Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Г. Вилкове. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО У МІЖНАРОДНОМУ ОБОРОТІ. Книга 6, 2006 - перейти до змісту підручника

1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів

Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього.
Рух часу накладає певні зобов'язання на дослідника будь-якої проблеми, тим більше такий багатогранної, як уніфікація права міжнародних комерційних контрактів. Розгляд історичного аспекту даної проблематики тим більше важливо на початку XXI в., Коли перед людством стоїть завдання не тільки зберегти накопичені попередніми поколіннями досягнення, а й створити необхідні для співпраці умови, коли глобалізація в багатьох сферах людської діяльності призвела до того, що несумірно зросли взаємовплив і взаємозалежність окремих країн, їх політичних і економічних об'єднань.
Це тим більше важливо, оскільки в 2003 р. зазначалося 110-річчя Гаазької конференції з міжнародного приватного права, в 2001 р. - 75-річчя діяльності Міжнародного інституту з уніфікації приватного права і 30-річчя діяльності Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Таким чином, сама динаміка розвитку основних центрів з уніфікації права міжнародних комерційних контрактів обумовлює необхідність осмислення їх діяльності в історичній ретроспективі.
Створення в останнє десятиліття минулого століття Співдружності Незалежних Держав виявляє потребу, по-перше, в осмисленні й оцінці нових соціально-політичних і економічних відносин, в які вступили країни Співдружності, і, по-друге, в вироблення спільних напрямків правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД.
В одній з робіт 1928 В.М. Корецький зазначав: "Вельми повчально простежити за тим, як складається правове нормування світогосподарських відносин, породжуваних новими об'єктами господарської діяльності" "*". Однак чи не більш захоплюючим видається вивчення сформованих інститутів, які в своїй еволюції пройшли чималий шлях, знали різні варіанти розвитку, неоднакові позиції і точки зору іменитих учених; поведінку держав і позиції міжнародних організацій надавали свій вплив. Ці інститути розвивалися за власною певній логіці, яка з плином часу стає все більш ясною і обгрунтованою самим ходом історії, а не тільки впливом зазвичай виділяються об'єктивних і суб'єктивних факторів, що існують у той чи інший відрізок часу.
---
"*" Корецький В.М. Міжнародне радіоправо: Вибрані праці. Київ: Наукова думка, 1989. Кн. 1. С. 104.
Будь-яке історичне явище має власну, притаманну лише йому логіку розвитку. Має її і розвиток уніфікації права міжнародних контрактів - договору міжнародної купівлі-продажу товарів і договорів-сателітів, опосредующих просування і збут реалізовуються в рамках купівлі-продажу товарів. Виділення даного аспекту уніфікації в окремий параграф спрямоване на виявлення логіки розвитку такої уніфікації.
Історія уніфікації права міжнародної торгівлі в найбільш концентрованому вигляді представлена в роботах Р. Давида і Шмиттгофф "*". У вітчизняній літературі розвитку права міжнародної торгівлі і його уніфікації увага приділялася такими вченими, як Л.А. Лунц, О.М. Садиков, В.С. Поздняков, М.М. Богуславський, А.С. Комаров, С.Н. Лебедєв, А.Л. Маковський, В.П. Звеков, І.С. Зикін, Д.Ф. Рамзайцев, М.П. Бардіна, Н.Г. Дороніна, М.П. Шестакова . Сучасний стан права міжнародної купівлі-продажу отримало багатогранне відображення в роботах М.Г. Розенберга .
---
"*" David R. The International Unification of Private Law / / International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. II. The Legal Systems of the World. Their Comparison and Unification. N. Y.: Oceana Publications, Inc. 1971. P. 3; Schmitthoff C. The Unification of the Law of International Trade / / The Journal of Business Law. 1968. Аpril. P. 105 - 106; Black's Law Dictionary. 6th ed. Р. 359.
Див: Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. Загальна частина. М.: Юрид. літ., 1973. С. 23 - 28; Садиков О.Н. Уніфіковані норми в міжнародне право / / Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М.: Юрид. літ., 1984. С. 38 - 49; Садиков О.Н. Уніфікація як засіб вдосконалення цивільного законодавства / / Правознавство. 1972. N 6; Богуславський М.М., Поздняков В.С. Джерела права - експортно-імпортні операції. Правове регулювання. М.: Міжнародні. відносини, 1970. С. 29 - 37; Поздняков В.С. Джерела права / / Правове регулювання відносин по зовнішній торгівлі СРСР. М.: Міжнародні. відносини, 1985. С. 7 - 22; Він же. Міжнародні договори і національне право, що застосовується до експортно-імпортними операціями / / Право і зовнішня торгівля. М.: Міжнародні. відносини, 1987. С. 4 - 11; Він же. Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації. М.: Міжнародні. центр фін.-екон. розвитку, 1996. С. 5 - 16; Богуславський М.М. Міжнародне приватне право. М.: Міжнародні. відносини, 1994. С. 47 - 73; Лебедєв С.Н. Уніфікація правового регулювання міжнародних господарських відносин / / Юридичні аспекти здійснення зовнішньоекономічних зв'язків. Праці кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ. М., 1979. С. 15 - 43; Маковський А.Л. Питання теорії міжнародно-правової уніфікації права і складу міжнародного приватного права / / Матеріали Секції права ТПП СРСР. Вип. 34. М., 1983. С. 26 - 33; Він же. Про міжнародно-правовому регулюванні майнових відносин у сфері торгового мореплавання / / Вчені записки ВНИИСЗ. Вип. 28. М., 1973. С. 100 - 117; Він же. Міжнародно-правова уніфікація морського права / / Міжнародне приватне морське право. Л.: Суднобудування, 1984. С. 37 - 59; Бардіна М.П. Відповідальність господарських організацій країн - членів РЕВ по зовнішньоторговельних операціях. М.: Міжнародні. відносини, 1981; Вона ж. Співвідношення загальних умов поставок РЕВ і субсидиарно застосовуваного національного права. Матеріали Секції права ТПП СРСР. Вип. 36. М., 1985. С. 3 - 9; Дороніна Н.Г. Уніфікація та гармонізація права в умовах міжнародної інтеграції / / Журнал російського права. 2000. N 6; Звеков В.П. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 64 - 90; Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. М.: Міжнародні. відносини, 1983; Він же. Зовнішньоекономічні операції: право і практика. М.: Міжнародні. відносини, 1994. С. 243 - 249; Рамзайцев Д.Ф. Договір купівлі-продажу у зовнішній торгівлі СРСР. М.: Зовнішторгвидав, 1961.
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар М.Г. Розенберга "Контракт міжнародної купівлі-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів" включений до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Книжковий світ", 2003 (видання четверте, перероблене і доповнене).
Див: Розенберг М.Г. Договір міжнародної купівлі-продажу (Коментар до законодавства і практику вирішення спорів). М.: КОНТРАКТ-ИНФРА-М, 2001; Він же. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів. М.: Книжковий світ, 1998; Він же. Застосування міжнародних конвенцій у практиці МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 1999; Практика МКАС. Науково-практичний коментар / Упорядник і автор коментаря М.Г. Розенберг. М.: Міжнародні. центр фін.-екон. розвитку, 1998.
Можна виділити п'ять домінуючих підходів зарубіжної доктрини до відбиття розвитку уніфікації права міжнародної торгівлі: одні дослідники аналізують історію та динаміку процесу уніфікації в універсальному масштабі, що характерно для робіт Р. Давида, Шмиттгофф, Б. Нольде, М. Матеуччі, Роя Гуде, К. Бергера (1); інші, виходячи з географічного підходу, зосереджують увагу на результатах, досягнутих на окремих континентах (в цьому зв'язку можна виділити роботи А. Гарро, А. Боджіано, М. Кеба , К. Мбайє, М. Ндуло, Г. Бамоду, П. Мейер, К. Імхоос і Г. Кенфак Дуажні, Ж. Мбокко (2)); третій розглядають розвиток міжнародного приватного права в цілому, включаючи питання уніфікації (Е. Жейме , П. Лалів, А. Даймонд (3)); четверті концентрують увагу на уніфікації окремих інститутів права міжнародної торгівлі (більшість дослідників звертається саме до даного аспекту уніфікації, серед них можна назвати Е. Рабель, Г. Бермана, Ф. Жюенджера, М . Бонелло, Дж. Хоннольда, Ф. Ендерляйна, А. Фарнсворса, Дж. Бадра, О. Ландо (4)); п'ятий ставлять у центр дослідження міжнародні організації та оцінюють процес уніфікації за результатами їх діяльності (Дж. Дроз, Л. Ліпштейн , А. Хольцман, М. Матеуччі, А. Данхем (5)).
---
(1) David R. The International Unification of Private Law; Idem. Le Droit de Commerce International. Reflexions d'un comparativiste sur le droit international prive. Paris: Economica, 1987; Schmitthoff C. Op. cit.; Nolde B. La сodification du droit international prive / / Recueil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. Tome 56, 1936-IV. Paris. Sirey, 1963; Idem. Les methodes de l'unification du droit. Rapport General / / 1st Meeting of the organisations concerned with the Unification of Law. Yearbook 1956. Vol III. Rome: UNIDROIT, 1957; Goode R. Reflections on the Harmonization of Commercial Law / / Uniform Law Review. 1991. N 1. P. 54 - 74; Mateucci M. Introduction a l'etude sistematique du droit uniforme / / Recueil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. Tome 91,1957-I. Leyde: Sijhoff, 1958; Berger K.P. The Creeping Codification of the Lex Mercatoria. The Hague: Kluwer Law International, 1999.
(2) Garro A. Unification and Harmonization of Private Law in Latin America / / Ameriсan Journal of Comparative Law. Vol. 42. 1992. P. 587; Boggiano A. The Experience of Latin American States / / International Uniform Law in Practice. Acts and Proceedings of the 3rd Congress on Private Law held by UNIDROIT. Rome, 7-10.09.1987; UNIDROIT. Rome, 1988. Oceana Publications, Inc. N. Y. P. 28 - 30; Bamodu G. Transnational Law, Unification and Garmonization of International Commercial Law in Africa / / Journal of African Law. 1994. Vol. 38. N 2. P. 125 - 143; Ndulo M. Harmonization of Trade Laws in the African Еconomic Community / / International Comparative Law Quarterly. 1993. N 42. P. 101 - 108; Mbaye K. L'experience du droit uniforme dans les pays d'Afrique / / Actes de 3-me Congres de droit prive organise par l'Institut UNIDROIT. Rome, 7-10.09.1987; Rome. UNIDROIT. 1988. Oceana Publications, Inc. N. Y. P. 48 - 65; Meyer P. OHADA Uniform Act on the Arbitration Law / / International Business Law Journal. 1999. N 7. P. 629 - 651; Imhoos C., Kenfack Douajni. The Arbitration rules of the OHADA Joint Court of Justice and Arbitration / / International Business Law Journal.1999. N 7. P. 825 - 843; Mbosso J. The Role of National Jurisdictions and Harmonised Law / / International Business Law Journal. 2000. N 2. P. 216 - 237.
(3) Jayme E. Considerations historiques et actuelles sur la codification de droit international prive / / Recueil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. Tome 177. 1982-IV. The Hague: Nijhoff. 1983; Diamond A.L. Harmonisation of Private International Law relating to Contractual Obligations / / Recueil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. Tome 199. 1986-IV. P. 233 - 312; Idem. Conventions and their revision / / Unification and Comparative Law in Theorie and Practice. Contributions in Honour of Jean Georges Sauveplanne. Deventer: Kluwer and Taxation Publishers. 1984. P. 45 - 60; Lalive P. Tendances et methodes en droit international prive (cours general) / / Recuiel des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. Tome 155. 1977-II. Alpen an den Rijn: Sijthoff, 1979.
(4) Bonell M.J. Methodology in Applying Uniform Law for International Sales under the UN Convention (Wien, 1980) / / Italian National Reports to the XII International Congress of Comparative Law. Sydney, 1986. Milano: A. Giuffre ed. Vol. 1. P. 43 - 66; Idem. The Relevance of Courses of Dealing, Usages and Customs in the Interpretaion of International Commercial Contracts / / New Directions in International Trade Law. Vol. 1. N. Y.: Oceana Publications. 1977; Idem. The 1983 Geneva Convention on Agency in the International Sale of Goods / / American Journal of Comparative Law. Vol. XXXI. 1984. N 4. P. 717 - 749; Rabel E. On Сomparative Research in Legal History and Modern Law / / Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Art and Sciences in Аmerica. April 1944; Idem. Private Laws of Western Civilization / / Louisiana Law Review. Vol. X. N 1-4. 1949 - 1950; Idem. L'Unification du droit de la vente internationale. Ses rapports avec les formulaires ou contrats-types des divers commerce / / Introduction a l'Etude du Droit Compare. Recueil d'Etudes a l'honneur d'Edouard Lambert. Quatrieme partie. Le droit compare comme science internationale moderne. Paris: Sirey, 1938. P. 688 - 704; Juenger F.K. The Inter-American Convention on the Law applicable to International Contracts: Some Highlights and Comparisons / / 42 American Journal of Comparative Law. 1994. P. 601 - 610; Honnold J.O. The Reconciliation of International and National Codifications of the International Trade Law / / Internationl Economic and Trade Law, Universal and Regional Integration. Schmitthoff C.M., Simmonds R.R. editors. Leyden: Sijthoff. 1976; Honnold J.O. editor. Unification of the Law Governing International Sales of Goods. IALS Colloquium. N. Y., 1964; Honnold J.O. The Life of the Law. Redding on the Growth of Legal Institutions. London: Free Press. Collier MacMillan. 1964; Idem. Uniform Law of International Sales under the 1980 UN Convention. Second edition. Deventer. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991; Farnsworth EA Uniform Law and its Impact on Business Circles (General Report) / / Uniform Law in Practice. 1991. P. 547; Enderlein F., Maskow D. Inrternational Sales Law. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. N. Y.: Oceana Publication Inc. 1992; Unification of Sales Law: Usage and Cours of Dealing / / Unification and Comparative Law in Theory and Practice. Contributions in Honour of Jean Georges Sauveplanne. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers. 1984. P. 81 - 90; Badr G.M. Agency: Unification of Material Law and of Conflict Rules.-I, Tome 184. The Hague-Boston-London: 1985. Nijhoff publ. P. 9 - 168; Lando O. The Conflict of Law on Contracts. General Principles / / General Course on Private International Law / / Recueil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye. 1984-VI. Tome 189. Dordrecht, 1988. P. 225 - 448; Is Unification needed in Europe? Principles of European Contract Law and Relationship to Dutch Law / / European Review of Private Law. 1993. N 1.
  (5) Lipstein K. One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law, applicable to International Contracts, and Trends for the 1990 / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 1995. Vol. 28. N 3. P. 367 - 387; One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law / / International and Сomparative Law Quarterly. 1993. Vol. 42. P. 553 - 653; Mateucci M. Op. cit.; Holtzmann H.M. Key Factors for the Success of Uniform International Commercial Legal Texts / / Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive. Bale / Francfort-sur-Main: Helbrung & Lichtenhaln, 1993.
  У вітчизняній доктрині історичному аспекту уніфікації не приділялося багато уваги. Виходячи з наведеного вище поділу, можна виділити мають загальний характер роботи Л.А. Лунца, С.Н. Лебедєва, О.Н. Садикова, В.П. Звекова "*"; географічний підхід відображений в дисертаційному дослідженні А.А. Маковської, в роботах М.П. Бардіної, Н.Г. Дороніної, Н.І. Шебанової, М.П. Шестакової і А.І. Мінакова ; уніфікація окремих інститутів приватного права відображена в роботах С.Н. Лебедєва, А.Л. Маковського, М.Г. Розенберга, А.С. Комарова, Є.В. Кабатова . Діяльність міжнародних організацій знайшла відображення у статтях Є.К. Медведєва, М.Г. Розенберга, С.Н. Лебедєва, присвячених в основному ЮНСІТРАЛ. Природно, що наведене вище розподіл, хоча і відображає загальну спрямованість інтересів тих чи інших вчених, все ж досить умовно, оскільки в силу широти їхніх інтересів і глибини знань вони, природно, зверталися і до інших аспектів даної та суміжної тематики.
  ---
  "*" Див: Лунц Л.А. Цит. соч.; Лебедєв С.Н. Цит. соч.; Садиков О.Н. Цит. соч.; Звеков В.П. Цит. соч.
   Див: Бардіна М.П. Відповідальність господарських організацій країн - членів РЕВ по зовнішньоторговельних операціях; Дороніна Н.Г. Уніфікація міжнародного приватного права в країнах Латинської Америки / / Рад. щорічник міжнародного права. 1989 - 1991. СПб., 1992. С. 170 - 179; Міжнародно-правова уніфікація колізійного права Латинської Америки / / Матеріали з іноземної законодавству і міжнародному приватному праву. Праці ВНИИСЗ. Вип. 44. М., 1989. С. 114 - 134; Уніфікація права країн Латинської Америки / / Законодавство зарубіжних держав. Оглядова інформація. Вип. 9. Ін-т законодавства та порівняльного правознавства. М., 1991; Шебанова Н.І. Проблема кодифікації з міжнародного приватного права в країнах Латинської Америки / / Проблеми вдосконалення міжнародного приватного права. М.: Наука, 1988. С. 113 - 129; Шестакова М.П. Про порядок заліку поставляються товарів / / Матеріали Секції права ТПП СРСР. Вип. 35. М., 1984. С. 7 - 14; Вона ж. Практика вирішення спорів щодо якості товарів в Арбітражному суді при ТПП СРСР. Матеріали Секції права ТПП СРСР. Вип. 38. М., 1988. С. 28 - 34.
   Див: Лебедєв С.Н. Уніфікація правового регулювання міжнародних господарських відносин; Маковський А.Л. Про міжнародно-правовому регулюванні майнових відносин у сфері торгового мореплавання; Розенберг М.Г. Міжнародна купівля-продаж товарів (Коментар до законодавства та практиці застосування); Комаров А.С. Відповідальність у міжнародному комерційному обороті. М.: Юрид. літ., 1991. С. 180 - 195; Кабатова Є.В. Лізинг: поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М.: Наука, 1991. С. 105 - 131.
  Аналіз історичного розвитку руху до уніфікації дозволяє виділити кілька періодів.
  Шмиттгофф "*" виділяє три стадії розвитку права міжнародної торгівлі. Перша стадія охоплює середні віки - період, протягом якого виникла міжнародна торгівля та інструмент її регулювання - Law Merchant - право купців, що представляло набір торгових звичаїв, що регламентували космополітичну спільність купців, які подорожували від порту до порту і від ярмарку до ярмарку.
  ---
  "*" Schmitthoff C. The Unification of the Law of International Trade. P. 105 - 106; Black's Law Dictionnary. 6th ed. P. 359.
  Друга стадія почалася з інкорпорації law merchant в національні правові системи, що здійснювалося в кожній країні окремо в різний час і з різних підстав.
  Третя стадія - період, який має на меті уніфікацію права міжнародної торгівлі на міжнародному рівні і що означає виникнення нового law merchant, яке відображає міжнародний дух співробітництва у політичній та економічній сферах. При цьому Шмиттгофф підкреслював, що, по-перше, сучасне йому право міжнародної торгівлі не є галуззю ius gentium, воно застосовується в рамках кожної національної юрисдикції на підставі згоди суверена, причому публічний порядок або кваліфікація окремого правила можуть виключити застосування того чи іншого правила . На його думку, сучасне право міжнародної торгівлі не є випадковим скупченням правил, а складається з норм, практики або звичаїв, які збираються авторитетними міжнародними організаціями: ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА, ЄЕК ООН, МТП.
  По-іншому будує періодизацію розвитку права міжнародної торгівлі Р. Давид (1). Прикордонним критерієм він обирає XIX століття, коли з прийняттям в основних країнах континентальної Європи цивільних і торгових кодексів завершився процес національної уніфікації (кодифікації) і виник рух за уніфікацію міжнародну. Це сторіччя він розглядає у вигляді прикордонної лінії, що відокремлює ці два напрямки. Одночасно в рамках першого періоду їм виділяються три характерних явища. По-перше, рух за зниження і усунення відмінностей всередині тієї чи іншої країни, іншими словами, за усунення тієї "строкатості" правових систем, на яку звертав увагу В.М. Корецький, або, за висловом Л. Голдшміта, зближення "правових діалектів". Савіньї писав про те, що в м. Бреслау на 1 січня 1840 існувало п'ять різних систем спадкування, шлюбно-майнових відносин і т.д.; застосування деяких з них обмежувалося одним судовим округом, нерідко два сусідніх будинки підпорядковувалися двом різним системам, а деякі будинки розташовані були на кордоні двох правових систем, так що живуть в одній частині будинку підпорядковувалися одній системі, а живуть в іншій частині будинку - інший (2). В.М. Корецький відзначав наявність в Німеччині 59 вексельних законодавств (3). Аналогічну ситуацію, що існувала у Франції, можна проілюструвати дотепним виразом Вольтера про те, що, пересуваючись по сучасної йому Франції, мандрівник, змінюючи коней, одночасно змінює і правові системи (4).
  ---
  (1) David R. The International Unification of Private Law. P. 3.
  (2) Цит. по: Корецький В.М. Савіньї у міжнародному приватному праві / / Вибрані праці. Кн. 1. С. 84.
  (3) Корецький В.М. Уніформізм в праві / / Там же. С. 95.
  (4) Цит. по: Weiss A. Manuel de droit international prive. P. XI.
  По-друге, в рамках того ж першого періоду виникла і набула поширення ідея існування в християнському світі права, заснованого на релігійних ідеях справедливості, що відображалося в jus commune, академічному транснаціональному праві, однаковому для всіх цивілізованих держав (під якими в той період розумілися тільки європейські країни).
  По-третє, в рамках того ж періоду поступово усталилася ідея національного суверенітету і розуміння права як національного феномена, що поступово призвело до заміщення jus commune національним законодавством; даний процес іменується Р. Давидом національної уніфікацією.
  Виділяючи в історії права Європи три складові - римське право, канонічне право і міське право, Е. Аннерс "*" характеризує міжнародне торгове право, що зародився на великих ринках в ході функціонування спеціальних ринкових судів, як самостійне відгалуження від міського права. Іншим відгалуженням їм визнається морське право, що йде своїм корінням в традиційні правові норми античного Середземномор'я (встановлення Олерона і правила Вісбі). У рецепції римського права він бачить основу зародження і розвитку цивільного права, а в канонічному праві - основу кримінальної, сімейного, спадкового права. Він виділяє три основні періоди розвитку права в Європі: стародавні часи, середньовіччя, новий час.
  ---
  "*" Див: Аннерс Е. Історія європейського права. М.: Наука, 1996. С. 190 - 191.
  Оперуючи глобальними категоріями, що відображають входження США в процеси уніфікації права в цілому і права міжнародних контрактів зокрема, Г.С. Бурман поділяє розвиток уніфікації права міжнародної торгівлі на два періоди - сучасний і попередній йому період; на його думку, сучасний період розвитку розпочався в 1950 р. "*".
  ---
  "*" Burman H.S. International Conflicts of Laws. The 1994 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts, and Trends for the 1990's / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 1995. Vol. 27. N 3. P. 375.
  Дослідження історичних аспектів уніфікації права міжнародних контрактів виявляє особливості, зумовлені різними шляхами формування національного права окремих країн, а також аналогії, обумовлені збігом розвитку комерційних відносин, насамперед через ярмарки. Вони виникли на заході Європи близько 1000 р., і їх розвиток відбувався завдяки наявності декількох основних факторів.
  До першого фактору відноситься заступництво публічної влади, яка натомість чиниться нею патронажу отримувала значний прибуток від зібраних відрахувань. У Франції це проявилося в епоху меровінгів і каролінгів в VII - IX ст. Бенефіціар, як правило монастир, отримував від короля або сеньйора дозвіл відкрити ринок і зберігати всі або частину доходів у вигляді такси. Це випливає з дипломів Шарлеманя (775 р.), Шарля Лисого (849 р.), обидва - на користь абатства Сент-П'єра Флавіньо "*". Одночасно, особливо в другій половині IX ст., В силу економічної і політичної еволюції періоду феодалізму розширювалися права концесіонерів ярмарків і ринків, що виражалося у визнанні за ними деяких прерогатив публічної влади у вигляді права карбувати монету або права на здійснення судових повноважень з комерційних спорах. Jus mercati або jus mercatоrium означало в той період право на відкриття ринку або ярмарки і на збирання відрахувань від їх функціонування.
  ---
  "*" Bart J. La lex mercatoria au moyen age: Mythe ou realite / / Souverainete etatique et marches internationaux a la fin du 20-eme siecle. Melanges en l'honneur de Philippe Kahn. Travaux du Centre de recherche sur le droit des marches et des investissements internationaux. Vol. 20. LITEC. 2000. P. 9 - 22.
  Французький дослідник XIX в. Поль Ювель (Paul Uvelin) відзначав ідентичність походження торговців (mercatores) і городян (bourgeois; буржуа від слова "бург" - місто); саме mercatores ставали буржуа, а ринок перетворювався на місто. Слова "громадяни" (cives), "городяни" (burgenses), "торговці" (mercatores) перетворилися на синоніми. Право на ведення комерції було першою свободою, а ринок представляв зародок муніципального організму. Економічний розвиток міських агломерацій стало можливим завдяки надавалися торговцям свободам та привілеям. Звичаї ярмарків і ринків носили територіальний характер, застосовувалися вони в конкретному місці, не були постійними і змінювалися від одного місця до іншого (можна знайти згадку про "право і звичаї ярмарки в Корбейе - jus et consuetudo fori Corbolio, 1173", про " привілеї та звичаях ярмарки в Шампані - XIII в. ").
  Другим важливим фактором, що сприяв розвитку ярмарків і ринків, було "оголошення світу" на період їх проведення. Для залучення торговців король або сеньйори мали забезпечувати їх безпеку, що виправдовувало стягування ними відрахувань. Знаком такої публічного захисту служило зведення в місці торгівлі хреста, який символізував відсутність військових дій в цьому місці. Такий захист надавалася і на період подорожей, які здійснюються торговцями. Звідси з'явилася conductus (conduit - супровід) - охорона, що надається на землях місцевого сеньйора, яка закінчувалася із закінченням ярмарки. У багатьох містах ярмарки ставали постійними, тому "оголошення світу" також ставало постійним, що забезпечувало здійснення в цьому місці господарської діяльності. У багатьох міських агломераціях захист ринків матеріалізувалася в зведенні стін.
  Третім важливим фактором, що сприяв розвитку ярмарків і ринків, було скасування права сеньйора на відумерле майно помер на його землях іноземця. Це було відбито, наприклад, у договорі 1294 італійських купців, що торгували на ярмарках Шампані, з графом де Саланс. Подібна пільга була надана всім ломбардців, які були численні в Булоні та Франш-Конте, незалежно від того, проїжджали вони по цим провінціям або проживали там. Прийнята Філіпом IV Красивим в Брюсселі в 1465 р. для підтвердження привілеїв ярмаркам в Шалоні-на-Саоні хартія уточнювала, що іноземні купці можуть вільно залишати заповіту, а у разі кончини без заповіту їх законні спадкоємці успадковують їм повністю і без заперечень, як якщо б це мало місце в їх рідних землях або в місцях їх проживання "*".
  ---
  "*" Хартія була опублікована: Toussaint P. Les foires de Chalon-sur-Saone des origines au XVI sciecle. Dijon, 1910. P. 177. Цит. по: Bart J. La lex mercatoria au moyen age: Mythe ou realite. P. 10 - 11.
  Четвертим важливим фактором, що сприяв розвитку ярмарків і ринків, стала скасування "права клейма", в силу якого за договірними боргами або недоговірних зобов'язаннях, узятих їх співгромадянами на території сеньйорії або міста, відповідальність несли будь знаходяться на їх території іноземці. Згаданої хартією 1465 всім торговцям і іншим особам незалежно від їх стану, національності або умов, в яких вони знаходяться (крім англійців - стародавніх ворогів королівства, вигнаних осіб та втікачів), надавалося право вільного проживання не тільки на території ярмарків, а й " на наших землях і сеньйор "поряд" з нашими громадянами ", тобто їм надавався національний режим.
  П'ятим важливим фактором, що сприяв розвитку ярмарків і ринків, було "звільнення від арешту", тобто свобода від особистого арешту і призупинення заявлених до їх прибуття на ярмарок позовів та вимог до торговців або до їх майну. Наприклад, в хартії про франшизах Лоррі з Гатіне 1155 передбачалося, що жодна особа, що прибуло на ярмарок міста, не може бути арештоване за правопорушення, за винятком випадків крадіжки або явного шахрайства в період ярмарки. Однак така свобода від арешту і переслідування не поширюється на вимоги із зобов'язань, що виникли в період ярмарки.
  На завершення огляду привілеїв, наданих купцям, які рухалися від ярмарку до ярмарку, можна виділити еволюцію способів платежу і поява податків. В епоху франків після 1000 р., коли готівкові гроші були рідкістю, однією з прерогатив ярмарків і ринків було право карбувати свою монету. За визнанням Поля Ювель, існує майже обов'язкова кореляція між наданням jus mercati і правом карбувати свою монету. Однак у середні віки самостійні монети ярмарків досить скоро зникли, так як королівства або князівства змогли в достатку карбувати свою монету, причому було прийнято можливим використання на ярмарках будь монети. Так, в Шалоні-на-Саоні герцог Бургундії Філіп IV Красивий визнав в 1465 р., який будь-які іноземні монети приймаються за їх номінальною ціною та вартості. Починаючи ж з XV в. валютою розрахунків для цього став "дукат ярмарок".
  Операції обміну здійснювалися торговцями, що спеціалізуються на торгівлі дорогоцінними металами і на кредитуванні, - міняйлами (changeurs). У цьому звичаї зародився і вексель (lettre de change). Спочатку це була обіцянка зробити сплату в іншому місці і особі, яка в ньому вказано. Починаючи з XII ст. даний спосіб став широко застосовуватися, що дозволило узагальнити практику прийняття таких документів на ярмарках: спочатку - в Шампані в XIII в., а потім - в Ліоні, Антверпені, Генуї. У XVI в. в Італії практика індосаменту забезпечила оборотоздатність векселя, який швидко перетворився на різновид паперових грошей.
  У зв'язку із зростанням комерційних потоків виникла необхідність визначення для них певних правил поведінки, тому протягом XI і XII ст. почався процес розчленування публічної влади таким чином, що правами, що раніше належали тільки сеньйорам, стали користуватися і приватні особи. У перших хартіях для їх визначення використовувалося слово "звичаї" (consuetudines), в першу чергу пов'язане зі стягненням податків у вигляді відрахувань, іменувалися в той період "tonlieux", а сьогодні - "мита" (droits). Поступово такі звичаї набували значення юридичних правил конкретних судових округів сеньйорії чи міста.
  Крім забезпечення фізичної безпеки торговців і їхніх товарів, подібні звичаї грали двояку роль: з одного боку, комерсантам надавалися свободи, немислимі для некоммерсантов, з іншого - на основі зазначених звичаїв виникали нові норми та інститути. Строгі принципи ярмаркового права, що забезпечував гарантії для договірних зобов'язань, були навіяні принципами римського зобов'язального права, перший ренесанс якого мав місце саме в момент розвитку товарообміну на віддалені відстані; з цим пов'язане виникнення двох юридичних феноменів.
  Перший феномен полягає в появі принципу сумлінності, довіри, які повинні існувати на ярмарках між Новенькі один з одним особами, звідси - велика доказова сила і виконані записів, зроблених "за печаткою ярмарку", які в Італії та деяких регіонах півдня Франції могли бути примусово виконані взагалі без суду. Звідси ж відбулися і способи забезпечення, що надаються кредиторам по будь-яких зобов'язаннях, у вигляді загальної привілейованої неявної іпотеки (що мало місце задовго до того, як оформилася ця походить з римського права гарантія): починаючи з XII ст. укладаються в період ярмарки договори увазі включення іпотеки без будь-якого спеціального вказівки, і це дозволяло кредитору отримати належні йому платежі з усього майна неспроможного або несумлінного боржника перед усіма іншими кредиторами.
  Другий феномен полягає в забезпеченні безпеки комерційної діяльності, зокрема, проти боржників, шляхом втечі прагнули ухилитися від сплати боргів. Такий боржник міг бути арештований і поміщений у в'язницю ярмарки за його рахунок до повної сплати боргів. Якщо він виявлявся більш швидким і більш спритним і йому вдавалося втекти, його кредитори отримували проти простого пред'явлення доказів боргу "припис виконання", яке прямувало судовим властям країни або місця проживання утікача; ці влади повинні були або видати його суду ярмарки, або накласти стягнення на майно боржника. Якщо ж боржник не повертався до місця свого проживання (що було досить частим явищем), судова влада його країни повинна була вилучити і продати на торгах його рухоме і нерухоме майно для погашення заборгованості перед кредиторами. У будь-якому випадку таке ухилення від виконання прийнятих зобов'язань могло стати причиною ганьби, що крім усього іншого було явним доказом некредитоспроможності і завдавало шкоди комерційної репутації. У наведених наслідки втечі боржника вбачаються зачатки банкрутства. Інший звичай Шампані, що поширився потім на всі великі ярмарки, зокрема в Ліоні, де він став обов'язковим, і підсилює його схожість з банкрутством, складався в оголошенні угоди між неспроможним боржником і кредиторами, згідно з яким кредитори надають боржнику свободу у поверненні на ярмарок без загрози життя для виявлення, яким найкращим чином можливе досягнення угоди та сплата боргів.
  Дотримання світу забезпечувалося публічними місцевою владою починаючи з Х ст. - Найбільш впливовими сеньйорами, які єдині могли гарантувати певну безпеку купців. Для цього вони створювали органи, уповноважені від їхнього імені здійснювати контроль за діяльністю купців і вирішувати виникаючі між ними суперечки. Спочатку такі обов'язки виконували офіцери сеньйора, каштелян їх замків, настоятелі, королівські чиновники. Потім, наприклад в Шампані в XII в., З'явилися варти ярмарок "guardes des foires (custodes nundinarum)", іменувалися maitres або baillis ярмарків, в повноваження яких входили спочатку загальне спостереження за місцем торгівлі і збройний захист тих, хто там з'являється, а потім і право юрисдикції, що дозволяло їм видавати регламенти. Вони іменувалися нотаріусами ярмарків, зберігали печатка, якою скріплювалися виходять від них акти, а також володіли судової юрисдикцією щодо всіх скріплених їх печаткою договорів. Поступово їх компетенція ставала все ширше. Один з актів XIV в. уточнює, що за стражами ярмарків визнавалися права юрисдикції, покарання і дізнання по всіх кримінальних і цивільних справах будь-яких купців та інших відвідувачів ярмарків, щодо будь-яких договорів (скоєних за їх печаткою або без неї), а також щодо будь-яких перешкод і образ будь-якого купця чи іншого відвідувача ярмарки, незалежно від місця його проживання та його особистості, з можливістю апелювати до Великому журі Труа.
  Таким чином, правоохоронці ярмарків представляли суд (трибунал), іменувався в XV в. "Хранителем ярмарок", який діяв від імені короля або сеньйора, залежно від конкретного місцезнаходження; в цьому простежується зародження державної судової юрисдикції.
  Одночасно поряд з даної юрисдикцією, спочатку в Італії і на півдні Франції, з'явилися власні органи купців, поступово набували правомочності на вирішення суперечок і вступали тому в конкуренцію з судовою владою. Керівники корпорацій - торгові судді (consules) спільно з радниками (сonsiliarii) або одноосібно в купецькій курії (curia mercatorum) дозволяли передані їм суперечки. Коли члени корпорації відправлялися на ярмарки, розташовані за межами їх провінції, їх супроводжував як мінімум один такий торговий суддя (consul), якому було надано право представляти дану корпорацію або місто перед місцевою владою сеньйора; при цьому вони зберігали компетенцію на вирішення спорів між членами корпорації . Договором 1278, укладеним італійськими купцями з королем Філіпом Відважним, за їх участю в проведених на території Франції ярмарках за ними було визнано право призначати капітанів (capitaneus), керівників (rectores) і торгових суддів (consules), які крім іншого здійснювали дисциплінарну юрисдикцію щодо зазначених купців відповідно до їх професійними правилами (secundeum legem suae professionis). Однак така компетенція була обмежена тільки членами певної корпорації, а при виникненні спору між належали до різних корпораціям купцями компетенцією на дозвіл таких суперечок володіли тільки варти ярмарки.
  Для купців, які прибували на ярмарку здалеку, природним було бажання прискорити розгляд спорів, що ускладнюють їх діяльність. Для цього спадкоємець Шарлеманя Людовик Побожний скасував архаїчну судову дуель для купців. Потім в XIII в. Філіп Красивий підтвердив необхідність скорочення строків розгляду позовів про відшкодування збитку за участю купців і пілігримів. Повістка з викликом до суду проводилася одним із сержантів ярмарки із зазначенням точного часу прибуття до суддів "з ранку до вечора" і "з вечора до ранку", так як трибунал ярмарки засідав кілька разів на добу. Позивач викладав свою вимогу і пропонував подати докази; відповідач повинен був відповідати на кожне слово вимоги: йому не надавалося права на оспорювання або на відстрочку. Розпочата процедура тривала з можливою швидкістю, а докази повинні були представлятися протягом дня слухання - все було організовано таким чином, щоб через судовий процес купці не були позбавлені до кінця ярмарку можливості здійснювати угоди.
  У Старій Англії торговці заморськими товарами судилися на ярмарках в так званих "запорошених суди" (сourts of piepowder), що застосовували "право запорошених пішоходів" (lex pede pulveroso), а також у портах в так званих half-tongue juries (полуязичние журі), тобто журі, що складалися наполовину з вітчизняних і наполовину з зарубіжних купців.
  Винесені торговими суддями рішення могли бути примусово виконані тільки в їх країні або в їх місті, але не в місці проведення ярмарку. Тому примусове виконання рішень торговельних суддів було покладено на вартою ярмарки. У документі, іменованому Звичаї, правила і звичаю канцлерського суду ярмарків у Шампані і в Брі, підкреслювалося, що рішення суддів з Провансу обов'язкові тільки для провансальців, а суддів з Італії - для італійців. Виконання ж їх рішень щодо інших осіб здійснюється шляхом звернення до правоохоронців ярмарки.
  Тільки на початку XVI в. у міру становлення абсолютизму королі Франції все більш виступали за організацію та контроль товарообміну, бажаючи кодифікувати регулювали його норми. Як приклади можна привести ордонанс Людовика XIV про торгівлю землею, іменований Купецький кодекс чи Кодекс Саварі, названий по імені паризького негоціанта, роботи якого надихнули укладачів даного тексту, а також ордонанс від серпня 1681 про заморської торгівлі. Ці ордонанси з'явилися попередниками Торгового кодексу 1807
  Стосовно до Франції, а також до інших країн Європейського континенту можна зробити висновок, що середньовічні звичаю ринків і купців послужили основою виникнення внутрінаціонального комерційного (торгового) права, а не lex mercatoria. Таким чином, можна констатувати, що в основних європейських країнах періоду міжнародної уніфікації передував період становлення національного права (національної уніфікації, кодифікації).
  Характерним є також збіг у праві багатьох країн таких понять, як "автономія сторін", "принцип належного виконання договору", хоча були й відмінності, обумовлені наявністю двох основних систем права. Саме зазначені збіги дали імпульс виникненню ідеї уніфікації права міжнародних комерційних контрактів.
  Даний перший період характеризується феодальною роздробленістю, відсутністю національної держави і права, розвитком самостійного регулювання ярмаркової діяльності, яке заклало основи комерційного права. Цей процес відбувався під впливом римського і канонічного права.
  Слабкість національних держав обумовлюється не міжнародні (міждержавні) відносини, а межсеньоріальние відносини або відносини торгівлі на великі відстані. Тому jus mercatorum (як і решта право) формувалося в просторі, замкнутому кордонами територій сеньорій, міст і князівств. Незважаючи на загальні риси, кожна ярмарок зберігала своє власне регламентування, свій власний статус, а отже, і jus mercatorum того періоду не було універсальним.
  Однак не можна недооцінювати відбувалися в період середньовіччя процеси зародження основ міжнародного морського та міжнародного комерційного права. Виниклі в часи фінікійців і греків і зібрані до законів у 80 - 60-і рр.. до н.е. морські звичаї розвинулися в Consulado del Mar, що став потім морським кодексом Середземномор'я, поширений на Атлантику згідно звичаями Олерона в 1160, що поклало початок англійської морського права пізніше і праву півночі Балтики, відомому як Морські закони Вісбі, а потім і міжнародному морському праву. У цей же період виникли категорії та звичаї міжнародного ділового спілкування, які використовуються і сьогодні і без яких неможливо уявити здійснення сучасних ділових операцій: вексель, коносамент, чартер-партія, комерційний кредит, різні форми розрахунків, угоди FOB і CIF, комерційна корпорація.
  У цей же період відбувалося становлення канонічного права в Європі, набула поширення ідея існування в християнському світі права, заснованого на релігійних ідеях справедливості, що відображалося в jus commune, академічному транснаціональному праві, однаковому для всіх цивілізованих держав, під якими в той період розумілися тільки європейські країни.
  Тому, не розділяючи крайніх позицій, висловлених в доктрині "*", слід об'єктивно оцінити даний період як зародження права міжнародного комерційного обороту.
  ---
  "*" Чи можливо виявити в наведених елементах наявність того єдиного права купців lex mercatoria, про який сьогодні згадують як про уніфікованого комерційному праві середніх віків, представляючи його правом періоду глобалізації? Ідея універсальних звичаїв неоднаково оцінюється в доктрині. Крайніми є позиції Шмиттгофф, на думку якого космополітичне по натурі і неминуче перевершує загальне право, право купців в кінці періоду середньовіччя стало справжнім фундаментом для поширення торгівлі по всьому світу, і Ж. Барта, який вважав ідею середньовічного lex mercatoria міфічною.
  Другий період характеризується становленням національного законодавства і охоплює період, відповідний розвитку національних держав, - період з кінця XVII і до кінця XIX в. Його значення полягає не тільки у виникненні та розвитку національного права; набагато більш важливим є те, що саме національне право стало основою для уніфікації. Серед основних джерел національного права крім римського і канонічного важливе місце займає право першого періоду.
  Даний процес почався у Франції шляхом підготовки міністром Людовика XIV Кольбером двох ордонансов - ордонанса про торгівлю 1673 і ордонанса про мореплавання 1681, склали згодом основу для наполеонівського Торгового кодексу 1807 В Англії інкорпорація law merchant в загальне право була здійснена лордом Менсфілд , який засідав у Лондонському Сіті зі спеціальними членами журі. У Німеччині національна кодифікація торгового права була досить пізньої: вона сталася наприкінці XIX століття і стала відображенням руху за політичну уніфікацію Німеччини; в 1834 р. Зольферейн підготував проект однакового закону про векселі (замість численних аналогічних законів, що діяли в окремих князівствах Німеччини), який був прийнятий в 1848 р., а в 1861 р. Німецька конфедерація прийняла Однаковий торговий кодекс, який був покладений в основу Німецького Торгового уложення 1897
  Третій період розпочався наприкінці XIX в. з появою під егідою держав ідеї широкої уніфікації права - і в сфері матеріально-правових та у сфері колізійних норм, що регулюють відносини з іноземним елементом, і завершився він наприкінці ХХ в., коли на зміну ідеям уніфікації права прийшли ідеї глобалізації не тільки економіки, а й права.
  Тому кінець ХХ - початок XXI ст. можна охарактеризувати як четвертий період розвитку права міжнародних комерційних контрактів.
  Звернення до історії європейського права періоду XIII - XIX ст. виявляє два основних напрямки його розвитку або національної кодифікації: з одного боку, відбувалося становлення національного законодавства, новатором в цьому відношенні з'явилися Франція і Німеччина, а потім під впливом досягнутих ними результатів та інші країни Європи брали національні закони в сфері цивільного та торгового права. Право стало розглядатися як національний феномен і перетворилося у вираз державного суверенітету. З іншого боку, крім національного законодавства, зароджувалося міжнародне приватне право, що мало на меті знаходження способів регламентування численних відносин з іноземним елементом, і насамперед у сфері міжнародних комерційних контрактів. Це відбувалося переважно у вигляді встановлення в національному праві колізійних норм, часто орієнтували суддю на застосування його власного права.
  Франція та Німеччина є піонерами в національній кодифікації, тоді як Англія та Італія є лідерами у виникненні торгових звичаїв, які стали загальновизнаними у міжнародному комерційному обороті, а також багатьох правил міжнародного приватного права.
  Витоки уніфікації міжнародного приватного права сходять до Джону Вуту, який, незважаючи на прихильність територіальним принципом права, виступав також за застосування в деяких випадках іноземного законодавства на основі Comitas gentium. Тому він радив укладати договори для визначення сфери географічного застосування різних законів "*".
  ---
  "*" Commentarius and Pandectas. Book I. Title IV. De Statutis.
  Практичні кроки для реалізації ідеї міжнародної уніфікації колізійних норм були реалізовані Паскуале Станіслао Манчіні. Вперше дана ідея була висловлена ним в Prolusione - лекції з нагоди відкриття кафедри публічного та міжнародного приватного права університету в Турині 24 січня 1851 під назвою "Про громадянство як основі права народів".
  У 1873 р. Інститут міжнародного права, заснований в Генуї 20 вченими-міжнародниками, передбачив у програмі своєї діяльності здійснення міжнародного співробітництва з метою гармонізації та кодифікації міжнародного приватного права. Для її реалізації було прийнято рішення про підготовку проектів спільного договору і спеціальних договорів з окремих питань міжнародного приватного права, а Бланчлі запропонував проект конвенції з питань національності. Рік по тому, 31 серпня 1874 р., П. Манчіні представив даному інституту доповідь "Про користь створення шляхом укладення одного або декількох міжнародних договорів загальних правил міжнародного приватного права для забезпечення однакового вирішення при виникненні колізій цивільного і кримінального законодавства різних держав" "*". Інститут міжнародного права 5 вересня 1874 схвалив Резолюцію про корисність загальної угоди про однакових правилах міжнародного приватного права . В силу займаного ним поста міністра закордонних справ П. Манчіні зміг реалізувати свої наукові ідеї на практиці. Починаючи з вересня 1881 їм були встановлені контакти для з'ясування позиції європейських держав і деяких країн Латинської Америки (Аргентини, Бразилії, Чилі) щодо уніфікації норм міжнародного приватного права. Враховуючи позитивні думки, а також резолюцію, прийняту в 1883 р. в Мілані Асоціацією за реформу та кодифікацію міжнародного права, Манчіні запропонував провести конгрес із запрошенням 15 європейських держав, США і 14 країн Латинської Америки. Однак у зв'язку з початком у країні епідемією провести такий конгрес в Мілані в 1884 р. не вдалося. Потім послідувала відставка Манчіні з поста міністра закордонних справ, а після його смерті припинилися і зусилля Італії в цьому напрямку.
  ---
  "*" Journal de droit international. 1874. P. 221 - 239, 285 - 304.
   Wehberg H. Tableau general des resolutions. 1873 - 1956. Basel, 1957. P. 267 - 268.
  Однак дана ідея мала вже своїх прихильників. У 1880 р. Тобіас М.С. Ассер опублікував у журналі "Міжнародне та порівняльне право" статтю "Міжнародне приватне право і однакове право". Йому вдалося переконати уряд Нідерландів провести згаданий конгрес. До запрошення додавався опитувальник, який складався з двох розділів: перший - загальні принципи (особистий статут і правоздатність, власність і речові права, формальності і істота юридичних актів), другий - сімейне право (шлюб, відносини батьків і дітей, усиновлення, батьківська влада, опіка , спадкування і заповіту). Для полегшення дискусії був розроблений також попередній проект загальних правил про колізійних нормах з питань міжнародного приватного права.
  Перша Гаазька конференція з міжнародного приватного права відкрилася 12 вересня 1893, в ній взяли участь представники 13 держав Європи (з різних причин були відсутні представники Великобританії, Норвегії, Швеції, Греції, Туреччини та Сербії).
  Як і багато історичні явища нашого часу, діяльність даної конференції нерозривно пов'язана з історією Європи. Тому загальноприйнята періодизація діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права заснована на етапах, зазначених війнами, які призвели виникнення не тільки нових держав, нових організацій, а й нових явищ і проблем в міжнародне право. Перший період діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права включає чотири сесії, які відбулися наприкінці XIX - початку XX століття (1893, 1894, 1900, 1904). На першій сесії були представлені Австро-Угорщина, Бельгія, Данія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Росія, Іспанія і Швейцарія, в 1894 р. були присутні Норвегія і Швеція, в 1904 р. брала участь Японія; з цього часу почався період універсалізації в діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права.
  Перша Гаазька конференція з міжнародного приватного права завершилася підготовкою попередніх зауважень, які варто було б подати відповідним урядам; згодом вони були прийняті у вигляді конвенцій. Вони встановлювали колізійні норми про правове становище громадян, стосувалися відносин шлюбу і розлучення, прав та обов'язків подружжя і опіки неповнолітніх. Результати роботи Гаазької конференції були позитивно сприйняті в Європі і в США, однак перша світова війна призвела до денонсації низкою країн укладених ними конвенцій (Франція, Бельгія, Швейцарія, Швеція та Німеччина). Версальський 1919 р., Сен-Жерменський 1919 р. і Тріанонський 1920 договори мали значення і для Гаазьких конвенцій, так як згідно з їх приписами залишалися в силі лише зазначені в них договірними сторонами Гаазька конвенції про цивільному процесі й опіки.
  Другий період діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права охоплює час до Другої світової війни. У цей час відбулися дві конференції - в 1925 і 1928 рр.., В роботі яких почала брати участь Великобританія. Саме в цей період все більш стали проявлятися відмінності між окремими системами права. Будь-яких конвенцій в той період прийнято не було.
  Третій період діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права почався після закінчення Другої світової війни і триває в даний час. Після війни уряд Нідерландів відновило зусилля з пожвавлення роботи конференції, і на сьомий її сесії був схвалений Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права, який набув чинності з 15 липня 1955 р. У ст. 1 Статуту визначено основну мету організації, що складається в роботі за прогресивною уніфікації правил міжнародного приватного права.
  Сучасний період діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права характеризується розширенням діапазону її діяльності: вперше з моменту її створення питання уніфікації окремих аспектів права міжнародних комерційних контрактів не тільки були включені до порядку денного, але і були прийняті конкретні документи: Конвенція від 15 червня 1955 про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу товарів (рухомих матеріальних речей) (1), Конвенція від 15 квітня 1958 про право, застосовне до передачі права власності у міжнародній купівлі-продажу товарів (2), Конвенція від 14 березня 1978 р . про право, застосовне до агентських відносин (3), Конвенція від 1 липня 1985 про право, застосовне до довірчої власності та її зізнанням (4), і Конвенція від 22 грудня 1986 про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі- продажу товарів (5).
  ---
  (1) The Hague Conference on Private International Law. Collection of Conventions. Kluwer. The Hague, 1997. P. 12 - 14.
  (2) Ibid. P. 16 - 19.
  (3) Ibid. P. 252 - 263.
  (4) Ibid. P. 314 - 325.
  (5) Ibid. P. 326 - 329.
  Підсумовуючи 100-річний період діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права, можна зробити деякі висновки.
  По-перше, за цей час були прийняті 32 міжнародні конвенції з широкого кола питань міжнародного приватного права.
  По-друге, конференція відійшла від спочатку висунутої П. Манчіні ідеї створення глобального документа, що охоплює всі питання міжнародного приватного права, і зосередила увагу на двох групах питань: по-перше, на визначенні статусу громадян в міжнародне право і, по-друге, на актуальних для міжнародної торгівлі питаннях. Основною своєю метою Гаазька конференція з міжнародного приватного права вважала досягнення гармонізації результатів і забезпечення по можливості максимуму визначеності і юридичної безпеки.
  По-третє, дуже важливим для забезпечення розвитку міжнародного комерційного обороту з'явилася розробка і прийняття протягом третього періоду діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права 16 уніфікаціонним актів у сфері колізійного права.
  По-четверте, із створенням ЮНСІТРАЛ можна констатувати своєрідний розподіл праці між цими двома міжнародними організаціями: одна з них займається уніфікацією колізійних норм, інша - уніфікацією норм матеріально-правових. Однак недоліком діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права є відносно невелике число країн - учасниць конвенцій, які є предметом розгляду в цій роботі. Причини цього аналізуються в гол. 2 і 3.
  Визнання міжнародною спільнотою значення уніфікації права міжнародних комерційних контрактів і суміжних питань особливо чітко проявилося у створенні Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Дана пропозиція була внесена Угорщиною; потім за дорученням Генеральної Асамблеї ООН Шмиттгофф підготував доповідь, в якому запропонував назвати комісію Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Після обговорення на 6-му юридичному комітеті в грудні 1966 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про створення ЮНСІТРАЛ. Комісія включає 29 членів: сім - від країн Африки, п'ять - від країн Азії, чотири - від країн Східної Європи, п'ять - від країн Латинської Америки, вісім - від країн Західної Європи. Основні завдання Комісії полягають у підготовці, сприяння прийняттю нових міжнародних конвенцій, типових законів і однакових законів, а також у сприянні широкому застосуванню міжнародних торгових термінів, положень, звичаїв і практики.
  За пропозицією Угорщини ЮНСІТРАЛ зосередила увагу на уніфікації матеріальних, а не колізійних норм у сфері міжнародної торгівлі. Таким чином, відбулося зазначене раніше розподіл праці між ЮНСІТРАЛ і Гаазької конференцією з міжнародного приватного права.
  Хоча в первинних документах Комісії були визначено методи розробки уніфікаціонним документів, ЮНСІТРАЛ не тільки використовувала наявний до цього часу інструментарій у вигляді розробки міжнародних конвенцій та рекомендаційних документів (Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. «*»), а й запропонувала новий метод, який завоював широке визнання держав, а саме метод розробки типових законів (першим і найбільш широко визнаним є Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж 1985 ). Таким чином, ЮНСІТРАЛ не тільки змогла підготувати документи, широко визнані у світі, а й збагатила практичний інструментарій уніфікації .
  ---
  "*" Опубліковано: Розенберг М.Г. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів. С. 726 - 745.
   UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. United Nations. UNCITRAL Secretariat. Vienna International Center. 1994.
   Підсумки роботи ЮНСІТРАЛ підведені Г. Херманном, колишнім чверть століття її генеральним секретарем. Hermann G. The Future оf Trade Law Unification / / IHR Internationales Handelsrecht. 2001. N 1. P. 6 - 12.
  В результаті діяльності Комісії діапазон можливостей реалізації спільних домовленостей значно розширився і застосовується іншими організаціями. Як приклад можна привести уніфікаціонним діяльність в рамках СНД: у вигляді Конвенції оформлено угоду між цими країнами про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 (1); у вигляді Угоди уніфіковані правила про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 (2); Правила про загальні умови поставок між організаціями держав - учасниць СНД 1992 (3); модельні кодекси покликані забезпечити одноманітність правового регулювання окремих галузей та сфер діяльності. Найбільш важливим видається прийнятий 17 лютого 1996 на сьомому пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї держав - учасниць СНД Модельний Цивільний кодекс (4).
  ---
  (1) Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 17. Ст. 1472.
  (2) Співдружність. Інформаційний вісник Ради глав держав і Ради глав урядів СНД. Вип. 4. Мінськ, 1992. С. 53.
  (3) Там же. С. 57.
  (4) Додаток до Інформаційного віснику Ради глав держав і Ради глав урядів. 1996. N 10. Значення модельних законів у уніфікації підкреслювалося В.А. Егіазарова, який зазначав, що Міжпарламентської асамблеї держав - учасниць СНД було рекомендовано понад 90 модельних актів, більше 20 з яких спрямовані на регулювання пов'язаних з економікою відносин. Див: Єгиазаров В.А. Уніфікація цивільного законодавства учасників договору про створення союзної держави / / Право і економіка. 2000. N 9.
  Звертаючись до географічного підходу, не можна не відзначити неоднакове увагу зарубіжної та вітчизняної доктрини до окремих континентах: так, з найбільшою повнотою і ретельністю проаналізовані історія і результати уніфікації на Європейському континенті в рамках Гаазької конференції міжнародного приватного права та Європейського союзу і на Американському континенті. Менш дослідженими залишаються процеси становлення права і руху до уніфікації в країнах Африканського континенту. Зарубіжна доктрина обмежується статтями та доповідями (можна привести книгу Р. Давида "Основні правові системи сучасності", назвати статті М. Мбайє, М. Ндуло, Г. Бамоду, П. Мейер, К. Імхоос і Г. Кенфак Дуажні, Ж. Мбокко), вітчизняна ж практично не представлена. Також не отримали належного відображення в доктрині відбуваються в країнах Азії процеси, спрямовані на уніфікацію права. Це може бути пояснено тим, що правові системи держав цих континентів знаходяться в процесі становлення, відчуваючи, з одного боку, вплив релігійних (в Азії), релігійно-племінних (в Африці) встановлень і звичаїв і, з іншого боку, вплив і тиск країн - колишніх метрополій у рамках Британської Співдружності Націй і створюваного Францією Співдружності франкомовних держав, включаючи створення в 1993 р. Організації з гармонізації в Африці підприємницького права. Навіть таке авторитетне видання, як "Збірник лекцій Гаазької академії міжнародного права", не знайшов можливості відобразити стан і розвиток міжнародного приватного права цих континентів.
  Детально досліджувалися у вітчизняній доктрині окремі конвенції країн СНД, що зачіпають міжнародні комерційні контракти, проте дослідженню загальних закономірностей відбуваються в рамках СНД уніфікаціонним процесів не приділялося достатньо уваги. Однією з цілей цієї роботи є ліквідація даного прогалини "*".
  ---
  "*" Див: Маришева Н.І. Правова допомога у відносинах між країнами СНД / / Московський журнал міжнародного права. 1992. N 4; Вона ж. Розвиток законодавства про міжнародне право / / Журнал російського права. 1997. N 1; Звеков В.П. Новий Цивільний кодекс і деякі питання міжнародного приватного права / / Дело и право. 1993. N 11/12; Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Цивільне законодавство РФ: стан, проблеми, перспективи". М., 1994; Маковський А.Л. Новий етап у розвитку міжнародного приватного права в Росії / / Журнал російського права. 1997. N 1; Клейн Н.І., Маришева Н.І. Вирішення спорів між господарськими організаціями країн СНД. М., 1993; Вілкова Н.Г. Уніфікація колізійних норм в рамках СНД / / Журнал російського права. 1997. N 10.
  Достатнім своєрідністю відрізняється уніфікація в країнах Латинської Америки. За дотепним зауваженням А. Гарро "*", ці країни є чемпіонами у справі уніфікації права. У той час як юристи Європи ще тільки обмірковували питання про уніфікацію чи гармонізації законів, Латинська Америка вже зробила першу в світі спробу кодифікації міжнародного приватного права, причому країни Латинської Америки не тільки творчо сприйняли запропоновану П. Манчіні ідею уніфікації приватного права, а й були першими у прийнятті в 1928 р. такого основоположного документа, як Кодекс Бустаманте.
  ---
  "*" Garro A. Unification and Harmonization of Private Law in Latin America. P. 587.
  Протягом трьох століть іспанського колоніального панування прийняті в Іспанії та адресовані обом Индиям закони (сучасники відкриття Америки були переконані в тому, що відкрито новий шлях до Індії, тому і спочатку використовувався даний термін) одноманітно застосовувалися судами в іспанських колоніях. Рецепція французького ГК і прийшли разом з ним правові школи не багато змінили в традиціях романізованих іспанських інститутів. Процес кодифікації в Латинській Америці розумно поєднував національне сприйняття і спрощення колоніального законодавства. Рецепція країнами Латинської Америки європейських кодексів сприяла певній гармонізації їх права, насамперед цивільного, а в його рамках - зобов'язального. Це пояснюється тим, що європейські кодекси складалися під впливом перш за все Французького цивільного кодексу (ФГК) 1804 Французьке вплив зменшився в ХХ столітті, і латиноамериканські правові системи поступово будувалися виходячи зі своїх власних джерел.
  Перша спроба здійснення кодифікації на Американському континенті може бути віднесена до конгресу в Панамі в 1826 р., на якому перуанська делегація представила деякі основи для підготовки Кодексу міжнародного права, що відображали особливості даного регіону, однак позитивних результатів не було досягнуто.
  Друга (яка виявилася більш успішною) спроба мала місце понад півстоліття тому. У 1875 р. уряд Перу запросило групу латиноамериканських юристів до Ліми для визначення, чи є в Латинській Америці досить узгоджені концепції щодо однакових кодексів приватного права. Конгрес в Лімі залишив ідею про розробку уніфікованих кодексів матеріального права і прийшов до висновку, що більш важливими для Латинської Америки є одноманітні національні колізійні норми та координація політики щодо вирішення спорів на Міжамериканського рівні, а не уніфікація матеріальних норм цивільного чи комерційного права. Сім країн висловили згоду щодо договору про колізійних нормах в області особистого статуту та правоздатності, шлюбу, успадкування, міжнародної юрисдикції та виконання іноземних судових рішень, і конгрес завершився підписанням 9 листопада 1878 Договору про встановлення однакових правил з міжнародного приватного права, що складається з 60 статей, розділених на вісім глав. Він був підписаний представниками Аргентини, Болівії, Чилі, Коста-Ріки, Еквадору, Перу і Венесуели (але ратифікований тільки Перу і в силу не вступив). Однією з причин неуспіху в ратифікації договору є широке застосування країнами Латинської Америки принципу доміцілія при визначенні особистого статуту громадян.
  Ряд країн Центральної Америки і Андського регіону також робив аналогічні спроби в період безпосередньо після зазначеної конференції в Лімі: в 1897 р. в Гватемалі відбувся перший Центрально-Американський юридичний конгрес, на якому було підписано кілька договорів з питань уніфікації комерційного, кримінального та цивільного права і процесу, про авторські права та про права промислової власності, однак всі вони не були ратифіковані. Другий Центрально-Американський конгрес відбувся в Ель-Сальвадорі в 1901 р. і мав на меті перегляд договорів, прийнятих першим конгресом. Однак і ця спроба не увінчалася успіхом, тому що лише Сальвадор ратифікував ці документи, але в силу вони так і не вступили.
  Потім в 1911 р. п'ять Андських країн - Венесуела, Болівія, Колумбія, Еквадор і Перу - організували так званий Боліварська (по імені Симона Болівара) конгрес в Каракасі для розгляду тих питань міжнародного приватного права, за якими можливе різне тлумачення, і для визначення найкращого способу їх уніфікації. Результатом зустрічі було підписання угод про видачу злочинців і визнання іноземних законів.
  Через десять років уряду Аргентини і Уругваю вирішили скликати Південно-Американський юридичний конгрес з міжнародного приватного права, який відкрився 25 серпня 1888 в Монтевідео. На другій його сесії 18 лютого 1889 були схвалені наступні документи: Договір про міжнародне процесуальному праві, Договір про міжнародне торговому праві, Договір про міжнародне кримінальне право, Договір про міжнародне цивільне право і Додатковий протокол до договорів про міжнародне приватне право. Таким чином, вперше в світі виникла досить повна уніфікація, що складалася, однак, з декількох незалежних документів з окремих питань, а не викладена у вигляді єдиного документа.
  У зв'язку з 50-ми роковинами конгресів Монтевідео уряду Аргентини і Уругваю розіслали запрошення всім державам, які брали участь у цих конгресах, в результаті чого в 1939 р. відбувся другий Південно-Американський конгрес з міжнародного приватного права. Хоча схвалені на даному конгресі документи не мали значних відмінностей в порівнянні з документами, прийнятими на конгресі 1889 р., проте в них ще більш проявилася тенденція до прийняття в якості колізійної прив'язки принципу доміцілія.
  Оскільки договори Монтевідео мали обмежену територіальну дію, уряд Бразилії на другому конгресі в Мехіко в 1902 р. і на третьому конгресі в Ріо-де-Жанейро в 1906 р. наполягало на розширенні кола учасників. У результаті такої ініціативи була створена Міжнародна комісія юрисконсультів, зустріч якої в 1912 р., проте, пройшла без досягнення якого-небудь результату.
  У 1923 р. V Панамериканська конференція в Сантьяго (Чилі) знову висловилася за кодифікацію за допомогою згаданої комісії правил міжнародного приватного права. Зібралася в 1927 р. в Ріо-де-Жанейро Міжнародна комісія юрисконсультів розглянула і прийняла майже без змін проект, розроблений відомим кубинським юристом Антоніо Санчесом де Бустаманте і Сірвен. Наступного року - 20 лютий 1928 р. - учасники VI Панамериканської конференції схвалили цей документ, який у вигляді конвенції був запропонований для підписання. На честь його творця він отримав найменування Кодексу Бустаманте "*", під яким широко відомий. Основний зміст даного документа аналізується в гол. 2.
  ---
  "*" Міжнародне приватне право. Іноземне законодавство. М.: Статут, 2000. С. 746 - 799.
  Таким чином, можна констатувати, що протягом майже ста років робилися регіональні зусилля по уніфікації, і тільки в 1928 р. був прийнятий панамериканський документ.
  Конвенція про вступ Кодексу Бустаманте чинності була ратифікована 15 американськими державами (Кубою і Панамою - в 1928 р., Домініканською Республікою, Бразилією, Перу і Гватемалою - в 1929 р., Гаїті, Коста-Рікою, Нікарагуа та Гондурасом - в 1930 р. , Сальвадором - в 1931 р., Венесуелою і Болівією - у 1932 р., Чилі та Еквадором - в 1933 р.). У повному обсязі Конвенція була прийнята тільки Кубою, Гватемалою, Гондурасом, Панамою і Перу; чотири країни зробили застереження щодо конкретних статей (Бразилія, Гаїті, Домініканська Республіка і Венесуела), а п'ять країн - Болівія, Коста-Ріка, Чилі, Еквадор і Сальвадор - при ратифікації зробили загальну застереження про незастосування Кодексу при його протиріччі в сьогоденні або в майбутньому їх внутрішньому праву, що зробило їх ставлення до Конвенції досить символічним. П'ять держав - Аргентина, Колумбія, Мексика, Парагвай і США - відмовилися підписати Конвенцію, причому США послалися на те, що підписання угод з питань приватного права входить виключно до компетенції штатів, а не федерального уряду.
  У другій половині поточного століття регіональна уніфікація в Латинській Америці відбувається в рамках створеної в 1948 р. Організація американських держав і обмежується в основному сферою колізійного права.
  Угода про створення ОАД і її Статут були підписані в Боготі, Колумбія, 30 березня 1948 на дев'ятому міжнародному американському конгресі. Згідно зі Статутом один з органів ОАД - Міжамериканський рада юрисконсультів - уповноважений сприяти прогресивному розвитку і кодифікації публічного міжнародного та приватного міжнародного права. Необхідність у цьому пояснювалася тим, що не всі американські держави ратифікували Кодекс Бустаманте, ряд держав схилявся до договорів Монтевідео, а не до Кодексу Бустаманте, а США прагнули зберегти власну систему колізійних норм. Міжамериканський юридичний комітет як постійний орган Міжамериканського ради юрисконсультів у вересні 1949 підготував доповідь про план прогресивного розвитку і кодифікації публічного міжнародного та приватного міжнародного права, з тим щоб були враховані положення договорів Монтевідео, Кодексу Бустаманте і Звід колізійного права (Restatement of the Law of Conflicts of Law). Підготовка такого єдиного документа не вдалася, і в 1953 р. один з членів юридичного комітету, доктор Хозе Хоакін Каіседо Кастілло, в роботі "Порівняльний аналіз Кодексу Бустаманте, договорів Монтевідео і Зводу колізійного права" запропонував виключити зазначений Звід з цієї роботи, що й було згодом прийнято урядами країн - учасниць цієї організації.
  У квітні 1971 Генеральна Асамблея Організації американських держав прийняла рішення створити конференцію з міжнародного приватного права, і починаючи з 1975 р. такі спеціалізовані міжамериканські конференції по приватному праву, як Conferencias Internationales on Derecho Internationale Privado CIDIP, скликаються кожні п'ять років. У результаті такої роботи на чотирьох конференціях СIDIP була прийнята 21 Міжамериканська конвенція з питань колізійних норм і судового взаємодії.
  Перша Спеціалізована Міжамериканська конференція з міжнародного приватного права (CIDIP-I) відбулася в 1975 р. в Панамі; в ній брало участь 20 держав - членів ОАД (Аргентина, Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Домініканська Республіка, Тринідад і Тобаго, США, Уругвай і Венесуела) і були схвалені наступні документи: Міжамериканська конвенція про колізійних нормах щодо векселів та рахунків-фактур, Міжамериканська конвенція про колізійних нормах в відношенні чеків, Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж, Міжамериканська конвенція про виконання судових доручень, Міжамериканська конвенція про показаннях свідків за кордоном і Міжамериканська конвенція про юридичний статус довіреностей, які видаються за кордоном.
  Генеральна Асамблея ОАД, що відбулася в тому ж 1975 р., оцінила це як великий успіх, і було вирішено скликати другий Спеціалізовану Міжамериканську конференцію з міжнародного приватного права (CIDIP-II). Конференція відбулася в Монтевідео, Уругвай, і в травні 1979 р. були схвалені наступні документи: Міжамериканська конвенція про екстериторіальної дійсності іноземних судових та арбітражних рішень, Міжамериканська конвенція про здійснення попередніх заходів, Міжамериканська конвенція про докази і свідченнях свідків за кордоном і доведенні іноземного права, Додатковий протокол до Межамериканской конвенції про виконання судових доручень, Міжамериканська конвенція про колізійних нормах щодо чеків, Міжамериканська конвенція про колізійних нормах щодо комерційних компаній, Міжамериканська конвенція про доміцілія фізичних осіб у приватному міжнародному праві та Міжамериканська конвенція про загальні правила приватного міжнародного права.
  Третя Спеціалізована Міжамериканська конференція з міжнародного приватного права (CIDIP-III) відбулася в Ла-Пасі, Болівія; в ній брали участь 18 держав. 24 травня 1984 були прийняті наступні документи: Додатковий протокол до Межамериканской конвенції про показаннях свідків за кордоном, Міжамериканська конвенція про юрисдикції щодо екстериторіального дії іноземних судових рішень, Міжамериканська конвенція про особисте статуті та правоздатності юридичних осіб у приватному міжнародному праві, Міжамериканська конвенція про колізійних нормах щодо усиновлення неповнолітніх.
  Четверта Спеціалізована Міжамериканська конференція з міжнародного приватного права (CIDIP-IV) відбулася в 1989 р. в Монтевідео, де були прийняті чотири Конвенції: про усиновлення неповнолітніх, про дієздатність юридичних осіб у міжнародному приватному праві, про міжнародну юрисдикції щодо екстериторіальної дійсності іноземних судових рішень , а також додатковий протокол про отримання доказів за кордоном.
  П'ята Спеціалізована Міжамериканська конференція з міжнародного приватного права (CIDIP-V) відбулася в 1994 р. в Мехіко. На даній конференції була прийнята Міжамериканська конвенція про право, застосовне до міжнародних контрактів "*", яка розглядається в гл. 2.
  ---
  "*" 33 International Legal Materials. 732. 1994.
  Огляд діяльності з уніфікації приватного права в Америці дозволяє зробити деякі висновки.
  Насамперед необхідно відзначити, що, за винятком Європи, ні на жодному іншому континенті не відбувалося і не відбувається нічого подібного. Унікальність даного явища полягає в тому, що саме ці країни не тільки позитивно сприйняли заклики П. Манчіні про уніфікації приватного права, але і вперше в світі ще до виникнення Гаазької конференції з міжнародного приватного права почали практичні перетворення в цій галузі.
  З точки зору історичного розвитку можна виділити два періоди у становленні та розвитку уніфікації на континенті.
  Перший період - з 1826 р. до закінчення Другої світової війни і створення Організації американських держав, коли уніфікація носила більш регіональний, ніж континентальний характер. У цей період відбулися: в 1826 р. - конгрес у Панамі, в 1897 р. - конгрес країн Центрально-Американського і Андського регіонів, в 1901 і 1911 рр.. - Два конгресу країн Центрально-Американського регіону і, що є найбільш примітним з точки зору досягнутих результатів, три конгресу (в 1889, 1902 і 1906 рр..) Південно-американського регіону, що привели в кінцевому рахунку до прийняття в 1928 р. Кодексу Бустаманте.
  Другий період історичного розвитку уніфікації на даному континенті почався зі створення в 1948 р. Організація американських держав. Характеризується він двома основними рисами: по-перше, дана організація об'єднує всі країни Американського континенту, включаючи Мексику і США, що дозволяє говорити про розширення масштабів уніфікації до кордонів цілого континенту, по-друге, розробка нових уніфікаціонним актів із створенням в 1971 р. Спеціалізованої Межамериканской конференції з міжнародного приватного права (СIDIP) придбала постійний і стабільний характер.
  Інтерес представляє також виявлення причин того, чому не в "цивілізованій" Європі, за якої багатьма дослідниками визнається авторитет першовідкривача в даній сфері, а на досить віддаленому і ізольованому континенті виникло і реалізується рух за уніфікацію міжнародного приватного права. Звернення до виникнення національного цивільного законодавства виявляє традиційний підхід цих країн до створення власного права шляхом запозичення та рецепції спочатку французького, а потім іспанського та італійського цивільного законодавства, і в цьому немає нічого особливого в порівнянні з Європою. Не тільки і не стільки спільність культури, в тому числі політичної і правової, мови і релігії зумовила рух країн цього регіону за уніфікацію. Більш важливим фактором, який і в даний час зберігає своє значення і впливає на ставлення країн цього регіону до уніфікації універсальної, є переконаність в значній відмінності політичної, соціальної та економічної основи від Західної Європи, в існуванні серйозних відмінностей у соціально-економічної ситуації та політичній культурі між Західною Європою і Латинською Америкою.
  Подібні відмінності знаходять двояке відображення в правовій дійсності: з одного боку, в прагненні цих країн до регіональної уніфікації і, з іншого боку, в їх обережному участю в інструментах уніфікації універсальною. Наприклад, на жовтень 2001 р. в Конвенції ООН 1980 про договори міжнародної купівлі-продажу товарів беруть участь Аргентина, Венесуела, Канада, Колумбія, Куба, Мексика, США, Перу, Уругвай, Чилі та Еквадор (із загального числа учасників - 60) ; в Нью-Йоркської конвенції ООН 1958 про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (із загального числа учасників - 126) - 21 країна: Аргентина, Барбадос, Болівія, Венесуела, Гаїті, Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Куба, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай, Чилі та Еквадор. Водночас положення наведених Конвенцій роблять значний вплив на правові реалії даного континенту. Так, Аргентина включила в проект Цивільного кодексу практично всі основні положення Віденської конвенції про укладення договорів. Інший ілюстрацією може служити той факт, що Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж "*" інкорпорувала значне число положень Нью-Йоркської конвенції ООН 1958 про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень .
  ---
  "*" Див: Лебедєв С.Н. Міжнародне співробітництво в галузі комерційного арбітражу. ТПП СРСР. М., 1980. С. 135 - 137.
   Відомості Верховної Ради СРСР. 1960. N 46. Ст. 421.
  Разом з тим не можна не відзначити і особливості регіональної уніфікації на даному континенті на відміну від уніфікації універсальною.
  По-перше, уніфікації підлягають в основному питання приватного міжнародного права, які зачіпають статут особистості: в значній мірі особисті та майнові відносини громадян, що виникають у сфері цивільно-правових і шлюбно-сімейних відносин. Відносини ж комерційного обороту, особливо між підприємствами країн даного регіону, не набули значного відбиття. Винятком є Конвенція Мехіко 1994 про право, застосовне до міжнародних контрактів, Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1975 Крім того, в цивільне законодавство Мексики та Аргентини включені положення Гаазької конвенції 1986 про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів, в цивільне законодавство Аргентини - положення Віденської конвенції 1980 р., проте це всього лише один з небагатьох прикладів.
  По-друге, основним напрямком уніфікації залишається як і раніше прагнення шляхом використання різних колізійних прив'язок підпорядкувати відповідні відносини національному праву.
  По-третє, не можна не відзначити той факт, що, незважаючи на велику кількість різних міжнародних конференцій, де приймаються численні конвенції, ратифікуються вони і набувають чинності лише між окремими країнами.
  По-четверте, в рамках першого періоду уніфікації виникла і набула поширення ідея існування в християнському світі права, заснованого на релігійних ідеях справедливості, що відображалося в jus commune, академічному транснаціональному праві, однаковому для всіх цивілізованих держав (під яким в той період розумілися тільки європейські країни).
  По-п'яте, в рамках того ж періоду поступово усталилася ідея національного суверенітету і розуміння права як національного феномена, що поступово призвело до заміщення jus commune національним законодавством, що отримало у Р. Давида найменування національної уніфікації (явища, іменованого нині кодифікацією). Другий період характеризується ним як період виникнення уніфікації міжнародної, покликаної на основі національного законодавства сприяти створенню права транснаціонального або нового jus commune ХХ в. Потребами в регулюванні відносин з іноземним елементом, насамперед у сфері міжнародного комерційного обороту, було обумовлено виникнення в кожній з країн власної системи правил міжнародного приватного права. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    історичної догми і теоретичному вченні про необхідних і достатніх передумовах укладення договору, але не на можливих варіантах його практичної реалізації. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 7 і сл. * (10) Мова йде саме про реєстрацію договору - юридичного факту, що породжує зобов'язання: крім нього тут
 2. ВСТУП
    історичних змін значно зросла кількість російських учасників міжнародних комерційних контрактів, що вимагає від них оволодіння необхідної юридичної та комерційної технікою. Сформовані господарські зв'язки між підприємствами, що знаходяться в країнах СНД, набули характеру зовнішньоекономічних відносин, оформлюваних міжнародними контрактами, регулювання яких
 3. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    історичний процес формування спочатку національних, а згодом - міжнародних норм, в тій чи іншій мірі містять однакові правила. Кодифікація означає існуючий більше двох століть процес розробки та вдосконалення національного законодавства у певній сфері. Природно, такий процес здійснюється не в "безповітряному" юридичному просторі, відбувається
 4. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
    аспектам норм права різних держав; найбільш яскравим прикладом є визначення особистого статуту учасників міжнародного комерційного контракту, визначення зобов'язального статуту угоди, а всередині його - узгодження з окремих питань застосування права різних держав. Дана проблема виникає, зокрема, при вирішенні спорів про визнання зовнішньоекономічної угоди
 5. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
    історично він був закріплений в Кодексі Бустаманте, однак, по-перше, даний Кодекс представляв регіональну уніфікацію і, по-друге, у зв'язку зі значним числом застережень і обмеженим застосуванням залишився швидше блискучим прикладом нормотворчої діяльності, ніж робочим інструментом. Усі наступні акти та універсальної (Гаазька конвенція 1978 р., Гаазька конвенція 1986 р.), і
 6. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    історичного розвитку міжнародного приватного права, по-друге, в той період існувала необхідність термінового забезпечення правової визначеності в найбільш важливих для європейської інтеграції секторах економіки, по-третє, явним було прагнення ініціаторів роботи сприяти попередженню посилення відмінностей між колізійними нормами держав-членів. Спочатку на зустрічі
 7. Регіональна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
    історичних подій РЕВ перестав існувати, і тому реалізація даного проекту виявилася неможливою. Подальший розвиток подій підтвердив обгрунтованість обраного країнами РЕВ шляху. Розроблені УНИДРУА та Комісією Ландо Принципи використовують накопичений країнами РЕВ досвід і хоча іменуються інакше - Принципи міжнародних комерційних договорів або Принципи Європейського договірного права,
 8. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    аспекти здійснення зовнішньоекономічних зв'язків. Праці кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ. С. 17 - 18; Чупрунова Л.М. Деякі договірні форми в практиці зовнішньоторговельних об'єднань / / Там же. С. 20 - 39, 99 - 108; Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. С. 94 - 113; Іванов Г.Г., Маковський А.Л. Міжнародне приватне морське право. С. 31 - 34. Див:
 9. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
    історичні події (виникнення країн нової суспільно-політичної орієнтації, практично повна катастрофа колоніальної системи, зміцнення ролі ООН, створення політичних та економічних союзів) з'явилися імпульсом для розвитку міжнародних економічних відносин. З руйнуванням системи колоніальних відносин колишні метрополії повинні були шукати інші юридичні способи оформлення
 10. § 4. Lex mercatoria. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. Недержавні засоби регулювання. Загальні принципи права. Типові контракти і проформи. Загальні умови
    історичне пояснення. Наприклад, у міжнародній торгівлі лісом (зокрема, континентальної Європи) існує звичайно-правова норма: втрати, що виникають при розпилюванні колод, прийнято відносити на рахунок покупця. Однак звичай не застосовуватиметься, якщо стосовно цього існує спеціальна вказівка в договорі між сторонами. Аналогічним чином норма звичаю не діятиме,
© 2014-2022  yport.inf.ua