Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Асосков. Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу

Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної
Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам
вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі
політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз,
в рамках якого проводиться єдина економічна, правова,
соціальна, культурна, аграрна, митна, валютна політика,
координуються дії в галузі зовнішніх зносин, забезпечення
безпеки та правосуддя. Країнам Європейського союзу вдалося досягти
і найбільш високого з наявних на сьогодні у світі рівнів правової
уніфікації та гармонізації національних систем права.
Ідея об'єднання європейських країн проповідувалася різними
політичними діячами вже з початку XX в. Був заснований навіть
спеціальний Пан'європейський союз, лідером якого став граф Річард
Куденхове-Калергі (Австрія), який висунув в 1923 р. план створення
Сполучених Штатів Європи [369]. Однак об'єктивні передумови для
такого об'єднання склалися тільки після закінчення Другої світової
війни. Основними спонукальними стимулами процесу зближення
держав стали завдання відновлення зруйнованої війною економіки і
створення важелів, що дозволяють витримувати конкуренцію з боку бурхливо
розвиваються Сполучених Штатів Америки [370]. 19 вересня 1946
У. Черчілль виголошує свою знамениту Цюріхського мова, закликаючи до
створення Сполучених Штатів Європи. Однак перший практичний
результат був досягнутий лише 25 березня 1951, причому у дуже вузькій
області, - в Парижі відбулося підписання Угоди про створення
Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). Основною метою ЄОВС було
створення спільного ринку вугільної та сталеливарної продукції. У 1957 р. в
Римі держави - члени ЄОВС підписали ще дві угоди - про
заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського
співтовариства з атомної енергії (Євратом). Зазначені три договори і
створили правову базу західноєвропейської економічної інтеграції
[371].
Відповідно до Брюссельського договору від 8 квітня 1965
відбулося об'єднання органів трьох співтовариств в єдину структуру (Рада
європейських співтовариств , Європейська комісія, Європейський парламент -
Асамблея, Суд європейських співтовариств). Три організації отримали єдине
найменування - Європейські співтовариства. У 1986 р. був підписаний Єдиний
Європейський Акт, яким встановлювався обов'язок держав-членів
вжити відповідних заходів для створення внутрішньоєвропейського ринку до
кінця 1992 р. У 1991 р. був підписаний Маастрихтський договір про створення
Європейського союзу, яким була значно розширена сфера
інтеграції. У Маастрихтському договорі мова йде вже про створення
економічного, монетарного і політичного союзу, а також про
координації діяльності в галузі безпеки, правосуддя і зовнішньої
політики. У 1997 р. був підписаний Амстердамський договір, яким також
були внесені істотні зміни в тексти установчих договорів
[372].
У західній та вітчизняній літературі висловлені кілька точок
зору про природу і сутність правової системи Європейських співтовариств. М.
Л. Ентін поділяє їх на чотири основні групи. На думку
представників першої групи, Співтовариства є надгос-дарчими
утвореннями, правова система яких аналогічна
національно-правовим системам. Представники другої групи вважають,
що ЄС мають змішану, подвійну природу, в їх правовій системі
переплелися міждержавні та наднаціональні елементи. Прихильники
третьої групи стверджують, що Співтовариства мають особливу автономну
правову природу, що докорінно відрізняється як від внутрішнього, так і від
міжнародного права. Дослідники, що належать до четвертої групи,
виходять з того, що правові норми Співтовариств є частиною
сучасного міжнародного права [373].
У будь-якому випадку неможливо заперечувати значні елементи
наднациональности (наддержавні), які все сильніше
проявляються в правовій системі ЄС. А.Н. Талалаєв, спираючись перш
всього на процеси, що відбуваються в ЄС, виділяє наступні ознаки
наддержавних: «1. Право даного органу, організації або
співтовариства зобов'язувати своїх членів без їх згоди і проти їх
згоди, шляхом прийняття обов'язкових рішень більшістю голосів. 2.
Право своїми рішеннями зобов'язувати і Управомочивающие фізичних або
юридичних осіб або державні органи держав-членів
безпосередньо без трансформації цих рішень в національне право
держав. 3. Наділення правом приймати рішення, зазначені у п. 1 і
2, непредставницька органи, тобто органи, які з незалежних від
держав міжнародних чиновників. 4. Право органу та організації на
втручання у важливі питання, які стосуються внутрішньої компетенції
держав »[374]. Усі відзначені ознаки характерні для ЄС, причому
подальший розвиток всі підсилює їх прояв. Так, в травні 1982 р. в
Раді ЄС був вперше порушений неофіційний принцип одноголосного
прийняття найважливіших рішень (підписаний протокол про ціни, незважаючи на
вето Великобританії), що зміцнило тенденцію до наднациональности ЄС
[375]. Зазначені характерні риси правової системи ЄС дозволяють
досягти високого ступеня правової уніфікації.
Уніфіковані матеріально-правові норми містять вже самі
тексти описаних вище міжнародних договорів [376]. Однак основний
масив уніфікованих норм припадає на так звані вторинні (по
відношенню до установчих договорів) джерела права ЄС - види актів,
прийняття яких передбачено установчими договорами. Авторам
концепції західноєвропейської інтеграції вдалося передбачити гнучкий
набір юридичних інструментів проведення єдиної економічної
політики. При цьому виявилися вельми вдало використані обидва способи
матеріально-правової уніфікації - як прямий спосіб, при якому
створюється єдина уніфікована норма, готова до застосування у всіх
державах-членах, так і непрямий спосіб, який залишає певні
кордону розсуду для національного законодавця [377].
Перелік джерел права ЄС міститься в ст. 189 Римського
договору 1957 Частина перша цієї статті передбачає, що «для
здійснення покладених на них завдань та у випадках, передбачених
цим Договором, Рада та Комісія видають регламенти і директиви,
приймають рішення і формулюють рекомендації чи висновку ».
Особливістю системи джерел права ЄС є те, що між видами
цих джерел і видають їх органами ЄС не проведена прямий зв'язок.
Використання того чи іншого виду актів залежить насамперед не від
того, яким органом цей акт приймається, а від сфери подальшого
застосування акту. У цьому полягає суттєва відмінність системи
джерел права ЄС від ієрархії джерел права національних правових
систем. Дамо коротку характеристику системі джерел права ЄС.
Регламент займає в ієрархії актів, що видаються органами ЄС, саме
високе місце. Згідно ч. 2 ст. 189 Римського договору «регламент
має загальну сферу дії. Він обов'язковий у всіх своїх частинах і
безпосередньо застосовується у всіх державах-членах ». Таким
чином, регламент є актом, що містить норми прямої дії,
обов'язкові не тільки для держав - членів ЄС, а й для суб'єктів
внутрішнього права. Для вступу в дію і застосування на
території всіх держав-членів регламент не потребує яких-небудь
діях з боку цих держав. Регламент є яскравим
прикладом застосування способи прямої уніфікації.
Директива являє собою один з найбільш широко використовуваних
інструментів уніфікації, що обумовлено прямою вказівкою на даний
вид джерел в багатьох нормах установчих договорів. На відміну від
регламенту директива за буквальним змістом установчих договорів
обов'язкова тільки для держав - членів ЄС і тільки щодо
результату, який має бути досягнутий у ході уніфікації. Це
означає, що вибір правових форм, методів і засобів, необхідних для
досягнення цього результату, здійснюється державами-членами
самостійно . Директива зумовлює загальний вміст національної
правової норми, яке не може бути змінено національним
законодавцем. Таким чином, директиву передбачалося використовувати
як гнучке засіб здійснення непрямої уніфікації.
Рішення виступає правозастосовні актом, адресованим
конкретним державам-членам чи суб'єктам внутрішнього права, для
яких воно є обов'язковим у всіх своїх частинах. Однак рішення
не можна однозначно охарактеризувати як індивідуальний акт: рішення
може мати і нормативну природу, якщо воно адресоване державі і
вимагає від нього проведення того чи іншого національного регулювання.
Таким чином, рішення також можуть виступати засобом
матеріально-правової уніфікації, хоча це і не є характерним.
Рекомендації та висновки не мають обов'язкової сили, їх
виконання і застосування повністю залежить від волі держав-членів.
Однак на практиці положення рекомендацій в силу авторитету які взяли
їх органів широко використовуються національними законодавцями. Як
відзначає М.Л. Ентін, рекомендація як інструмент правової уніфікації
«використовується головним чином у тих областях, де зачіпаються важливі
політичні інтереси і де ці інтереси не можуть бути відокремлені від
національного суверенітету »[378]. Крім цього рекомендації нерідко
використовуються як інструмент «попередньої» правової
уніфікації, що дозволяє органам ЄС виявити ставлення країн-членів до
пропонованим правовим нормам, а також орієнтувати країни-члени на
розвиток їх національного права в руслі зробленої рекомендації. В
надалі рекомендація може бути замінена одним з обов'язкових
нормативних актів на рівні ЄС [379].
У групу джерел права ЄС більшість авторів також включають
рішення Суду ЄС, які мають силу судового прецеденту. По суті, Суд ЄС,
виносячи рішення по самому широкому колу питань, здійснює не
тільки функції судового органу, але також «Квазізаконодавчо» і
«квазіісполнітельную» функції [380]. Згідно ст. 177 Римського
договору Суд ЄС має право виносити рішення про тлумачення положень
установчих договорів і актів, прийнятих органами ЄС. Суд ЄС
здійснює також нагляд за законністю діяльності органів ЄС, в
тому числі за законністю видаваних ними обов'язкових нормативних актів
(ст . 173 Римського договору). Суд ЄС може прийти до висновку про
протиправності акта органу ЄС і винести рішення про її анулювання.
Суд ЄС також здійснює контроль за виконанням державами-
членами ЄС своїх зобов'язань, виносячи відповідні рішення проти
тих держав-членів, які порушують право ЄС або ухиляються від
вжиття заходів, необхідних для реалізації його положень. Нарешті,
окрему групу становлять рішення Суду ЄС, що виносяться їм у рамках
позовного провадження по спорах, розгляд яких входить до його
компетенцію. У цілому необхідно відзначити, що Суд ЄС відіграє
центральну роль у забезпеченні Унифи-ційного ефекту нормативних
актів ЄС [381].
  Саме в рішеннях Суду ЄС були послідовно обгрунтовані принцип
  прямого застосування права ЄС до фізичним та юридичним особам
  держав-членів, а також принцип верховенства права ЄС над
  національним правом держав-членів. У справі «Ван Генд і Лоос»
  (Рішення від 5 лютого 1963 № 26/62) Суд ЄС постановив, що
  «Спільнота являє собою новий правопорядок, суб'єктами якого
  є не тільки держави-члени, але і їх піддані »[382].
  Рішеннями Суду ЄС було також визнано, що право ЄС є
  правопорядком, незалежним від правопорядков держав-членів (рішення
  від 6 квітня 1962 р. за справі № 13/61 «Бош проти торгового товариства
  "Жеус" »), якому не може бути протиставлений небудь
  національний внутрішній акт без загрози для правової основи ЄС (рішення
  від 15 липня 1964 р. за справі № 6/64 «Коста проти ЕНЕЛ»). Принцип
  верховенства права ЄС над національним правом держав-членів знайшов
  своє повне вираження в рішенні Суду ЄС у справі «Сімму-таль» (рішення
  від 9 березня 1978 р. по справі № 106/77). У цьому рішенні було зазначено,
  що норма національного законодавства, що суперечить нормам ЄС
  прямої дії, не повинна застосовуватися або, принаймні,
  залишатися без застосування. Було також зазначено, що право ЄС «є
  безпосереднім джерелом прав і обов'язків для всіх, кого воно
  стосується, чи йде мова про держави-членах або про приватних осіб,
  які складаються у відносинах, що підкоряються праву Співтовариств »[383].
  Рішення Суду ЄС також внесли істотні корективи в порядок
  застосування різних видів нормативних актів, а також у оцінку ступеня
  їх уніфікаціонним ефекту. Особливо важливим стало обгрунтування
  можливого прямої дії директив і рішень. Як вже було показано,
  з буквального сенсу установчих договорів випливає, що директиви і
  рішення можуть розглядатися тільки в якості різновиду
  непрямої уніфікації. У 1970 р. Суд ЄС у рішенні по справі «Град»
  позитивно вирішив питання про прямому ефекті рішень. На думку Суду ЄС,
  ефект корисної дії рішень був би істотно
  обмежений, якби громадяни не могли посилатися на них у суді і суди не
  брали їх до уваги як складову частину права ЄС. Через
  кілька місяців в рішенні по справі «Сасе» цей підхід підтвердився
  [384]. У рішенні по справі «Van Duyn» аргументи, які стосуються
  рішеннями, були поширені Судом ЄС і на директиви. Суд ЄС прийшов до
  висновку, що і окремі положення директив, і сама по собі директива
  також можуть володіти прямим ефектом. Як зазначив у даному рішенні Суд
  ЄС, «було б несумісним з ефектом обов'язковості, яким наділяє
  директиву ст. 189 Римського договору, в принципі виключати можливість
  того, що зобов'язання, яке вона накладає, може бути використано
  тими, кого воно стосується »[385].
  Однак Суд ЄС встановлює суворі межі допустимості прямого
  ефекту рішень і директив. Для цього використовується спеціальний
  двоступінчастий тест: по-перше, перевіряється безумовність норми,
  що претендує на пряме застосування, по-друге - відносна ясність і
  точність норми. Директива є безумовною за своїм змістом,
  якщо «вона не забезпечена ні застереженнями, ні умовами і за своєю суттю не
  вимагає подальших заходів органів Співтовариств або
  держав-членів »[386]. Таким чином, виключається прямий ефект
  тих частин директив і рішень, імплементація яких ставиться в
  залежність від рішень органів ЄС і держав-членів. Крім того,
  прямий ефект директив можливий лише після закінчення терміну, призначеного
  для їх імплементації, і лише при невиконанні державою-членом
  зобов'язань з імплементації директиви повністю або частково.
  Нарешті, практика Суду ЄС не допускає так званого горизонтального
  прямого ефекту, тобто залучення директиви в якості підстави позову
  у спорах між приватними особами, хоча такий підхід піддається критиці
  в західній літературі [387].
  У рамках ЄС уніфікація національного права країн-членів
  здійснюється не тільки за допомогою актів, що видаються органами ЄС, а й
  шляхом використання традиційної форми укладання міжнарод них
  договорів. Стаття 220 Римського договору 1957 спеціально окреслює
  коло питань, які перш за все потребують свого вирішення за допомогою
  укладання міжнародних угод [388]. У західній літературі
  спірним вважається питання про те, чи є укладаються таким чином
  міжнародні договори джерелами права ЄС і чи слід включати
  норми цих договорів в загальний масив права ЄС [389].
  Західна доктрина приділяє досить багато місця порівняльному
  аналізу можливих методів уніфікації - з використанням
  матеріально-правового або колізійного методу, їх переваг і
  недоліків. Так, У. Дробніг виділяє три критерії для вибору того чи
  іншого методу [390]. Першим і, мабуть, основним є критерій
  ефективності уніфікації. Використовуючи даний критерій, необхідно
  зважити можливі результати уніфікації, з одного боку, і
  перспективи прийняття акта, заснованого на тому чи іншому методі, з
  іншої сторони. Природно, матеріально-правова уніфікація більш
  ефективна, ніж уніфікація права колізійного, однак вона вимагає
  істотного «самообмеження» правової політики держав. Другим
  критерієм виступає «політична прийнятність» (political
  feasibility) уніфікації, тобто можливість її здійснення з точки
  зору проведеної кожним суверенною державою законодавчої,
  економічної, соціальної чи іншої політики. Ефективність різних
  форм уніфікації обернено пропорційна їх політичної прийнятності.
  Нарешті, третім критерієм є «об'єктивна прийнятність»
  (Objective feasibility). Даний критерій, по думці автора
  класифікації, відображає особливо наполегливе прагнення держав зберегти
  незмінними окремі групи матеріальних правових норм, в силу чого
  успішна уніфікація таких норм (наприклад, в області сімейного,
  спадкового, процесуального права) малоймовірна, хоча не
  виключається можливість уніфікації відповідних колізійних норм.
  Як зазначає У. Дробніг, всі зазначені критерії доповнюють один одного і
  на практиці нерідко виступають в настільки складному поєднанні, що
  змушують використовувати одночасно і уніфікацію матеріального, і
  уніфікацію колізійного права [391].
  Римський договір 1957 р., регламентуючи процедуру правової
  уніфікації, вживає три різних терміна - «гармонізація»,
  «Зближення», «координація». При цьому вказівок на співвідношення
  відповідних їм понять в договорі не міститься. На практиці
  викликала розбіжності також трактування термінів «зближення» і
  «Уніфікація». У літературі були висловлені різні точки зору з
  даної проблеми. Ю.М. Юмашев на основі систематичного аналізу тексту
  Римського договору вказує на те, що термін «зближення» відноситься до
  нормам, безпосередньо впливає на становлення і
  функціонування «спільного ринку» в цілому (ст. 100), в той час як два
  інших терміна охоплюють лише окремі галузі права: «координація»
  застосовується щодо права компаній (ст. 54, 56, 57), а
  «Гармонізація» - щодо оподаткування, прямого або непрямого
  (Ст. 99). Грунтуючись на цьому спостереженні, автор робить висновок, що
  термін «зближення» застосовується для позначення загального родового поняття
  і охоплює два інших терміни, що мають специфічний, видовий
  характер [392]. Н.Г. Дороніна вважає, що термін «уніфікація» може
  вживатися як в широкому, так і у вузькому значенні. У вузькому значенні
  уніфікація застосовна виключно в частноправовой області. Процес
  ж зближення публічно-правових (насамперед адміністративних) норм
  правильніше називати «гармонізацією» права, заснованої на зобов'язанні
  держави слідувати певним напрямом (принципом) правового
  регулювання при розробці національного законодавства [393].
  Ми вважаємо більш правильною з практичних позицій точку зору
  A.A. Маковської, яка, спираючись на роботи західних авторів, вважає,
  що недоцільно проводити розходження між зазначеними термінами,
  грунтуючись на виділенні тієї чи іншої галузі відносин. Відбуваються
  процеси зближення національних правових норм, які ще далекі від
  завершення, вимагають великої гнучкості в тлумаченні і практичному
  використанні різних термінів, що вживаються у міжнародних
  договорах [394]. Класифікація способів уніфікації повинна бути
  заснована на сутнісних відмінностях у правовій природі використовуваних
  юридичних засобів, проте даний критерій поки не знайшов чіткого
  закріплення та ідентифікації спеціальними термінами в
  міжнародно-правовій практиці. У зв'язку з цим в даній роботі
  терміни «уніфікація», «зближення», «гармонізація» права використовуються
  як синонімічні.
  Держави - члени ЄС досягли великих успіхів на шляху
  матеріально-правової уніфікації частноправового статусу комерційних
  організацій, що діють за межами національної держави.
  Юридичною основою при цьому стали положення ст. 52-58 Римського
  договору, які закріплюють один з основних принципів права ЄС-так
  зване право на поселення (the right of establishment).
  Юридична суть «права на поселення» полягає в наданні
  національного режиму громадянам і компаніям держав-членів, допуск
  їх до постійної комерційної діяльності в усіх країнах ЄС.
  Надання необмеженого національного режиму пов'язано з відміною
  норм, фактично утруднюють здійснення постійної комерційної
  діяльності в якій країні ЄС. Римський договір передбачає,
  що держави-члени не повинні вводити на своїй території нові
  обмеження щодо громадян інших держав-членів і їм також
  слід поступово відміняти наявні обмеження. Компанії
  держав-членів користуються «правом на поселення» на підставі ст.
  58 (1), яка прирівнює їх до фізичних осіб-громадянам цих
  країн. Для того щоб користуватися перевагами, наданими
  Римським договором, компанії повинні мати правосуб'єктністю і
  переслідувати мети одержання прибутку [395].
  Римський договір вельми ліберально визначає критерії
  приналежності компаній до ЄС. Норми, що закріплюють «право на
  поселення », поширюються на ті компанії, які створюються в
  згідно з правом однієї з країн-членів ЄС і мають свій
  адміністративний центр, основне підприємство або місце реєстрації
  статуту на території ЄС. Іншими словами, компанії повинні бути створені
  відповідно до закону однієї з держав-членів і володіти
  національністю якої з країн ЄС на підставі одного з
  юридичних критеріїв прив'язки до території цієї країни. З цього
  випливає, що «Римський договір не створює нових єдиних норм спільноти
  щодо національних прив'язок, а намагається вирішити проблему на
  підставі критеріїв, існуючих у країнах "Спільного ринку" »[396].
  Важливо відзначити також те, що Римський договір не використовує критерій
  контролю для визначення приналежності компанії до країни-члену ЄС.
  Це дозволяє користуватися «правом на поселення» компаніям,
  учасниками та керівниками яких є громадяни третіх країн.
  У літературі зазначається, що такий стан речей створює
  сприятливий юридичний клімат для утворення і діяльності
  філій і дочірніх компаній третіх країн на території країн ЄС, а
  також сприяє проникненню прямих іноземних інвестицій в
  економіку держав - членів ЄС [397].
  2. Директиви Ради ЄС по праву компаній
  У процесі матеріально-правової уніфікації норм про юридичних
  особах вельми успішно використовуються «вторинні» джерела права ЄС, і
  насамперед директиви. Рада ЄС приймає директиви у сфері права
  компаній, грунтуючись на ст. 54 Римського договору 1957 р., яка
  передбачає, що Рада ЄС може шляхом директив здійснювати
  координацію національних правових норм про торгові товариства.
  Уніфікація норм про торгові товариства активно почалася з середини
  60-х років і тривала високими темпами аж до середини 80-х
  років. За цей період було прийнято сім директив, спрямованих
  спеціально на регулювання важливих питань так званого права
  компаній [398].
  Перша директива по праву компаній була затверджена Радою ЄС 9
  Березень 1968 (68/151/ЕЕС [399]) і зачіпала три групи питань,
  мають принципове значення в даній області. По-перше, Директива
  встановлює мінімальний перелік документів та інформації про
  діяльності акціонерних компаній, які підлягають розкриттю в
  торговій палаті чи іншому компетентному органі, а також опублікуванню в
  журналі, який визначається національним законодавством.
  По-друге, Директива вирішує питання правоздатності компаній та їх
  виконавчих органів. Директивою встановлено правило про те, що по
  угодами, укладеними засновниками від імені компанії до моменту її
  реєстрації, уклали їх особи несуть необмежену солідарну
  відповідальність. Компанія стає відповідальною за такого роду
  операціях тільки після їх схвалення загальними зборами учасників. Крім
  того, формулюється найважливіше правило про те, що угоди, зроблені
  органами компанії з порушенням встановлених предметів діяльності
  чи інших обмежень, накладених установчими документами компанії,
  є дійсними, якщо інша сторона в угоді сумлінно
  припускала, що даний орган компанії володіє необхідними для
  здійснення угоди повноваженнями. При цьому навіть опублікування
  установчих документів відповідно до зазначених вище правилами не
  спростовує презумпцію сумлінності. Нарешті, Перша директива
  стосується проблеми визнання реєстрації акціонерних товариств
  недійсною, встановлюючи вичерпний перелік можливих
  підстав і жорсткий порядок визнання реєстрації компанії
  недійсною. З метою забезпечення стабільності майнового
  обороту закріплюється правило про те, що недійсність реєстрації
  компанії тягне її ліквідацію, але не впливає на дійсність
  угод, укладених компанією до моменту визнання її реєстрації
  недійсною.
  Друга директива Ради ЄС від 13 грудня 1976 (77/91/ЕЕС [400]
  ) Вирішує питання створення, підтримки і зміни статутного капіталу
  відкритих акціонерних товариств. Розробники Директиви мали на меті
  вирішення наступних трьох питань, що знайшло відображення також у преамбулі
  Директиви:
  1. Статут чи інший установчий акт акціонерного товариства повинні
  давати будь-якій зацікавленій особі можливість отримати основні
  відомості про суспільство і, зокрема, точну величину його капіталу.
  2. Необхідність вироблення спільних для країн ЄС норм в цілях
  збереження розміру статутного капіталу - насамперед шляхом заборони
  виробляти акціонерам виплати, які могли б привести до зменшення
  капіталу товариства нижче величини, зафіксованої в статуті, а також
  шляхом обмеження для акціонерних товариств можливості купувати їх
  власні акції.
  3. Необхідність домогтися того, щоб при збільшенні або
  скороченні статутного капіталу в усіх країнах ЄЕС забезпечувалося
  дотримання принципу, згідно з яким власники акцій одного і того
  ж типу повинні перебувати в однакових умовах і гарантувалася б
  захист інтересів кредиторів товариства в разі зменшення розміру
  статутного капіталу.
  На вирішення поставлених завдань спрямовані положення Другий
  директиви, згідно з якими мінімальний статутний капітал товариства
  повинен становити не менше 25 тисяч ЕКЮ і може переглядатися
  Радою міністрів раз на п'ять років. Далі Директива вказує на те, що
  до статутного капіталу можуть бути внесені тільки активи, що представляють
  економічну цінність, забороняється внесення вкладу у вигляді виконання
  робіт або надання послуг суспільству. Акції не можуть випускатися без
  вказівки номінальної вартості, а також за ціною нижче номінальної
  вартості. У момент реєстрації товариства повинно бути внесено не менше
  25% статутного капіталу. У разі внесення негрошових внесків
  необхідно залучення незалежного експерта для оцінки майна.
  Звіт експерта підлягає опублікуванню відповідно до вимог
  Першою директиви. Аналогічні правила застосовуються щодо
  придбання майна у перші два роки після реєстрації компанії
  (За винятком операцій, здійснюваних у ході звичайної господарської
  діяльності, придбання цінних паперів). Розподіл майна
  суспільства між акціонерами (у тому числі у формі дивідендів)
  забороняється, якщо величина чистих активів товариства стане менше
  величини статутного і резервного капіталу.
  Придбання власних акцій може вирішуватися суспільству тільки
  при дотриманні наступних чотирьох умов: має бути отримано рішення
  загальних зборів; номінальна вартість придбаних акцій не повинна
  перевищувати 10% статутного капіталу; чисті активи в результаті такого
  придбання не повинні знижуватися нижче величини статутного і резервного
  капіталу; придбання підлягають тільки повністю оплачені акції.
  Держави-члени ЄС можуть звільнити суспільство від необхідності
  отримання згоди загальних зборів акціонерів на придбання
  власних акцій, якщо ця операція спрямована на запобігання
  серйозного збитку компанії, або для наступного розподілу
  придбаних акцій серед найманих працівників.
  Крім того, Другий директивою були встановлені жорсткі вимоги
  по відношенню до процедури збільшення та зменшення статутного капіталу.
  Право збільшення статутного капіталу може бути надано загальним
  зборами іншому органу акціонерного товариства на строк не більше п'яти
  років. Якщо товариство випустило кілька категорій акцій, то для
  збільшення статутного капіталу необхідно роздільне голосування
  власників усіх типів акцій, чиї права будуть порушені майбутнім
  збільшенням. Рішення приймається загальними зборами акціонерів
  більшістю не менше 2/3 від присутніх на зборах. Аналогічна
  процедура передбачається при зменшенні статутного капіталу.
  Додатково з метою захисту прав кредиторів, останнім надається
  право вимагати забезпечення зобов'язань товариства, що виникли до дати
  оголошення зменшення статутного капіталу (за винятком випадку
  зменшення капіталу для компенсації понесених збитків). Друга
  директива є обов'язковою лише для відкритих акціонерних
  товариств. Однак деякі країни (наприклад, Нідерланди і Бельгія)
  поширили вимоги Другий директиви і на закриті суспільства
  [401].
  Директивою Ради ЄС від 23 листопада 1992 р. (92/101/ЕЕС [402])
  Друга директива була доповнена положенням, яке встановлювало
  заборону на придбання дочірніми компаніями більше 10% акцій
  материнської компанії при виникненні загрози скупки контрольного
  пакета акцій материнської компанії сторонньою особою (hostile take-over
  bid) [403].
  Третя директива від 9 жовтня 1978 (78/855/ЕЕС [404]) і Шоста
  директива від 17 грудня 1982 (82/891 / eec [405]) стосуються питань
  реорганізації торгових товариств. Третя директива встановлює два
  можливих способи об'єднання акціонерних товариств: приєднання, при
  якому всі права та обов'язки компанії передаються іншій компанії, і
  злиття, коли кілька компаній припиняють свою діяльність без
  проходження процедури ліквідації, а їх права та обов'язки передаються
  нової компанії. Додатково Директива передбачає гарантії
  захисту інтересів акціонерів і кредиторів компанії, включаючи
  необхідність опублікування кожної з компаній, що беруть участь в
  процедурі об'єднання, відповідного оголошення, схвалення загальним
  зборами власників кожного виду випущених компаніями акцій,
  забезпечення вимог контрагентів суспільства. Шоста директива про
  поділі відкритих акціонерних товариств стосується переходу прав і
  обов'язків компанії кільком компаніям, причому перша компанія
  припиняє своє існування без проходження процедури ліквідації,
  акціонери припинила свою діяльність компанії отримують акції
  товариств, яким були передані права та обов'язки, а розподіл
  грошових коштів між акціонерами не перевищує 10% номінальної
  вартості погашаються акцій. Шоста директива встановлює ряд
  гарантій для акціонерів і кредиторів компанії, схожих з згаданими
  стосовно до Третьої директиві, а також передбачає можливість
  встановлення процедури поділу під судовим контролем, яка дає
  право суду звільняти компанію від виконання деяких
  обтяжливих формальностей за умови судової перевірки ходу
  проведення операції [406]. Четверта директива від 25 липня 1978
  (78/660/ЕЕС [407]), Сьома директива від 13 червня 1983 (83/349/ЄЕС
  [408]) і Восьма директива від 10 квітня 1984 року (84/253/ЕЕС [409]),
  спрямовані на уніфікацію правил складання, перевірки та розкриття
  фінансової звітності компаній, формують так званий «Європейський
  бухгалтерський кодекс ». Четверта директива про річної звітності
  компаній поділяє всі суспільства на три типи компаній, і залежно
  від приналежності компанії до того чи іншого типу формулюються
  обов'язки суспільства з розкриття інформації. Перший тип товариств -
  великі товариства (які задовольняють двом з таких критеріїв:
  валюта балансу-8 млн ЕКЮ, річний оборот-16 млн ЕКЮ, число працівників
  - Більше 250) - зобов'язані публікувати свою звітність повністю. Для двох
  інших типів - середніх товариств, а також малих товариств (повинні
  задовольняти двом з наступних трьох критеріїв: валюта балансу менше 2
  млн ЕКЮ, річний оборот - менш 4 млн ЕКЮ, число працівників - менше
  50) - встановлюються вилучення, а також більш спрощені форми,
  підлягають опублікуванню. Сьома директива про консолідовану
  звітності встановлює особливості ведення бухгалтерського обліку та
  оформлення звітності компаній, що входять в так звані групи
  компаній, в порівнянні з правилами, встановленими у Четвертій
  директиві. Основною відмінною особливістю консолідованої
  звітності є виключення дублювання сум активів і пасивів,
  припадають на господарські операції, що здійснюються всередині групи
  компаній. Восьма директива визначає вимоги до осіб,
  здійснюють аудит звітності акціонерних товариств. Директива
  встановлює необхідні вимоги до освітнього рівня
  аудиторів, їх реєстрації в компетентних державних органах,
  дотриманню принципів незалежності та відкритості фінансових перевірок
  компаній [410].
  Неважко помітити, що зазнали на цьому етапі уніфікації норми
  права компаній стосуються насамперед участі торгових товариств в
  цивільному обороті, встановлення гарантій кредиторам і акціонерам
  товариств. У середині 80-х років органи ЄС зробили спроби
  уніфікації та норм, що регулюють відносини всередині торгових
  товариств, - норм про внутрішню структуру управління компаніями, їх
  компетенції, про участь найманих працівників в управлінні справами
  компаній. Тут розробники зіткнулися з відкритим протидією
  ряду держав-членів, що не вважали для себе прийнятним різко
  змінювати сформовані норми національного права для досягнення
  однакового правового регулювання. Крім того, вирішення питань
  уніфікації права компаній перемістилося в чому з економічної і
  юридичної площини в політичну (насамперед по хворобливого
  питання про участь в управлінні справами компанії найманих працівників).
  Підготовлений проект П'ятої директиви про структуру органів управління
  відкритих акціонерних товариств, їх права та обов'язки так і не був
  схвалений, незважаючи на неодноразові спроби його проведення через органи
  ЄС.
  Прихильники уніфікації норм про торгові товариства були змушені
  змінити тактику дій і відмовитися від жорсткого імперативного
  регулювання питань акціонерного права на європейському рівні в
  користь надання більшої свободи розсуду державам - членам
  ЄС у виборі форм і методів зміни національного права. Зміни
  принципових підходів до процесу зближення норм про торгові
  товариствах чітко простежуються в директивах Ради ЄС. Директиви,
  прийняті в 60-70-ті роки (насамперед Перша і Друга директиви),
  є досить жорсткими і практично не залишають державам
  свободи вибору тих чи інших варіантів коригування національного
  законодавства. За своєю природою ці директиви ближче до способу
  прямий уніфікації, при якій встановлюються уніфіковані
  матеріально-правові норми, готові до застосування на національному
  рівні. Наступні директиви, починаючи з 80-х років, в більшості
  принципових положень містять кілька можливих варіантів
  зміни національного законодавства, з яких кожне
  держава може вибрати найбільш для нього прийнятний. Таким чином,
  на рівні ЄС встановлюється лише загальний вектор правового
  регулювання, а також основні підходи і принципи, в той час як
  рішення приватних і технічних питань залишається за національним
  законодавцем. Такий підхід більш близький до способу непрямої
  уніфікації.
  У західній літературі, яка описує процес уніфікації права
  компаній, найчастіше висловлюється жаль з приводу зміни характеру
  і тенденцій зближення національних законодавств у даній області.
  Вказується також на те, що по ряду питань, що знайшли своє відображення
  в директивах ЄС, взагалі насилу можна говорити про будь-рівні
  уніфікації, оскільки відмінності між національними законодавствами
  залишаються досить істотними [411]. Однак більшість авторів
  висловлюють думку, що зміна підходу до проведення уніфікації
  відображає об'єктивно сформовану картину, а також труднощі
  загальнотеоретичного та практичного характеру, з якими пов'язана
  уніфікація правового регулювання в такій області, як право торгових
  товариств [412].
  Необхідно відзначити, що нові прийоми проведення уніфікації
  приносять свої плоди. 21 грудня 1989 була затверджена Одинадцята
  директива Ради ЄС (89/666/ЕЕС [413]) про відокремлені підрозділи
  компаній, що відкриваються на території країн Європейського союзу.
  Директива встановлює вимоги до переліку документів і до
  інформації, що підлягає розкриттю, окремо для підрозділів компаній,
  зареєстрованих у країнах - учасницях ЄС, і для підрозділів
  іноземних компаній, створених за законодавством держав, що не
  входять в Європейський союз. Оскільки відокремлені підрозділи
  іноземних компаній, які не є юридичними особами, не підпадають
  під дію Першої, Четвертої, Сьомий і Восьмий директив,
  визначають умови та порядок розкриття інформації про діяльність
  компаній, однією з цілей даної Директиви стало забезпечення
  аналогічного рівня захисту інтересів акціонерів і кредиторів
  стосовно до філіям та представництвам іноземних компаній.
  Дванадцята директива Ради ЄС від 21 грудня 1989 (89/667/ЕЕС
  [414]) стосується актуального питання створення та діяльності так
  званих компаній однієї особи (one-man company). Дана Директива
  дозволяє створення і функціонування закритих акціонерних товариств,
  мають єдиного учасника. Положення Директиви наказують
  одноосібного учаснику товариства представити в компетентний орган
  держави реєстрації відповідне повідомлення, а також
  здійснювати повноваження загальних зборів товариства з веденням всіх
  протоколів у письмовій формі. Аналогічні вимоги стосуються
  укладання договорів між суспільством і єдиним учасником. Кожне
  з держав-членів ЄС мають право передбачити обмеження для
  виступи однієї особи в якості одноосібного учасника кількох
  товариств, а також вирішити питання про застосування положень цієї Директиви
  до відкритих акціонерних товариств.
  Сьогодні в процесі обговорення знаходяться проекти Дев'ятої директиви
  - Про поведінку груп компаній, Десятій директиви - про транснаціональні
  злиттях відкритих акціонерних товариств, а також Тринадцятої директиви -
  про придбання контрольного пакета акцій компанії.
  3. Загальноєвропейські організаційно-правові форми юридичних осіб
  приватного права
  Уніфікація норм про частноправовом статусі комерційних організацій
  на рівні ЄС не обмежилася тільки заходами щодо зближення вже наявного
  національно-правового регулювання. Органи ЄС зробили дуже
  цікаві і, по суті, унікальні спроби створення
  організаційно-правових форм комерційних організацій, що не обмежених
  територіальними межами окремих держав, які могли б без
  яких перешкод і обмежень поширювати свою діяльність
  на всю територію країн ЄС і підкорялися б єдиними правилами
  регулювання. Потреба в такого роду утвореннях була обумовлена
  насамперед необхідністю надання підприємцям з
  різних країн ЄС такого правового механізму, який дозволив би
  подолати обмеження, властиві організаційним формам
  національних юридичних осіб, відповідав би досягнутим показникам у
  галузі економічної інтеграції та створення єдиного загальноєвропейського
  ринку товарів, робочої сили і послуг. Важливою практичної
  причиною даного напрямку уніфікації виступала невирішеність
  болючого питання про зміну місцезнаходження компанії в межах
  країн ЄС без необхідності проходження процедури ліквідації компанії в
  країні первісного місцезнаходження.
  Першим практичним результатом даного напрямку уніфікації
  є Регламент Ради ЄС від 25 липня 1985 (2137/85) [415]
  європейських об'єднаннях із загальною економічною метою (далі -
  європейські об'єднання, Європейське Об'єднання) [416]. Європейське
  Об'єднання створюється виключно для надання організаційної,
  управлінської допомоги у здійсненні діяльності своїх учасників,
  але не має права займатися будь господарською діяльністю,
  відмінної від предмета діяльності учасників Європейського Об'єднання.
  Європейське Об'єднання не має власного статутного капіталу, його
  учасники несуть необмежену солідарну відповідальність за боргами,
  більше того, згідно з національним законодавством
  Європейське Об'єднання може не рахуватися юридичною особою
  (Наприклад, у Німеччині та Італії).
  Прообразом Європейського Об'єднання на національному рівні були
  «Економічні групи» (groupment d'intйrкt йconomique), що з'явилися
  у Франції в 1967 р. і добре себе зарекомендували на практиці.
  Основною перевагою подібного юридичної освіти є
  принцип так званої податкової прозорості, відповідно до
  яким отримується Європейським Об'єднанням прибуток обкладається тільки
  після її розподілу між учасниками, що дозволяє уникнути
  подвійного оподаткування прибутку на рівні компанії і потім як доходу
  учасника компанії, що одержує дивіденди з чистого прибутку компанії.
  При створенні правової конструкції Європейського Об'єднання були
  використано принципи товариств (необмежена солідарна
  відповідальність учасників та відсутність статусу юридичної особи в
  ряді держав), а також кооперативів та асоціацій юридичних осіб
  (Можливість здійснення лише тих видів діяльності, які
  прямо пов'язані з діяльністю її учасників) [417].
  Таким чином, Європейське Об'єднання не входить в сферу
  регулювання акціонерного права, однак представляє безперечний
  інтерес як перший досвід створення загальноєвропейської
  організаційно-правової форми. Принцип наднациональности Європейського
  Об'єднання не є безумовним. З питань, врегульованих в
  Регламенті Ради ЄС, європейські об'єднання безпосередньо підпорядковуються
  положенням, що містяться в Регламенті, проте значне коло
  питань або взагалі не знайшов відображення в Регламенті (зокрема,
  питання правоздатності, ліквідації, банкрутства, наслідків
  застосування необмеженої солідарної відповідальності учасників), або
  Регламент надає кожному з держав - членів ЄС можливість
  вибору тих чи інших моделей правового регулювання (наприклад, по
  питання внутрішньої структури органів управління). Тому було б
  невірно говорити про те, що Європейське Об'єднання є суто
  наднаціональним інститутом: у кожній з країн воно набуває свої
  відмінні риси, пов'язані з різним регулюванням багатьох
  питань діяльності Європейського Об'єднання на рівні національного
  законодавства.
  Основними документами, регулюючими правовий статус Європейського
  Об'єднання, є Регламент, контракт (угода) між
  учасниками про його освіту (у тих випадках, коли Регламент відсилає
  до такого контракту) і, нарешті, субсидиарно закон країни
  місцезнаходження Європейського Об'єднання. Засновниками можуть бути як
  фізичні особи, які володіють підприємствами в країнах ЄС, так і компанії
  в сенсі ст. 58 Римського договору 1957 Для утворення Європейського
  Об'єднання їх потрібно не менше двох, причому вони повинні належати
  до різних держав-членам і мати податковий доміциль на
  території ЄС. Якщо виявиться, що всі учасники мають свій домицилий в
  одній країні ЄС, то таке Європейське Об'єднання має припинити
  своє існування протягом шести місяців за умови, що за цей
  період що не відновлено його багатонаціональність.
  Учасники можуть створювати будь-які органи управління, але два
  наказується мати обов'язково - загальні збори членів та
  виконавчий орган з одного або декількох директорів. Для створення
  Європейського Об'єднання непотрібен наявності статутного капіталу в
  традиційному сенсі слова. Захист інтересів кредиторів при цьому
  забезпечується принципом солідарної відповідальності учасників за
  боргами Європейського Об'єднання. Більш того, що вибув учасник
  продовжує відповідати за зобов'язаннями Європейського Об'єднання,
  виникли в період його участі, протягом п'яти років з дати припинення
  членства. Європейське Об'єднання не вправі здійснювати публічну
  підписку на свій капітал або публічно розміщувати свої цінні папери.
  Регламент обмежує кількість найманих працівників Європейського
  Об'єднання 500 особами.
  Таким чином, організаційно-правова форма Європейського
  Об'єднання призначена для використання в основному в сфері дрібного
  та середнього бізнесу. Координація діяльності декількох
  підприємців з різних країн дозволяє їм розширити свої ринки
  збуту, коло клієнтів, отримати доступ до більш дешевих кредитів і в
  кінцевому рахунку підвищити рівень одержуваного прибутку [418]. За
  Станом на березень 1994 було зареєстровано 543 європейських
  об'єднання [419]. В даний час їх налічується вже більше 800.
  Органи ЄС вживають заходів до підвищення привабливості даної
  організаційно-правової форми та створенню умов повної рівності з
  національними юридичними особами окремих держав. Так, 9
  Вересень 1997 Комісія ЄС прийняла резолюцію про участь європейських
  об'єднань у державних програмах та укладанні державних
  контрактів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. У резолюції
  зазначається, що встановлення будь-яких перешкод для участі європейських
  об'єднань у державних програмах є неправомірним,
  європейські об'єднання повинні допускатися до конкурсів на укладення
  державних контрактів на загальних підставах [420].
  Однак описана форма Європейського Об'єднання явно не
  пристосована для великого бізнесу, вона не дає можливості
  користуватися багатьма перевагами, наданими національним
  законодавством (насамперед у цьому плані важливий принцип
  обмеженої відповідальності учасників за боргами компанії). Прийняття
  Регламенту про європейські об'єднаннях не вирішило насущного питання про
  створенні такої загальноєвропейської форми юридичної особи, яка
  дозволила б на рівні ЄС здійснювати без обмежень комерційну
  діяльність, не відмовляючись від зручних положень національного
  законодавства.
  8 жовтня 2001, після більш ніж 30-річного періоду гострих
  дискусій і здавалися непримиренними розбіжностей, Рада Європейського
  союзу (Council of the European Union) затвердив Регламент № 2157/2001
  [421] про Статут Європейської Компанії [422] (далі - Регламент) та
  Директиву № 2001/86/ЕС, що доповнює Статут Європейської Підприємства по
  питань участі найманих працівників [423]. Прийняття цих документів
  знаменує народження загальноєвропейської організаційно-правової форми
  юридичної особи (Європейської Компанії, або ЄК), яка є
  аналогом національних акціонерних товариств.
  Затвердження Регламенту та Директиви Ради ЄС від 8 жовтня 2001
  мало тривалу і повчальну передісторію, вивчення якої
  дозволяє краще зрозуміти зміст остаточних текстів документів,
  виявити істота нелегких компромісів, які були досягнуті
  країнами - учасницями ЄС в ході тривалого підготовчого
  періоду.
  Ідея створення наднаціональної загальноєвропейської
  організаційно-правової форми юридичної особи народилася вже в 1959
  р., тобто всього через кілька років після прийняття Римського договору
  1957 про утворення Європейського економічного співтовариства,
  проголосив мету досягнення єдиного загальноєвропейського ринку
  товарів, послуг, капіталу і робочої сили.
  Спочатку було висунуто дві концепції створення ЕК-концепція
  компанії «європейського типу» і концепція компанії «європейського права»
  [424].
  Концепція компанії «європейського типу» була запропонована в червні 1960
  р. на міжнародній конференції, спеціально скликаній для обговорення
  проблеми створення ЄК. Але найбільш повно вона викладена в ноті
  французького Уряду Комісії ЄС від 15 березня 1965 з
  пропозиціями поетапного створення ЄК, в яких французьке
  Уряд бачило найбільш ефективний інструмент зміцнення
  позицій ЄС у конкурентній боротьбі з США. Було рекомендовано вжити
  однаковий закону щодо компанії «європейського типу», який
  повинен бути інкорпорований в національне законодавство країн -
  учасниць ЄС. За думки авторів даної пропозиції, однаковий закону
  повинен співіснувати з національними законодавствами про компанії,
  але застосовуватися лише до тих з них, які погодяться йому підкоритися.
  Така конструкція дала б можливість безперешкодно здійснювати
  злиття між компаніями різних країн і стимулювала б
  капіталовкладення на території держав, що входять в ЄС. В якості
  засоби впровадження своєї пропозиції в життя французьке
  Уряд пропонував висновок міжнародної конвенції, яка
  послужить підставою для введення в дію однакового закону на
  території зацікавлених країн-учасниць ЄС.
  Проте надалі використання традиційного механізму
  міжнародного публічного права у вигляді укладання міжнародного
  договору було визнано неефективним через неминучих складнощів з
  імплементацією норм такого міжнародного договору в національних
  правових системах і викликаного цим низького уніфікаціонним ефекту.
  Крім того, до кінця 60-х років країни - члени ЄС мали невдалий досвід
  підписання Брюссельської конвенції 1968 про взаємне визнання
  компаній, яка так і не вступила в силу через відмову Нідерландів від
  її ратифікації.
  У зв'язку з цим перевага була віддана другому концепції, -
  створення компанії «європейського права», - яка припускала
  використовувати наднаціональні механізми ЄС для втілення в життя ідеї
  ЄК. Дана концепція була запропонована професором Роттердамського
  університету П. Сандерсом і французьким юристом К. Тіберж.
  Передбачалося створити ЄК, яка здійснювала б свою діяльність
  безпосередньо у відповідності з правом ЄС, тобто ЄК в прямому сенсі
  цього слова. Автори концепції вважали, що ЄК не повинна мати
  національності країн-учасниць і не повинна підкорятися їх
  пра-вопорядкам. У всіх країнах ЄС Європейська Компанія повинна була
  володіти однаковою правосуб'єктністю, єдність інтерпретації статуту
  ЄК забезпечувалося б Судом ЄС, а звернення до національного права для
  заповнення прогалин у статуті ЄК обмежувалося б лише «загальними
  принципами права ». Спочатку в якості юридичного засоби для
  здійснення цієї концепції розглядалася модель міжнародного
  договору особливого роду, що містить у додатку статут ЄК і застереження про
  те, що даний міжнародний договір є невід'ємною частиною
  Римського договору 1957 р., що, на думку авторів концепції,
  забезпечило б наднаціональний характер статуту ЄК.
  Після численних обговорень і узгоджень Комісія ЄС у 1970
  м. відійшла від договірної моделі прийняття статуту ЄК і зробила вибір на
  користь форми регламенту [425]. В якості юридичної основи при цьому
  була вказана ст. 235 Римського договору, згідно з якою Рада ЄС
  може шляхом одноголосного голосування за пропозицією Комісії ЄС і
  після консультацій з Європейським парламентом створювати відповідні
  норми, необхідні для реалізації цілей ЄС, навіть якщо це прямо не
  передбачено Римським договором. Однією з головних причин звернення до
  формі регламенту було побоювання, що національні парламенти НЕ
  ратифікують подібного роду міжнародний договір. Крім того, таке
  рішення знімало проблему однакового тлумачення статуту ЄК Судом ЄС.
  До 1975 р. був готовий змінений проект, представлений Комісією ЄС
  на затвердження Ради ЄС. Важливе значення у проекті 1975 було
  приділено проблемі національності ЄК. Вона вирішувалася шляхом відсилання
  безпосередньо до права ЄС. Передбачалося, що ЄК будуть
  реєструватися не на національному рівні, а шляхом внесення до
  спеціальний «європейський торговий реєстр». З питань приватноправового
  статусу ЄК не повинна була мати безпосередньої юридичної зв'язку з
  національним правом держав-членів, за винятком окремих,
  вичерпно визначених випадків. При виникненні неясностей,
  пов'язаних із застосуванням статуту ЄК, необхідно було звертатися до загальних
  принципам права, які лежать в основі статуту ЄК, і, лише якщо цього
  виявиться недостатнім, - до загальних принципів права держав-членів.
  На думку Комісії ЄС, звернення до національних законодавствам навіть
  для заповнення прогалин у статуті ЄК порушило б його однаковість і
  створило б певні переваги для вітчизняних компаній.
  Тільки в тих випадках, коли мова йшла про коло питань, які виходять за
  межі регламентації статуту ЄК (адміністративне, податкове,
  фінансове, кримінальне та цивільне право, за винятком права
  компаній), повинно було застосовуватися національне законодавство
  країн, виходячи з колізійних норм, встановлених правилами
  міжнародного приватного права [426]. Проте Рада ЄС відхилив
  представлений на затвердження проект ЄК, насамперед через надмірно
  жорстких формулювань ряду питань, що не припускають облік
  особливостей національних законодавств окремих країн-членів.
  Після цього проект статуту ЄК був істотно перероблений. У новому
  проекті, що з'явилося в кінці 80-х років, було більш чітко
  сформульовано положення про те, що місце знаходження ЄК визначається в
  Залежно від розташування адміністративного центру компанії (тобто
  використаний так званий принцип реальної осілості юридичної
  особи). Більш широку сферу застосування отримувало національне
  законодавство країн-членів ЄС за місцем знаходження ЄК (насамперед
  з питань ліквідації, банкрутства, а також як загальна
  субсидіарного джерела права). За рамки проекту регламенту про статут
  ЄК було винесено питання про участь найманих працівників в управлінні
  справами компанії, якому присвячена окрема директива.
  Змінений проект Регламенту про Статут ЄК був представлений
  Комісією ЄС 25 Серпню 1989 Європейський парламент 24 Січнем 1991
  р. затвердив текст проекту з низкою зауважень. До цього моменту основна
  дискусія сконцентрувалася навколо питання про участь найманих
  працівників в управлінні справами компанії. У проекті Комісії ЄС
  пропонувалося взяти за основу німецьку модель, яка передбачає
  найбільш активну участь найманих працівників, які становлять від Уз до У
  2 від числа членів наглядової ради компанії. Такий варіант
  виглядав неприйнятним для країн, які обмежували участь найманих
  працівників створенням суто консультативних органів та організацією
  системи інформування представників працівників про основні справах
  компанії.
  З питання про участь найманих працівників в управлінні справами
  компанії була створена спеціальна експертна група під керівництвом
  Етін Девіньон, яка представила свою доповідь 13 травня 1997 На
  основі зроблених в доповіді пропозицій почався новий раунд переговорів
  і обговорень. До середини 1999 проекти документів отримали схвалення
  14 з 15 членів Ради ЄС (виняток становила Іспанія). Компроміс
  з усіх ключових питань був досягнутий в Ніцці в грудні 2000 р.
  Потім 4 вересня 2001 тексти документів отримали схвалення на
  пленарному засіданні Європейського парламенту. Нарешті, 8 жовтня 2001
  м. Регламент і Директива були остаточно затверджені Радою ЄС. При
  цьому введення в дію обох документів було відстрочено на три роки
  (До 8 жовтня 2004 р.). Протягом цього періоду всі країни - члени ЄС
  повинні прийняти на національному рівні правила, необхідні для
  імплементації Директиви, яка доповнює Статут Європейської Підприємства по
  питань участі найманих працівників.
  Розглянемо основні положення остаточного варіанту Регламенту
  про Статут ЄК. У всіх країнах - членах ЄС за ЄК визнається статус
  юридичної особи (п. 3 ст. 1 Регламенту), причому для цілей рішення
  питань, не врегульованих Регламентом, ЄК прирівнюється до
  національним акціонерним товариствам тієї держави, на території
  якого знаходиться адміністративний центр ЄК [427] (п. 1 ст. 3 і ст.
  10 Регламенту).
  Статутний капітал ЄК розділений на акції, виражається в євро і не
  може становити менше 120 тис. євро [428]. Акціонери ЄК несуть ризик
  збитків у розмірі внесених вкладів і не відповідають за боргами ЄК
  власним майном.
  Ієрархія джерел правового регулювання створення та
  діяльності ЄК виглядає наступним чином (ст. 9 Регламенту):
  1) Регламент;
  2) положення статутів окремих ЄК з питань, прямо зазначених у
  Регламенті;
  3) положення національного права країн-членів, які спеціально
  спрямовані на регулювання форми ЄК;
  4) положення національного права країн-членів за місцем знаходження
  зареєстрованого адміністративного центру ЄК, які спрямовані на
  регулювання акціонерних товариств;
  5) положення статутів окремих ЄК (з питань, прямо не
  ука-зацной в Регламенті), які застосовуються в тому ж порядку, що і
  статути національних акціонерних товариств, створених на території
  країн-членів за місцем знаходження зареєстрованого адміністративного
  центру ЄК [429].
  Аналізуючи цю ієрархію джерел, уважний читач не може
  не помітити принципова відмінність остаточної редакції Регламенту
  від початкових варіантів Статуту ЄК 1970 і 1975 рр.., в яких
  перевага віддавалася положень Регламенту і статутів окремих ЄК.
  У ранніх редакціях проекту використання національного
  законодавства у сфері права компаній було можливо тільки у вигляді
  виключення по публічно-правових питань і таким приватноправових
  питань, які не мали прямого відношення до права компаній, - в
  цьому бачився заставу наднаціональної природи ЄК.
  Навпаки, однією з головних особливостей остаточній редакції
  Регламенту є достаток питань, по яких проводиться відсилання
  до національного права країн-членів [430]. Серед них необхідно
  звернути увагу на наступні:
  1) питання, що відносяться до сфер оподаткування,
  неспроможності (банкрутства), інтелектуальної власності,
  конкуренції і антимонополістичній діяльності, - вони повністю
  виведені з-під регулювання Регламенту (§ 20 преамбули Регламенту);
  2) питання підтримки розміру статутного капіталу ЄК, його
  зміни, випуску акцій, облігацій та інших емісійних цінних паперів
  (Ст. 5 Регламенту);
  3) порядок внесення ЄК в торговий реєстр країни, на території
  якої знаходиться офіційний адміністративний центр ЄК (п. 1 ст. 12
  Регламенту), а також всі інші аспекти процедури створення ЄК (п. 1 ст.
  15 Регламенту);
  4) вимоги до опублікуванню протоколів засідань керівних
  органів ЄК та інших офіційних документів ЄК (ст. 13 Регламенту);
  5) включення в національне законодавство заходів, спрямованих на
  захист інтересів міноритарних акціонерів і кредиторів ЄК на випадок
  зміни місця знаходження офіційного адміністративного центру ЄК
  (П. 5 ст. 8 Регламенту), освіти ЄК шляхом злиття або
  приєднання (п. 2 ст. 24 Регламенту), освіти ЄК шляхом створення
  холдингової (материнської) компанії (ст. 34 Регламенту), надання
  гарантій міноритарним акціонерам щодо права на участь в
  управлінні справами ЄК незалежно від числа належних їм акцій
  (П. 4 ст. 47 Регламенту) - країнам - членам ЄС надається
  можливість вирішувати ці питання на свій розсуд;
  6) встановлення мінімального і / або максимальної кількості членів
  виконавчих і / або наглядових органів ЄК (п. 4 ст. 39, п. 3 ст. 40,
  п. 2 ст. 43 Регламенту);
  7) визначення кола угод, за якими потрібно схвалення
  наглядової ради або правління ЄК (п. 2 ст. 48 Регламенту);
  8) порядок залучення членів керівних органів до
  відповідальності за збитки, завдані ЄК їх діями (ст. 51
  Регламенту);
  9) визначення питань виключної компетенції загальних зборів
  акціонерів (ст. 52 Регламенту), порядок скликання та проведення загальних
  зборів акціонерів (ст. 53 Регламенту), встановлення переліку
  питань, для ухвалення яких необхідна кваліфікована
  більшість на загальних зборах (ст. 57 Регламенту);
  10) правила складання фінансових звітів ЄК, їх аудиторської
  перевірки та опублікування (ст. 61 Регламенту);
  11) процедура ліквідації ЄК (ст. 63 Регламенту).
  Таким чином, навіть короткий перелік питань, переданих
  Регламентом на рішення національних законодавців, показує, що
  не можна говорити про суто наднаціональному правовому регулюванні
  створення та діяльності ЄК. Більш того, істотні відмінності, які
  мають національні законодавства країн - членів ЄС з описаним
  вище аспектам права компаній, приведуть (в усякому разі на першому
  етапі) до того, що правовий статус ЄК не буде однаковим на
  території різних держав ЄС.
  У цьому зв'язку одним з ключових стає питання про те,
  національне законодавство якої держави ЄС субсидиарно
  застосовується для правового регулювання створення та діяльності тієї
  чи іншої ЄК. Як вже зазначалося вище, в якості основної
  уніфікованої колізійної прив'язки Регламент розглядає закон
  місця знаходження офіційного адміністративного центру ЄК (law in
  which SE has its registered office). При цьому якщо відповідне
  застосовне право не містить особливих національних норм, спрямованих
  спеціально на регулювання діяльності ЄК, то застосовуються
  національні норми, що відносяться до звичайних акціонерним товариствам.
  Тут виникає наступна цікава проблема: як визначити
  місце знаходження офіційного адміністративного центру ЄК і чи може
  на практиці виникнути ситуація, коли одна і та ж ЄК буде мати
  офіційний адміністративний центр в одній країні, а фактичний
  адміністративний центр (реальне місце знаходження керівних органів)
  - В іншій країні?
  Регламент досить чітко розрізняє поняття «офіційне місце
  знаходження адміністративного центру »(registered office) і
  «Фактичне місце знаходження адміністративного центру» (head office).
  При цьому ст. 7 Регламенту вводить жорстке правило, згідно з яким
  як офіційне, так і фактичне місце знаходження адміністративного
  центру ЄК повинні бути обов'язково в межах однієї держави-члена
  ЄС. Більш того, національне законодавство може потребувати, щоб
  офіційне і фактичне місце знаходження адміністративного центру
  повністю збігалися всередині території даної держави [431].
  Одночасно остаточний текст Регламенту робить нове серйозне
  відступ від наднаціональної правової природи ЄК, відмовляючись від
  ідеї ведення єдиного реєстру всіх ЄК на загальноєвропейському рівні. Пункт
  1 ст. 12 Регламенту встановлює, що ЄК підлягає реєстрації та
  внесенню до національного реєстру тієї держави, на території
  якого розташований офіційний (а значить, і фактичний)
  адміністративний центр ЄК. Єдине, що збереглося в цьому
  відношенні від попередніх проектів Регламенту, - це вказівка на
  необхідність додаткової публікації про створення та припинення ЄК в
  «Офіційному журналі Європейських співтовариств», який є
  офіційним періодичним виданням ЄС (ст. 14 Регламенту).
  Метою введення цих жорстких вимог щодо збігу
  місця знаходження офіційного та фактичного адміністративного центрів
  ЄК є недопущення конкуренції між національними
  законодавствами країн-учасниць ЄС на предмет найбільш ліберального
  і зручного правового режиму для ЄК [432]. В іншому випадку ЄК,
  користуючись тим, що на даному етапі розвитку не вдалося створити
  повністю однаковий режим діяльності всіх ЄК (як в області
  права компаній, так і в сфері оподаткування, антимонопольного
  законодавства тощо), могли б обходити незручні імперативні
  норми окремих країн ЄС шляхом формального вказівки на наявність
  офіційного місця знаходження адміністративного центру в іншій країні
  - Учасниці ЄС. Така ситуація неминуче породжувала б конфлікти між
  різними державами, дискредитуючи саму ідею створення ЄК.
  Регламент передбачає наступні можливі варіантисозданія ЄК:
  1. Створення ЄК шляхом злиття або приєднання юридичних осіб.
  Відповідно до п. 1 ст. 2 Регламенту акціонерні товариства, які не
  менше двох з яких мають національність різних країн - учасниць
  ЄС, можуть створити ЄК через використання процедури злиття (merger by
  the formation) або приєднання (merger by the acquisition).
  При використанні процедури злиття засновується нова юридична
  особа (ЄК), якому передаються всі права та обов'язки зливаються
  компаній. Акціонери компаній, що зливаються стають акціонерами ЄК,
  після чого зливаються компанії припиняють своє існування.
  Великий інтерес представляє процедура приєднання, оскільки в
  ній фактично виявляються злиті воєдино відразу дві реорганізаційні
  процедури: права і обов'язки приєднуваних компаній переходять до
  одному відкритому акціонерному товариству з припиненням існування
  приєднуваних компаній, при цьому одночасно дане відкрите
  акціонерне товариство перетворюється в ЄК.
  Завдання розробників Регламенту в даному випадку полегшувалося тим,
  що загальні процедурні правила проведення злиття і приєднання були
  уніфіковані Директивою Ради ЄС № 78/855/ЕЕС від 9 жовтня 1978
  (Так звана Третя директива по праву компаній). Тому у ст. 17
  Регламенту міститься загальна відсилання до даного документа, який
  субсидиарно застосовується в частині, що не суперечить положенням
  Регламенту.
  Стаття 31 Регламенту встановлює менш жорсткі процедурні
  вимоги на випадок, коли не менше ніж 90% голосуючих акцій
  присоединяемой компанії належать іншому бере участь у
  приєднання відкритому акціонерному товариству. Ще більш ліберальні
  вимоги встановлені на випадок, коли іншій юридичній особі
  належать всі 100% акцій присоединяемой компанії.
  Нарешті, ст. 30 Регламенту містить важливе правило про те, що
  після реєстрації створення ЄК неможливе визнання проведеної
  процедури злиття або приєднання недійсною. Істотні
  юридичні вади виробленого злиття або приєднання можуть лише
  стати підставою для порушення процедури ліквідації ЄК.
  2. Створення ЄК в якості холдингової (материнської) компанії.
  Відповідно до п. 2 ст. 2 Регламенту акціонерні товариства та
  товариства з обмеженою відповідальністю можуть утворити холдингову
  ЄК (holding SE) у разі, якщо не менше двох з них:
  - Або мають національність різних країн - учасниць ЄС;
  - Або на протязі не менше двох останніх років мали дочірню
  компанію або філію на території іншої країни-учасниці ЄС.
  Керівні органи компаній, що беруть участь у створенні холдингової ЄК
  (Компанії-ініціатори), готують документи, необхідні для
  освіти ЄК. За умовами цих документів акціонери
  компаній-ініціаторів зобов'язуються провести своєрідний обмін акціями:
  вони отримують акції утвореною ЄК, передаючи до статутного капіталу самої
  ЄК належні їм акції компаній-ініціаторів. При цьому
  встановлюється обов'язкова вимога, згідно з яким ЄК має
  отримати від акціонерів таку кількість акцій, яке дозволить їй
  володіти не менш ніж 50% голосів на загальних зборах
  компаній-ініціаторів. У результаті описаної процедури ЄК стає
  холдинговою компанією, що має в своїх руках контрольний пакет акцій
  компаній-ініціаторів (які стають дочірніми компаніями по
  відношенню до ЄК).
  3. Створення ЄК в якості дочірньої компанії.
  Компанії або будь-які інші юридичні особи публічного або
  приватного права можуть утворити дочірню ЄК (subsidiary SE) шляхом
  підписки на її акції, за умови, що не менше двох із засновників:
  - Або мають національність різних країн - учасниць ЄС;
  - Або на протязі не менше двох останніх років мали дочірню
  компанію або філію на території іншої країни-учасниці ЄС.
  Цей варіант створення ЄК є найбільш доступним і, мабуть,
  стане широко застосовуваним, оскільки (на відміну від інших
  розглянутих варіантів освіти ЄК) засновниками в даному випадку
  можуть виступити будь-які юридичні особи, які мають національність країн -
  учасниць ЄС, незалежно від їх організаційно-правової форми.
  4. Перетворення діючого акціонерного товариства в ЄК.
  Даний спосіб створення ЄК був вперше включений в проект Регламенту
  в 1991 р. за пропозицією Європарламенту. Відповідно до п. 4 ст. 2
  Регламенту акціонерне товариство, що має національність однієї з країн
  - Учасниць ЄС, може бути перетворено в ЄК за умови, що на
  протягом не менше двох останніх років це акціонерне товариство
  контролювало свою дочірню компанію, що має національність другий
  країни-учасниці ЄС. При цьому не потрібно проводити ліквідаційні
  процедури щодо преутвореного акціонерного товариства. У той же
  час п. 3 ст. 37 Регламенту встановлює важливе обмеження,
  забороняє в ході перетворення зміна офіційного місця
  знаходження адміністративного центру юридичної особи.
  5. Текст Регламенту в ст. 2 і гол. 2, спеціально присвяченій
  питань створення ЄК, прямо, називає лише описані вище чотири
  можливі процедури появи на світ нової ЄК. Однак з тексту
  Регламенту можна вивести ще одну можливу процедуру створення ЄК.
  Справа в тому, що п. 2 ст. 3 Регламенту надає самим раніше
  освіченим ЄК право створити дочірню компанію-теж у формі ЄК.
  Фактично ми будемо мати справу з компанією однієї особи, оскільки
  єдиним засновником нової спочатку буде раніше образо ванна
  ЄК. До таких ЄК будуть mutates mutandis застосовуватися положення Директиви
  Ради ЄС № 89/667/ЕЕС від 21 грудня 1989 (так звана
  Дванадцята директива по праву компаній).
  Підводячи проміжний підсумок розгляду питань створення ЄК,
  необхідно ще раз звернути увагу читачів на те, що різні
  процедури створення ЄК мають обмеження за суб'єктним складом їх
  учасників. Перша і четверта процедури доступні тільки для
  акціонерних товариств, національні найменування яких перераховані в
  Додатку 1 до Регламенту (це: public companies limited by shares в
  Великобританії, die Aktiengesellschaft в Німеччині, la sociйtй anonyme
  у Франції). Учасниками другої процедури можуть бути як акціонерні
  суспільства, так і національні товариства з обмеженою відповідальністю,
  перераховані в Додатку 2 до Регламенту. Найбільш широкий суб'єктний
  склад має третій процедура, на що нами вже було зазначено раніше.
  ЄК може бути створено тільки тими юридичними особами, які
  мають національність країн - учасниць ЄС, а також чиє офіційне і
  фактичне місце знаходження розташовані в межах території
  зазначених країн. Разом з тим в остаточний текст Регламенту (п. 5
  ст. 2) потрапило важливе положення, що дозволяє державам - членам ЄС
  допускати можливість участі у процедурі створення ЄК і для компаній,
  які мають фактичне (реальне) місце знаходження за межами
  території Співтовариства, за умови, що такі компанії були засновані
  за законами однієї з країн ЄС, мають офіційне місце знаходження
  адміністративного центру в цій країні ЄС і можна встановити реальну
  і тривалу зв'язок діяльності даної компанії з економікою
  країни ЄС [433]. Ця норма є важливою для тих держав - членів ЄС
  (Великобританія, Ірландія, Нідерланди), які в своєму національному
  законодавстві при визначенні особистого закону юридичної особи
  дотримуються теорії інкорпорації, що дозволяє зареєстрованим
  там компаніям відносно безболісно змінювати фактичне місце
  знаходження свого адміністративного центру.
  Нарешті, необхідно підкреслити, що при визначенні кола
  юридичних осіб, яким доступне використання форми ЄК, регламент не
  наполягає на застосуванні так званого критерію контролю [434]. Це
  дозволяє дочірнім компаніям американських (японських і т.п.) корпорацій
  використовувати даний юридичний механізм.
  Питання про структуру органів управління ЄК служив одним з тих
  «Каменів спотикання», які не дозволяли впродовж більш ніж 30
  років затвердити та ввести в дію Регламент. Національні
  законодавства країн - учасниць ЄС містять принципові відмінності в
  положеннях про структуру внутрішніх органів компаній. Складнощі з
  пошуком компромісного варіанту, який дозволив би уніфікувати і
  цю область права компаній ЄС, виявилися вже в 70-ті роки, коли була
  зроблена спроба затвердження так званої П'ятої директиви Ради
  ЄС по праву компаній. Розробники цього проекту з намагалися
  запропонувати єдину структуру органів управління справами компанії, взявши
  за основу німецьку модель. Як відомо, німецька модель базується на
  існування трьох ключових органів управління компанією: загального
  зборів, наглядової ради та виконавчого органу [435].
  Однак ці пропозиції зустріли опір з боку
  представників тих країн, чиї правові системи засновані на
  існуванні всього двох органів управління - загальних зборів
  учасників і ради директорів (до числа членів якого зазвичай входять
  як виконавчі директори, провідні поточне управління справами
  компанії, так і незалежні директора, здійснюють контроль за
  діями перших і призначувані, як правило, групами міноритарних
  акціонерів). В результаті аж до теперішнього моменту, незважаючи на
  величезні зусилля і масу підготовлених альтернативних варіантів, П'ята
  директива так і не була затверджена.
  Необхідність брати до уваги ці складності змусила
  закріпити в останніх варіантах Регламенту такі положення, які
  відповідали б національним законодавством обох груп країн -
  учасниць ЄС. В результаті положення Регламенту про структуру управління
  ЄК придбали вельми аморфний вид, припускаючи по основному колу
  питань конкретизацію в статуті окремо взятій ЄК та національному
  законодавстві кожної з держав - членів ЄС.
  Стаття 38 Регламенту встановлює принципову норму про два
  можливих варіантах конструювання системи органів управління ЄК.
  Перша модель передбачає існування загальних зборів акціонерів,
  наглядового органу (supervisory organ) та виконавчого органу
  (Management organ) - two-tier system. Друга модель передбачає
  створення тільки загальних зборів акціонерів та адміністративного органу
  (Administrative organ) - one-tier system.
  Водночас Регламент містить деякі імперативні норми,
  які повинні дотримуватися ЄК після вибору одного з перерахованих
  варіантів.
  Відносно триланкової системи встановлюється, зокрема, що
  одне і те ж особа не може бути одночасно членом наглядової і
  виконавчого органу. Наглядова орган не може самостійно
  здійснювати дії по поточному управлінню справами ЄК. Виконавчий
  орган повинен не рідше одного разу на три місяці представляти в
  наглядовий орган звіт про перспективи розвитку ЄК.
  Відносно двухзвенной системи передбачається, що
  адміністративний орган повинен збиратися на засідання не менше ніж один
  раз на три місяці. Кожен з членів адміністративного органу має
  право доступу до інформації про стан справ ЄК.
  Стосовно до обом моделям констатується, що члени органів
  управління ЄК можуть обиратися на термін, встановлений у статуті, але не
  більш ніж на шість років. Статут ЄК може допускати участь в якості
  члена органу управління юридичної особи за умови, що застосовується
  субсидиарно до цієї ЄК національне законодавство також допускає
  таку можливість. При цьому те юридична особа, яке було обрано
  до органу управління іншої юридичної особи, зобов'язана призначити
  конкретну фізичну особу, яка буде діяти від імені першого
  юридичної особи.
  Використання форми ЄК, що має суттєві наднаціональні
  риси, дозволяє вирішити цілий ряд проблем, раніше або зовсім
  НЕ-розв'язуваних, або вимагали для їх подолання таких економічних і
  тимчасових витрат, які робили досягається результат неефективним.
  В якості основних юридичних переваг ЕК перед національними
  організаційно-правовими формами юридичних осіб слід вказати на
  наступні:
  1. Можливість перенесення місця знаходження офіційного
  адміністративного центру з однієї країни в іншу.
  Дана можливість аж до останнього моменту була закрита для
  національних юридичних осіб. Ключову роль при цьому відіграло
  винесене в 1988 р. рішення Європейського суду у справі «Daily Mail». У
  цьому рішенні Європейський суд вказав на те, що Римський договір 1957
  сам по собі не дозволяє компаніям змінювати своє місце знаходження в
  межах ЄС без дотримання норм національного законодавства,
  що встановлюють обов'язковий порядок ліквідації компанії в таких
  випадках. Цей жорсткий підхід піддавався обгрунтованій критиці і був
  істотно пом'якшений самим Європейським судом в 1999 р. при винесенні
  рішення у справі «Centras». Однак навіть після винесення цього рішення
  багато авторів висловлювали сумніви в тому, що на практиці
  національні юридичні особи зможуть вільно змінювати місце
  знаходження свого адміністративного центру [436].
  Стаття 8 Регламенту прямо надає ЕК можливість перенести
  місце знаходження свого офіційного (а значить, і реального)
  адміністративного центру з однієї країни ЄС в іншу без необхідності
  проходження ліквідаційних процедур у першій країні та створення нового
  юридичної особи у другій. Регламент встановлює досить
  розгорнуте правове регулювання такого перенесення, покликане
  гарантувати законні інтереси кредиторів, державних органів і
  міноритарних акціонерів ЄК. Основні гарантії полягають у наступному:
  1) рішення про перенесення адміністративного центру може бути прийнято
  не раніше ніж через два місяці після відповідної публікації в ЗМІ;
  2) після прийняття ЄК такого рішення воно повинно отримати від
  компетентного органу за місцем знаходження колишнього адміністративного
  центру особливий сертифікат, що підтверджує виконання всіх необхідних
  формальностей. Видача такого сертифіката може бути обумовлена
  необхідністю надання з боку ЄК забезпечення своїм
  кредиторам (включаючи публічно-правові утворення). Крім того,
  компетентні державні органи за місцем первісного
  знаходження адміністративного центру ЄК можуть призупинити видачу
  сертифіката, виходячи з потенційного порушення публічних інтересів;
  3) внесення ЄК до реєстру юридичних осіб за новим місцезнаходженням
  допускається тільки після видачі зазначеного сертифіката. На підставі
  проведеної реєстрації в реєстрі за новим місцезнаходженням
  надсилається повідомлення в першу країну. Тільки після отримання
  такого повідомлення про нову реєстрацію за попереднім місцем знаходження
  вноситься запис про виключення ЄК з цього реєстру [437];
  4) до моменту опублікування рішення про виключення ЄК з реєстру
  юридичних осіб треті особи можуть виходити з того, що ЄК продовжує
  мати свій адміністративний центр за попереднім місцем знаходження, якщо
  тільки ЄК не доведе, що таким третім особам було відомо про новий
  місце знаходження ЄК;
  5) перенесення адміністративного центру не допускається, якщо в
  відношенні ЄК були відкриті процедури ліквідації або банкрутства;
  6) якщо право вимоги до ЄК з'явилося у кредитора до моменту
  перенесення адміністративного центру, то такий кредитор може заявляти
  свої претензії за попереднім місцем знаходження незалежно від моменту
  подання позовної заяви.
  Незважаючи на настільки докладну регламентацію процедури перенесення
  адміністративного центру ЄК, деякі коментатори відзначають
  додаткові складності, які можуть підстерігати ЄК. Вище вже було
  сказано про те, що багато ключові питання регламентації правового
  статусу ЄК були передані Регламентом на розсуд національних
  законодавців. Перенесення адміністративного центру означатиме, що ЄК
  переходить з юрисдикції однієї держави ЄС під юрисдикцію іншої
  держави ЄС, чиє національне регулювання діяльності ЄК може
  досить істотно відрізнятися. Це неминуче поставить проблему
  внесення змін до статуту такої ЄК, що неминуче серйозно відіб'ється
  на внутрішньокорпоративних відносинах акціонерів і ЄК.
  2. Можливість здійснення транснаціональних злиттів і
  приєднань юридичних осіб з різних європейських держав.
  Сьогодні операції по злиттю і приєднанню юридичних осіб з
  різних європейських країн (так звані транснаціональні злиття
  і приєднання - transnational mergers) пов'язані з численними
  труднощами, викликаними насамперед нестиковкою правових систем
  європейських держав. Зокрема, можливість транснаціональних
  злиттів і приєднань не зізнається законодавствами таких
  держав, як Нідерланди, Швеція, Ірландія, Греція, Німеччина,
  Фінляндія, Данія, Австрія, Бельгія. У результаті на практиці учасники
  обороту змушені задовольнятися придбанням 100% акцій
  іноземної компанії із збереженням її існування як формально
  самостійної юридичної особи.
  Ще Римський договір 1957 р. в ст. 220 пропонував країнам-членам
  вступити в переговори про створення юридичної механізму, що дозволяє
  здійснювати злиття і приєднання компаній, що мають національність
  різних держав ЄС. Проте всі спроби підготувати проект
  такого міжнародного договору спіткала невдача. Таку ж долю мав
  проект Десятій директиви Ради ЄС по праву компаній про
  транснаціональних злиттях та приєднання, який був запропонований
  Європейською комісією в 1985 р., але піддали нищівній критиці в
  Європарламенті.
  Можливість використання досить простого механізму
  освіти ЄК через транснаціональне злиття або приєднання
  декількох компаній з різних країн ЄС дозволить багатьом великим
  гравцям на європейському ринку подумати над оптимальною структурної
  організацією свого європейського бізнесу. Тепер замість цілого набору
  формально самостійних юридичних осіб в кожній з країн ЄС можна
  створити одну ЄК, яка відкриє свої філії і представництва в
  різних європейських країнах. Ця реструктуризація допоможе
  істотно знизити рівень адміністративних витрат і налагодити більш
  ефективний механізм контролю над комерційними операціями.
  Проведення транснаціональних злиттів і приєднань стимулюється
  також тим, що ще 23 липня 1990 Рада ЄС прийняла Директиву №
  90/434/ЕЕС про загальну систему оподаткування, що застосовується при злитті,
  приєднання, поділ та обмін акціями компаній з різних країн
  ЄС, яка до останнього моменту не знаходила свого практичного
  застосування через відсутність адекватних корпоративних правил.
  3. Більш вигідний режим оподаткування.
  Регламент не містить спеціальних норм про податковий статус НК,
  незважаючи на рекомендації Європарламенту про включення низки податкових
  пільг для стимулювання створення ЄК. Принциповою позицією
  розробників було те, що вибір організаційно-правової форми ЄК
  повинен бути обумовлений не миттєвими вигодами в сфері
  оподаткування, а довгостроковими перевагами з точки зору
  корпоративного права.
  Проте деякі податкові переваги випливають із самої
  природи ЄК. Насамперед розрахунок податку на прибуток (прибуткового податку
  з юридичної особи) проводиться з фінансового підсумку всіх операцій
  ЄК з можливістю заліку прибутків, отриманих на території одного
  держави, проти збитків від діяльності на території іншої
  держави.
  4. Усунення дисбалансу між економічним змістом від
  ношений і засобами їх правового регулювання.
  На сьогоднішній день усіма західними дослідниками визнається
  наявність глибинного невідповідності (дисбалансу) між економічним
  вмістом виникаючих відносин (наявністю єдиної маси капіталу,
  що одержує свій додаток на території різних країн світу) і
  правовими формами їх регулювання (з точки зору юриста, ця єдина
  маса капіталу виражена зовні у вигляді цілого набору формально
  самостійних юридичних осіб, чий правовий статус регулюється
  законодавством тієї держави, по чиїх законам кожне з цих
  юридичних осіб створено). Регламент дозволяє запропонувати універсальне
  правовий засіб вирішення цього завдання, коли всі економічні
  операції в ЄС можуть вестися через одну ЄК, що має багато рис
  наднаціонального юридичної особи приватного права.
  Дана мета цілком усвідомлювалася розробниками Регламенту, які
  висловили її в абз. 6 преамбули: «Істотним є забезпечення,
  наскільки це можливо, відповідності між окремо взятим
  економічною та юридичною центрами ведення бізнесу (economic and
  legal units of business) ».
  Необхідно також відзначити, що наприкінці 80-х років за аналогією з
  статутом ЄК були підготовлені проекти статутів Європейського товариства
  взаємного кредитування, Європейської асоціації та Європейського
  кооперативного товариства. Зазначені організаційні форми юридичних
  осіб призначені для опосередкування процесу економічної інтеграції
  країн ЄС у всіх областях економіки і засновані на принципах,
  використаних розробниками проекту статуту ЄК. Підготовлені
  проекти статутів були розглянуті Європейським парламентом і в даний
  час знаходяться на затвердження в Раді ЄС.
  Підводячи підсумок аналізу досвіду уніфікованого регулювання питань
  частноправового статусу комерційних організацій, що діють на
  території іноземних держав, необхідно відзначити, що на цьому
  шляху особливо далеко просунулися держави - учасниці ЄС.
  Досягнутий на сьогодні успіх, на нашу думку, обумовлений перш
  все використанням гнучких і різнобічних способів проведення
  уніфікації, а також вибірковістю підходів до вирішення кожного
  конкретної проблеми. На рівні ЄС країнам-учасницям вдалося поєднувати
  використання традиційних міжнародно-правових засобів уніфікації та
  специфічних правових інструментів, заснованих на наднаціональної
  природі ЄС. При цьому була забезпечена необхідна гнучкість і при
  застосуванні джерел права ЄС: якщо регламенти передбачають їх пряме
  застосування у внутрішньонаціональної сфері без прийняття будь-яких актів
  з боку держав-членів, то директиви і рішення вимагають своєї
  імплементації та конкретизації на національному рівні.
  Важливість такої свободи у використанні різних способів
  уніфікації добре видна на прикладі розробки проекту статуту ЄК. На
  першому етапі розробники концепції ЄК припускали скористатися
  традиційною формою міжнародного договору. Після того як стали ясні
  складнощі з проходженням даним договором ратифікації в національних
  парламентах, було прийнято рішення про використання форми регламенту.
  Виправлений проект представляв собою набір жорстких формулювань, які не
  що залишають небудь простір для розсуду держав-членів. Відмова
  від його затвердження в такому вигляді змусив авторів пом'якшити
  спрямованість регулювання та надати певну свободу
  розсуду національним законодавцям. Таким чином, при вирішенні
  одного і того ж питання були на різних етапах використані різні
  правові механізми уніфікації.
  Досвід країн - учасниць ЄС показує, що традиційні
  міжнародно-правові засоби уніфікації (укладення міжнародних
  договорів, що підлягають затвердженню або ратифікації національними
  органами влади) не приносять значних результатів у сфері
  уніфікації правил про комерційні організації, що діють на
  території іноземних держав. Більш ефективним є
  використання юридичних механізмів зближення законодавств,
  які мають виражений наднаціональний елемент. При цьому
  справедливості заради необхідно відзначити, що навіть в умовах створення
  інтеграційного об'єднання, що володіє значними ознаками
  наднациональности, створення уніфікованих матеріально-правових норм
  в галузі регулювання частноправового статусу юридичних осіб
  є дуже непростою справою. Нагальне питання про створення ЄК отримав
  своє логічне дозвіл лише через 30 років запеклих суперечок і
  серйозних розбіжностей. Однак наявні на сьогодні результати
  свідчать, що цей напрямок розвитку має хороші
  перспективи.
  При цьому не слід відкидати і інші методи правового
  регулювання. Накопичений досвід показує, що без субсидіарного
  застосування норм національного права в даному питанні обійтися
  неможливо, оскільки комерційні організації (на відміну від
  міжнародних міжурядових організацій) не можуть спертися для
  заповнення прогалин уніфікованого регулювання на норми
  міжнародного публічного права. У цьому контексті важливе значення
  мають колізійних метод і метод внутрішнього матеріально-правового
  регулювання. Основне завдання, яке стоїть перед доктриною і
  практикою, - знаходження оптимального поєднання різних методів
  правового регулювання питань приватноправового статусу комерційних
  організацій.
  Найбільш успішно метод уніфікованого матеріально-правового
  регулювання може бути використаний для вирішення питань, за якими
  має схожі правове регулювання на національному рівні та які
  не зачіпають гострих соціальних і політичних проблем, що вимагають
  корінний ломки сформованої системи законодавства. До числа норм,
  які відносно легко піддаються уніфікації, слід віднести, в
  Зокрема, норми про обсяг правоздатності юридичних осіб, про порядок
  набуття юридичною особою цивільних прав та прийняття на себе
  громадянських обов'язків (виступ юридичної особи в цивільному
  обороті), публічної звітності комерційних організацій, створенні та
  підтримці на певному рівні статутного капіталу, випуск акцій і
  облігацій, реорганізації юридичних осіб та порядку її здійснення.
  Навпаки, вкрай складно використовувати метод уніфікованого
  матеріально-правового регулювання стосовно до питань створення
  та ліквідації (банкрутства) юридичних осіб, структури внутрішнього
  управління комерційної організації та участі найманих працівників у
  прийнятті управлінських рішень.
  Заходи з вироблення уніфікованого матеріально-правового
  регулювання діяльності іноземних юридичних осіб приймаються і в
  рамках інших регіональних об'єднань держав.
  4. Матеріально-правова уніфікація положень про статус іноземних
  юридичних осіб на рівні інших об'єднань держав (країни
  Андської групи, Північноамериканська зона вільної торгівлі)
  Зокрема, такого роду норми одними з перших були затверджені
  державами, що входять в Андскую групу [438]. 21 грудня 1970
  була прийнята перша редакція Андського кодексу іноземних інвестицій.
  11 травня 1987 було затверджено нову редакцію Кодексу, яка 21
  березня 1991 р. була замінена ще більш новою редакцією. Різні
  редакції цього Кодексу вельми показові, оскільки вони відображають
  зміни загального ставлення до питання регулювання іноземних
  інвестицій країн Латинської Америки, що традиційно відносяться до групи
  що розвиваються.
  У своїй первісній редакції 70-х років Андійський кодекс
  являв собою приклад строго обмежувального підходу до
  регулювання іноземних інвестицій. Усі юридичні особи
  класифікувалися залежно від ступеня іноземної участі,
  встановлювалися істотні обмеження на вкладення нових іноземних
  інвестицій, репатріацію отриманого прибутку, використання іноземних
  кредитних ресурсів, встановлювався державний контроль за
  умовами угод про передачу технологій, вводилися обов'язкові
  вимоги про поступову продажу іноземними інвесторами своєї частки в
  організаціях, що створюються на території країн Андської групи. У
  Відповідно до ст. 51 Кодексу всі спори між іноземними
  інвесторами та приймаючими державами могли вирішуватися тільки
  шляхом звернення до державних судам приймаючої держави.
  Крім того, Кодекс абсолютно замовчував про питання експропріації, а
  також про порядок визначення розміру та строків виплати компенсації
  іноземним інвесторам на випадок проведення експропріації їх
  капіталовкладень. Таким чином, первісна редакція Кодексу явно
  йшла врозріз зі стандартами, пропонованими розвиненими країнами, і
  перебувала в дусі концепції нового міжнародного економічного
  порядку (НМЕП), яка була сформульована ООН в 1974 р.
  Однак змінилися економічні умови, що зажадали
  істотного збільшення обсягу іноземних інвестицій через підвищення
  інвестиційної привабливості економік країн Латинської Америки,
  поставили країни Андської групи перед необхідністю оновлення
  правового регулювання іноземних капіталовкладень. Одна за одною
  країни Андської групи стали в односторонньому порядку приймати
  національні акти, що полегшували допуск і умови функціонування
  іноземних інвесторів на їх території. Початок розвитку даної
  тенденції поклала Чилі в 1973 р., за нею послідували Перу (1980 р.),
  Еквадор і Колумбія (1983 р.), Венесуела (1986 р.). Таким чином, до
  кінця 80-х років первісна редакція Андського кодексу іноземних
  інвестицій фактично перестала застосовуватися.
  Нова редакція Кодексу 1989 була покликана усунути виниклі
  протиріччя і привести текст Кодексу у відповідність з новими
  економічними умовами і національним регулюванням окремих країн
  Латинської Америки. Ця нова редакція Кодексу була пов'язана зі
  значній лібералізацією правового режиму допуску іноземних
  інвестицій на територію країн Андської групи.
  Кодекс іноземних інвестицій був знову переглянутий вже в 1991р.
  Відповідно до цієї редакції документа країни-члени Андської групи отримали
  свободу у встановленні стандартів поводження з іноземними
  інвестиціями. Відповідно до ст. 2 Кодексу в редакції 1991
  «Іноземні інвестори повинні мати ті ж права і обов'язки, що й
  вітчизняні інвестори, якщо інше не передбачено законодавством
  кожної з держав-учасників ». Таким чином, кожна з країн -
  членів Андської групи отримала можливість на національному рівні
  вирішувати питання про вилучення з принципу національного режиму для
  іноземних інвесторів. В даний час зробити висновок про те,
  наскільки правове регулювання країн Андської групи в
  розглянутої області відповідає стандартам розвинених держав
  (Зокрема, стандартам ОЕСР та країн групи Світового банку), можна
  тільки після уважного вивчення національного законодавства
  кожного окремо взятої держави.
  Великий інтерес представляє також організаційно-правова форма
  так званого Андського багатонаціонального підпри ємства (АМП),
  введена на початку 80-х років в якості засобу створення
  наднаціональних юридичних осіб. АМП може бути створено за участю
  інвесторів з двох або більше держав - учасниць Андської групи,
  причому не менше 60% статутного капіталу повинно належати інвесторам
  з таких держав-учасниць. АМП може бути створено також шляхом
  злиття двох або більше компаній, розташованих у різних
  країнах-учасницях.
  Діяльність АМП регулюється в наступному порядку. У першу
  чергу АМП керуються власним статутом, який повинен
  відповідати Кодексу про Андських багатонаціональних підприємствах.
  Питання, не врегульовані в статуті АМП, вирішуються згідно з положеннями
  зазначеного Кодексу, затвердженого країнами-учасницями Андской
  групи. Якщо ж і Кодекс не містить необхідного регулювання, то
  застосовується національне законодавство країни місцезнаходження АМП,
  під якою звичайно розуміється держава інкорпорації АМП. У
  відповідно до положень Кодексу АМП мають спеціальний правовий
  статус. Зокрема, АМП наділяються правом вільного здійснення
  валютних операцій, імпорту та експорту товарів, внесених як
  внеску до статутного капіталу, правом здійснювати види діяльності в
  областях, відкритих відповідно до національного законодавства
  тільки для національних підприємств, правом відкривати філії на
  території будь-яких країн-учасниць, правом на використання національного
  режиму, а також на усунення подвійного оподаткування, правом на
  вільний вибір робочого персоналу, інвесторів, замовників і
  виконавців [439].
  Також представляє великий інтерес досвід правового регулювання в
  рамках Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA) [440].
  Угода передбачає в якості базового принцип національного
  режиму. В угоді закріплено також принцип взаємного надання
  сторонами режиму найбільшого сприяння, при цьому в якості
  стандартного режиму для країн-членів повинен використовуватися той,
  який є більш пільговим. Умови Угоди встановлюють ряд
  гарантій іноземних інвесторів - як традиційно включаються до складу
  положень угод про заохочення і взаємний захист капіталовкладень,
  так і унікальних для цієї Угоди. Серед основних гарантій
  необхідно згадати такі:
  - Гарантії вільної конвертації валют та переведення коштів за
  кордон;
  - Гарантії на випадок експропріації;
  - Зняття вимог попереднього схвалення нових інвестицій в
  більшості секторів економіки;
  - Скасування обмежень на максимально можливу участь іноземних
  інвесторів у тих чи інших галузях виробництва;
  - Заборона на вимоги щодо оперативної діяльності (у
  тому числі на введення обмежень щодо імпорту, використання
  імпортної продукції, обов'язкової частки експорту виробленої
  продукції, використання певної частки вітчизняної сировини або
  обладнання);
  - Усунення заборон на обмеження, пов'язані з національною
  приналежністю керівників вищої ланки;
  - Можливість передачі спорів між іноземним інвестором і
  приймаючою державою на розгляд незалежних арбітражних
  інститутів.
  Разом з тим Угода встановлює і певну систему
  захисних заходів, спрямованих на перешкоджання недобросовісному
  використанню положень даного міжнародного документа:
  1) заходи, спрямовані проти антиконкурентної ділової практики;
  2) положення про «правила походження товарів», які
  встановлюють бар'єр для використання вигод Угоди
  виробниками та постачальниками, що не перебувають на території країн -
  учасниць Угоди;
  3) виведення з-під дії Угоди певних галузей і
  видів діяльності, де іноземні інвестиції можуть бути заборонені,
  обмежені або підпорядковані ряду умов (морський і повітряний транспорт,
  соціальні послуги, телекомунікації);
  4) виключення, які дозволяють вживати необхідних заходів в
  метою забезпечення стабільності фінансової системи, ліквідації
  труднощів з платіжним балансом.
  У певних галузях промисловості встановлені положення про
  поетапну відміну обмежень на здійснення іноземних інвестицій
  (Автомобільна промисловість, сфера наземного транспорту). Пільгові
  умови надаються для Мексики, як для країни, що має більш
  низький рівень економічного розвитку, у зв'язку з чим одноразова
  зняття всіх обмежень може спричинити суттєві фінансові
  труднощі [441].
  Підводячи підсумки розгляду питань універсальної та регіональної
  матеріально-правової уніфікації положень про статус іноземних
  юридичних осіб, необхідно зазначити наступне. На нашу думку, на
  сьогоднішній день можна виділити три основні напрями уніфікації.
  Перший напрям пов'язаний з формулюванням так званих стандартів
  поводження з іноземними інвестиціями, правил допуску іноземних
  юридичних осіб до здійснення комерційної діяльності на
  території приймаючих держав. До кінця XX в. цей напрям
  принесло відчутні результати - йдеться про Угоду СОТ про
  відносяться до торгівлі інвестиційні заходи (TRIMS), Керівництві
  Світового банку 1992 р. по регулюванню прямих іноземних
  інвестицій, Керівництві ОЕСР з багатонаціональним підприємствам,
  угодах країн Андської групи і Північноамериканської зони вільної
  торгівлі, типових двосторонніх угодах про заохочення та взаємний
  захист іноземних капіталовкладень. У рамках ОЕСР і СОТ сьогодні
  активно обговорюється проект Багатосторонньої угоди з інвестицій,
  який покликаний перевести на багатосторонню основу ті положення,
  які сформувалися в результаті багатої практики укладання
  двосторонніх угод про заохочення та взаємний захист іноземних
  капіталовкладень.
  Однак досягнуті успіхи в цьому напрямку міжнародного
  співробітництва носять досить обмежений характер з точки зору
  приватного права, так як юридично особи, створені за законодавством
  різних держав світу, продовжують регулюватися національними
  корпоративними нормами, які мають більше принципових відмінностей,
  ніж спільних точок дотику. Такий стан речей неминуче
  веде до глибинного протиріччя (дисбалансу) між економічним
  вмістом виникаючих відносин (наявністю єдиної маси капіталу,
  що одержує свій додаток на території різних країн світу), і
  правовими формами їх регулювання (з точки зору юриста, ця єдина
  маса капіталу виражена зовні у вигляді цілого набору формально
  самостійних юридичних осіб, чий правовий статус регулюється
  законодавством тієї держави, по чиїх законам кожне з цих
  юридичних осіб створено).
  Тому не менш важливе значення має другий напрямок, а
  саме спроби уніфікації національних корпоративних норм. Це
  напрямок поки доступно тільки для держав, що об'єднуються в тісні
  економічні та політичні союзи. Найбільший успіх в цьому
  напрямі було досягнуто на рівні Європейського союзу - на сьогодні в
  області права компаній Рада ЄС прийняла близько десятка директив, які
  встановлюють уніфіковані правила діяльності європейських
  юридичних осіб з досить широкого кола питань (починаючи від
  створення та реорганізації і закінчуючи основними правилами складання
  фінансової звітності, її незалежного аудиту та опублікування). Крім
  того, в стані розробки перебувають ще кілька директив,
  спрямованих на подальшу уніфікацію корпоративних норм країн ЄС.
  Однак навіть реалізація цього другого напрямку
  матеріально-правової уніфікації не здатна запропонувати повністю
  адекватне правове регулювання складаються економічних
  відносин. Зберігається основна причина відмінностей у правовому статусі
  юридичних осіб різних країн, яка коріниться в тому, що кожне
  держава має власну систему організаційно-правових форм
  юридичних осіб з унікальними специфічними особливостями кожної та
  відсутністю сполучних ланок між ними.
  У зв'язку з цим найбільш цікавими і перспективними виглядають
  спроби реалізації третього напряму уніфікації-конструювання
  наднаціональних організаційно-правових форм юридичних осіб приватного
  права. Цей напрямок тільки зароджується сьогодні, долаючи
  надзвичайно складні перешкоди на своєму шляху. Однак результати країн
  Європейського союзу (прийняття Регламенту про європейські об'єднаннях з
  загальної економічної метою і успішно завершилася розробка Статуту
  Європейської Компанії) дозволяють сподіватися на те, що саме за цим
  напрямком - майбутнє. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу"
 1. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД. В одній з робіт 1928 В.М. Корецький
 2. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
    правових систем, пов'язаних з релігією. Канонічне, мусульманське, індуїстська права засновані на тому, що людина повинна обов'язково схилятися перед божественною волею (David R. Sources of Law / / International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. II. The Legal Systems of the World. Their Comparison and Unification. P . 14). На Європейському континенті внаслідок значного етнічного
 3. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    правових систем, які значно відрізняються один від одного, а також факт участі в ЄС в даний час 15 країн, а в найближчому майбутньому - 22 країн, в 60-ті роки ХХ ст. виникла ідея уніфікації колізійного права. Передумовами реалізації даної ідеї з'явилося перетворення Європейських Співтовариств до Європейського союзу і зросла необхідність юридичного забезпечення свободи пересування капіталів,
 4. 4. Європейський правовий простір
    правового простору: важким здавалося не тільки і не стільки саме це поняття, скільки стоять за ним складні проблеми взаємовідносин різних держав, ліквідації наслідків «холодної війни», деідеологізації міждержавних відносин. Було б перебільшенням повністю приписувати новому правовому мисленню зародження концепції європейського правового простору. Погляд на навколишній
 5. § 5. Проблема «міжнародних юридичних осіб» в міжнародне право
    правове становище могло відрізнятися від правового положення будь-яких інших юридичних осіб, що діють в конкретній країні, як національних, так і іноземних. З цим, як видається, можна було б пов'язувати виділення так званих міжнародних юридичних осіб в окрему категорію. У сьогоднішніх умовах міжнародних відносин при створенні відповідних утворень (корпоративного або
 6. § 5. Договір лізингу
    правовий інститут, відомий з найдавніших часів. Світова історія знає чимало свідчень того, що оренда існувала і застосовувалася в людській цивілізації ще за дві тисячі років до нашої ери. Так, на території стародавнього Шумерського царства були знайдені глиняні таблички, які підтверджували, що в оренду здавалися знаряддя сільськогосподарської праці, землі, водні джерела, домашні тварини і
 7. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
    правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової власності. Перший крок у напрямку багатостороннього співробітництва в цій галузі був зроблений прийняттям Паризької конвенції з охорони промислової власності в 1883 р. (далі Конвенція). Вона донині є основним документом у цій сфері. Учасники Конвенції утворили Союз з охорони
 8. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
    правовому рівні, так і в міжнародному масштабі. Підкреслимо ще раз, що ці особливості в ряді випадків можуть бути подолані або принаймні знівельовано тільки за допомогою укладання міжнародних угод. Основним методом регулювання відносин, що мають юридичну зв'язок з правопорядками різних держав і виникають з приводу охорони результатів творчої діяльності, в тому
 9. § 1. Застереження про публічний порядок
    правових приписів даної держави слід констатувати, що положення, присвячені «публічному порядку», можуть конструюватися по-різному. Зокрема, якщо говорити про французькому праві, з якого прийнято вести відлік сучасного інституту ordre public, то в ньому закріплена так звана позитивна концепція: саме особливі властивості французького правопорядку не дають можливості
 10. Примітки
    правового регулювання »стосовно до коллизионному і матеріально-правового регулювання у міжнародному приватному праві. Справа в тому, що в доктрині була висловлена має під собою досить серйозні підстави позиція, відповідно до якої основним методом регулювання відносин у сфері міжнародного приватного права є цивільно-правової
© 2014-2022  yport.inf.ua