неї в радянський період див. подр.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР / / Цивільне право. Вибрані праці. М., 2003. С. 349-359.
  * (928) Див: Карассо А.В. Радянське промислове право. М.-Л., 1925; Аскназій С.І. Нариси господарського права СРСР. Л., 1926; Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.-Л., 1948.
  * (929) Див: Карассо А.В. Право державної соціалістичної власності. М., 1954. С. 99.
  * (930) Див: Корнєєв С.М. Право державної соціалістичної власності в СРСР. М., 1964.
  * (931) Див: Турубінер А.М. Право державної власності на землю в Радянському Союзі. М., 1958. С. 56.
  * (932) Відомості СРСР. 1990. N 11. Ст. 164.
  * (933) Відомості РФ. 1990. N 30. Ст. 416.
  * (934) Див: Мозолин В.П. Право власності в Російській Федерації в період переходу до ринкової економіки. М., 1992. С. 136.
  * (935) Муніципальна власність при цьому розглядається як позбавлена від названого якості, так як муніципальні власники за Конституцією - автономні власники.
  * (936) Див: Риженков А.Я., Чорноморець А.Є. Нариси теорії права власності (минуле і сьогодення). Волгоград, 2005. С. 632-633.
  * (937) Див: Царапкін Ю.Є. Земля і право власності на природні ресурси. Виступ М.М. Бринчук на Науково-практичній конференції за темою "Право власності на природні ресурси та ефективність природокористування" / / Журнал російського права. 2006. N 6. С. 32.
  * (938) Див: ст. 2 ФЗ від 24сентября 2003 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 2003. N 40. Ст. 3822.
  * (939) Відповідно до п. 2 ст. 214 ГК земля та інші природні ресурси є державною власністю, якщо не знаходяться у власності приватної чи муніципальної. При цьому в літературі не спостерігається єдності щодо тлумачення даної норми. Так, В.П. Мозолин закріплений у ній принцип називає залишковим і зазначає, що він не відповідає основним напрямам у розвитку сучасного законодавства. Наприклад, він взагалі не поширюється на надра і багато інші природні ресурси, а також окремі категорії земель (Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна. М., 2004. С. 603). В.В. Чубаров, навпаки, стверджує, що в названій нормі передбачена презумпція приналежності землі та інших природних ресурсів до об'єктів державної власності, якщо відсутні будь-які докази належності їх до власності громадян, юридичних осіб або муніципальних утворень (Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. М., 2005. С. 568).
  * (940) Див, напр.: Кулешов Є.В. Державна власність суб'єктів Російської Федерації як основа їх економічної самостійності / / Держава і право. 2005. N 6. С. 41.
  * (941) При цьому не повинно вводити в оману помилкове зазначення в деяких нормативних актах в якості об'єктів права власності на такі об'єкти, як "унітарне підприємство", "установа", "позабюджетні і валютні фонди", "банки" та інш. Насправді наведені поняття - згідно з цивільно-правової доктрині не об'єкти, а суб'єкти цивільного права. Це юридичні особи, яким передано державне майно або основу майна яких становить державне майно. Використання названих і подібних їм термінів повинно трактуватися як термінологічна помилка законодавця і не може служити підставою для віднесення охоплюють ними явищ до об'єктів права власності.
  * (942) Відомості РФ. 1992. N 3. Ст. 89; N 32. Ст. 1261.
  * (943) Федеральний закон від 17 липня 2001 р. "Про розмежування державної власності на землю" втратив чинність з 1 липня 2006 р. Зміни в законодавстві відбулися у зв'язку з набранням чинності з 1 липня 2006 р. Федеральна законів від 17 квітня 2006 р. "Про внесення змін до Земельного кодексу Російської Федерації", "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" та визнання такими, що втратили чинність окремих положень законодавчих актів Російської Федерації "(СЗ РФ. 2006. N 17. Ст. 1782).
  * (944) СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4148.
  * (945) З названого загального правила передбачені два винятки:
  законами суб'єкта Федерації може бути встановлено, що розпорядження земельними ділянками, державна власність на які не розмежована, в поселеннях, які є адміністративними центрами, столицями суб'єктів Федерації, здійснюється виконавчими органами державної влади цього суб'єкта Федерації;
  розпорядження нерозмежований земельними ділянками в суб'єктах Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі - здійснюється за загальним правилом органами виконавчої влади зазначених суб'єктів, а у разі, якщо це передбачено їх законами - органами місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення.
  * (946) Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р. (СЗ РФ. 1997. N 48. Ст. 5493) природні ресурси включають: 1) неживі ресурси, що не відновлюються при вилученні з місця залягання (мінеральні ресурси - в місці залягання ; корисні копалини - витягнуті ресурси), 2) живі ресурси, які при раціональному використанні здатні до відновлення (флора та фауна).
  * (947) Див, напр.: Федеральний закон від 21 лютого 1992 р. "Про надра" / / Відомості Верховної. 1995. N 10. Ст. 823; Водний кодекс від 5 червня 2006 р. / / СЗ РФ. 2006. N 23. Ст. 2381; Лісовий кодекс від 4 грудня 2006 р. / / СЗ РФ. 2006. N 50. Ст. 5278; Федеральні закони від 24 квітня 1995 р. "Про тваринний світ" / / Відомості Верховної. 1995. N 17. Ст. 1462; від 23 лютого 1995 р. "Про природних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах" / / Відомості Верховної. 1995. N 9. Ст. 713; від 14 березня 1995 р. "Про особливо охоронюваних природних територіях" / / СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024.
  * (948) Див, напр.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 225; Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 254, 259.
  * (949) Див, напр.: Алієв О.К. Право власності на природні ресурси / / Юрист. 2006. N 3. С. 30-31.
  * (950) Так, відповідно до Федерального закону "Про тваринний світ" тваринний світ - це сукупність живих організмів, що населяють і знаходяться постійно або тимчасово на відповідній території у стані природної волі. Таке визначення не відповідає ознакам майна, яке може бути об'єктом права власності: 1) має бути в наявності протягом терміну дії права власності (організми не знають про кордони держави), 2) є індивідуально-визначеної річчю, здатної до присвоєння (організми повинні бути НЕ присвоєними, перебувати у стані природної волі).
  * (951) Див: Ковбаси О.С. Виступ на парламентських слуханнях на тему: "Про власність на природні ресурси (об'єкти)" / / Думський вісник. 1995. N 7. С. 88-90; Вилегжаніна О.М., Самохвалов А.Ф. Управління природними ресурсами Росії: до обліку міжнародно-правового та іноземного законодавчого досвіду / / Держава і право. 2000. N 1. С. 66.
  * (952) СЗ РФ. 2003. N 4.
  * (953) СЗ РФ. 2006. N 23. Ст. 2381; N 50. Ст. 52-79.
  * (954) Див: Шірокалова Г. Кому дістанеться російська земля / / Сільське життя. 2004. 13 янв.
  * (955) Див: Єгорова М.Б. Міжнародний досвід конституційно-правового регулювання прав державної власності на природні ресурси / / Екос-інформ. 2002. N 12. С. 43-51.
  * (956) Слід враховувати, що в літературі використовується кілька значень терміну "скарбниця". Так, скарбницею часто називається суб'єкт права (наприклад, держава, казначейство, інші органи). Такий підхід був найбільш поширений в дореволюційний період (див., напр.: Мейєр Д.І. Російське цивільне право. М., 2000. С. 154-157). В даний час законодавство (цивільне, бюджетне, податкове) використовує названий термін у значенні об'єкта права. Таке розуміння надається йому і в цьому параграфі.
  * (957) Див: Талапіна Е.В. Управління державною власністю. СПб., 2002. С. 281.
  * (958) Див: Федеральний закон від 26 березня 1998 р. N 41-ФЗ "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" / / Відомості Верховної. 1998. N 13. Ст. 1463; Положення про державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації від 27 лютого 2003 р. N 127 / / СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 866.
  * (959) Див: Федеральний закон від 26 грудня 1994 р. N 79-ФЗ "Про державний матеріальний резерв" / / Відомості Верховної. 1995. N 1. Ст. 3.
  * (960) Див: Федеральний закон від 26 травня 1996 р. N 54-ФЗ "Про музейному фонді і музеях Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1996. N 22. Ст. 2591.
  * (961) Див: Федеральний закон від 22 жовтня 2004 р. "Про архівну справу в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 2004. N 43. Ст. 4169.
  * (962) Наприклад, для зберігання, вивчення та публічного надання музейних предметів і музейних колекцій створюються некомерційні установи культури - музеї, за якими закріплюється публічна власність; для зберігання, комплектування, обліку та використання архівних документів створюються федеральні державні установи (державний архів) і структурні підрозділи органу місцевого самоврядування або муніципальні установи (муніципальний архів).
  * (963) Положення про управління знаходяться у федеральній власності акціями відкритих акціонерних товариств та використання спеціального права на участь Російської Федерації в управлінні відкритими акціонерними товариствами ("золота акція") (затверджено постановою Уряду РФ N 738 від 3 грудня 2004 / / СЗ РФ. 2004. N 50. Ст. 5073).
  * (964) Див: Укази Президента РФ від 30 вересня 1995 р. N 986 "Про порядок прийняття рішень про управління і розпорядженні перебувають у федеральній власності акціями" / / Відомості Верховної. 1995. N 41. Ст. 3874 і від 9 грудня 1996 р. N 1660 "Про передачу в довірче управління закріплених в федеральної власності акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації" / / Відомості Верховної. 1996. N 51. Ст. 5764.
  * (965) Сучасна концепція закріпленого майна склалася не відразу. У радянський період було розроблено декілька теорій про правову природу прав на майно державних підприємств (докладніше див: Венедиктов А.В. Правова природа державних підприємств / / Вибрані праці з цивільного права. Т. 1. М., 2004). Основні концепції полягали в наступному:
  право власності тресту розглядалося як товарна форма власності держави;
  держава довіряє створеної ним організації своє майно (теорія довіреної управління);
  теорія користування виходила з збереження права власності у держави, а тресту передавалося лише право користування на всі або частину статутного майна;
  право власності є не повним, а розділеним: за державою зберігається верховне право власності, а за трестом - підпорядковане або залежне;
  теорія приватної власності поширювала на майно тресту режим приватної власності.
  * (966) СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746.
  * (967) Про проблеми правової природи прав державних підприємств див. докладніше: Кряжевскіх К.П. Право оперативного управління та право господарського відання державним майном. СПб., 2004. С. 83-167.
  * (968) У західній традиції немає інститутів права господарського відання та оперативного управління, але є аналогічні конструкції. Деякі країни - члени СНД відмовилися від використання обговорюваних прав у своєму законодавстві (наприклад, Грузія). Але більшість країн правового простору СНД залишили їх у своїх кодексах (див., напр.: Модельний Цивільний кодекс країн СНД 1994 р. (прийнятий Міжпарламентської Асамблеєю держав - учасниць СНД / / Інформаційний бюлетень Комісії МПА з правових питань. 1995. N 6; Цивільні кодекси Узбекистану, Білорусі, Молдови, ін)
  * (969) дозорців В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. С. 260; Речові права в республіці Казахстан. Алмати, 1999. С. 198-199; Саннікова Л.В. Проблеми становлення інституту речового права в Росії / / Власність в 20 столітті. М., 2001. С. 798.
  * (970) Кастальский В. Зміни у правовому регулюванні діяльності унітарних підприємств / / Господарство право. 2003. N 7. С. 18; Суханов Е.А. Юридичні особи, державні та муніципальні освіти / / Господарство право. 1995. N 4. С. 8-9.
  * (971) Петров Д.В. Право господарського управління та право оперативного управління. СПб., 2002. С. 229.
  * (972) Єршова І.В. Правовий режим державного майна в господарському обороті. М., 2001. С. 150.
  * (973) Більш докладний аналіз права господарського відання та права оперативного управління міститься в гл. 24 цього підручника, присвяченій обмеженим речовим правам. Так, відповідно до Федерального закону від 14 листопада 2002 р. "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" засновник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності його майна (що тягне неможливість банкрутства казенного підприємства). При перетворенні казенного підприємства в державне або муніципальне власник несе субсидіарну відповідальність протягом шести місяців по зобов'язаннями, які перейшли до останнього.
  * (974) Див: Петров Д.В. Право господарського відання і право оперативного управління. СПб., 2002. С. 179-185.
  * (975) Див: постанова Уряду РФ від 3 грудня 2004 р. N 739 "Про повноваження федеральних органів виконавчої влади щодо здійснення прав власника майна федеральних державних унітарних підприємств" / / Відомості Верховної. 2004. N 50. Ст. 5074.
  * (976) Див: постанова Уряду РФ від 6 червня 2003 р. N 333 "Про реалізацію федеральними органами виконавчої влади повноважень щодо здійснення прав власника майна федеральних державних унітарних підприємств" (із наступними зм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2327.
  * (977) Див: Скловський К.І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. Практичні питання. М., 2004. С. 220.
  * (978) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. М., 2005. С. 636. Спільної власності присвячено кілька монографічних досліджень (див., напр.: Зімілева М. В. Загальна власність у радянському цивільному праві / / Учений. Записки. ВИЮН. Вип. 2. М., 1941; Мананкова Р.П. Правовідносини спільної часткової власності громадян за радянським законодавством. Томськ, 1977; Маркова М.Г. Поняття і зміст права спільної власності / / Нариси з цивільного права. Л., 1957; Скловський К.І. Власність в цивільному праві: навчально-практичний посібник. М., 1999 та ін.)
  * (979) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Л., 1958. С. 339. Огляд сучасних точок зору на природу частки спільної часткової власності див.: Журавльов С.В. Загальна власність на житлове приміщення / / Житлове право. 2000. N 3. С. 18-19.
  * (980) СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4562.
  * (981) СЗ РФ. 2003. N 46 (ч. II). Ст. 4448.
  * (982) Ліпавскій В. Правові проблеми статусу пайових інвестиційних фондів / / Господарство право. 2004. N 5. С. 48.
  * (983) Див підр.: Шевченко Г.М. Емісійні цінні папери: поняття, емісія, обіг. М., 2006. С. 47.
  * (984) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 458.
  * (985) Див: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна і М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 519.
  * (986) Див підр.: Дождев Д. В. Римське приватне право. М., 2003. С. 441.
  * (987) Див: Фоков А.П. Правова природа спільної часткової власності: історичні та цивільно-правові аспекти переважного придбання частки / / Історія держави і права. 2003. N 5. С. 20-24.
  * (988) Див: Там же. С. 22-23.
  * (989) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (990) Див: п. 20 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" / / Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А.П. Сергєєв. 3-е изд. М., 2005. С. 259.
  * (991) Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А.П. Сергєєв. 3-е изд. М., 2005. С. 230.
  * (992) Відомості РФ. 1991. N 28. Ст. 959.
  * (993) СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801.
  * (994) Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 343.
  * (995) Див: Косова О.Ю. Сімейне та спадкове право Росії: навч. посібник. М., 2001. С. 84.
  * (996) Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А.П. Сергєєв. С. 858.
  * (997) Див підр.: Косова О.Ю. Указ. соч. С. 89.
  * (998) СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2249.
  * (999) У п. 3 ст. 8 Федерального закону "Про селянське (фермерське) господарство" встановлено, що "відповідає селянське (фермерське) господарство своїм майном". Таку термінологію не можна визнати правильною, оскільки фермерське господарство не є суб'єктом відносин власності.
  * (1000) ГК іменує ці права "речовими правами осіб, які не є власниками" (ст. 116 ЦК), а також "іншими речовими правами" (пп. 1, 3 ст. 216 ЦК). У науці цивільного права такі права називають те обмеженими речовими правами, то відповідно до історичною традицією - правами на чужі речі (jura in re aliena). Див: Цивільне право. Т. 1. 6-е вид. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. M., 2005. С. 393; Цивільне право: У 2 т. Т. II. Напівтім 2: підручник. 2-е вид. / Під ред. Е.А. Суханова. М., 2005. С. 140; Римське приватне право / під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского. М., 1997. С. 204. Не вдаючись у термінологічну суперечку, у цій главі зазначені назви будуть використовуватися як взаємозамінні.
  * (1001) Зокрема, правовий вакуум, викликаний відмовою від категорії речових прав в 60-90 рр.. минулого століття, призвів до суттєвих проблем на практиці, пов'язаним з визнанням титулу на садові і дачні ділянки, право користування якими не отримувало оформлення, а також на земельні ділянки, які надавалися в зазначений період на підставі акта відведення земельної ділянки (див.: Емелькіна І . А. До дискусії про розмежування речових і зобов'язальних прав / / Нотаріус. 2006. N 2).
  * (1002) Баринова Е.А. Речові права в системі суб'єктивних цивільних прав / / Актуальні проблеми цивільного права. Вип. 6 / під ред. О.Ю. Шилохвіст. М., 2003. С. 149.
  * (1003) Саме на цій підставі в літературі піддається критиці класифікації суб'єктивних цивільних прав на речові та зобов'язальні. (Див.: Райхер В.К. Абсолютні і відносні права / / Известия економічного факультету Ленінградського політехнічного інституту. Вип. 1. Л., 1928.С.304; Іоффе О.С. Правовідносини по радянському цивільному праву. М., 2000 . С. 613-614, 621; Чередникова М. В. Про речові права за Цивільним кодексом Російської Федерації / / Актуальні проблеми цивільного права / під ред. С.С. Алексєєва. М., 2000. С. 116.)
  * (1004) Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. М., 1998. С. 207.
  * (1005) Аргумент про те, що деякі сервітути встановлюються за згодою сторін, б'є мимо цілі, оскільки навіть якщо така угода не буде досягнуто, зацікавлена особа за певних обставин вправі вимагати встановлення сервітуту на свою користь через суд, незалежно від волі власника (п . 3 ст. 274 ЦК). Відповідно до принципу свободи договору примус до укладення договору оренди, по загального правилом, не допускається.
  * (1006) Питання про природу права оренди в доктрині цивільного права є дискусійним. Погляд на оренду як речове право обгрунтовується в гол. 19 підручника.
  * (1007) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 207.
  * (1008) Див: Іванов А.А., Медведєв Д.А. Право державного підприємства на майно. Стаття перша. Досвід історичної характеристики / / Правознавство. 1990. N 6. С. 6.
  * (1009) Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. М., 1995. С. 142.
  * (1010) Див: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 140-141; Хвостов В.М. Система римського права. М., 1996. С. 299.
  * (1011) Див: Суханов Е.А. До поняття речового права / / Правові питання нерухомості. 2005. N 1.
  * (1012) З урахуванням зазначеного ознаки речового права право застави, право утримання і права переважної купівлі не повинні бути кваліфіковані як речові права. Дана позиція отримала легальне закріплення в чинному цивільному законодавстві. Стосовно до питання про правову природу іпотеки слід вказати, що положення ст. 131 ЦК та ст. 1 ФЗ від 21 липня 1997 р. "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594 (далі - Закон про державну реєстрацію) не дають можливості однозначно визначити, чи відносить законодавець іпотеку до речового права або до обмеження права власності. Тому питання про природу права застави є дискусійним. Зокрема, в гол. 19 підручника право застави включено до переліку речових прав.
  * (1013) Таким чином, автор цієї глави є прихильником концепції самостійності речових прав і необхідності їх відмежування від прав зобов'язальних. Дана концепція отримала легальне закріплення в чинному цивільному законодавстві. Однак у доктрині питання про розмежування речових і зобов'язальних прав залишається дискусійним. Позиції опонентів зазначеної концепції зводяться або до заперечення самостійного значення категорії речових прав (див.: Райхер В.К. Указ. Соч. С. 304; Іоффе О.С. Указ. Соч. С. 613-614, 621; Цивільне право. Т. 1. 6-е вид. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. С. 541-543 (автор глави - Ю.К. Толстой), або до висновку про взаємопроникнення речових і зобов'язальних елементів , в результаті якого суб'єктивні цивільні права набувають змішаний характер речове-зобов'язальних прав (Брагінський М.І., Витрянский М.М. Договірне право. М., 1998. С. 223; Єфімова Л.Г. Про співвідношення речових та зобов'язальних прав / / Держава і право. 1998. N 10. С. 37).
  * (1014) Питання про те, чи можна на підставі договору встановити нове право на чужу річ, прямо не передбачене цивільним законодавством, є дискусійним. Видається, що на це питання слід відповісти негативно. Даний висновок випливає з систематичного тлумачення положень п. 4 ст. 216 і п. 3 ст. 308 ГК. Обмежені речові права належать до абсолютних прав (п. 4 ст. 216 ЦК). Тому виникнення обмеженого речового права спричиняє виникнення кореспондуючий йому пасивної обов'язки третіх осіб утримуватися від його порушення. Сторони не можуть на підставі договору створити обов'язок для третіх осіб, навіть якщо вона має пасивний характер (п. 3 ст. 308 ЦК). Отже, нове право на чужу річ не може бути встановлено за згодою сторін.
  * (1015) Див: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 146-147.
  * (1016) Див: Чередникова С. Указ. соч. С. 123.
  * (1017) Див: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 147-148.
  * (1018) Розподіл сервітутів на особисті та предіальние прямо не передбачено чинним законодавством та є суто доктринальним. Поняття особистого сервітуту-доктринальне поняття, що означає несамостійний вид речових прав, а їх класифікаційну сукупність, розглянуту в окремому параграфі даної глави.
  * (1019) У методичних цілях розгляд питання про особисті сервітути на житлові приміщення винесено в окремий параграф.
  * (1020) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 319.
  * (1021) У цьому параграфі дається характеристика предіального сервітуту. Про особисті сервітути на житлові приміщення див. параграф "Речові права користування житловими приміщеннями".
  * (1022) Іншої точки зору дотримується професор Е.А. Суханов (Cм.: Суханов Є. А. Указ. Соч. С. 150).
  * (1023) У доктрині de lege ferenda обгрунтовується позиція про необхідність наділення сервітуарія правом пред'явлення власницьких позовів (Копилов А.Б. Речові права на землю. М., 2000. С. 72).
  * (1024) Так, встановивши, що експлуатація орендованого позивачем земельної ділянки та належного йому на праві власності будівлі можлива тільки через під'їзну дорогу, що проходить по земельній ділянці, закріпленому за державним підприємством на праві постійного (безстрокового) користування, суд дійшов висновку про правомірність встановлення сервітуту (постанова ФАС Московського округу від 7 жовтня 2004 р., 30 вересня 2004 N КГ-А40/8796-04).
  * (1025) СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3609.
  * (1026) CЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895.
  * (1027) Дана позиція отримала детальне обгрунтування в літературі (див.: Суханов Е.А. 1) Цивільне право. У 2 т. Т. II. Напівтім 2: підручник. 2-е вид. / Під ред. Е.А. Суханова. С. 151-152; 2) Речові права в новому Земельному кодексі Російської Федерації / / Екологічне право. 2003.N 1; Коментар до Земельного кодексу Російської Федерації / за ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 122; Копилов А. В. Речові права на землю. С. 66).
  * (1028) Так, розпорядженнями префекта господарському товариству було надано на умовах обмеженого користування земельну ділянку для забезпечення проїзду до будівлі, що належить суспільству. Оскільки ЦК не передбачає можливості встановлення сервітуту в односторонньому порядку, в тому числі ненормативних актом, суд касаційної інстанції дійшов правомірного висновку, що оспорювані розпорядження не можуть розглядатися як підстава виникнення сервітуту (постанова ФАС Московського округу від 16 серпня 2004 р. N КГ-А40 / 6690-04).
  * (1029) Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Ч. 1. Вотчинні права. Т. 2. СПб., 1868. С. 239-241; Мейєр Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. 2-е вид., Испр. М., 2002. С. 514; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 238, 240; Бердников В.В. Розпорядча угода як спосіб зміни майново-правового становища особи / / Законодавство. 2002. N 2. С. 17-18; 2002. N 3. С. 38-39; Брагінський М.І. До питання про співвідношення речових та зобов'язальних правовідносин: Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика / / сб. науч. праць пам'яті С.А. Хохлова. М., 1998. С. 117.
  * (1030) Див: Копилов А.Б. Указ. соч. С. 68.
  * (1031) СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400.
  * (1032) У літературі висловлюється й інша точка зору про те, що дане право не підлягає державній реєстрації, оскільки така вимога не міститься в ст. 31 ЖК (Піскунова М.Г. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації / / Державна реєстрація прав на нерухомість / під ред. А.Р. Кірсанова. М., 2003. С. 54; Гришаєв С.П. Речові права на житлові приміщення щодо нового Житлового кодексу РФ; Він же. Державна реєстрація речових прав / / Журнал російського права. 2006. N 10). Даний висновок хоч і не позбавлений практичного сенсу, не грунтується на чинному законодавстві, і його слід розглядати як пропозицію щодо вдосконалення законодавства.
  * (1033) Див: Груздєв В.В. Конструкція речових прав на житлові приміщення членів та колишніх членів сім'ї власника / / Закон. 2005. N 6. С. 33; Емелькіна І.А. Речові права на житлові та нежитлові приміщення. М., 2004. С. 29; Певницький С.Г. Деякі питання речових прав на приміщення в вітчизняному правопорядку / / Нотаріус. 2005. N 5. У літературі висловлюється й інша точка зору про те, що дані права є самостійними речовими правами (див.: Гришаєв С.П. Речові права на житлові приміщення щодо нового Житлового кодексу РФ).
  * (1034) Див: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. С. 335; Римське приватне право / під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского. С. 210; Дождев Д.В. Римське приватне право. С. 465.
  * (1035) Раніше праву користування члена сім'ї власника житлового приміщення було притаманне властивість прямування (див. попередню редакцію п. 2 ст. 292 ЦК). Позбавлення даного права властивості проходження пов'язано з потребами цивільного обороту, зокрема з необхідністю розвитку іпотечного кредитування. Разом з тим в літературі зазначається, що поряд із спрощенням обороту житлових приміщень це нововведення може призвести до небажаних зловживань, зреалізований у відчуженні власником третій особі приватизованого житлового приміщення, в якому проживають члени його сім'ї, які не брали участі в приватизації.
  * (1036) ФЗ від 29 грудня 2004 р. N 189-ФЗ "Про введення в дію Житлового кодексу Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 15.
  * (1037) Речові права в новому Земельному кодексі РФ / / Екологічне право. 2003. N 1.
  * (1038) Аналогом сучасного права довічно успадкованого володіння є відомий римському праву емфітевзис (безстрокова оренда) і чиншового право, відомі російському дореволюційному законодавству. Основна відмінність сучасного права в тому, що воно надається на безоплатній основі. Право постійного (безстрокового) користування не має аналогів в римському та російському дореволюційному праві (див.: Копилов А.В. Речові права на землю. С. 111).
  * (1039) Див: Певницький С.Г. Актуальні проблеми речових прав: інститут права постійного (безстрокового) користування земельними ділянками після прийняття Земельного кодексу / / Нотаріус. 2004. N 1.
  * (1040) Вищий Арбітражний Суд РФ роз'яснив, що ненормативні акти повноважних органів про надання земельних ділянок на праві постійного (безстрокового) користування юридичним особам, не зазначених у п. 1 ст. 20 ЗК, і громадянам, що є індивідуальними підприємцями, видані після введення в дію ЗК (30 жовтня 2001 р.), повинні визнаватися недійсними в силу ст. 13 ГК або не підлягають застосуванню відповідно до ст. 12 ЦК як суперечать закону (п. 2 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 24 березня 2005 р. N 11 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням земельного законодавства" (далі - постанова N 11) / / Вісник ВАС РФ. 2005. N 5).
  Відповідно до п. 8 ст. 3 ФЗ "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації" з моменту введення в дію ЗК забороняється надавати земельні ділянки в постійне (безстрокове) користування особам, не зазначених у ст. 20 ЗК (постанова ФАС Поволзької округу від 7 квітня 2005 р. N А49-1083/04-278А/17).
  * (1041) У чинному законодавстві право забудови не виділяється в якості самостійного речового права, а входить у зміст деяких речових прав в якості одного з їх правомочностей.
  * (1042) Така можливість передбачена ст. 270 ЦК, яка не підлягає застосуванню в силу протиріччя ЗК (п. 24 постанови N 11).
  * (1043) Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.; Л., 1948.
  * (1044) Відомості СРСР. 1961. N 50. С. 525.
  * (1045) Названа мета впровадження розглянутих речових прав у вітчизняну правову систему зумовлює те, що досі de lege ferenda не вщухає не безпідставні суперечка про те, яким чином слід кваліфікувати правові конструкції оперативного управління та господарського відання - як права на чужі речі або як спосіб здійснення права власності (див.: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 60).
  * (1046) У російську правову систему право повного господарського ведення було введено Основами законодавства СРСР про оренду від 23 листопада 1989 (ст. 4) і Законом СРСР "Про власність в СРСР" від 6 березня 1990
  * (1047) Закріплення за державними юридичними особи майна на праві господарського відання та оперативного управління означає допущення в цивільний оборот невласника. У літературі неодноразово зазначалося, що майнова відокремленість, яку надають зазначені речові права, недостатня для повноцінної участі в цивільному обороті, заснованому на принципах організації ринкового господарства, в якому мають діяти власники. Таким чином, ряд вчених розглядають збереження в законодавстві зазначених речових прав як рудимент радянського цивільного права (див.: дозорців В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. С. 252; Суханов Е.А. Указ. соч. С. 59-62). Автор даної глави поділяє іншу, більш консервативну, позицію тих авторів, які вважають, що зазначені інститути можуть бути збережені в обмежених межах в певних областях діяльності держави, зокрема, у сфері оборони, освіти, охорони здоров'я, наукомістких технологій (див.: Грішників І . П. Суб'єкти цивільного права: юридична особа у праві і законодавстві. СПб., 2002. С. 195; Петров Д.В. Право господарського відання та оперативного управління. СПб., 2002. С. 227; Aлексеев С.С. Власність в акціонерному товаристві / / Проблеми теорії цивільного права. М., 2003. С. 76).
  * (1048) Дискусійним є питання про тлумачення ст. 24 ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 12 січня 1996 р. (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 148), що встановила, що майно може передаватися в господарське відання профспілок та їх об'єднань. Слід підтримати позицію тих авторів, які вказують на те, що дане положення закону не повинно застосовуватися в силу його прямого протиріччя ст. 294 ГК, виходячи з принципу пріоритету ГК (п. 2 ст. 3 ЦК). Дана позиція підтверджена вищими судами (п. 17 постанови Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС РФ. 1996. N 9 (далі - постанова N 6/8).
  * (1049) Характеристика правового становища суб'єктів права господарського відання та оперативного управління як учасників цивільного обороту, в тому числі особливостей їх відповідальності перед третіми особами, дана в главах 8-9 підручника.
  * (1050) Важко погодитися з твердженням Є.А. Суханова про те, що об'єктом прав публічних юридичних осіб виступає саме майновий комплекс, а не окремі речі (див.: Суханов Е.А. Указ. Соч. С. 163). Відповідно до зазначеної логікою щодо всього майна, придбаного такими особами, повинен встановлюватися один правовий режим. Разом з тим зазначені особи можуть володіти різним майном на різних правових підставах: земельними ділянками - на праві постійного безстрокового користування, іншим майном - на праві господарського відання або оперативного управління. Таким чином, необхідно розмежовувати підприємство як суб'єкт права і як об'єкт права - майновий комплекс, який взагалі може бути відсутнім або перебувати поряд з іншими об'єктами права в господарському віданні або оперативному управлінні підприємства як юридичної особи (див.: Курашко А.Г. Законодавство і доктрина про унітарних підприємствах на сучасному етапі / / Законодавство і економіка. 2006. N 8).
  * (1051) СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746 (далі - Закон про підприємства).
  * (1052) Див також пп. 7, 9 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" / / Вісник ВАС РФ. 1998. N 10 (далі-постановленіеN10). Вимога отримання генеральним директором підприємства згоди власника на здійснення великих угод і угод із зацікавленістю слід розглядати законне обмеження компетенції даного органу управління підприємства, а не як обмеження змісту права господарського відання або оперативного управління (п. 3 ст. 20, ст. 22-23 Закону про підприємства). Угоди, здійснені з порушенням зазначеного порядку, встановленого законом, слід кваліфікувати як нікчемні, якщо інше прямо не встановлено законом (ст. 168 ЦК). Стосовно операцій із зацікавленістю в законі прямо передбачено виключення, відповідно до якого такі угоди, вчинені без згоди власника, є оспорімих (ст. 22 Закону про підприємства).
  * (1053) Стосовно освітнім установам законодавець дозволив суперечка про те, чи може така установа здавати в оренду своє майно, включаючи об'єкти нерухомості, зокрема земельні ділянки. Раніше в спеціальному законодавстві прямо закріплювалося таке право освітніх установ за умови спрямування доходів від здачі майна в оренду на статутні цілі їх діяльності, що послужило підставою для спору в доктрині про правову природу цього права. В даний час спеціальне законодавство приведено у відповідність до ст. 296 ЦК та такої можливості прямо не передбачає (п. 11 ст. 39 Закону РФ від 10 липня 1992 р. N 3266-I "Про освіту" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 3. Ст . 150 і п. 4 ст. 27 ФЗ від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ "Про вищу і післявузівську професійну освіту" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4135.
  * (1054) СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626 (далі - Закон про установи).
  * (1055) Кряжевскіх К.П. Правова природа самостійного розпорядження майном, придбаним фінансуються власником установи на "доходи" від підприємницької діяльності / / Актуальні проблеми цивільного права. Вип. 6 / під ред. О.Ю. Шилохвіст. М., 2003. С. 175-199.
  Таку позицію раніше займав і професор Е.А. Суханов (див.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. Е. А. Cуханова. М., 1998. С. 608-609).
  * (1056) Цивільне право. У 3 т. Т. 1. 6-е вид. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 489.
  * (1057) Згідно п. 10 постанови N 10 доходи і придбане на ці доходи майно, що обліковуються на окремому балансі, не можуть бути вилучені у закладів за рішеннями комітетів з управління майном або інших державних і муніципальних органів, у тому числі в тих випадках, коли вони не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням.
  * (1058) Законом передбачається, що установа несе відповідальність за своїми боргами тільки грошовими коштами (п. 2 ст. 120 ЦК). Проте судова практика допускає звернення стягнення за боргами установи не тільки на його грошові кошти незалежно від джерела їх отримання, але також на майно, придбане за рахунок доходів від підприємницької діяльності (постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 серпня 1998 р. у справі N 1551/98; від 23 травня 2000 р. N 4940/99; від 29 травня 2001 р. N 1184/01 (Вісник ВАС. 1998. N 11; 2000. N 8; 2001. N 11)).
  * (1059) Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. М., 2005. С. 499 (автор глави - А.В. Коновалов).
  * (1060) Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 липня 2001 р. N 1198/01 / / Вісник ВАС РФ. 2002. N 12.
  * (1061) Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 липня 2001 р. N 1198/01.
  * (1062) Надалі спеціальна вказівка на інші речові права в інтересах стислості опущено, крім випадків, коли це необхідно за змістом.
  * (1063) Детальніше див: Черепахін Б.Б. Набуття права власності за давністю володіння / / Радянська держава і право. 1940. N 4; Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.-Л., 1948; Коновалов А.В. Володіння і власницької захист у цивільному праві. СПб., 2001.
  * (1064) Питання про юридичну природу позовів титульних власників про витребування майна носить суперечливий характер. На думку одних вчених, він повинен кваліфікуватися як віндикаційний (див., напр.: Толстой Ю.К. Власність і оперативне управління / / Проблеми цивільного права / під ред. Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко, Н.Д . Єгорова. Л., 1987. С. 102-103 та ін.), на думку інших, він лише носить характер віндикаційного, але в точному сенсі ним не є (див., напр.: Радянське цивільне право / під ред. Про . А. Красавчикова. В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 408 та ін.)
  * (1065) Не можна погодитися з тими авторами, які вважають його предметом спірне майно. Предмет позову - це саме матеріально-правова вимога про вчинення відповідачем певних дій або утриманні від них. Майно ж виступає лише об'єктом позовної вимоги. (Див. напр.: Донцов С.Є. Цивільно-правові позадоговірні способи захисту соціалістичної власності. М., 1980. С. 94; Цивільне право / під ред. А.І. Калпин, А.І. Масляєва. М., 1997. Ч. 1. С. 337; Цивільне право / під ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. М., 1998. Ч. 1. С. 305 та ін.)
  * (1066) Див, напр.: Толстой Ю.К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. Л., 1955. С. 100-101; Самойлова М.В. Поняття, здійснення та захист права особистої власності. Калінін, 1978. С. 61 та ін
  * (1067) Див, напр.: Венедиктов А.В. Цивільно-правова охорона соціалістичної власності в СРСР. М.-Л., 1954. С. 110; Генкін Д. М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 181 та ін
  * (1068) Див, напр.: Толстой Ю.К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. С. 120; Іоффе О. С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 477 та ін
  * (1069) Див, напр.: Радянське цивільне право / під ред. О.А. Красавчикова. У 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 402; Цивільне право / під ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. М., 1997. Ч. 1. С. 340 та ін
  * (1070) Див, напр.: Радянське цивільне право / під ред. В.П. Грибанова, С. М. Корнєєва. У 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 409 та ін
  * (1071) Див, напр.: Витрянский В.В. Проблеми арбітражно-судового захисту цивільних прав учасників майнового обороту: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1996. С. 9, 22-23; Скворцов О. Ю. Речові позови в судово-арбітражній практиці. М., 1998. С. 59 та ін
  * (1072) СЗ РФ. 2003. N 117. Ст. 1657.
  * (1073) Зрозуміло, вказане правило діє лише в тому випадку, якщо добросовісний набувач майна буде визнаний його незаконним власником. Якщо ж у віндикаційним позові буде відмовлено, добросовісний набувач, що став власником майна, отримує право на всі доходи від нього.
  * (1074) Див, напр.: Черепахін Б.Б. Віндикаційний позови у радянському праві / / Вчені записки Свердловського юрид. ін-ту. 1945. Т. 1. С. 62; Толстой Ю.К. Спірні питання вчення про право власності / / Збірник наукових праць Свердловського юрид. ін-ту. 1970. Вип. 13. С. 81 та ін
  * (1075) У літературі є на цей рахунок і інша точка зору (див., напр.: Радянське цивільне право / під ред. О.А. Красавчикова. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 406 та ін.)
  * (1076) У разі якщо описане майно вилучається з володіння власника або титульного власника, вказаний позов за своєю юридичною природою буде віндикаційний.
  * (1077) Див, напр.: Радянське цивільне право / під ред. В.А. Рясенцева. У 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 416; Єрошенко А.А. Особиста власність у цивільному праві. М., 1973. С. 189 та ін
  * (1078) Цей приклад наводиться в статті: Малинкович М. Умови захисту майнових прав / / Радянська юстиція. 1969. N 4. С. 17.
  * (1079) У літературі вже давно внесено цілком обгрунтовану пропозицію про закріплення даної презумпції в законі. Див, напр.: Черепахін Б.Б. Набуття права власності за давністю володіння / / Радянська держава і право. 1940. N 4. С. 54.
  * (1080) Докладніше про це див гол. 18 підручника.
  * (1081) "Підбиття під поняття" дія "стриманості не становить протиріччя; стриманість не є бездіяльність, - це не відсутність волі, спрямованої на певний результат, а, навпаки, готівку такої волі" (Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права . Т. 2. М., 2005. С. 9).
  * (1082) Можливість укладення подібних угод прямо передбачена п. 2 ст. 990, ст. 1007, 1033 ЦК.
  * (1083) Див: Єгоров Н.Д. До питання про поняття зобов'язання / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 45.
  * (1084) Див, напр.: Кавелін К. Права та обов'язки за майна і зобов'язаннями в застосуванні до російського законодавства. СПб., 1879. С. 111; Мейєр Д.І. Російське цивільне право: У 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 125-126; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 12-13.
  * (1085) Див: Пассек Є.В. Немайнову інтерес у зобов'язанні / / Немайнову інтерес і непереборна сила в цивільному праві. М., 2003. С. 128.
  * (1086) Див, напр.: Дернбург Г. Пандекти. Т. 3. Зобов'язальне право. М., 1911. С. 48-49.
  * (1087) Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. М., 1998. С. 137. Наявність юридично значущого наміри має всебічно з'ясовуватися судом у кожному конкретному випадку. Однак труднощі подібного з'ясування не може і не повинна служити підставою для відмови немайновим зобов'язаннями в існуванні.
  * (1088) Див, напр.: Покровський І.А. Указ. соч. С. 134-138; Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 56 і слід. (Автор глави - І.Б. Новицький); Мезріна Б.Н. Моделювання цивільно-правових немайнових зобов'язань / / Антологія уральської цивілістики. 1925-1989: збірник статей. М., 2001; Толстой В.С. Виконання зобов'язань. М., 1973. С. 162-167.
  Редакційна комісія по складанню Проекту ГУ свого часу вказувала: "Чим культурніше життя, тим більше розвиваються немайнові зобов'язання, і немає підстави відмовляти їм у захисті" (Громадянське Покладання: Проект Височайше заснованої Редакційної комісії. Т. 2. СПб., 1910. С . 172). Аналогічний підхід був продемонстрований наприкінці XIX в. германської комісією щодо перегляду проекту ГГУ: "Немає потреби в інших кордонах, крім тієї, яка вимагає, щоб зобов'язання не суперечило закону і добрим звичаям" (Цит. по: Покровський І. А. Указ. соч. С. 138).
  * (1089) Ф.О. Богатирьов обгрунтовано зазначає, що більшість норм Загальної частини зобов'язального права цілком застосовні до зобов'язань з немайновим змістом. Так, з 20 статей гл. 22 ГК майже всі (за винятком ст. 317-319) з однаковим успіхом можуть використовуватися як до майнових, так і до немайнових зобов'язаннями (див.: Богатирьов Ф.О. Зобов'язання з нематеріальним інтересом: Автореф. Діc ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 22-23).
  * (1090) Див, напр.: Толстой В.С. Поняття зобов'язання по радянському цивільному праву / / Вчені записки ВЮЗИ. Вип. XIX. 1971. С. 107; Цивільне право. Т. 3: Зобов'язальне право / під ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 23 (автор глави - Е.А. Суханов); Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої / під ред. Т.Є. Абова і А.Ю. Кабалкіна. М., 2002. С. 695 (автор коментаря - О.Ю. Кабалкин).
  * (1091) Про неприпустимість подібного змішання див.: Анненков К.Сістема російського цивільного права. Т. 3. Права зобов'язальні. СПб., 1901. С. 3-4.
  * (1092) Досить сказати, що жодної норми, яка підтверджує цю концепцію, в рамках частини першої ДК немає.
  * (1093) Приміром, неясно, як можна забезпечити виконання зобов'язання купівлі-продажу, яким (солідарним або пайовою) буде режим такого зобов'язання, якщо на стороні продавця виступають співвласники, як визначити місце виконання такого зобов'язання і т.п.
  * (1094) Слід, однак, пам'ятати, що договір може виступати підставою виникнення не тільки зобов'язальних відносин (напр., розпорядчі договори - традиція, цесія і деякі ін) (див.: Бекленіщева І.В. Цивільно-правовий договір: класична традиція і сучасні тенденції. М., 2006. С. 61-86).
  * (1095) Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву / / Праці по цивільному праву. М., 2001. С. 330-331.
  * (1096) Приклади зі стадом овець, змішати зі стадом іншого господарства, або лісом однієї Сплавний організації, прибитим в результаті повені до лісу інший (див.: Цивільне право: підручник. Ч. 2 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 764 (автор глави - В.Т. Смирнов), стали вже "класичними".
  * (1097) СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. I). Ст. 3105.
  * (1098) Про специфіку виконання грошових зобов'язань див. § 3 гл. 28 підручника.
  * (1099) Стаття 320 ГК вказує лише на альтернативність предметів зобов'язання. Разом з тим в літературі зазначається можливість існування і інших випадків альтернативних умов (щодо строків, місця виконання та ін.), у зв'язку з чим робиться висновок про універсальність інституту альтернативності в зобов'язального права (Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання. М., 2005. С. 533).
  * (1100) Див: Голевінскій В. Про походження і розподілі зобов'язань. Варшава, 1872. С. 204.
  * (1101) Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 27; Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 534-535.
  * (1102) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. С. 123-127 (автор глави - І.Б. Новицький).
  * (1103) Формулювання ст. 320 ЦК не перешкоджає можливості надання права вибору третій особі. Про цю ситуацію докладніше див: Бернштейн К. Вчення про розділових зобов'язаннях за римським правом і новітнім законодавствам. СПб., 1871. С. 85-95.
  * (1104) Огляд доктринальних позицій див.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 540-549.
  * (1105) Див, напр.: П. 17 Інформаційного листа ВАС від 24 вересня 2002 р. N 69 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з договором міни" / / Вісник ВАС. 2003. N 1; постанова ФАС Волго-Вятського округу від 28 грудня 2005 р. N А43-6490/2005-4-144.
  * (1106) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 126-127 (автор глави - І.Б. Новицький).
  * (1107) Див: Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя: Договори і зобов'язання. М., 2002. С. 26-27. В якості ілюстрації неприпустимого визначення роду автор наводить приклад "зобов'язання з продажу тварини". Навпаки, "зобов'язання з продажу коня" розглядається вченим як цілком коректне позначення роду.
  * (1108) Див: Там же. С. 23-24.
  * (1109) Детальніше про неподільних речах див. гл. 11 підручника.
  * (1110) Детальніше див. § 3 гл. 28 підручника.
  * (1111) Необхідно пам'ятати, що солідарність і неподільність є різними характеристиками, оскільки "солідарність виникає з волі і спільності інтересу сукупних учасників зобов'язання, неподільність ж - із самого властивості задоволення" (див.: Голевінскій В. Указ. Соч. С. 255 -256).
  * (1112) Детальніше див. § 2 гл. 28 підручника.
  * (1113) Див: Гордон М.В. Система договорів у радянському цивільному праві / / Вчені записки Харківського юридичного інституту. Вип. 5. Харків, 1954. С. 65-87.
  * (1114) До окремим групам зобов'язань О.С. Іоффе відносив зобов'язання по: 1) оплатній реалізації майна (купівля-продаж, поставка, державна закупівля сільськогосподарської продукції, міна, довічне утримання), 2) оплатній передачі майна у користування (майновий найм, найм житлового приміщення), 3) безоплатну передачу майна в власність або користування (дарування, позичка); 4) виробництва робіт (підряд, підряд на капітальне будівництво); 5) надання послуг (доручення, комісія, зберігання, експедиція); 6) перевезень (вантажні, пасажирів і багажу, буксирування); 7) кредиту і розрахунками (позика, кредитні та розрахункові зобов'язання, чек, вексель); 8) страхуванню (майнове і особисте); 9) спільної діяльності; 10) виникають з односторонніх правомірних дій (ведення чужих справ без доручення, публічна обіцянка нагороди); 11) охоронним (виникають внаслідок заподіяння шкоди, порятунку соціалістичного майна, безпідставного придбання або збереження майна (див.: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 24-25).
  * (1115) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1998. С. 320 (автор глави - М.І. Брагінський).
  * (1116) Існуючі варіанти даної класифікації досить різноманітні, однак найбільш повне вираження вона отримала в роботах Н.Д. Єгорова (див.: Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин: єдність і диференціація. Л., 1988. С. 91-112; Цивільне право: підручник. Ч. 1. 6-е вид., Перераб. І доп. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 574-576).
  * (1117) Так, М.М. Агарков виділяв зобов'язання: 1) з передачі майна у власність або користування; 2) щодо виконання тієї чи іншої роботи або послуги; 3) з передачі того чи іншого права; 4) змістом яких є утримання від певних дій; 5) змістом яких є вчинення угоди відносно іншої сторони (див. Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву / / Вибрані праці з цивільного права. В 2 т. Т. I. М., 2002. С. 225-229). М.І. Брагінський диференціює всі зобов'язання спрямовані на: 1) передачу майна; 2) виконання робіт; 3) надання послуг; 4) установа різних утворень (див. Брагінський М.І., Витрянский В. В. Договірне право. Загальні положення. С. 320 -321 (автор глави - М.І. Брагінський)). Хоча наведені приклади не позбавлені недоліків, вирішення проблеми побудови системи зобов'язань має йти саме в даному руслі.
  * (1118) В останньому випадку говорять про множинність осіб у зобов'язанні. Докладніше про це див § 2 гл. 28 підручника.
  * (1119) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. М., 2005. С. 616-617 (автор коментаря - Н.Д. Єгоров).
  * (1120) Поряд зі зміною кредитора і зміною боржника, які будуть розглянуті в цій главі, світової комерційної практиці відомий також самостійний інститут "заміни сторони в договорі" (див.: ст. 9.3.1-9.3.7 Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА , ст. 12:201 Принципів Європейського договірного права). Він зводиться до одночасної (за часом і оформленню) заміні особи як сторони договору і переходу всього комплексу його прав та обов'язків за відповідним договором до іншого суб'єкта. Відповідно, коли така заміна відбувається на підставі угоди, в рамках подібної конструкції відбувається одночасна і взаємообумовлених поступка вимоги та переведення боргу. У вітчизняному законодавстві загальні норми на цей рахунок відсутні. Однак окремі випадки заміни сторони договору в силу вказівки закону відомі і російському правопорядку. Так, ст. 675 ГК вказує, що новий власник зданого в найм житлового приміщення стає наймодавцем за умов раніше укладеного договору найму. Подібні правила містяться в п. 1 ст. 617 та ст. 1038 ЦК.
  * (1121) Наслідком непорозуміння є і широко обговорювана проблема "безоплатній цесії". Розпорядчий характер договору поступки виключає застосування до нього диференціації угод на оплатне і безоплатні. Оплатній (безоплатної) може бути тільки Зобов'язальне угода, що лежить в основі поступки, але ніяк не договір цесії.
  * (1122) Закон не містить особливих приписів щодо форми поступки прав, що виникли з усних угод, а також поступки вимог внедоговорного характеру. Оскільки для таких угод законом або угодою сторін не встановлена письмова форма, вони можуть бути вчинені усно (п. 1 ст. 159 ЦК).
  * (1123) Як приклад зворотного можуть розглядатися положення ст. 47 ФЗ від 16 липня 1998 р. "Про іпотеку (заставу нерухомості)" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400, які не передбачають державної реєстрації поступки прав за договором про іпотеку.
  * (1124) Можливість поступки майбутніх вимог відповідає міжнародній практиці (див. ст. 5 Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 р.; ст. 8 Конвенції ООН про відступлення дебіторської заборгованості в між народною торгівлі 2001 р.; ст. 9.1.5 Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА; ст. 11:102 (2) Принципів Європейського договірного права).
  * (1125) Див: Крашенніков Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Вип. 6. Ярославль, 1999. С. 16.
  * (1126) При цьому у вітчизняному законодавстві підкреслюється, що вимога не виникає безпосередньо в майні цессионария, а переходить до останнього від цедента (п. 2 ст. 826 ЦК).
  * (1127) Іншу думку (див.: Коментар до ДК РФ, частини першої (постатейний). Изд. 2-е / під ред. О.Н. Садикова. М., 2002. С. 741 (автор глави - М. Г. Масевич)) не може бути прийнято, оскільки грунтується на не цілком коректному ототожненні категорій "договір" і "зобов'язання".
  * (1128) СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746.
  * (1129) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
  * (1130) Вилученням з цього правила є положення ст. 828 ГК, що оголошували дійсної поступку вимоги фінансовому агенту навіть у тих випадках, коли така поступка заборонена угодою між клієнтом і боржником. Можливість поступки комітенту вимоги комісіонера до свого контрагента, незважаючи на її договірний заборона, передбачена п. 3 ст. 993 ГК. Однак оскільки виключення не можуть тлумачитися розширено, застосування зазначених правил до інших випадкам цесії, досконалої в порушення заборони поступки, встановленого договором, неприпустимо.
  * (1131) Подр. см.: Крашенинников Є. Допустимість поступки вимоги / / Господарство право. 2000. N 8. С. 84.
  * (1132) Див: Новосьолова Л.А. Угоди поступки прав (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг. М., 2003. С. 127.
  * (1133) Див: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги. С. 25-26; Новосьолова Л.А. Передача забезпечувальних прав при відступлення права вимоги / / Законодавство. 2002. N 11. С. 7-11.
  Зазначена обов'язок цедента не тотожна обов'язку передати саме право. Відповідно, момент переходу права цессионарию не залежить від виконання цедентом обов'язки з передачі документів, якщо інше не передбачено угодою.
  * (1134) Детальніше див: Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву / / Праці по цивільному праву. М., 2001. С. 363.
  * (1135) Відповідно, при неодноразової поступку кредитором одного разом ж вимоги декільком Цесіонарій перевагу матиме той з них, кому вимога було віддана раніше, навіть якщо повідомлення про цю поступку було отримано боржником пізніше.
  * (1136) Див: Черепахін Б.Б. Указ. соч. С. 322.
  * (1137) Для уникнення непорозумінь доктрина іменує його "суброгацію в широкому сенсі" (див.: Ломидзе О.Г. правонаделенія в цивільному законодавстві Росії. СПб., 2003. С. 363-387).
  * (1138) суброгацію як відношення правонаступництва слід відрізняти від регресу. Під правом регресного (зворотного) вимоги розуміється право суб'єкта (регредіента), який виконав зобов'язання за боржника (регресатів), вимагати від останнього повернення виконаного за нього регредіентом. Вироблене регредіентом виконання погашає початкове зобов'язання, тому регресну вимогу є самостійним і не залежить від зобов'язання (основного зобов'язання), що існувало між регресатів і його кредитором. Поведінка учасників основного зобов'язання не робить будь-якого впливу на права та обов'язки регредіента і регресатів. Умови здійснення права вимоги регредіента до регресатів теж не залежать від умов здійснення права колишнього кредитора регресатів. Перебіг строку позовної давності за регресною зобов'язанням починається з моменту виконання основного зобов'язання.
  У рамках суброгации нового зобов'язання не виникає, а відбувається перехід існуючої вимоги з усіма його перевагами та обтяженнями.
  * (1139) Див: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги. С. 5-6.
  * (1140) Детальніше див: Агарков М.М. Переклад боргу / / Вибрані праці з цивільного права: У 2 т. Т. II. М., 2002. С. 119-121.
  * (1141) Ці правила не стосуються форми обязательственной угоди, що є підставою переведення боргу. Вона визначаться правилами про договори відповідного виду (наприклад, гл. 32 ГК, якщо як зобов'язального договору виступає дарування).
  * (1142) Детальніше див: Бєлов В.А. Сингулярне правонаступництво в зобов'язанні. 2-е вид. М., 2001. С. 170-171.
  * (1143) Див: Агарков М.М. Указ. соч. С. 126, 129.
  * (1144) У цивілістичній науці такі договори ще іменують договори-угоди (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997. С. 116-121).
  * (1145) Бекленіщева І.В. Цивільно-правовий договір: класична традиція і сучасні тенденції. М., 2006. С. 65.
  * (1146) СЗ РФ. 2005. N 1. Ст. 40.
  * (1147) Див: Казанцев М.Ф. Договірне регулювання: цивілістична концепція. Єкатеринбург, 2005. С. 54-56.
  * (1148) Див: Корецький А.Д. Теоретико-правові основи вчення про договір. СПб., 2001; Іванов В.В. Загальна теорія договору. М., 2006. У літературі згадується і про так званих приватних договорах, під якими мається на увазі набагато більш широке коло договорів, що укладаються приватними суб'єктами, але породжують при цьому не тільки цивільні права і обов'язки. Див: Пугинський Б.І. Приватний договір в науковій картині світу / / Джерела російського права: питання теорії та історії / відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2005. С. 104-121.
  * (1149) СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1177.
  * (1150) Див: Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 лютого 2001 р. N 59 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Федерального закону" Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним "/ / Вісник ВАС . 2001. N 4.
  * (1151) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право. Досвід Заходу / / Вибрані праці. М., 1997. С. 266.
  * (1152) Див постанову Уряду РФ від 21 травня 2005 р. N 315 "Про затвердження Типового договору соціального найму житлового приміщення" / / Відомості Верховної. 2005. N 22. Ст. 2126.
  * (1153) Більш докладно про організаційні правовідносинах див. § 2 гл. 1 і гол. 5 підручника.
  * (1154) СЗ РФ. 2003. N 13. С. 1177.
  * (1155) Див: Попондопуло В.Ф. Комерційне (підприємницьке) право. М., 2006. С. 249.
  * (1156) Ця класифікація умов договору визнається не всіма правознавцями. Так, М.І. Брагінський і В.В. Витрянский вважають, що підстав для виділення звичайних і випадкових умов немає (див. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 243).
  * (1157) У літературі існує точка зору, згідно з якою згадана норма (п. 1 ст. 159 ЦК) не означає, що усній формі угоди закон надає значення загального правила. Цей висновок "не дозволяє зробити ні системний аналіз правил ЦК про форму угод, ні те, що на практиці більшість угод (крім сфери дрібних побутових угод) вчиняються у письмовій формі" / / Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. М., 2005. С. 355 (автор коментаря - А.П. Сергєєв).
  * (1158) Відомості РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (1159) Див: Бюлетень Міністерства юстиції РФ. 2000. N 4.
  * (1160) Див: Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС. 1996. N 9. С. 19.
  * (1161) СЗ РФ. 2006. N 31 (Ч. I). Ст. 3448.
  * (1162) СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 127.
  * (1163) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594 (з наступними зм. Та доп.).
  * (1164) СЗ РФ. 2007. N 1 (Ч. I). Ст. 34.
  * (1165) Див: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. М., 1998. С. 245-249.
  * (1166) Див: Черданцев А.Ф. Тлумачення права та договору. М., 2003. С. 332-335.
  * (1167) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.
  * (1168) СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.
  * (1169) СЗ РФ 1998. N 29. Ст. 3400.
  * (1170) СЗ РФ. 2002. N 33. Ст. 3229.
  * (1171) У законодавстві і в господарській практиці зустрічається термін "тендер", який використовується як синонім терміну "торги" у значеннях "аукціон" і "конкурс". Проте Цивільний кодекс термін "тендер" не вживає.
  * (1172) Див: Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 грудня 2005 р. N 101 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з визнанням недійсними прилюдних торгів, які у рамках виконавчого провадження" / / Вісник ВАС. 2006. N 4.
  * (1173) У Цивільному кодексі (п. 1 ст. 450) не зовсім коректно говориться про "розірвання договору за угодою сторін", оскільки розірвання являє собою юрисдикційний спосіб припинення договірних зобов'язань. Тому в цьому параграфі використовується більш точний термін - "припинення договору".
  * (1174) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. С. 348 (автор глави - М. І. Брагінський).
  * (1175) Див: п. 12 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 28 листопада 2003 р. N 75 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з виконанням договорів страхування" / / Вісник ВАС. 2004. N 1.
  * (1176) Лише стосовно договору комерційної концесії п. 2 ст. 1036 та п. 2 ст. 1037 ЦК встановлюють необхідність державної реєстрації угоди про його зміну (припинення).
  * (1177) "Оскільки воно є невід'ємною частиною договору оренди і змінює зміст і умови обтяження, що породжується договором оренди" (п. 9 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 лютого 2001 р. N 59 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" / / Вісник ВАС. 2001. N 4).
  * (1178) Прообразом цієї норми послужили положення ст. 25 Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. Багато в чому подібні правила містяться в ст. 7.3.1 Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та ст. 8:103 Принципів Європейського договірного права.
  * (1179) По такому шляху найчастіше йде судова практика, що вимагає при застосуванні п. 2 ст. 450 ГК доказування факту наявності шкоди та її розміру.
  * (1180) У даному випадку ми маємо справу з некоректним слововживання, приводом для якого послужило неадекватне перекладення ст. 25 Віденської конвенції 1980 р., що використовує термін "шкода" ("detriment"). Разом з тим Конвенції відомі поняття і "шкоди", і "збитків" (ст. 74, 76, 77). Це дає підставу зробити висновок, що категорія "detriment" за змістом Конвенції не є синонімом "збитків" ("шкоди") і не збігається з ними за обсягом. До слова, Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та Принципи Європейського договірного права при визначенні поняття "істотного порушення" не використовують ні термін "шкода", ні термін "шкода".
  * (1181) Див: п. 8 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 травня 1997 р. N 14 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з укладенням, зміною та розірванням договорів" / / Вісник ВАС. 1997. N 7.
  * (1182) Див: п. 9 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 13 листопада 1997 р. N 21 "Огляд практики вирішення спорів, що виникають за договорами купівлі-продажу нерухомості" / / Вісник ВАС. 1998. N 1.
  Слід зазначити, що судова практика тривалий час коливалася в цьому питанні. Так, спроба переглянути дані висновки була зроблена Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ у п. 15 постанови від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" / / Вісник ВАС. 1998. N 10. Проте в даний час суди дотримуються викладеної вище позиції.
  * (1183) Включення у вітчизняне законодавство зазначеної норми є відображенням відомої іноземним правопорядкам і світовій практиці доктрини clausula rebus sic stantibus (застереження про незмінність обставин).
  * (1184) Довести одночасне наявність чотирьох зазначених умов досить важко, а тому випадки задоволення подібних вимог поодинокі. Частково це пояснюється принциповою позицією законодавця, який розглядає доктрину clausula rebus sic stantibus в якості вилучення із загального правила непорушності договору. Іншою причиною є досить суперечливе тлумачення положень п. 2 ст. 451 ГК судами. Так, події серпня 1998 р., коли за короткий проміжок часу вітчизняна валюта знецінилася більш ніж у чотири рази, не отримали в судовій практиці однозначної оцінки.
  * (1185) Зважаючи на наявність даної спеціальної норми загальні правила ст. 453 ЦК (див. нижче) про наслідки розірвання договору у даному випадку застосуванню не підлягають.
  * (1186) Недотримання досудового порядку врегулювання спору є підставою до повернення позовної заяви (ст. 135 ЦПК, ст. 129 АПК), а якщо дана обставина з'ясується після прийняття позовної заяви - до залишення позову без розгляду (ст. 222 ЦПК, ст. 148 АПК).
  * (1187) При цьому спеціальний законодавчий акт не може просто перевести вирішення питання про допустимість односторонньої відмови (односторонньої зміни) на підзаконний рівень або в площину договірних відносин. Підстави такої відмови (зміни) повинні бути передбачені на законодавчому рівні (див.: постанова Конституційного Суду РФ від 23 лютого 1999 р. N 4-П у справі про перевірку конституційності положення частини другої статті 29 Федерального закону від 3 лютого 1996 року "Про банки і банківську діяльність "у зв'язку з скаргами громадян О.Ю. Веселяшкной, А.Ю. Веселяшкіна і Н.П. Лазаренка / / СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1254).
  * (1188) Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 6 червня 2002 р. N 115-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Мартинової Євгенії Захарівни на порушення її конституційних прав пунктом 2 статті 779 та пунктом 2 статті 782 ГК РФ" / / Вісник Конституційного Суду РФ. 2003. N 1.
  * (1189) Незважаючи на те що зазначені висновки відображені в законодавстві (п. 4 ст. 523 ЦК) і сформульовані судовою практикою лише відносно окремих випадків розглянутого інституту (див.: п. 13 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 19 квітня 1999 р . N 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з укладенням, виконанням та розірванням договорів банківського рахунку" / / Вісник ВАС. 1999. N 7), за ними слід визнати значення загальних правил.
  * (1190) Відповідні норми передбачені лише щодо окремих випадків. Так, п. 1.1 ст. 859 ЦК передбачає можливість банку за певних умов відмовитися від договору банківського рахунку, письмово попередивши про це клієнта.
  * (1191) Порушення, що тягнуть недійсність договору, повинні мати місце ще при його укладанні, в той час як обставини, що є підставою для зміни та розірвання договору, повинні з'явитися після його укладення (див.: п. 59 постанови Пленумів Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС. 1996. N 9).
  * (1192) Див: п. 1 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 21 грудня 2005 р. N 104 "Огляд практики застосування арбітражними судами норм Цивільного кодексу РФ про деякі підстави припинення зобов'язань" / / Вісник ВАС. 2006. N 4.
  * (1193) Див: Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів: Коментар. М., 1994. С. 191; Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2004 / пер. з англ. А.С. Комарова. М., 2006. С. 254.
  * (1194) Див: п. 1 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 січня 2000 р. N 49 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням норм про безпідставно збагаченні" / / Вісник ВАС. 2000. N 3; п. 13 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 24 вересня 2002 р. N 69 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з договором міни" / / Вісник ВАС. 2003. N 1.
  * (1195) Питання про правову природу виконання є дискусійним. Огляд доктринальних позицій див.: Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання. М., 2005. С. 27-84.
  * (1196) Див: Бекленіщева І.В. Цивільно-правовий договір: класична традиція і сучасні тенденції. М., 2006. С. 96-97.
  * (1197) У літературі висловлено думку, згідно з яким форма виконання зобов'язання має визначатися за правилами п. 3 ст. 159 ЦК (див., напр.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е вид., Перераб. І доп. С. 624 (автор глави - М . В. Кротов)). Однак такий підхід сумнівний. Він веде до невиправданої диференціації виконання договірних і позадоговірних зобов'язань. Крім того, буквальне тлумачення п. 3 ст. 159 ГК виявляє іншу сферу його застосування-угоди, спрямовані на реалізацію укладеного сторонами "рамкової угоди".
  * (1198) У дореволюційній літературі стосовно до деяких видів виконання прямо вказувалося, що вони відносяться до так званих безформним операціях, тобто не вимагає для їх дійсності ніякої певної форми (див. Гамбаров Ю.С. Цивільне право. Загальна частина. М., 2003. С. 705).
  * (1199) Див: Слєсарєв В.Л. Економічні санкції в радянському цивільному праві. Красноярськ, 1989. С. 150-151.
  * (1200) Див, напр.: Хохлов В.А. Відповідальність за порушення договору з цивільного права. Тольятті, 1997. С. 116.
  * (1201) Детальніше див: Павлов А.А. Присудження до виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав. СПб., 2001. С. 84-109.
  * (1202) Закон закріплює лише окремі приватні прояви даного принципу. Так, ст. 718 ЦК встановлює обов'язок підрядника щодо сприяння замовнику.
  * (1203) Принципи міжнародних комерційних договорів 2004 / пер. з англ. А.С. Комарова. М., 2006. С. 117.
  * (1204) Оскільки це не призводить до зміни суб'єктів зобов'язання, відповідальним перед кредитором як і раніше залишається боржник.
  * (1205) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1998. С. 300 (автор глави - М. І. Брагінський).
  * (1206) Однак це саме по собі не зачіпає дійсності договору боржника з третьою особою, що залучаються до виконання. Законодавець не втручається в їхні стосунки, а п. 1 ст. 313 ГК спрямований виключно на захист інтересів кредитора (див.: Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання. М., 2005. С. 126-129).
  * (1207) Згода являє собою односторонню угоду боржника і породжує правові наслідки з моменту сприйняття волевиявлення третьою особою. Наслідки, аналогічні згодою, породжує і подальше схвалення. Оскільки закон не передбачає спеціальних правил щодо форми згоди (схвалення), воно може бути зроблене усно (п. 1 ст. 159 ЦК), в тому числі за допомогою конклюдентних дій.
  * (1208) За відсутності умов, зазначених у ст. 980 ЦК (напр., якщо третя особа не було позбавлене можливості випросити згоду), вироблене третьою особою виконання призводить до безпідставно збагачення боржника. Проте повернення такого безпідставного збагачення має бути виключений в силу п. 4 ст. 1109 ЦК. Крім того, боржник, якому подібним виконанням було завдано майнову або моральну шкоду, має право вимагати його відшкодування (подр. див.: Сарбаш С.В. Указ. Соч. С. 140).
  * (1209) Вказана ситуація є окремим випадком переходу прав кредитора до іншої особи в силу закону (докладніше див § 4 гл. 26 підручника).
  * (1210) Див: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 78.
  * (1211) Деякі зарубіжні правопорядки (Франція, Нідерланди, Квебек) визнають правопрекращающим ефект за виконанням, виробленим неналежного особі, якщо таке схвалено кредитором або тягне для нього вигоди.
  * (1212) Світовий відомі також колективні ("communal") зобов'язання, суть яких полягає в тому, що всі боржники зобов'язані провести виконання спільно або кредитори можуть вимагати виконання тільки на користь всіх (див.: ст. 10:101 (3) , 10:201 (3) Принципів європейського договірного права).
  * (1213) Див: п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994 р. N 3 "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" / / Бюлетень НД 1994. N 6.
  * (1214) В якості підстави солідарності закон використовує саме мета діяльності, яку переслідує одна зі сторін, а не сам по собі суб'єктний склад конкретного правовідносини.
  * (1215) Таким чином, законодавець дзеркально змінює тут загальний принцип, встановлюючи, що солідарність передбачається.
  * (1216) Дані правила застосовуються і при припиненні солідарного зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги одного із спів боржників (п. 3 ст. 325 ЦК). Питання про вплив на солідарне зобов'язання інших підстав припинення зобов'язань законодавцем не вирішено і представляє відому складність для доктрини (див.: Голевінскій В.О походження і розподілі зобов'язань. Варшава, 1872. С. 224-227, 236-240; Новицький И.Б ., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 212-213 (автор глави - І.Б. Новицький)).
  * (1217) До числа "загальних" відносяться заперечення, що виникають з загальної підстави виникнення зобов'язання (зокрема, недійсність договору внаслідок недотримання форми або незаконності утримання) або із самого змісту солідарного зобов'язання (напр., посилання на погашення зобов'язання платежем одного з боржників) . Прикладами ж "особистих" заперечень можуть служити посилання на пороки волі цього боржника, зазначення на надану відстрочку (докладніше див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. Соч. С. 210-211 (автор глави - І. Б. Новицький)).
  * (1218) Деякі автори вважають, що субсидіарні зобов'язання не вкладаються в правову модель зобов'язань з множинністю осіб, виступаючи в якості самостійного інституту (див.: Цивільне право. Частина перша: підручник / за ред. А.Г. Калпин, А.І . Масляєва. М., 1997. С. 366 (автор глави - А.І. Масляєв)).
  * (1219) Закон згадує лише про субсидіарності боржників (субсидіарної відповідальності), проте в літературі зроблені спроби обгрунтувати можливість конструювання субсидіарності кредиторів (див.: Сарбаш С.В. Указ. Соч. С. 255-256).
  * (1220) Винятки з цього можуть встановлюватися законом. Так, п. 2 ст. 10 Закону РФ від 7 лютого 1992 р. "Про захист прав споживачів" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140) наказує визначення ціни товарів (робіт, послуг) виключно в рублях.
  * (1221) Під офіційним курсом розуміється відношення (курс) цих валют (одиниць) до рубля, що встановлюється Банком Росії (див.: Положення ЦБ Росії від 18 квітня 2006 р. N 286-П "Про встановлення та опублікуванні Центральним Банком РФ офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля "/ / Вісник Банку Росії. 2006. N 24).
  * (1222) Для випадку, коли договором передбачено, що і валютою боргу, і валютою платежу є іноземна валюта, однак в силу валютного законодавства дане зобов'язання не може бути виконане в іноземній валюті. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ рекомендує розглядати таке договірне умова як визначальне лише валюту боргу, якщо тільки при тлумаченні договору суд не прийде до іншого висновку.
  Визнання недійсним умови договору, в якому грошове зобов'язання виражене в іноземній валюті, не тягне визнання недійсним договору в цілому, якщо можна припустити, що договір був би укладений і без цієї умови (див.: п. 3 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 4 листопада 2002 N 70 "Про застосування арбітражними судами статей 140 і 317 ГК РФ" / / Вісник ВАС. 2003. N 1).
  * (1223) Див: п. 11 постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14 "Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими коштами" / / Вісник ВАС. 1998. N 11; 2001. N 3.
  * (1224) З урахуванням відкритого характеру переліку ст. 318 ГК подібна індексація повинна застосовуватися і в інших зобов'язаннях, у рамках яких здійснюються виплати безпосередньо на утримання громадянина (напр., аліментних зобов'язаннях).
  * (1225) Так, Правила обчислення термінів доставки вантажу залізничним транспортом, затв. наказом МШС Росії від 18 червня 2003 р. (БНА. 2004. N 4), передбачають критерії (загальна довжина проходження, вид відправки, швидкісний режим), на підставі яких розраховується термін вантажний залізничного перевезення.
  * (1226) Ці правила не підлягають застосуванню у разі, коли умова про термін виконання виступає для відповідного договору як істотного. Так, істотним є умова про термін платежів при продажу товару в розстрочку (ст. 489 ЦК), строк виконання робіт за договором будівельного підряду (ст. 741 ЦК). У подібному випадку відсутність вказівки про термін тягне неукладеним договору.
  * (1227) При виникненні спору тягар доведення прострочення (порушення розумного строку) покладається на кредитора виходячи із загальної презумпції розумності дій учасників цивільних правовідносин.
  * (1228) Від права боржника на дострокове виконання зобов'язання необхідно відрізняти випадки, коли закон в якості запобіжного захисту надає кредитору можливість вимагати виконання раніше обумовленого терміну (напр., ст. 60, 90, 351 ЦК).
  * (1229) Див: п. 10 постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14 "Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими коштами").
  * (1230) Апелюючи саме до суті зобов'язання, Вищий Арбітражний Суд РФ визнав місцем виконання зобов'язання з повернення рухомого майна орендодавцю після припинення договору оренди місце, де майно було отримано орендарем (див.: п. 36 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 січня 2002 р. N 66 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою" / / Вісник ВАС. 2002. N 3).
  * (1231) Чинне законодавство не зачіпає проблеми множинності зазначених місць (напр., якщо громадянин проживає або юридична особа знаходиться в декількох місцях). Дане питання, мабуть, слід вирішувати за аналогією з альтернативним місцем виконання за допомогою положень ст. 320 ГК.
  * (1232) Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. М., 2005. С. 34.
  * (1233) Дане правило підлягає застосуванню незалежно від суб'єктного складу зобов'язання.
  * (1234) Зазначене правило застосовується тільки при розрахунках готівкою. При безготівкових розрахунках місце виконання грошового зобов'язання залежить від форми розрахунків. Так, при розрахунках платіжними дорученнями моментом виконання зобов'язання вважається момент зарахування грошових коштів на рахунок банку, що обслуговує одержувача (кредитора). Таким чином, "місцем" виконання в подібній ситуації визнається кореспондентський рахунок банку-одержувача, а не розрахунковий рахунок одержувача (кредитора) (див.: п. 3 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду від 19 квітня 1999 р. N 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з укладенням, виконанням та розірванням договорів банківського рахунку "/ / Вісник ВАС. 1999. N 7). При розрахунках по інкасо "місцем" виконання грошового зобов'язання є банк платника (боржника). Відповідно, грошове зобов'язання вважається виконаним з моменту списання грошових коштів з рахунку боржника.
  * (1235) Будучи відомим ще римському праву, сьогодні даний підхід сприйнятий практично всіма правопорядками (див.: Сарбаш С.В. Указ. Соч. С. 420-433).
  * (1236) При прийнятті кредитором часткового виконання грошового зобов'язання підлягають застосуванню правила ст. 319 ГК.
  * (1237) Дані наслідки закон пов'язує з самим фактом допущеного або очікуваного невиконання незалежно від наявності вини контрагента.
  * (1238) Передбачена абз. 1 ст. 491 ГК передача являє собою невідкладно обумовлену традицію (див.: Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004. Вип. 11. С. 8. Прим. 11; Грачов В.В. Правова природа традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 23, 24).
  * (1239) Домагання на неустойку і домагання з банківської гарантії поєднують в собі риси як акцесорних, так і неакцессорних вимог (див. нижче, § 2 і 6).
  * (1240) Schobi Ch. Die Akzessorietat der Nebenrechte von Forderungen unter besonderer Bercksichtigung des Rechtsinstituts der Verjahrung. Zurich, 1990. S. 10-25; Крашенинников Е.А. До питання про ізольованою уступку вимоги, забезпеченого порукою / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2000. Вип. 7. С. 61.
  * (1241) Цей обов'язок не має зобов'язального характеру, тому що вона не опосередковує переміщення майна між учасниками цивільного обороту, що є основною ознакою зобов'язання (докладніше про це ознаці див.: Єгоров Н.Д. До питання про поняття зобов'язання / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 36-37).
  * (1242) ФЗ від 10 січня 2003 р. N 18-ФЗ "Статут залізничного транспорту Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 2003. N 2. Ст. 170 (далі - УЖТ).
  * (1243) Про структуру зобов'язального суб'єктивного права див.: Крашенинников Е.А. Зміст суб'єктивного цивільного права / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 6-15; Власова А.В. Структура права вимоги / / Збірник статей до 50-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 7-18.
  * (1244) Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М., 2006. Т. 3. С. 44-45.
  * (1245) Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1999. Вип. 6. С. 19, 25-26.
  * (1246) Крашенинников Е.А. Підстави виникнення домагань / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2002. Вип. 9. С. 6.
  * (1247) При встановленні пені узгоджується також періодичність її нарахування.
  * (1248) Крашенинников Е.А. Підстави виникнення домагань. С. 6.
  * (1249) Крашенинников Е.А. Правове становище сторін невідкладно обумовленого правочину під час стану підвішеності / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12. С. 13, 15; Грачов В.В. Домагання на неустойку / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 39.
  * (1250) Оскільки в ст. 333 ЦК йдеться про "підлягає сплаті неустойку", редукція здійсненна тільки відносно несплаченої неустойки.
  * (1251) Див: пп. 2 і 4 Огляду практики застосування арбітражними судами статті 333 Цивільного кодексу Російської Федерації (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 14 липня 1997 р. N 17) / / Вісник ВАС. 1997. N 9.
  * (1252) Вимога боржника про зменшення розміру неустойки має матеріально-правову природу і являє собою різновид перетворювальних домагань, які адресуються не договірний контрагенту, а суду (див.: Крашенинников Е.А. До теорії права на позов. Ярославль, 1995. С . 39-46). Воно може бути заявлено до суду за допомогою позову або клопотання відповідача про зменшення стягуваної з нього неустойки.
  * (1253) Відомості РФ. 1992. N 15. Ст. 766.
  * (1254) Статут автомобільного транспорту УРСР, затв. постановою Ради Міністрів РРФСР від 8 січня 1969 N 12.
  * (1255) На думку Н.Ю. Рассказова, домагання на альтернативну неустойку входить до складу альтернативного зобов'язання, в якому кредитор має право вибору між стягненням неустойки чи збитків / / див.: Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. 6-е вид. М., 2002. Т. 1. С. 693. Але ця думка помилкова. Домагання на неустойку і домагання на відшкодування збитків є елементами не одного, а двох різних охоронних зобов'язань.
  * (1256) Див, напр.: П. 3 Огляду практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про заставу (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 січня 1998 р. N 26) / / Вісник ВАС. 1998. N 3.
  * (1257) Див, напр.: П. 4 ст. 29, п. 4 ст. 38 ФЗ від 21 липня 2005 р. "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 2005. N 30. Ст. 3105.
  * (1258) СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400 (далі - Закон про іпотеку).
  * (1259) Див, напр.: Дернбург Г. Пандекти. Т. 2. Речове право. СПб., 1905. С. 272-274; Васьковський Є.В. Підручник цивільного права. М., 2003. С. 372, 373; Синайський В.І. Російське цивільне право. М., 2002. С. 260, 261; Суханов Е.А. Поняття і види обмежених речових прав / / Вісник МГУ. Право. 2002. N 4. С. 29-30.
  * (1260) Див, напр.: Хвостов В.М. Система римського права. М., 1996. С. 329-335; Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 1: Загальні положення. 2-е вид. М., 2005. С. 501-504.
  * (1261) Сказане не виключає можливості сумлінного придбання права застави за відсутності у заставодавця материнського права. Про передумови такого придбання див.: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 349-351.
  * (1262) Черепахін Б.Б. Указ. соч. С. 332; Крашенинников Е.А. Загальна характеристика надань / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 22.
  * (1263) Крашенинников Е.А. Загальна характеристика надань. С. 25. Прим. 11.
  * (1264) Якщо предмет застави належить публічно-правової освіти, то проведення професійної оцінки є обов'язковим (ст. 8 ФЗ від 29 липня 1998 р. "Про оціночної діяльності в Російській Федерації" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.
  * (1265) Випадки, при яких заставодержатель має право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, передбачаються п. 2 ст. 351 ГК.
  * (1266) Якщо закладена річ загинула або пошкоджена, то заставодержатель може отримати задоволення з суми страхового відшкодування (абз. 2 п. 1 ст. 334 ЦК).
  * (1267) За угодою сторін розмір уцінки може скласти менше 10%.
  * (1268) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
  * (1269) Згідно п. 5 ст. 5 та п. 2 ст. 7 Закону про іпотеку приписи про іпотеку застосовуються до застави часток у праві спільної власності на нерухомість і застави прав орендаря нерухомого майна.
  * (1270) Крашенинников Е.А. До розробки теорії права власності / / цивілісти. 2006. N 4. С. 5. Прим. 14.
  * (1271) В даний час заставу іменних цінних паперів законодавством не регламентується.
  * (1272) Детальніше про цей вид застави див.: Крашенинников Е.А. Заставний індосамент / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1998. Вип. 5. С. 47-54.
  * (1273) Від позик, видаваних ломбардами під заставу рухомих речей, слід відрізняти ломбардні кредити, які надаються Центральним банком Росії кредитним організаціям під заставу цінних паперів, включених у Ломбардний список Банку Росії.
  * (1274) Див: Langheineken P.Anspruch und Einrede nach dem deutschen burgerlichen Gesetzbuch. Leipzig, 1903. S. 328; Blomeyer A. Allgemeines Schuldrecht. 4 Aufl. Berlin und Frankfurt a. M., 1969. S. 103; Gernhuber J. Das Schuldverhдltnis. Tubingen, 1989. S. 670; Hirsch Ch. Allgemeines Schuldrecht. 3 Aufl. Koln; Berlin; Bonn; Munchen, 1998. S. 61.
  * (1275) Див: Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 14 Aufl. Munchen, 1987. Bd. 1. S. 212.
  * (1276) Вимога про оплату певної речі або відшкодування пов'язаних з нею витрат та інших збитків, щодо якої може існувати право утримання, закон надає сумлінному власнику (абз. 2 ст. 303 ЦК), перевізнику (п. 4 ст. 790 ГК ; абз. 1 п. 2 ст. 160 КТМ), зберігачу (п. 2 ст. 897, ст. 903 ЦК), а також деяким іншим особам.
  * (1277) Сторони можуть не тільки виключити законне право утримання, а й обгрунтувати договірне право утримання, що виникає при наявності інших, ніж встановлених ст. 359 ГК, передумов.
  * (1278) Перехід права утримання відбувається ipso jure як законне непряме дію поступки і тому може не обмовлятися сторонами.
  * (1279) Одне лише стриманість кредитора від здійснення заборгованого надання ніколи не може визнаватися здійсненням права утримання.
  * (1280) Див: Gernhuber J. Op. cit. S. 701; Heinrichs H. Kommentar zu § 274 / / Palandt O. Burgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 62 Aufl. Munchen, 2003. S. 337.
  * (1281) Див: Larenz K. Op. cit. S. 215.
  * (1282) Такі рішення, схвалювані Вищим Арбітражним Судом РФ, виносяться арбітражними судами (див., напр.: П. 14 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 січня 2002 р. N 66) / / Вісник ВАС. 2002. N 3).
  * (1283) Blomeyer A. Op. cit. S. 103; Larenz K. Op. cit. S. 211; Esser J., Schmidt E. Schuldrecht: ein Lehrbuch. 8 Aufl. Heidelberg, 1995. Bd. 1. Teilbd. 1. S. 263; Medi-cus D. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 10 Aufl. Munchen, 1998. S. 114.
  * (1284) Спірним є питання, чи передбачає акцессорность поручительства збіг в одній особі кредитора за домаганню проти поручителя і кредитора за основним вимогу (див.: Крашенинников Е.А. До питання про ізольованою уступку вимоги, забезпеченого порукою. С. 59-63 ; Рассказова Н.Ю. Уступка вимоги, забезпеченого порукою / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 97-107). Видається, що на нього слід відповісти негативно.
  * (1285) Допустимість такого приєднання до боргу випливає з п. 1 ст. 322 ГК.
  * (1286) Див: п. 16 Огляду практики вирішення спорів за договором комісії (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 17 листопада 2004 р. N 85) / / Вісник ВАС. 2005. N 1.
  * (1287) Шиловська А. Поняття договору поруки / / Господарство право. 2003. N 12. С. 32, 33.
  * (1288) Договори поруки з таким суб'єктним складом визнаються німецьким і швейцарським правопорядками (див.: Bucher E. Obligationenrecht. Besonderer Teil. 3 Aufl. Zurich, 1988. S. 287; Lambsdorff HG, Skora B. Handbuch des Burgschaftsrechts. Munchen, 1994. S. 52, 53).
  * (1289) Якщо поручитель ручається тільки за повернення суми позики та сплату відсотків за користування ним, то кредитор не має права вимагати від поручителя сплати пені за прострочення повернення суми позики (див.: п. 4 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про поручительство (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 20 січня 1998 р. N 28) / / Вісник ВАС. 1998. N 3).
  * (1290) Детальніше про проблематику бланкового договору поруки див.: Lambsdorff HG, Skora B. Op. cit. S. 52, 78-79; Reinicke D., Tiedtke K. Burgschaftsrecht. Neuwied; Kriftel; Berlin, 1995. S. 41-46.
  * (1291) Крашенинников Е.А. Підстави виникнення домагань. С. 7.
  * (1292) Слід визнати неточним міститься в ст. 364 ГК словосполучення "поручитель не втрачає право на ... заперечення", тому що заперечення, про які йдеться в цій статті, є особливим різновидом суб'єктивних цивільних прав.
  * (1293) Див: п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14 "Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими коштами" / / Вісник ВАС. 1998. N 11.
  * (1294) При формулюванні цього підстави припинення поручительства розробники ГК випустили з уваги, що в даному випадку інтерес поручителя полягає не в припиненні поручительства, а в тому, щоб після укладення договору поруки боржник не міг за допомогою угоди погіршити його правове становище. Тому з п. 1 ст. 367 ГК слід виключити слова "а також у разі зміни цього зобов'язання, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя, без згоди останнього", а § 5 гл. 23 ГК необхідно доповнити положенням, аналогічним приписом Abs. 1 § 767 BGВ, про неможливість розширення зобов'язання поручителя за допомогою угоди, яку боржник здійснює після дачі поруки (див.: Крашенинников Е.А. Новація і зміна зобов'язання / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 68).
  * (1295) Перемена боржника в зобов'язанні може відбутися не тільки при перекладі ним свого боргу на іншу особу, а й у силу закону (див., напр.: П. 1 ст. 586 ЦК). Якщо це зобов'язання забезпечено поручительством, то припис п. 2 ст. 367 ГК слід застосовувати за аналогією.
  * (1296) Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди. С. 6. Прим. 6; Байгушева Ю.В. Договір банківської гарантії / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 85.
  * (1297) Див, напр.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна і М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 691 (автор коментаря - Л.Г. Єфімова). Зараховуючи банківську гарантію до односторонніх правочинів, Л.Г. Єфімова водночас допускає укладення гарантом і бенефіціаром договору банківської гарантії. Однак кількість волевиявлень, з яких складається передбачена законом угода, яка не є багатосторонній угодою, визначається законом і є величиною постійною. Тому фактичний склад банківської гарантії не може полягати в одних випадках тільки з волевиявлення гаранта, в інших - з волевиявлень гаранта і бенефіціара.
  * (1298) З договірної природи банківської гарантії виходить і судова практика (див., напр. П. 3 Огляду судово-арбітражної практики вирішення спорів у справах за участю іноземних осіб (Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 лютого 1998 р. N 29) / / Вісник ВАС. 1998. N 4; постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 17 серпня 2004 р. N 5106/04 / / Вісник ВАС. 2004. N 12. С. 47).
  * (1299) Див, напр.: Goode R.M. Commercial Law. 2nd edn. Middlesex, 1995. P. 822, 1030 et seq.
  * (1300) Див, напр.: Lohmann U. Einwendungen gegen den Zahlungsanspruch aus einer Bankgarantie und ihre Durchsetzung in rechtsvergleichender Sicht. Koln, 1984. S. 13; Horn N. Burgschaften und Garantien: aktuelle Rechtsfragen der Bank-, Unternehmens-und AuBenwirtschaftspraxis. 8 Aufl. Koln, 2001. S. 31, 32.
  * (1301) Див, напр.: Gauch P., Schluep W., Schmid J., Rey H. Schweizerisches Obli-gationenrecht. Allgemeiner Teil. 7 Aufl. Zurich, 1998. Bd. 2. S. 397.
  * (1302) Про класифікацію цивільно-правових договорів на регулятивні (наприклад, договір купівлі-продажу), регулятивно-охоронні (наприклад, договір майнового страхування) і охоронні (наприклад, договір поруки) див.: Крашенинников Е.А. Підстави виникнення домагань. С. 6-8.
  * (1303) Stadler A. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: eine rechtsvergleichende Studie zum abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsGeschaftlicher Zuwendungen anhand des deutschen, schweizerischen, osterreichischen, franzosischen und US-amerikanischen Rechts. Tubingen, 1996. S. 22.
  * (1304) Згідно з принципом свободи договору (ст. 421 ЦК) сторони можуть укласти договір банківської гарантії і після того, як принципал не виконував або неналежно виконав основне зобов'язання. Якщо це відбувається, то несправність принципала, оскільки вона передує укладенню договору, не виступає по відношенню до нього в якості condicio juris. Тому в даному випадку договір банківської гарантії не має попереднього дії.
  * (1305) Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди. С. 10. Прим. 18. У зв'язку з викладеним виявляється хибність приписи ст. 373 ГК, яке свідчить: "Банківська гарантія набирає чинності з дня її видачі, якщо в гарантії не передбачене інше". Договір банківської гарантії набирає чинності, тобто призводить до виникнення домагання бенефіціара і кореспондуючий йому обов'язки гаранта, з моменту невиконання або неналежного виконання принципалом забезпеченого гарантією зобов'язання.
  * (1306) У ст. 372 ЦК йдеться про передачу іншій особі вже існуючого у бенефіціара домагання проти гаранта. Така передача можлива тільки після невиконання або неналежного виконання принципалом основного зобов'язання. До настання названого condicio juris предметом передачі може виступати лише право очікування бенефіціара. При передачі цього права заміна бенефіціара відбувається не в момент вчинення договору поступки, а в момент виникнення очікуваного домагання.
  * (1307) Див: Байгушева Ю.В. Гарантійне зобов'язання / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12. С. 58, 59.
  * (1308) Використовувані в подп. 3 і 4 ст. 378 ГК словосполучення "права бенефіціара по гарантії" та "зобов'язання гаранта" не володіють необхідною точністю. Договір банківської гарантії спільно з настанням відповідної умови права породжує тільки одне зобов'язальне право бенефіціара і тільки одну кореспондуючих цьому праву обов'язок гаранта.
  * (1309) Предметом такого вибачення зазвичай служить домагання бенефіціара проти гаранта. Якщо прощення відбувається під час попереднього дії договору банківської гарантії, що не виключається ст. 378 ГК, то предметом вибачення є право очікування бенефіціара.
  * (1310) Див: Байгушева Ю.В. Прощення боргу з банківської гарантії / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004. Вип. 11. С. 44. Враховуючи сказане, важко погодитися з В.В. Витрянский, який стверджує, що згаданий в подп. 4 п. 1 ст. 378 ГК відмова бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язання, правильно кваліфікується автором як прощення боргу, пов'язаний "з одностороннім волевиявленням самого бенефіціара" (Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 596).
  * (1311) Під укладанням договору тут розуміється процес узгодження його умов і дотримання необхідних формальностей, а не момент укладення договору. Тому завдаток може видаватися в ході переговорів сторін, безпосередньо після укладення договору, перед його реєстрацією, при посвідченні договору нотаріусом і т.д.
  * (1312) Див, напр.: Цивільне право / під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. Т. 3. С. 84 (автор глави - В. С. Ем).
  * (1313) Угода про завдаток не є угодою, оскільки воно, взяте саме по собі, не викликає виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків. Проте до нього можуть за аналогією застосовуватися приписи цивільного законодавства про угоди, зокрема приписи про укладення договору (ст. 432 і слід. ЦК) і наслідки недотримання форми угоди (ст. 162, пп. 1, 2 і 4 ст. 165 ЦК) .
  * (1314) У випадку сумніву щодо того, чи є видана сума завдатком, вона вважається авансом, зокрема при недотриманні письмової форми угоди про завдаток (п. 3 ст. 380 ЦК). На відміну від завдатку аванс не виконує забезпечувальну функцію і підлягає поверненню авансодателю при невиконанні зобов'язання авансополучателем.
  * (1315) Стягуючи завдаток у подвійному розмірі, суд може зменшити стягуваної суми в частині, яка перевищує розмір виданого задатку.
  * (1316) Алексєєв С.С. Загальна теорія права. Т. 1. М., 1981. С. 271.
  * (1317) Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. Саратов, 1973. С. 11.
  * (1318) Шевченко Я.М. Правове регулювання відповідальності неповнолітніх. Київ, 1976. С. 27.
  * (1319) Крашенинников Е.А. Роздуми про деліктному домаганні / / Деліктні зобов'язання по російському цивільному праву. Владивосток, 2005. С. 77.
  * (1320) Див: Базилєв Б.Т. Юридична відповідальність. Красноярськ, 1985. С. 40.
  * (1321) Див: Алексєєв С.С. Указ. соч. С. 277.
  * (1322) Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. С. 130.
  * (1323) Див: Лейст О.Е. Санкції і відповідальність по радянському праву. М., 1981. С. 82-89.
  * (1324) Див: Слєсарєв В.Л. Економічні санкції в радянському цивільному праві. Красноярськ, 1989. С. 19.
  * (1325) Критику поняття відповідальності як обов'язку см. більш підр.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Загальне вчення про деліктних зобов'язаннях в радянському цивільному праві. Л., 1983. С. 45-48.
  * (1326) Див докладно: Цивільне право: підручник. Т. 1 / під ред. Е. А. Суханова. М., 1998. С. 431.
  * (1327) Див: Братусь С.Н. Указ. соч. С. 93, 94.
  * (1328) Див більш докладно: Мякініна А.В. Обмеження розміру відшкодування збитків у цивільному праві Російської Федерації / / Збитки та практика їх застосування. М., 2006. С. 278-329.
  * (1329) Див: Собчак А.А. Правове регулювання господарської діяльності. Л., 1981. С. 159-169.
  * (1330) Фарукшин М.Х. Питання загальної теорії юридичної відповідальності / / Правознавство. 1969. N 4. С. 31.
  * (1331) Див: Цивільне право Російської Федерації. Т. 1 / під ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 433, 434; Цивільне право. Т. 1 / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С. 591, 592.
  * (1332) Див: Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А.П. Сергєєв. 3-е изд. М., 2004. С. 12, 316.
  * (1333) Див: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 58.
  * (1334) Бюлетень НД 1995. N 3.
  * (1335) Див, напр.: Братусь С.Н. Указ. соч.; Калмиков Ю.Х. Майнові права радянських громадян. Саратов, 1969. С. 114; Белякова А. М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. М., 1979; Малеин Н.С. Відшкодування шкоди, заподіяної особистості. М., 1965 і ін
  * (1336) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.
  * (1337) СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5491.
  * (1338) СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232.
  * (1339) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 4.
  * (1340) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. М., 2003. С. 660-661.
  * (1341) Карапет А.Г. Неустойка як засіб захисту прав кредитора в російському і зарубіжному праві. М., 2005. С. 61.
  * (1342) Див: Розенберг М.Г. Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. М., 1995.
  * (1343) Див, напр.: Цивільне право. Ч. 1 / під ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. М., 1997. С. 454 (автор глави - М. Н. Кузнєцової).
  * (1344) Див, напр.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. Науково-практичний коментар / відп. ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкин, М., 1996. С. 593; Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2002. С. 658 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (1345) Див, напр.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. С. 689 і далі; Новосьолова Л.А. Відсотки за грошовими зобов'язаннями. М., 2003. С.54; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. М., 2005. С. 892.
  * (1346) Пункт 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14 "Про практику застосування Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими коштами" / / Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А. П. Сергєєв. С. 12, 316.
  * (1347) Детальніше про це див: Смирнов В.Т., Собчак А. А.Указ. соч. С. 99-105.
  * (1348) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Л., 1958. С. 466.
  * (1349) Смирнов В.Т., Собчак А. А.Указ. соч. С. 56.
  * (1350) Див: Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. С. 140; Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право. Курс лекцій / за ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 638.
  * (1351) Див: Кофман В.І. Співвідношення провини і протиправності в цивільному праві / / Правознавство. 1957. N 1.
  * (1352) Про винагороду за шкоду і збитки, що послідували від діянь, не визнаних ні злочинами, ні проступками / / Досвід коментаря за рішеннями Касаційного Сенату, до 684-689 ст. 1 ч. Т Х. Володимир, 1882. С. 40.
  * (1353) Детальніше аналіз теорій причинного зв'язку див.: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 113-128.
  * (1354) Радянське цивільне право. Т. 1. / Під ред. О.А. Красавчикова. М., 1972. С. 425 (автор глави - О А. Красавчиков).
  * (1355) Там же. С. 426.
  * (1356) Див: Радянське цивільне право. Т. 1 / під ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. 1971. С. 429.
  * (1357) Див: Там же. С. 429.
  * (1358) Дидинскій Ф. Латинсько-російський словник до джерел римського права. За виданням 1896 М., 1997. С. 142.
  * (1359) Див: п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994 р. "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" / / Збірник постанов Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у цивільних справах / сост. А.П. Сергєєв. С. 773.
  * (1360) Див: Агарков М.М. Виникнення зобов'язань із заподіяння шкоди / / Цивільне право. Т. 1 / під ред. М.М. Агаркова і Д.М. Генкина. М., 1944; Флейшиц Е.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення. М., 1951; Белякова А. М. Відшкодування заподіяної шкоди. М., 1972 і ін
  * (1361) Див: Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському цивільному праві / / Питання цивільного права. М., 1958. С. 170; Огляд точок зору з цього питання див: Смирнов В.Т., Собчак А. А.Указ. соч. С. 50-53.
  * (1362) Див: Красавчиков О.А. Відповідальність, міри захисту та санкції в радянському цивільному праві / / Проблеми цивільно-правової відповідальності та захисту цивільних прав. Вип. 27. Свердловськ, 1973. С. 9.
  * (1363) Див: Шевченко А.С. Відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. Владивосток, 1989. С. 36-37.
  * (1364) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. О.Н. Садикова. С. 901-902.
  * (1365) Див: Цивільне право. Т. 1. / Під ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., М., 2004. С. 612.
  * (1366) Детальніше див. § 5 гл. 26 цього підручника.
  * (1367) Див: Цивільне право: підручник. Т. 1. 6-е вид., Перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2002. С. 742 (автор глави - Т.А. Фадєєва).
  * (1368) Детальніше про критерії відмежування зміни зобов'язань від такого способу їх припинення, як новація, див. § 3 цієї глави.
  * (1369) Про способи та порядок зміни договірних зобов'язань докладніше див § 5 гл. 27 підручника.
  * (1370) В силу принципово різної сутності (див. § 1 цієї глави) часткове припинення зобов'язання не може розглядатися як його зміна.
  * (1371) Даний висновок сформульований Президією Вищого Арбітражного Суду РФ стосовно до припинення договірних зобов'язань угодою сторін (див. п. 1 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 21 грудня 2005 р. N 104 "Огляд практики застосування арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про деякі підстави припинення зобов'язань "/ / Вісник ВАС. 2006. N 4), однак може бути поширений на весь інститут припинення зобов'язань в цілому.
  * (1372) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
  * (1373) У вилучення із загального правила в окремих випадках належне виконання, вироблене за боржника третьою особою, тягне не припинення зобов'язання, а перехід до зазначеного третій особі прав кредитора за цим зобов'язанням. Всі подібні винятки, які є проявами інституту "суброгації в широкому сенсі", прямо передбачені в законі (ст. 313, 350, 365, 965 ЦК). Їх перелік є закритим і розширювальному тлумаченню не підлягає.
  * (1374) На відміну від законодавства низки країн СНД (Азербайджану, Грузії, Туркменії), що виключає з числа можливих предметів депонування лише речі, зберігання яких неможливо в силу їх властивостей, зокрема скоро псуються речі, вітчизняна правова система не передбачає і такий варіант депонування, як внесення під умовою зустрічного виконання, відомий багатьом розвиненим правопорядку.
  * (1375) Відповідно, відсотки, в тому числі передбачені ст. 395 ГК, на суму боргу не нараховуються (див. п. 8 постанови пленумів Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14 "Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими коштами" / / Вісник ВАС. 1998. N 11).
  * (1376) Відомості РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (1377) Таке судове постанову, очевидно, може відбутися при доведеності помилковості депонування. Питання про інших підставах повернення депонування залежить від рішення проблем терміну депонування, приналежності депонированного і можливості забрати депонированное. На жаль, чинне законодавство не містить прямої відповіді на ці питання. Аналіз доктринальних позицій див.: Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання. М., 2005. С. 589-609).
  * (1378) D.16.2.3. Цит. по: Дигести Юстиніана / Пер. з лат. Т. III. М., 2003. С. 409.
  * (1379) Див: Вавин Н.Г. Залік зобов'язань. 2-е вид. М., 1914. С. 14-15.
  * (1380) Див п. 12 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 29 грудня 2001 р. N 65 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з припиненням зобов'язань заліком зустрічних однорідних вимог" / / Вісник ВАС. 2002. N 3.
  * (1381) Авторитетні зарубіжні та міжнародні джерела схиляються до другого варіанту (див., напр., § 387 ГГУ; ст. 8.1. Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА; ст. 13:101 Принципів Європейського договірного права).
  * (1382) Див, напр.: Сарбаш С.В. Припинення зобов'язань заліком в арбітражній практиці / / Господарство право. 2001. N 10. С. 84-85; Бевзенко Р.С., Фахретдінов Т.Р. Залік в цивільному праві. Досвід дослідження теоретичної конструкції та узагальнення судової практики. М., 2006. С. 40-41.
  * (1383) Громадянське Покладання: Проект Височайше заснованої Редакційної комісії. Т. 2. СПб., 1910. С. 280-281.
  * (1384) Заява про залік може бути зроблено будь-яким з володарів зустрічних однорідних вимог. Норми, в яких законодавець прямо називає сторону, що має право на залік, напр. абз. 5 п. 2 ст. 344 ЦК (заставодавець), абз. 1 п. 4 ст. 350 ГК (заставодержатель), ч. 2 ст. 853 ГК (банк) та ін, не слід розглядати як обмежуючі можливість заліку за заявою іншої сторони.
  * (1385) Залік, що чиниться за угодою сторін, являє собою самостійну підставу припинення відповідних зобов'язань. Детальніше див: Вавин Н. Г.Указ. соч. С. 3-5; Крашенинников Е.А. Договірний залік / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2003. Вип. 10. С. 70-72.
  * (1386) Разом з тим у п. 3 Інформаційного листа N 65 Президія Вищого Арбітражного Суду РФ прийшов до висновку, що заява про залік має зворотної силою (ретроактивним ефектом): "Зобов'язання вважаються припиненими в момент настання терміну виконання того з них, термін виконання яких настав пізніше, незалежно від того, коли було зроблено або отримано заяву про залік ". Даний підхід не грунтується на законі, а тому не може бути прийнятий. Розгорнуту його критику див.: Павлов А.А. Момент припинення зобов'язань заліком (до питання про феномен "зворотної сили") / / Арбітражні спори. 2006. N 4. С. 111-118.
  * (1387) Оскільки дане правило спрямоване на захист інтересів саме боржника за зачитують вимогу, воно не перешкоджає здійсненню заліку за його власною ініціативою.
  * (1388) Див: Бациев В.В. Зобов'язання, ускладнене умовою про відступне (заміні виконання). М., 2003. С. 8-21; Шилохвіст О.Ю. Відступне в цивільному праві Росії. М., 1999. С. 133-150.
  * (1389) Див: Науково-практичний коментар до частини першої Цивільного кодексу РФ для підприємців / під ред. В.Д. Карповича. 2-е вид., Перераб. і доп. М., 1999. С. 537 (автор глави - В.В. Витрянский).
  * (1390) Істотними умовами угоди про відступне є вказівка на припиняє зобов'язання, а також на предмет відступного (його найменування та кількісні характеристики).
  * (1391) Див: п. 1 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 21 грудня 2005 р. N 102 "Огляд практики застосування арбітражними судами статті 409 ГК РФ" / / Вісник ВАС. 2006. N 4.
  * (1392) Детальніше див: Рохлін А.А. Юридичні особливості угод з відступного / / Господарство право. 2002. N 7. С. 49-56.
  * (1393) Навіть у тих випадках, коли вартість наданого відступного менше боргу за зобов'язанням, презюміруется припинення останнього повністю (див. п. 4 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ N 102).
  * (1394) Можливі ситуації, коли тлумачення угоди не дозволяє визначити момент, з яким сторони пов'язують припинення зобов'язання. У подібному випадку як критерій відмежування виступатиме такий ключовий ознака новації, як намір оновити (див. нижче). Угода може вважатися новацією тільки у випадку, коли очевидна спрямованість загальної волі сторін на припинення раніше діючого зобов'язання та заміну його новим.
  * (1395) Див: Анненков К. Система російського цивільного права. Т. 3. Права зобов'язальні. СПб., 1901. С. 432.
  * (1396) У ситуації, коли умовне зобов'язання замінюється безумовним, новація відбувається при настанні умови. У разі ж заміни безумовного зобов'язання умовним після настання умови має місце новація, а поки воно не настало - сторони пов'язані первісним зобов'язанням (див.: Мейер Д.І. Російське цивільне право: у 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 342).
  * (1397) При новації боргу у позикове зобов'язання термін виконання останнього буде визначатися за правилами п. 1 ст. 810 ГК.
  * (1398) Президія Вищого Арбітражного Суду РФ при визначенні істотних умов угоди про новації, по суті, рекомендує використовувати норми частини другої Цивільного кодексу про окремі види договорів (див. п. 3 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 21 грудня 2005 р. N 103 "Огляд практики застосування арбітражними судами статті 414 ГК РФ" / / Вісник ВАС. 2006. N 4). Однак подібний підхід не беззаперечний, оскільки заснований на досить сумнівною ідеєю "перетворення" в результаті новації однієї договірної конструкції в іншу. Розгорнуту його критику див.: Павлов А.А. Умови та наслідки новації / / Вісник ВАС. 2006. N 8. С. 6-7.
  * (1399) У випадках новації договірного зобов'язання угоду про новації має підкорятися і правилам про форму договору, що народив початкове зобов'язання. При колізії зазначених вимог застосовуються правила, що встановлюють більш суворі вимоги до форми та порядку укладення договору.
  * (1400) До відповідного висновку прийшов і Президія Вищого Арбітражного Суду РФ (див. п. 1 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ N 103). Проте зроблено це було за рахунок досить спірного тлумачення категорії "спосіб виконання зобов'язання".
  * (1401) Громадянське Покладання: Проект Височайше заснованої Редакційної комісії. С. 286.
  * (1402) "Новація відбувається тільки тоді, коли дії сторін спрямовані до того, щоб зобов'язання було новіровано. Намір же призвести новації не передбачається. Якщо сторони мають намір здійснити новацію, то вони повинні це безперечно висловити" (п. 2 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ N 103).
  * (1403) Див: Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя: Договори і зобов'язання. М., 2003. С. 192.
  * (1404) Мова йде про використання юридико-технічного прийому встановлення нових акцесорних зобов'язань (аналогічних за змістом початковим) - шляхом відсилання до раніше існуючих.
  * (1405) Див: Шилохвіст О.Ю. Про припинення зобов'язань прощенням боргу / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика: Збірник пам'яті С.А. Хохлова. М., 1998. С. 354, 366.
  * (1406) Як вірно зазначає Ю.В. Байгушева, "слідуючи подібній логіці, ми повинні були б і поступку вимоги трактувати як односторонньої угоди, оскільки п. 1 ст. 382 ГК говорить про те, що належить кредиторові вимога може бути передано ним іншій особі" (Байгушева Ю.В. Прощення боргу з банківської гарантії / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004. Вип. 11. С. 43). Однак договірний характер поступки прямо відображений у чинному законодавстві (п. 1 ст. 1216 ЦК) і не викликає сумнівів ні в доктрині, ні в судово-арбітражній практиці.
  * (1407) Так, ст. 410 ЦК, що регламентує припинення зобов'язання зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, прямо вказує на те, що для зарахування досить заяви однієї сторони. Стаття 415 ГК подібної вказівки не містить.
  * (1408) Так, римське право в якості умови дійсності прощення боргу розглядало згода боржника (див.: Гримм Е.Д. Лекції по догми римського права. М., 2003. С. 359). З необхідності згоди боржника для прощення боргу виходить більшість сучасних правопорядков (див.: Цивільне та торгове право зарубіжних держав: підручник / за ред. Е.А. Васильєва, А.С. Комарова. 4-е вид. Т. I. М. , 2004. С. 489 (автор параграфа - Е.А. Васильєв)).
  * (1409) Інакше інститут прощення боргу виявляється поглинутим інститутами Особливої частини, виступає як їх різновид і не має самостійного правового значення. Докладний аналіз цієї проблеми див: Павлов А.А. Прощення боргу / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 111-114.
  * (1410) Крашенинников Е.А. Правова природа прощення боргу / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. Вип. 8. С. 46-49.
  * (1411) Див: Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. М., 1950. Т. 1. Напівтім 2. С. 127; Крашенинников Є. А. Правова природа прощення боргу. С. 51-53; Байгушева Ю. В. Указ. соч. С. 47.
  * (1412) У цих випадках дія договору про прощення боргу проявляється тільки в момент настання умови або виникнення вимоги (див: Крашенинников Є.А. Правова природа прощення боргу. С. 45-46, 53-54).
  * (1413) Див: Байгушева Ю.В. Указ. соч. С. 47-48.
  * (1414) Див: Крашенинников Е.А. Тези до проблеми конфузія / / Нариси з торговельного права. Вип. 8. Ярославль, 2001. С. 70.
  * (1415) Зустрічаються в літературі спроби обмежити дію конфузія тільки лише областю універсального правонаступництва (див., напр.: Цивільне право. Т. 3: Зобов'язальне право / під ред. Е.А. Суханова. С. 63 (автор глави - Е . А. Суханов)) не засновані на законі, а тому не можуть бути прийняті. Аргументовану їх критику див.: Грачов В. В. Збіг вексельного кредитора і вексельного боржника в одній особі / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12. С. 77.
  * (1416) Детальніше див: Крашенинников Е.А. Тези до проблеми конфузія. С. 69; Грачов В.В. Указ. соч. С. 78-80.
  * (1417) Як відзначається в літературі, континентального праву взагалі притаманне розглядати проблему неможливості виконання з позицій суб'єктивного підходу, у взаємозв'язку і взаємозалежності з категорією відповідальності (див.: Камалітдінова Р.А. Розвиток доктрини неможливості виконання зобов'язань в різних правових системах / / Актуальні проблеми цивільного права. Вип. 4. М., 2002. С. 138).
  * (1418) Див: Горбунов М.П. Поняття неможливості виконання зобов'язання / / Праці ВЮЗИ. Вип. 27. Ч. 1. М., 1972. С. 93.
  * (1419) Судово-арбітражна практика поширює положення ст. 417 ГК і на акти органів місцевого самоврядування (див.: п. 4 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 21 грудня 2005 р. N 104).
  * (1420) Див, напр.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша: Загальні положення. М., 2000.С.457 (автор глави - М.І. Брагінський).
  * (1421) Докладний аналіз цієї проблеми див: Павлов А.А. Деякі питання вчення про неможливість виконання / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004. Вип. 11. С. 57-60.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    перелік істотних умов того чи іншого договору (у тому числі підряду) не завжди вичерпується рамками формального визначення даного договору; в) правило п. 2 ст. 314 ГК розраховано тільки на ті випадки, коли умова про строк виконання зобов'язання не відноситься до числа об'єктивно істотних умов договору. * (405) Служби єдиного замовника за підрядним будівництва житлових будинків,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стислості як врегульовані правом відносини внутрісімейного характеру, так і відносини, що лежать за межами сім'ї, які в точному сенсі сімейними не є. * (230) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 15-18. * (231) Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій в 3 частинах. Ч. 3. С. 182-186. * (232) Див: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. М., 1972. С. 65.
 3. § 1. Об'єкти авторського права
    короткі повідомлення телеграфних інформаційних агентств, офіційна хроніка, повідомлення про кримінальних пригодах, програми телепередач і т.п. Оскільки на перший план тут висуваються точність і оперативність інформації, вона подається, як правило, в дуже стислому вигляді, не залишає місця для прояву авторської індивідуальності. Єдине, на що має право претендувати автор повідомлення або
 4. § 3. Вексель і чек в сучасному міжнародному приватному праві. Уніфікація вексельного і чекового регулювання
    перелік восьми обов'язкових реквізитів цього документа. Відповідно до УВЗ перекладний вексель повинен містити: найменування «вексель», включене до тексту самого документа і подане тією мовою, якою цей документ складений (вексельна мітка); просте і нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну суму грошей (вексельний наказ); найменування платника; зазначення терміну
 5. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
    коротку характеристику системі джерел права ЄС. Регламент займає в ієрархії актів, що видаються органами ЄС, найвище місце. Згідно ч. 2 ст. 189 Римського договору «регламент має загальну сферу дії. Він обов'язковий у всіх своїх частинах і безпосередньо застосовується у всіх державах-членах ». Таким чином, регламент є актом, що містить норми
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    перелік територій муніципальних утворень є відкритим, і ці території встановлюються відповідно до законів суб'єктів Федерації з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. --- Див: Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 3 листопада 1997 р. N 15-П "У справі про перевірку конституційності пункту 1 статті 2 Федерального закону від
 7. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    стислості і ясності вони будуть іменуватися майновими правами авторів * (174). Насамперед автор користується таким майновим правом, як право на відтворення. Можливість відтворення творчого результату, досягнутого творцем твори, іншими особами послужила однією з головних причин виникнення авторського права. Не випадково сам термін "авторське право" в англійському
 8. 1. Поняття агентського договору
    перелік пойменованих їм торговельних угод агентський договір не включив. У гол. 4 ("Торгові угоди") знайшлося місце, поряд з купівлею-продажем, експедиційними та складськими угодами, а також угодами з перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом, тільки однієї пов'язаної з представництвом торгової угоді - комісії. Достатнім доказом самостійності укладається торговим
 9. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    перелік не є повним, оскільки наведені лише ті автори, в роботах яких порушувалося питання про форми і методи уніфікації. --- Pilotti M. Les Methodes de l'Unification. Rapport general / / Actes du Congres international de droit prive, tenu a Rome en juillet 1950 / / Rome: UNIDROIT, 1951. IIeme volume. P. 336 - 338; David R. The International Unification
 10. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    перелік питань, які регулюються правом, як обраним сторонами, так і визначеним відповідно до її колізійними критеріями; зокрема, цим правом регулюються: а) тлумачення договору; б) виконання договору; в) наслідки невиконання договору, включаючи компенсацію за збитки, в рамках повноважень, наданих суду процесуальними нормами; г) різні способи погашення
© 2014-2022  yport.inf.ua